TlačPoštaZväčšiZmenši

54/2018 Z. z.

18.3. 2018, 16:52 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť problém interpretačnej a aplikačnej praxe, podľa ktorej niektoré školské zariadenia, napríklad školské jedálne a centrá voľného času, prijímajú deti a žiakov, alebo vykonávajú voči nim iné opatrenia, na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania. Pritom § 38 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) výslovne ustanovuje správne konanie len pre rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy.

Potreba takejto úpravy je aktuálna aj vzhľadom na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje orgánom verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky práve v prípade vydávania rozhodnutí v správnom konaní. Novelizáciou zákona č. 596/2003 Z. z. sa tak odstránia zároveň pochybnosti o tom, na ktoré subjekty v rámci sústavy škôl a školských zariadení sa zákon o e-Governmente vzťahuje.

Novela zákona umožňuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako správcovi a prevádzkovateľovi Centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len „centrálny register“) plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré mu vyplývajú z § 5 zákona č. 272/2015 Z. z. Do ustanovení týkajúcich sa siete  a centrálneho registra sa dopĺňajú alebo precizujú ustanovenia týkajúce sa spracúvaných údajov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

B. Osobitná časť

K čl. I

k bodu 1

Výslovne sa upravuje, že zriaďovateľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia je povinný na čas do vymenovania riaditeľa poveriť vykonávaním jeho funkcie pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia. Obdobný postup sa v súčasnosti uplatňuje aj po odvolaní riaditeľa školy alebo školského zariadenia podľa § 3 ods.  10 zákona č. 596/2003 Z. z.

k bodu 2

Výslovne sa upravuje, že riaditelia niektorých druhov škôl a riaditeľov školských zariadení nerozhodujú v správnom konaní, teda ich rozhodovanie nie je výkonom verejnej moci.

§ 5 ods. 6 výslovne neustanovuje na rozdiel od vecí, o ktorých rozhoduje riaditeľ základnej školy a strednej školy podľa odsekov 3 a 4, že rozhodovanie riaditeľa školského zariadenia je rozhodovaním v správnom konaní. § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. zároveň výslovne ustanovuje pôsobnosť správneho poriadku len pri rozhodovaní riaditeľa základnej školy a strednej školy, a to vo vymedzených prípadoch. Zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neobsahuje žiadne iné osobitné procesné ustanovenia o rozhodovaní riaditeľov školských zariadení. Vylúčenie správneho konania v predmetných veciach malo vždy za cieľ odbremeniť dotknuté školy ako aj školské zariadenia od zbytočnej administratívy. Vzhľadom na nárokové a § 144 školského zákona garantované služby školských zariadení spojené so vzdelávaním sa nepredpokladá nutnosť uplatňovania postupov všeobecného alebo osobitného správneho konania.

Skutočnosť, že riaditelia uvedených škôl a školských zariadení nerozhodujú o v správnom konaní, nebráni zákonným zástupcom ani plnoletým žiakom obrátiť sa v prípade nedodržania zákona č. 596/2003 Z. z. alebo školského zákona, napríklad v prípade nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania na súd, aby rozhodol o ich nárokoch, a nebráni uplatneniu práv prostredníctvom inštitútu sťažnosti alebo petície podanej zriaďovateľovi alebo štátnej školskej inšpekcii.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že riaditelia základných umeleckých škôl, materských škôl a riaditelia školských zariadení nemajú povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente ako orgány verejnej moci a nemôžu žiadať správcu modulu elektronických schránok o zriadenie elektronickej schránky za účelom výkonu verejnej moci elektronicky.

k bodom 3 a 4

Ide o vecné spresnenie požadovaného údaju pre potreby centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len „centrálny register“).

k bodu 5

V súvislosti s poskytovaním platných údajov do centrálneho registra, ktoré budú následne migrovať do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, je potrebné zabezpečiť súlad medzi skôr vydaným právoplatným rozhodnutím o zaradení do siete alebo o zmene v sieti, resp. potvrdením zmeny údajov zapisovaných v sieti a zriaďovacou listinou a jej dodatkami. Medzi rozhodnutím a listinou môže byť v praxi aj väčší časový odstup, pričom zriaďovateľ nemôže obísť rozhodovanie ministerstva o zaradení do siete, zmene v sieti alebo o vyradení zo siete vydaním zriaďovacej listiny s inými údajmi, ako boli uvedené v rozhodnutí podľa § 16 až 18 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

k bodu 6

Potreba právnej istoty vyžaduje, aby orgány štátnej správy v školstve ako aj ďalšie osoby, ktoré vstupujú do právnych vzťahov so školou alebo školským zariadením mali informáciu aj o osobe, ktorá je dočasne poverená riadením školy alebo školského zariadenia, ak bol doterajší riaditeľ odvolaný alebo v prípade novej školy alebo nového školského zariadenia ešte nebol vymenovaný.

k bodom 7 a 8

V súvislosti s postavením centrálneho registra ako zdrojového registra pre Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci je potrebné, aby uvedené údaje boli elektronicky spracúvané [§ 3 ods. 1 písm. d) prvý bod, g) a k) zákona č. 272/2015 Z. z.].

k bodu 9

Ide o vecné spresnenie doterajšieho ustanovenia.

k bodom 10 až 12

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu podľa bodu 7.

k bodu 13

Úprava skutkovej podstaty správneho deliktu nadväzuje na novelizačný bod 5, ktorý ustanovuje v § 22 ods. 4 novú povinnosť.

k bodu 14

Navrhuje sa vylúčiť všeobecný predpis o správnom konaní pri rozhodovaní ministerstva vo veciach experimentálneho overovania podľa § 14 školského zákona vzhľadom na špecifiká rozhodovacích procesov, ktoré uvedený inštitút zahŕňa. Nadväzujúci § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. priznáva ministerstvu kompetenciu riadiť experimentálne overovanie, nielen rozhodovať. Podľa § 14 ods. 9  školského zákona sa experimentálne overovanie môže realizovať aj z podnetu ministerstva bez právnych účinkov na konkrétne subjekty. Zároveň nie je cieľom experimentálneho overovania na základe individuálneho správneho aktu dávať súhlas na poskytovanie výchovy a vzdelávania iným zriaďovateľom ďalších škôl a školských zariadení nezapojených do experimentálneho overovania, pretože právo vykonávať výchovu a vzdelávanie sa priznáva na základe ustanovenia § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

K čl. II

Dátum nadobudnutia účinnosti sa navrhuje s ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 140
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: