TlačPoštaZväčšiZmenši

236/2019 Z. z.

4.8. 2019, 18:07 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť:

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov(ďalej len „návrh zákona“) je vypracovaný na základe úlohy B.17. z uznesenia vlády SR č. 111/2018.

 

Predkladaným návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberásmernica Rady (EÚ) 2018/131 z 23. januára 2018, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ESCA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) na účely zmeny smernice 2009/13/ES v súlade s dodatkami k Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 prijatými v roku 2014 a schválenými Medzinárodnou konferenciou práce 11. júna 2014 (ďalej len „smernica“).

 

Návrhom zákona sa upravuje oblasť pracovno-sociálna, kontrola životných a pracovných podmienok na námornej lodi, dĺžka trvania služby a čas odpočinku, aké doklady a v akom jazyku musia byť na palube námornej lode,povinnosť veliteľa v prípade choroby alebo zranenia člena lodnej posádky, povinnosť vlastníka námornej lode poistiť sa na účely krytia nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a krytia nákladov spojených s repatriáciou člena lodnej posádky, sprístupniťčlenovi lodnej posádkypostup vybavovania sťažností v pracovnoprávnych vzťahoch na námornej lodi azabezpečiť členovi lodnej posádky vhodné ubytovanie a stravu. Ďalším cieľom návrhu zákona je precizovanie niektorých ustanovení zákona, čo si vyžiadala aplikačná prax a výsledky auditu Medzinárodnej námornej organizácie.

Podľa Dohovoru o práci v námornej doprave,ak je v námornom registri štátu zapísaná námorná loď a jej vlastník nesplní povinnosť repatriácie člena lodnej posádky, je povinný zabezpečiť repatriáciu vlajkový štát; vlastník námornej lode je povinný uhradiť náklady, ktoré vlajkový štát vynaložil na repatriáciu člena lodnej posádky. V súvislosti s uvedenou požiadavkou, ak je v námornom registri Slovenskej republiky zapísaná námorná loď a vlastník námornej lode zapísanej v námornom registri SR si nesplní povinnosť repatriácie, ministerstvo je povinné zabezpečiť repatriáciu člena lodnej posádky.

Návrh zákona, v prípade registrácie námornej lode v námornom registri Slovenskej republiky, bude maťnegatívny vplyvna rozpočet verejnej správy,negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a sčasti aj pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákonaje v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobitná časť:

 

K Čl. I

 

K bodu 1:

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou názvu Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

K bodu 2:

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 3.

 

K bodu 3:

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) vydáva rezolúcie, obežníky, protokoly, kódexy, ktorými sa uvádzajú do platnosti dohovory a ich zmeny ako reakcia na zvýšenie úrovne bezpečnosti námornej plavby a zabránenie znečistenia morského životného prostredia. Dohovory, ku ktorým Slovenská republika pristúpila sa novelizujú tichou procedúrou ako to vyplýva priamo z dohovorov po ich prerokovaní vo výboroch IMO a od členských štátov IMO sa očakáva ich bezodkladné vykonávanie.

 

K bodu 4:

Nahrádza sa neplatná rezolúcia IMO novou rezolúciou.

 

K bodu 5:

Dopĺňa sa ustanovenie, ktoré upresňuje, na základe akého právneho predpisu sa vykonáva štátny dozor nad vykonávaním kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel. Na ministerstve vykonáva štátny dozor samostatný odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu, v ktorého kompetencii je aj vykonávanie štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel, ktorý postupuje podľa doplneného právneho predpisu.

 

K bodu 6:

Dohovor o práci v námornej doprave (MLC) zavádza nové typy lodných listín, ktoré musia byť na palube námornej lode. Pristúpením Slovenskej republiky k MLC vznikla povinnosť ministerstvu vydávať príslušné osvedčenia vyplývajúce z tohto dohovoru.

 

K bodu 7:

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zavádza legislatívna skratka. 

 

K bodu 8:

Z dôvodu zvýšenia úrovne životných a pracovných podmienok na námornej lodi a v súvislosti s vykonávaním povinných ustanovení MLC, ustanovuje sa kontrola týchto podmienok spoluprácou orgánu verejného zdravotníctva a inšpektorátu práce, a ak sa zistia nedostatky, môže ministerstvo vydané osvedčenie o námornej práci odňať.

 

K bodu 9:

Ide o zmenu znenia poznámky pod čiarou z dôvodu zrušenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.

 

K bodu 10:

Dopĺňa sa odkaz s poznámkou pod čiarou, v ktorej sa demonštratívne uvádzajú medzinárodné dohovory súvisiace s ustanovením.

K bodu 11:

Ustanovujú sa ďalšie doklady, ktoré musia byť na palube námornej lode v súvislosti s MLC, pričom nemusia byť v origináli, tak ako to umožňujú ustanovenia MLC.

 

K bodu 12:

Podľa MLC každý členský štát musí zabezpečiť, aby boli dodržiavané požiadavky MLC v súvislosti s kontrolou životných a pracovných podmienok na námornej lodi. Z tohto dôvodu sa ustanovujú ďalšie povinnosti veliteľa námornej lode v súvislosti s kontrolou životných a pracovných podmienok na námornej lodi a v súvislosti s vykonávaním MLC.

 

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 7.

 

K bodom 14 a 15:

Vzhľadom na rozšírenie obsahu ustanovení § 31 sa upravuje nadpis paragrafu. Ustanovujú sa opatrenia, ktoré musí vykonať veliteľ námornej lode, ak člen lodnej posádky ochorie alebo sa zraní a musí sa liečiť na pevnine. Tieto opatrenia boli pred nadobudnutím platnosti MLC riešené len dobrovoľne, v záujme zabezpečenia práv a ochrany majetku člena lodnej posádky sa tieto opatrenia stali obligatórnymi ustanoveniami medzinárodného dohovoru.

 

K bodu 16 a 17:

Podľa MLC každý členský štát musí zabezpečiť, aby sa pre námorné lode plaviace sa pod jeho vlajkou zaviedol systém finančného zabezpečenia na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou členov lodnej posádky a na účely krytia nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ustanovuje sa povinnosť pre vlastníka námornej lode uzatvoriť zmluvu o poistení vlastníka na účely krytia týchto nákladov. Ustanovuje sa ďalej povinnosť pre vlastníka námornej lode oznámiť v určenej lehote pred skončením platnosti zmluvy o poistení túto skutočnosť členom lodnej posádky. Okrem iného je poskytovateľ finančného zabezpečenia povinný oznámiť v určenej lehote pred skončením platnosti zmluvy o poistení túto skutočnosť aj ministerstvu. Ustanovuje sa aj skončenie platnosti poistných zmlúv a v prípade, že repatriáciu člena lodnej posádky zabezpečuje poskytovateľ poistenia, lebo si túto povinnosť nesplnil vlastník námornej lode, je povinný postupovať podľa MLC.

 

K bodu 18:

Podľa MLC každý členský štát musí zabezpečiť, aby pracovné zmluvy členov lodnej posádky a kolektívna zmluva boli aj v anglickom jazyku z dôvodu ustanovenia jednotného rámca výkonu štátnej prístavnej kontroly a používania jednotného dorozumievacieho jazyka v komunikácii na námorných lodiach a s príslušnými orgánmi pobrežných štátov. Ďalej sa v súlade s MLC ustanovuje povinnosť zaviesť postup vybavovania sťažností na námornej lodi a povinnosť vlastníka námornej lode dať k dispozícii členom lodnej posádky kópiu týchto postupov.

 

K bodom 19 a 20:

Podľa MLC sa ustanovuje možnosť nahradiť na obmedzený čas funkciu lodného kuchára inou osobou, ktorá ale musí byť poučená alebo vyškolená v oblasti gastronómie a hygieny, ak je na námornej lodi menej ako desať členov lodnej posádky. Táto možnosť bola vykonávaná len podľa národných právnych predpisov, pričom neboli ustanovené aspoň minimálne a ani jednotné požiadavky na tieto osoby, tieto požiadavky zavádza až MLC.

 

K bodom 21 až 23, 26:

Zosúladenie s ustanoveniami Zákonníka práce.

 

K bodom 24 a 25:

Na základe požiadaviek MLC sa ustanovuje maximálna dĺžka trvania služby na námornej lodi a ustanovuje sa jeden deň odpočinku v priebehu týždenného pracovného času z dôvodu zvýšenia úrovne pracovných podmienok na námornej lodi. Pred nadobudnutím platnosti MLC bolo možné uzatvorenie novej pracovnej zmluvy v deň skončenia pôvodnej pracovnej zmluvy, pričom výsledný čas služby na námornej lodi mohol prekročiť 12 mesiacov.

 

K bodu 27:

Rozšírenie obsahu pojmu „repatriácia“ v súlade s MLC. Keďže repatriácia člena lodnej posádky nebola komplexne riešená v medzinárodných dohovoroch jednotne, cieľom prijatia MLC bolo zjednotiť všetky možnosti repatriácie.

 

K bodom 28 a 29:

Podľa MLC, ak vlastník námornej lode, ktorá je zapísaná v námornom registri SR alebo poskytovateľ poistenia na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou nesplní povinnosť repatriácie, ustanovuje sa povinnosť pre ministerstvo z vlastnej rozpočtovej kapitoly zabezpečiť repatriáciu člena lodnej posádky, pričom si následne bude ministerstvo nárokovať uhradenie vynaložených finančných prostriedkov na repatriáciu člena lodnej posádky od vlastníka námornej lode. Ustanovujú sa náležitosti žiadosti člena lodnej posádky na repatriáciu. Špecifikujú sa náklady na repatriáciu a spôsob zabezpečenia repatriácie člena lodnej posádky.

 

K bodom 30 až 32:

Z dôvodu zvýšenia úrovne pracovných a životných podmienok členov lodnej posádky je vlastník povinný zabezpečiť požadované vybavenie námornej lode ako aj jej zásobovanie potravinami vzhľadom na náboženské a kultúrne zvyklosti členov lodnej posádky.

 

K bodom 33 a 34:

Vlastník je povinný platiť nezníženú výšku mzdy členovi lodnej posádky aj počas jeho práceneschopnosti okrem prípadov, ak úraz vznikol inak ako v službe na námornej lodi, úraz alebo chorobu si člen lodnej posádky spôsobil úmyselne, nedodržaním bezpečnostných a iných prevádzkových predpisov alebo svojim nevhodným správaním alebo zámerne utajil v čase, keď uzatváral pracovnú zmluvu chorobu alebo iné zdravotné problémy. Súčasne sa ustanovuje povinnosť vlastníkovi námornej lode hradiť náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou, pracovným úrazom alebo v prípade smrti náklady na pohreb člena lodnej posádky.

 

K bodu 35:

Keďže MLC ustanovuje povinnosť vlastníka námornej lode uzatvoriť zmluvu na účely krytia nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zo splnenia tejto požiadavky vyplýva nová povinnosť aj pre poskytovateľa finančného zabezpečenia ohľadom zdravotnej starostlivosti, v prípade, ak si túto povinnosť nesplní priamo vlastník námornej lode.

 

K bodu 36:

Nahrádza sa neplatný právny predpis platným právnym predpisom.

 

K bodu 37:

Ide o zrušenie poznámky pod čiarou z dôvodu zrušenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.

 

K bodom 38 a 39:

Ustanovuje sa sankcia v súvislosti s povinnosťami vlastníka námornej lode podľa bodov 17 a 29.

 

K bodu 40:

Vzhľadom na rozšírenie povinností veliteľa námornej lode sa ustanovujú pokuty za porušenie povinností ustanovených zákonom.

 

K bodom 41 a 42:

Legislatívno-technická úprava a rozšírenie poznámky pod čiarou o ďalšie právne predpisy.

 

K bodu 43:

Ak žiadateľ požiada o vydanie dokladu uvedeného v odseku 2 a jeho žiadosti sa vyhovie v plnom rozsahu, potom sa namiesto rozhodnutia žiadateľovi vydá priamo doklad o ktorý žiadal.

Podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov sa ustanovenia o elektronickom doručovaní nepoužijú a doručovanie sa spravuje ustanoveniami o doručovaní podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej podobe. Navrhuje sa doručovanie v listinnej podobe tých dokumentov, ktoré sa vydávajú vo forme preukazov, osvedčení a povolení, ktorými sa ich držiteľ bude preukazovať v krajinách Európskej únie aj v krajinách mimo Európskej únie.

 

K bodu 44:

Príslušnosť súdov v Slovenskej republike je ustanovená Civilným sporovým poriadkom a Správny súdnym poriadkom.

 

K bodu 45:

Dopĺňa sa transpozičná príloha o právny akt Európskej únie.

 

K Čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona

 

 

Bratislava 13. marca 2019

 

 

 

 

 

Peter Pellegrini v. r.

 

 

 

 

 

 

Arpád Érsek v. r.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 106
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V indikatívnej voľbe GP obstál najlepšie Žilinka,koalícia ďalej rokujehttps://www.teraz.sk/slovensko/v-indikativnej-volbe-gp-obstal-najlep/511607-clanok.html

V koaličnej indikatívnej voľbe kandidáta na generálneho prokurátora najlepšie obstál Maroš ...

Novela zákona definuje podmienky pobytu občanov Británie na Slovenskuhttps://www.teraz.sk/slovensko/schvalila-novelu-zakona-tykajucu-sa/511481-clanok.html

Slovenská republika sa pri riešení rozhodla pre deklaratórny systém pobytu.

Novela rozširuje okruh skutkových podstát neprimeraných podmienokhttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-novela-rozsiruje-okruh-skutkov/511477-clanok.html

Legislatívny návrh novely prerokovala a schválila vláda.

Poslanci schválili NR SR rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poslanci-schvalili-nr-sr-rozsiahlu-nove/511530-clanok.html

Parlament v stredu schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi ...

Za ľudí podporuje za šéfa GP J. Hrivnáka, J. Šantu a T. Honzahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-ludi-podporuje-za-sefa-gp-j-hriv/511320-clanok.html

Stranu títo kandidáti podľa Remišovej presvedčili ich prácou, životným príbehom a tiež ...

Reforme súdnictva sa bude plénum venovať vo štvrtokhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforme-sudnictva-sa-bude-plenum-venov/511309-clanok.html

Šeliga pri právomoci ÚS rozhodovať o ústavnosti hovorí o kompromise, po ktorom by všetci ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: