TlačPoštaZväčšiZmenši

385/2018 Z. z.

12.1. 2019, 15:18 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á   s p r á v a

A.           Všeobecná časť

 

                Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.

Strategickým hospodárskym záujmom Slovenskej republiky je zabezpečiť vlastnú potravinovú sebestačnosť, respektíve sa k tejto potravinovej sebestačnosti čo najviac priblížiť. Za účelom zabezpečenia vyššie uvedeného cieľa je potrebné investovať finančné prostriedky do poľnohospodárstva a potravinárstva.

Distribúcia pridanej hodnoty v rámci dodávateľského potravinového reťazca od prvovýroby cez spracovanie potravín po predaj je značne nerovnomerná, pričom obchodné reťazce majú v tomto reťazci dominantné postavenie z hľadiska zisku. V záujme spravodlivejšieho prerozdelenia pridanej hodnoty v celom reťazci je potrebné vytvoriť nové mechanizmy na podporu domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva a zabezpečiť ich financovanie.

Na dosiahnutie uvedených cieľov predkladaný návrh zákona navrhuje zaviesť povinnosť platenia osobitného odvodu subjektmi, ktoré definuje ako obchodné reťazce.

V tejto súvislosti považujeme za potrebné financovať najmä odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov, financovať analýzy, prieskumy, výstavy a prezentácie súvisiace s odbytom poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov.Z redistribuovaných finančných prostriedkov bude tiež v potravinárstve a poľnohospodárstve možné najmä:

-              podporovať odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov vyrobených v Slovenskej republike, podporovať zvyšovanie ich spotreby a predaja s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť na domácom a zahraničnom trhu,

-              podporovať odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov vo väzbe na národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín Značka kvality SK na domácom a zahraničnom trhu,

-              kompenzovať negatívne vplyvy globálnej zmeny počasia na poľnohospodársku prvovýrobu,

-              vyhľadávať príležitosti na zvyšovanie odbytu poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov vyrobených v Slovenskej republike na domácom a zahraničnom trhu a ich realizáciu,

-              informovať a vzdelávať verejnosť o poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe v Slovenskej republike  a o kvalite a bezpečnosti poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov vyrobených v Slovenskej republike s dôrazom na zabezpečenie správnej výživy a zdravého životného štýlu,

-              rozvíjať a podporovať kultúru a tradície v regiónoch v nadväznosti na poľnohospodársku prvovýrobu a potravinársku výrobu v oblasti  spracovania poľnohospodárskych produktov a predaja potravinárskych výrobkov,

-              zriadiť a zabezpečiť pravidelné financovanie fondu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve.

                Predkladaný návrh zákona má pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, negatívne aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh  zákona je v súlade s právom Európskej únie.

 

B.            Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K § 1

Týmto zákonom sa navrhuje zaviesť povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami.

 

K § 2

Navrhované ustanovenie definuje pojem obchodný reťazec a s ním súvisiace pojmy.

 

K § 3

Ustanoveniedefinuje odvodové obdobie, za ktoré je obchodný reťazec povinný odvod zaplatiťa prvé a posledné odvodové obdobie v jednotlivých účtovných obdobiach.

 

K § 4

Ustanovenie definuje základ odvodu, ktorým je čistý obrat obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie. Pojem čistý obrat vyplýva zo zákona o účtovníctve. Na účely zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

 

K § 5

Ustanovuje sa sadzba odvodu, a to 2,5 %.

 

K § 6

Ustanovenie upravuje spôsob výpočtu odvodu. Odvod sa vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu. Pričom za posledné odvodové obdobie sa odvod vypočíta ako súčin čistého obratu za príslušné účtovné obdobie a sadzby odvodu, od ktorého sa odpočítajú odvody za predchádzajúce odvodové obdobia príslušného účtovného obdobia. Ak sú odvody za predchádzajúce odvodové obdobia príslušného účtovného obdobia vyššie ako súčin čistého obratu za príslušné účtovné obdobie a sadzby odvodu, na rozdiel sa neprihliada.

 

K § 7

Toto ustanovenie upravuje spôsob vyrubenia a platenia odvodu. Obchodný reťazec musí správcovi odvodu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období doručiť písomné oznámenie o výške odvodu na zverejnenom tlačive a v tejto lehote je obchodný reťazec povinný odvod aj zaplatiť.

 

Ak obchodný reťazec v písomnom oznámení uviedol nesprávnu výšku odvodu, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu vypočítanú v zmysle zákona. Pokiaľ obchodný reťazec odvod zaplatil, avšak v inej výške nežako bola výška odvodu určená rozhodnutím, t. j. obchodný reťazec zaplatil menej než mal, je povinný dlžnú sumu odvodu doplatiť v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak obchodný reťazec zaplatil viac než podľa rozhodnutia mal, správca odvodu mu musí v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutianavyše zaplatenú sumu odvodu vrátiť.

 

Ak obchodný reťazec nepodá oznámenie za niektoré odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia, správca odvodu vydá rozhodnutie, pričom výšku odvodu určí podľa posledného oznámenia, ktoré obchodný reťazec podal v niektorom príslušnom účtovnom období.

 

Ak obchodný reťazec oznámenie v príslušnom účtovnom období nepodá vôbec, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu. Výšku odvodu správca odvodu vypočíta z posledného známeho čistého obratuobchodného reťazca predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítaného pomerne na jedno odvodové obdobie. V prípade, ak obchodný reťazec nemá predchádzajúce účtovné obdobie (napr. novozaložená obchodná spoločnosť) odvod sa vypočíta z čistého obratu obchodného reťazca príslušného účtovného obdobia za všetky odvodové obdobia po skončení tohto účtovného obdobia. 

 

Lehota na zaplatenie odvodu na základe rozhodnutia správcu odvodu je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie o vyrubení odvodu je právoplatnéjeho doručením obchodnému reťazcu. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať len odvolanie, ktorénemá odkladný účinok. Iný opravný prostriedok nie je možný.

 

Odvod sa považuje za vyrubený podaním písomného oznámenia podľa odseku 1 alebo doručením rozhodnutia správcu odvodu obchodnému reťazcu alebo jeho právnemu nástupcovi.

 

Suma odvodu za príslušné odvodové obdobie, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod je 

5 000 eur.

 

K § 8

Správu odvodu vykonáva daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov obchodného reťazca.

 

K § 9

Obchodný reťazec uhrádza odvod v eurách na účet správcu odvodu. 

 

V prípade nezaplatenia odvodu obchodným reťazcom, sú povinní tento nezaplatený odvod spoločne a nerozdielne uhradiť po zániku obchodného reťazca jeho právni nástupcovia.

 

K § 10

Obchodný reťazec je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. V prípade nesplneniapovinností mu bude uložená sankcia, a to v nasledovných prípadoch:

1. ak obchodný reťazec nepodá oznámenie včas resp. ho nepodá vôbec, alebo nezaplatí odvod vo vyrubenej výške najneskôr do 3 dní od splatnosti odvodu, správca odvodu mu uloží pokutu vo výške 0,2% zo súčtu posledných známych výnosov z prevádzkovej a finančnej činnosti, resp. zo súčtu výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti, za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak obchodný reťazec nemá predchádzajúce účtovné obdobie, pokuta sa mu uloží zo súčtu výnosov z prevádzkovej a finančnej činnosti,resp. zo súčtu výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti, za príslušné účtovné obdobie po skončení tohto účtovného obdobia.

2. ak obchodný reťazec zaplatí odvod v nižšej výške ako bola určená rozhodnutím správcu odvodu, správca odvodu mu uloží pokutu vo výške 10% z dlžnej sumy odvodu.

Uvedené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

K § 11

V zmysle spoločných ustanovení sa na tento zákon primerane použijú ustanovenia daňového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva.

 

V kapitole ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa najmä na účely zabezpečenia podpory poľnohospodárstva a potravinárstva každoročne rozpočtujú finančné prostriedky zodpovedajúce rozdielu sumy výnosu z odvodu obchodných reťazcov a sumy zníženia dane z príjmov z dôvodu platenia odvodu obchodnými reťazcami obsiahnutých v prognóze Výboru pre daňové prognózy na príslušný rozpočtový rok.

 

Dlžná suma odvodu je po lehote splatnosti nedoplatkom na odvode a na jeho vymáhanie sa primerane použijú ustanovenia daňového poriadku o daňovom exekučnom konaní.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka môže vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto zákona, ktoré následne zverejní na svojom webovom sídle.

 

K § 12

Povinnosť platiť odvod podľa tohto zákona má obchodný reťazec počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2018.

 

K Čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. január 2019.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 62
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Súdne prieťahy: ÚS vlani priznal sťažovateľom odškodné 271 mil. eur.https://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-vlani-priznal-stazovate/448894-clanok.html

Činnosť ÚS v roku 2019 bola obmedzená pre viaceré neobsadené miesta ústavných sudcov, keď ...

Vrátia vám peniaze, ak ste zrušili dovolenku pre koronavírus?https://www.webnoviny.sk/zrusili-ste-dovolenku-pre-koronavirus-vratia-vam-peniaze/

Vláda v stredu vydala odporúčanie, aby Slováci prehodnotili cestu na sever Talianska a radšej ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: