TlačPoštaZväčšiZmenši

230/2019 Z. z.

29.7. 2019, 18:24 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisova ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol vypracovaný ako iniciatívny materiál.

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 schválená uznesením vlády SR č. 13 zo dňa 7. 1. 2015, ako východiskový dokument pre oblasť bývania do roku 2020 stanovuje komplexné ciele štátu pre oblasť bytovej politiky, definuje nástroje na ich dosiahnutie, ako aj formuluje zodpovednosť občanov, štátu, obcí, vyšších územných celkov a súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania.

Jedným z najvýznamnejších nástrojov podpory rozvoja bývania je Štátny fond rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto nástroja štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

V súčasnosti  jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Na základe pretrvávajúceho záujmu o tento nástroj možno konštatovať, že Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.

Cieľom predloženého zákona je upraviť podmienky pre podporu nájomných bytov obstarávaných právnickými osobami a podmienky pre podporu dlhodobého ubytovávania, ktorým sa okrem iného podporuje mobilita pracovnej sily. Navrhuje sa zavedenie nových účelov podpory, ktorými sú obstaranie ubytovacieho domu, či už jeho výstavbou alebo jeho kúpou. Ide o ostatnú budovu na bývanie s dlhodobým ubytovaním určenú predovšetkým na bývanie pre zamestnancov podnikateľských subjektov, ktoré zamestnávajú ľudí aj zo vzdialenejších regiónov Slovenska, resp. zahraničných pracovníkov.

Vzhľadom na to, že podiel nájomných bytov na Slovensku je nízky, navrhuje sa zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov zo súkromného sektora k obstarávaniu nájomného bývania. Navrhuje sa preto v zákone upraviť podmienky poskytnutia podpory na obstaranie nájomných bytov žiadateľmi - inými právnickými osobami. Ide najmä o zvýšenie limitu priemernej podlahovej plochy týchto nájomných bytov, umožnenie nastavenia si vlastných podmienok pre prenájom bytu a vzhľadom na to, že podpora je poskytovaná vo forme úveru bude limitovaná maximálna výška úveru. Právnická osoba si bude sama regulovať efektívnosť vynakladaných prostriedkov, t.j. nenavrhuje sa upravovať výšku obstarávacích nákladov stavby na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

Návrh zákona súčasne obsahuje úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu v rámci existujúceho programu rozvoja bývania.

Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Predložený návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie a informatizáciu a nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

 

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa upraviť maximálny podiel výdavkov súvisiacich s činnosťou fondu, ktorý sa stanovuje z vlastných zdrojov. Do výpočtu sa nezahŕňajú okrem dotácií zo štátneho rozpočtu a darov ani finančné prostriedky Európskej únie. V ostatných 2 rokoch však Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) uzatvoril 2 zmluvy na realizáciu finančného nástroja z európskych štrukturálnych a investičných fondov, na základe ktorých boli zdroje fondu zvýšené o viac ako 200 mil. eur určených na obnovu bytového fondu. Správa týchto zdrojov si vyžaduje zvýšené nároky na jednotlivé činnosti ŠFRB.

Ďalej v súvislosti s prenesením administratívnej záťaže spojenej s využívaním podpory z prostriedkov fondu zo žiadateľa na fond bude zvýšená požiadavka na elektronické služby poskytované inými systémami verejnej správy.

K bodu 2

            Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nového účelu podpory, ktorým je obstaranie ubytovacieho domu. Ak bude žiadateľ obstarávať ubytovací dom, môže súčasne požiadať ŠFRB o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie tohto ubytovacieho domu. Technickou vybavenosťou sa rozumie – verejný vodovod, verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd, miestna komunikácia alebo odstavné plochy.

V snahe motivovať žiadateľov k obstarávaniu tohto typu bývania sa zároveň navrhuje, aby obstaranie pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie ubytovacieho domu bolo taktiež podporované zo strany štátu poskytovaním výhodného úveru zo ŠFRB.

K bodu 3

V záujme podporiť mobilitu pracovnej sily a uľahčiť zamestnávateľom zamestnávajúcim väčší počet zamestnancov získavať novú pracovnú silu aj z iných regiónov Slovenska, alebo zahraničia, sa navrhuje doplnenie nového účelu podpory, ktorým je obstaranie ubytovacieho domu. Tento ubytovací dom je možné obstarať výstavbou vrátane nadstavby a prístavby, prípadne prestavby bytovej a nebytovej budovy alebo kúpou ubytovacieho domu.

K bodu 4

Jednou z foriem obstarania bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu je kúpa. Kúpou bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu sa rozumie kúpa novostavby bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu. To znamená, že žiadateľ kupuje byt, nájomný byt alebo ubytovací dom od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí a od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia neuplynulo viac ako 3 roky.

Zároveň sa v tomto ustanovení definuje, čo sa rozumie kúpou bytu v rodinnom dome. Tento podúčel obstarania bytu bol doplnený poslaneckou novelou zákona č. 65/2019 Z. z. V tomto prípade ide o starší byt v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne 3 roky pred podaním žiadosti.

K bodu 5

Vzhľadom na skutočnosť, že pojem ubytovací dom nie je zatiaľ definovaný v právnych predpisoch Slovenskej republiky týmto ustanovením sa navrhuje definícia tohto pojmu ako aj definícia spoločných priestorov ubytovacieho domu.

Cieľom podpory obstarávania ubytovacích domov je najmä podpora mobility pracovnej sily. Ubytovacím domom nie sú jednoduché ubytovacie zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Ubytovacím domom sa na účely podpory zo ŠFRB rozumie ostatná budova na bývanie, v ktorej je poskytované celoročné ubytovanie súvisiace najmä z výkonom práce a pozostáva z ubytovacích buniek. Ubytovacia bunka má najviac 2 obytné miestnosti vrátane zariadenia na osobnú hygienu. Ubytovaciu bunku možno vybaviť aj kuchynským kútom. Pod ubytovacou miestnosťou sa rozumie obytná miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie. Preto musí spĺňať nasledovné kritériá: musí mať podlahovú plochu najmenej 16 m2, má priame osvetlenie, má priame alebo dostatočne účinné nepriame vetranie a vykurovanie a má dostatočnú tepelnú a akustickú ochranu stavebnými konštrukciami. Svetlá výška obytných miestností musí byť najmenej 2 400 mm.

Súčasťou ubytovacieho domu môže byť aj spoločný priestor, ktorým sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, kuchyňa alebo kuchynský kút, ak nie je súčasťou ubytovacej bunky a miestnosť pre zamestnancov ubytovacieho domu.

K bodu 6

Jedným z účelov pre poskytovanie štátnej podpory prostredníctvom ŠFRB je výstavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálnu službu celoročnou pobytovou formou alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb a obnova zariadenia sociálnych služieb vrátane jeho zateplenia.

V doteraz platnom znení zákona žiadateľom o poskytnutie podpory na tento účel môže byť obec alebo samosprávny kraj.

Vzhľadom na nedostatok zariadení sociálnych služieb a záujem súkromného sektora vstúpiť do obstarávania tohto segmentu, navrhuje sa rozšírenie okruhu žiadateľov o inú právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vznikla aspoň 5 rokov pred podaním žiadosti.

K bodu 7

V nadväznosti na doplnenie nového účelu podpory, ktorými je obstaranie ubytovacieho domu, je potrebné zákonom určiť žiadateľa, ktorý môže požiadať o poskytnutie podpory na tieto účely.

Navrhuje sa, aby žiadateľom o poskytnutie podpory na tento účel bola obec, samosprávny kraj a iná právnická osoba.

K bodu 8

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s nasledujúcim novelizačným bodom.

K bodu 9

Predmetným ustanovením sa navrhuje zmena v určovaní limitu úveru na obstaranie nájomného bytu žiadateľom - inou právnickou osobou. Maximálny limit úveru už nie je určený na byt (90 000 eur/byt), ale na 1 m2 podlahovej plochy bytu (1 200 eur/1 m2 podlahovej plochy bytu).

K bodu 10

Podpora zo ŠFRB sa poskytuje vo forme úveru, pričom zákon vo všeobecnosti umožňuje poskytnúť túto podporu až do 100 % obstarávacej ceny s lehotou splatnosti do 40 rokov a zároveň ustanovuje maximálny limit výšky úveru na byt, 1m2 podlahovej plochy bytu alebo obytnej miestnosti, resp. 1m2 zatepľovanej plochy.

Pre účel obstaranie ubytovacieho domu sa navrhuje poskytnúť úver maximálne 1 000 eur na 1m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky v ubytovacom dome.

Konkrétne úverové podmienky (podiel úveru z obstarávacej ceny, výšku úveru, výšku ročnej úrokovej sadzby, lehotu splatnosti) budú upravené vo všeobecne záväznom právnom predpise. Zmeny tak budú pružnejšie reagovať na požiadavky vyplývajúce z koncepčných dokumentov, ako aj na ekonomický a hospodársky vývoj.

K bodu 11

V rámci tohto ustanovenia je vymedzenie obstarávacej ceny osobitne pre výstavbu bytu, nájomného bytu, zariadenia sociálnych služieb, technickej vybavenosti a ubytovacieho domu a kúpu bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti a ubytovacieho domu. Obstarávacou cenou je spravidla cena za zhotovenie stavby, ktorej súčasťou môže byť aj cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie. Pri obstaraní bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti alebo ubytovacieho domu kúpou je obstarávacou cenou kúpna cena uvedená v kúpnej zmluve. Do obstarávacej ceny sa započíta aj cena spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach (okrem účelu výstavby) a spoločných zariadeniach bytového domu, cena príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb a ubytovacieho domu. Do obstarávacej ceny pri obstarávaní bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti a ubytovacieho domu nie je možné započítať cenu pozemku a nebytového priestoru.

K bodom 12 a 13

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa jednoznačne určí, čo sa rozumie obstarávacou cenou kúpy pozemku. V doteraz platnom znení je cena pozemku definovaná ako cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ obstaráva už existujúci pozemok, je nelogické obstarávať pozemok na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje definovať obstarávaciu cenu kúpy pozemku ako cenu dohodnutú v kúpnej zmluve. Pričom môže ísť aj o zmluvu s odloženým plnením, ak obstaranie pozemku súvisí s budúcou kúpou nájomných bytov. 

K bodu 14

            Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 13.

K bodu 15

            Podľa platného znenia zákona termín dokončenia stavby pri účeloch výstavba bytu, výstavba nájomného bytu, stavebná úprava nájomného bytu v bytovom dome, obnova bytovej budovy, výstavba a obnova zariadenia sociálnych služieb, výstavba technickej vybavenosti môže byť najneskôr 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu zriadeného ŠFRB pre žiadateľa. Vzhľadom na doplnenie nového účelu podpory je takisto potrebné určiť termín dokončenia stavby, nakoľko ide o výstavbu ubytovacieho domu. Navrhuje sa, aby termín dokončenia stavby pri tomto účele bol rovnaký ako pri všetkých účeloch.

K bodu 16

Podmienky vyplývajúce zo zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov sú ustanovené pre žiadateľa, ktorým je obec, samosprávny kraj a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorí môžu byť zároveň žiadateľmi o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania. Ide najmä o podmienky, ktorými sú limit priemernej podlahovej plochy, limit obstarávacích nákladov na 1 m2 podlahovej plochy bytu, podmienky prenájmu podporených nájomných bytov, oprávnené domácnosti pre poskytnutie nájomného bytu atď.

K bodu 17

            Platná právna úprava určuje podmienku zachovania nájomného charakteru podporených bytov minimálne 20 rokov alebo počas doby splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Možnosť odpredaja týchto bytov zvyšuje podiel vlastníckeho bývania a znižuje tak dostupnosť nájomného bývania.

Navrhuje sa preto zavedenie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov počas celej životnosti nájomných bytov, pri ktorých bolo obstaranie podporené z verejných zdrojov.

K bodu 18

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s úpravou uvedenou v novelizačných bodoch 18 a 19 a 20.

K bodu 19

            Navrhovaná zmena sleduje zámer zvýšiť motiváciu súkromného sektora k investovaniu do oblasti nájomného bývania. Zavedenie motivácie vychádza zo zámeru rozvinúť sektor súkromných nájomných bytov a zvýšiť podiel nájomných bytov.

Ide o ustanovenie podmienok pre žiadateľa - inú právnickú osobu, ktorá má záujem o obstaranie nájomných bytov. Vzhľadom na to, že tento žiadateľ nemôže byť žiadateľom o nenávratnú dotáciu, navrhuje sa ustanoviť výhodnejšie podmienky týkajúce sa priemernej podlahovej plochy nájomných bytov (až 70 m2). Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy bytu v prípade obstarávania nájomných bytov inou právnickou osobou nebude limitovaná. Žiadateľ - iná právnická osoba musí pri prenájme dodržať podmienku zachovania nájomného charakteru bytu a zriadenia záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB.

Tento žiadateľ môže nájomný byt prenajať fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti do päťnásobku životného minima a ročné nájomné môže určiť vo výške do 10 % obstarávacej ceny bytu. Navrhuje sa, aby mala právnická osoba možnosť časť bytov (max. 20 % z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov) prenajať aj fyzickej osobe bez sledovania príjmu domácnosti. Žiadateľom môže byť aj podnikateľ, ktorý obstaráva byty pre ubytovanie vlastných zamestnancov (tzv. podnikové byty) a potrebuje poskytnúť bývanie, napr. zamestnancom výskumu a vývoja.

K bodu 20

Tento novelizačný bod nadväzuje na bod 19, ktorým sa ustanovuje podmienka, že žiadateľ posudzuje príjem domácnosti, ktorý nemôže presiahnuť päťnásobok životného minima pri uzavretí nájomnej zmluvy k nájomnému bytu. Zákon však neustanovuje maximálnu dobu nájmu a súčasne v prípade predlžovania doby nájmu nie je prenajímateľ povinný posudzovať príjem domácnosti.

K bodu 21

Podporu na obstaranie nájomného bytu možno poskytnúť žiadateľovi – inej právnickej osobe iba vtedy, ak sa stavba nachádza v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo už existuje priemyselný park alebo na území obce je prevádzka žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) minimálne s 500 zamestnancami. Záujmom je, aby takýto typ stavieb vznikal predovšetkým v tých sídlach, kde je priamo väčšia možnosť zamestnania a neboli ďalšie požiadavky na budovanie dopravnej infraštruktúry.

K bodu 22

Ide legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na vloženie odsekov 13 a 14.

K bodu 23

Ide o legislatívno-technickú úpravu a zjednotenie používaných pojmov v zákone.

K bodu 24

            Zvýšenie kvality bývania si v niektorých prípadoch vyžaduje vybudovanie nových spoločných častí alebo zariadení, napr. ak bytový dom nemá balkóny alebo lodžie. Pri obnove a modernizácii bytového fondu je preto navrhované zavedenie poskytnutia podpory zo ŠFRB aj na vybudovanie nových spoločných častí bytového domu a nových spoločných zariadení bytového domu. Pri budovaní nových lodžií alebo balkónov ide o zmenu dokončenej stavby prístavbou, ktorou sa stavba pôdorysne rozširuje a dobudovávané nové časti sú prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou. Podmienkou však je, že vzhľadom na to, že ide o zásadnú zmenu vzhľadu bytovej budovy ako aj zásah do stavebných konštrukcií bytového domu, musia s tým súhlasiť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

K bodom 25 až 27

            Ide o dosiahnutie súladu s priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii, v ktorom sa norma definuje ako technická špecifikácia prijatá uznaným normalizačným orgánom, s ktorou súlad nie je povinný. Riešenie obsiahnuté v technickej norme má byť len jednou z možností ako dosiahnuť súlad s právnym predpisom, nie jediným. Technické normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie a ich dodržanie zabezpečuje používateľovi splnenie požiadaviek, ktoré z nich vyplývajú. Podľa § 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.

K bodu 28

Ustanovenie spresňuje, že podporu na obnovu zariadenia sociálnych služieb možno poskytnúť na realizáciu stavebných prác na obnove v rozsahu definovanom zákonom súčasne alebo postupne.

K bodom 29 a 30

            Ide o legislatívno-technickú zmenu súvisiacu s doplnením nového účelu podpory.

K bodu 31

K obstarávanému ubytovaciemu domu môže byť žiadateľovi poskytnutá podpora zo ŠFRB na odstavnú plochu nie však na garážové stojisko.

K bodu 32

            V prípade, že pre obstaranie ubytovacieho zariadenia je potrebné obstarať aj prislúchajúcu technickú vybavenosti, žiadateľ podáva spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory na obstaranie ubytovacieho domu aj žiadosť o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti k ubytovaciemu domu.

K bodom 33 až 35

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nového účelu podpory.

 

 

K bodu 36

            V prípade, že pre obstaranie nájomného bytu alebo ubytovacieho domu je potrebné obstarať aj prislúchajúci pozemok, žiadateľ podáva spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory na obstaranie nájomného bytu alebo ubytovacieho domu aj žiadosť o poskytnutie podpory na kúpu pozemku.

K bodu 37

Ustanovenie upravuje podmienky pre poskytnutie podpory na nový účel podpory - obstaranie ubytovacieho domu.

Podporu na obstaranie ubytovacieho domu možno poskytnúť žiadateľovi iba vtedy, ak sa v ubytovacom dome obstaráva minimálne 10 ubytovacích buniek.

Pri obstarávaní musí ubytovací dom spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určenú zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na obstaranie ubytovacieho domu možno poskytnúť podporu zo ŠFRB, ak sa žiadateľ zaviaže, že ubytovanie v ubytovacom dome bude poskytovať po dobu splatnosti úveru, najmenej však 20 rokov a na ubytovací dom zriadi záložné právo v prospech ŠFRB.

Podporu na obstaranie ubytovacieho domu možno poskytnúť iba vtedy, ak sa stavba nachádza v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo už existuje priemyselný park alebo na území obce je prevádzka žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) minimálne s 500 zamestnancami. Záujmom je, aby takýto typ stavieb vznikal predovšetkým v tých miestach, kde je priamo väčšia možnosť zamestnania a aby neboli ďalšie požiadavky na budovanie dopravnej infraštruktúry.

Podporu na obstaranie toho istého ubytovacieho domu je možné poskytnúť iba jedenkrát.

Ak sa ubytovací dom obstaráva prestavbou bytovej budovy, podpora zo ŠFRB sa na jeho obstaranie neposkytne, ak na obstaranie pôvodnej bytovej budovy už bola poskytnutá dotácia z verejných prostriedkov. Ide napr. o dotáciu na rozvoj bývania podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

K bodu 38

            Navrhuje sa, aby žiadateľ predkladal ŠFRB žiadosť o poskytnutie podpory na obstaranie ubytovacieho domu prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.

K bodu 39

            Navrhuje sa predĺžiť termín predkladania žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov inou právnickou osobou, k nim prislúchajúcej technickej vybavenosti a pozemku z 30. júna na 30. septembra.

K bodu 40

Termín podania žiadosti o poskytnutie podpory na výstavbu zariadenia sociálnych služieb, obnovu zariadenia sociálnych služieb a obstaranie ubytovacieho domu sa navrhuje od 1. apríla do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

K bodu 41

            Podľa platného zákona obec v sídle okresu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti posúdila úplnosť náležitostí tejto žiadosti a následne úplnú a overenú žiadosť zaslala ŠFRB a súčasne vyplnila a odoslala formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle ŠFRB. ŠFRB tak nemal informácie o žiadostiach v čase od ich doručenia až do ich posúdenia obcou a zároveň nemal žiadne informácie o neúplných a vrátených žiadostiach obcou, pričom v prípade podania podnetu zo strany žiadateľa je ŠFRB odvolacím orgánom.

            Z uvedeného dôvodu sa navrhuje legislatívna úprava, na základe ktorej bude obec v sídle okresu povinná zaevidovať žiadosť vyplnením formulára elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle ŠFRB bezprostredne po doručení žiadosti a do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia. Posúdenie a overenie žiadosti vyznačí zamestnanec obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal svojím podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

K bodu 42

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na bod 41.

K bodu 43

Podľa platného zákona okresný úrad v sídle kraja do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo najneskôr do 31. marca príslušného roka, ak žiadateľ predkladal na okresný úrad v sídle kraja súčasne aj žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania posúdil úplnosť náležitostí tejto doručenej žiadosti a následne úplnú a overenú žiadosť zaslal ŠFRB a súčasne vyplnil a odoslal formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle ŠFRB. ŠFRB tak nemal informácie o žiadostiach v čase od ich doručenia až do ich posúdenia okresným úradom v sídle kraja a zároveň nemal žiadne informácie o neúplných a vrátených žiadostiach okresným úradom v sídle kraja, pričom v prípade podania podnetu zo strany žiadateľa je ŠFRB odvolacím orgánom.

            Z uvedeného dôvodu sa navrhuje legislatívna úprava, na základe ktorej bude okresný úrad v sídle kraja povinný zaevidovať žiadosť vyplnením formulára elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle ŠFRB bezprostredne po doručení žiadosti a do 30 pracovných dní, resp. do 31. marca príslušného roka, ak žiadateľ predkladal na okresný úrad v sídle kraja súčasne aj žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

K bodu 44

            Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nového účelu podpory. Navrhovanou zmenou sa zabezpečí, aby zmluva o poskytnutí podpory z prostriedkov ŠFRB na obstaranie ubytovacieho domu okrem iného obsahovala aj záväzok žiadateľa, že v ubytovacom dome bude poskytované ubytovanie počas lehoty splatnosti poskytnutého úveru, minimálne však 20 rokov. 

K bodu 45

            Legislatívna úprava súvisí s doplnením nového účelu podpory a navrhuje sa ňou, aby kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a podkladov k čerpaniu podpory poskytnutej zo ŠFRB pred ich zaslaním ŠFRB vykonával okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta stavby.

K bodu 46

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 47.

K bodu 47

Legislatívnou úpravou sa navrhuje doplnenie povinnosti pre žiadateľa, že v prípade porušenia podmienok poskytnutia podpory na obstaranie technickej vybavenosti, na kúpu pozemku, na obstaranie ubytovacieho domuje žiadateľ povinný vrátiť finančné prostriedky.

 

 

K bodu 48

            Žiadateľ je povinný zachovať nájomný charakter pri podpore nájomných bytov počas ich životnosti. V § 18 ods. 4 je v súčasnosti účinnom znení zákona ustanovená sankcia za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov (vrátenie nesplatenej časti úveru a penále pri omeškaní s úhradou nesplatenej časti úveru). Vzhľadom na skutočnosť, že ŠFRB má záložné právo na podporené nájomné byty vo vzťahu k úveru aj nájomnému charakteru bytov, je potrebné pre uvoľnenie záložného práva požiadať ŠFRB. To znamená, že by k porušeniu podmienky na zachovanie nájomného charakteru po realizácii záložného práva už nemalo dôjsť a tým je táto sankcia v praxi nevykonateľná a nadbytočná. Ak by žiadateľ nezriadil záložné právo na podporené nájomné byty uplatní sa sankcia podľa § 18 ods. 1 za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

            Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ustanovenie § 18 ods. 4 zo zákona vypustiť.

K bodu 49

            Ustanovenie upravuje podmienky pre možnosť predčasného splatenia úveru poskytnutého ŠFRB. V prípade úveru poskytnutého na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie ubytovacieho domu sa však žiadateľ zaväzuje zachovať nájomný charakter bytov, resp. poskytovať ubytovanie v ubytovacom dome minimálne po dobu 20 rokov. V tomto prípade môže ŠFRB umožniť splatenie úveru po 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nájomného bytu alebo  až po uplynutí minimálnej doby poskytovania ubytovania v ubytovacom dome.

K bodu 50

Ide o legislatívno-technickú zmenu, ktorá vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ako aj potreby spresnenia a zosúladenia legislatívnej techniky v zákone s novou zaužívanou praxou a požiadavkami Legislatívnej rady vlády SR.

K bodu 51

Z dôvodu transparentnosti a informovanosti verejnosti o vynakladaní verejných finančných zdrojov určených na podporu rozvoja bývania navrhuje sa doplnenie povinnosti pre ŠFRB, aby na svojom webovom sídle uverejňoval informácie o schválenom rozpočte ŠFRB na poskytovanie podpory podľa účelu pre daný rozpočtový rok a návrh rozpočtu a nasledujúce 2 roky a informácie pre žiadateľa nevyhnutné pre podanie žiadosti.

Súčasne bude ŠFRB na svojom webovom sídle uverejňovať informácie o počte predložených žiadostí o poskytnutie podpory podľa účelov vrátane informácií o objeme požadovanej podpory a počte bytov, lôžok, ubytovacích buniek, na ktoré sa požaduje podpora. Obdobný rozsah údajov sa bude zverejňovať aj v prípade  uzatvorených zmlúv o poskytnutí podpory a žiadostí, ktoré nesplnili podmienky ustanovené zákonom o Štátnom fonde rozvoja bývania.

K bodu 52

            Ustanovenie upravuje, žezmenu navrhnutú v bodoch 20 a 49 je možné uplatniť aj na zmluvy uzatvorené pred 1.1.2020.

 

 

 

 

 

 

Čl. II

K bodom 1 až 3

Navrhovaná novela zákona NR SR  č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) vychádza z návrhu na poskytovanie podpory vzniku nových spoločných častí alebo nových spoločných zariadení domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pretože problematika spoločných častí domu a spoločných zariadení domu je predmetom úpravy zákona o vlastníctve bytov, je potrebné v tomto smere zmeniť aj niektoré ustanovenia tohto zákona.

Vznik nových spoločných častí bytového domu alebo nových spoločných zariadení bytového domu v súčasnosti upravuje § 19 ods. 8 zákona o vlastníctve bytov, podľa ktorého môže nová spoločná časť domu alebo nové spoločné zariadenie domu vzniknúť len na základe zmluvy o vstavbe alebo zmluvy o nadstavbe. Podľa § 139b ods. 5 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je vstavba stavebná úprava existujúcej (dokončenej) stavby, pri ktorej sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. Nadstavbou sa podľa § 139b ods. 5 písm. a) stavebného zákona rozumejú stavebné úpravy, ktorými sa stavba zvyšuje. Podľa § 14b ods. 2 písm. e) zákona o vlastníctve bytov je na prijatie rozhodnutia o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe novej spoločnej časti domu a nového spoločného zariadenia domu, ktorými vznikajú nové spoločné časti domu a nové spoločné zariadenia domu, potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

V súlade s čl. I. návrhu zákona by sa prostriedky Štátneho fondu rozvoja bývania mohli použiť aj na výstavbu novej spoločnej časti domu alebo nového spoločného zariadenia domu aj formou prístavby podľa § 139b ods. 5 písm. b) stavebného zákona. V tomto prípade ide o zmenu dokončenej stavby, ktorou sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou. Prístavbou sa rozumie taká stavebná činnosť, ktorej výsledkom je pôdorysné rozšírenie existujúcej stavby, pričom prístavba je jej súčasťou a zároveň bude prevádzkovo spojená so stavbou. K takýmto stavebným činnostiam patrí aj výstavba/prístavba balkónov, lodžií a terás. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby sa zmluva o výstavbe podľa § 21 a 22 zákona o vlastníctve bytov uzatvárala aj v prípade, že jej predmetom je výlučne výstavba novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva (t. j. ak súčasne s realizáciou stavebných prác na spoločnej časti domu, spoločnom zariadení domu alebo príslušenstve nedochádza k výstavbe/vzniku nového  bytu alebo nového nebytového priestoru). Účastníkmi zmluvy o výstavbe budú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome ako budúci spoluvlastníci tejto novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu, resp. nového príslušenstva. Nová spoločná časť domu, nové spoločné zariadenie domu alebo nové príslušenstvo by sa zapisovalo do katastra nehnuteľností len v prípade, že výstavbou by došlo k zmene skutočností, ktoré sa zapisujú do katastra. Pri podpisovaní tejto zmluvy o výstavbe sa bude postupovať podľa § 14a ods. 7 zákona o vlastníctve bytov.        

 

Čl. III

K bodu 1

Právna úprava platná v súčasnosti ustanovuje podmienku zachovania nájomného charakteru podporených bytov minimálne 20 rokov. Možnosť odpredaja týchto bytov zvyšuje podiel vlastníckeho bývania a znižuje tak dostupnosť nájomného bývania.

Navrhuje sa preto zavedenie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov bez časového obmedzenia, t. j. počas celej životnosti nájomných bytov, pri ktorých bolo obstaranie podporené z verejných zdrojov.

 

Čl. IV

Navrhuje sa, aby novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2020.

 

 

Bratislava 17. apríla 2019

 

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

Árpád Érsek v. r.

minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 168
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: