TlačPoštaZväčšiZmenši

269/2018 Z. z.

1.10. 2018, 18:43 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady SR

A. Všeobecná časť

Hlavným cieľom a ústrednou témou predkladaného návrhu zákona na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania je vytvorenie legislatívnych predpokladov na lepšie zabezpečovanie kvality vysokých škôl a zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2016 – 2020 predkladá v tomto návrhu zákona úpravu systému akreditácie činností vysokých škôl, zriaďuje agentúru a upravuje postupy regulácie činností vysokých škôl agentúrou. Spolu s týmto zákonom sa predkladá aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, ktorý dopĺňa návrh zákona v oblasti vytvorenia ďalších legislatívnych predpokladov na podporu zlepšenia zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a navrhuje ďalšie úpravy v oblasti vysokých škôl.

Návrh zákona vychádza zo Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015), ktoré vydali európske organizácie združujúce zainteresované skupiny v oblasti vysokého školstva - Európska asociácia na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania (ENQA), Európska študentská únia (ESU), Európske združenie univerzít (EUA), Európske združenie pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (EURASHE) v spolupráci s Education International (EI),  BUSINESSEUROPE a Európskym registrom na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR). Štandardy ESG 2015 boli v máji 2015 prijaté ministrami zodpovednými za vysokoškolské vzdelávanie v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Slovenská republika je súčasťou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a má záujem patriť v kvalite vzdelávania medzi krajiny, ktorých vysokoškolské vzdelávanie je na vysokej úrovni a absolventi vysokých škôl v SR sú medzinárodne akceptovaní.

Východiskom týchto štandardov a zároveň návrhu zákona je požiadavka, že za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania je primárne zodpovedná vysoká škola. Tá zabezpečuje kvalitu prostredníctvom svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“), implementáciou a sústavným rozvojom vnútorného systému.

Vnútorný systém zohľadňuje napĺňanie poslania vysokej školy. Vysoká škola si vnútorným predpisom upraví náležitosti svojho vnútorného systému, pričom stanoví  najmä pravidlá tvorby, schvaľovania, uskutočňovania, monitorovania, hodnotenia a úpravy študijných programov, postup overovania aplikácie najnovších poznatkov v obsahu študijných programov,  spôsob zapojenia zástupcov študentov a iných zainteresovaných osôb na  tvorbe a úprave študijných programov, prepojenie študijného programu na príslušnú úroveň národného kvalifikačného rámca, pravidlá hodnotenia študentov, pravidlá uskutočňovania tvorivej činnosti vysokej školy, pravidlá na preskúmanie podnetov študentov a postupy overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho zabezpečenia študijných programov.

Vysoká škola je povinná požiadať agentúru o posúdenie jej vnútorného systému a jeho implementácie v určenom cykle. Súlad vnútorného systému so štandardmi, jeho funkčnosť a správna implementácia bude v zásade znamenať inštitucionálnu akreditáciu vysokej školy v študijnom odbore a stupni a vysoká škola tak získa oprávnenie samostatne vytvárať a upravovať študijné programy v príslušných študijných odboroch a stupňoch.

Okrem posudzovania vnútorného systému zákon upravuje akreditáciu študijných programov, ktorá umožňuje rozšírenie oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch. Zároveň sa v modifikovanej podobe zachováva akreditovanie habilitačného konania a inauguračného konania.

Návrhom zákona sa zriaďuje agentúra ako nezávislá, verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu a ktorá by mala mať predpoklady, aby sa stala riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR). Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda výkonnej rady. Výkonná rada bude prijímať rozhodnutia v jednotlivých konaniach. Výkonná rada na účely posúdenia konkrétnej žiadosti alebo preskúmania vlastného podnetu agentúry vytvára pracovné skupiny z odborníkov uvedených v zozname posudzovateľov, ktorý vedie. 

Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje od 1. septembra 2018, okrem iného aj vzhľadom na navrhovanú účinnosť paralelne predkladaného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Návrh zákona predpokladá pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nepredpokladá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

B. Osobitná časť

 

K § 1:

Vymedzuje sa predmet zákona základnými okruhmi, ktoré upravuje, a to

-           vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) vysokých škôl a jeho overovanie,

-           zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) a jej konanie,

-           udeľovanie akreditácie študijného programu a

-           udeľovanie akreditácie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „inauguračné konanie“).

 

K § 2:

Zavádzajú sa a súčasne sa definujú základné pojmy, ktoré sa ďalej používajú v zákone.

 

Definujú sa jednotlivé štandardy, ktoré bude agentúra používať pri posudzovaní vnútorného systému, študijného programu a hodnotení žiadosti vysokej školy o udelenie akreditácie habilitačného a inauguračného konania. Štandardy predstavujú súbor požiadaviek, ktoré sa kladú na vnútorný systém, resp. na činnosti vysokej školy – uskutočňovanie študijného programu a habilitačného a inauguračného konania. Štandardy schvaľuje ministerstvo (podrobnejšie § 23). Agentúra rozpracuje tieto štandardy do podoby metodiky na vyhodnocovanie plnenia štandardov.   

 

Zjednotený je pojem „akreditácia“, ktorý bol doposiaľ používaný dvoma spôsobmi – aj ako označenie pre konanie, aj ako označenie pre výsledok tohto konania. Slovo „akreditácia“ sa však vníma skôr ako výsledok konania, čo vyplýva aj zo zaužívanej terminológie (napr. udeliť akreditáciu, odňať akreditáciu), ako aj z viacerých právnych predpisov (napr. zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

K § 3:

Za kvalitu poskytovania vysokoškolského vzdelávania je zodpovedná vysoká škola. Vysoká škola túto kvalitu zabezpečuje najmä prostredníctvom implementácie jej vnútorného systému a jeho rozvojom. Tento predstavuje súbor pravidiel, vhodných štruktúr a procesov určených vysokou školou pre dosiahnutie kvality vysokoškolského vzdelávania. Pri zabezpečovaní kvality nestačí, aby vysoká škola vnútorný systém mala, ale požaduje sa, aby bol riadne implementovaný a rozvíjaný. Vnútorný systém vysokej školy pritom nemusí byť upravený jedným predpisom, ale aj viacerými. Zároveň je možné upraviť ho na podmienky fakúlt.

 

Vnútorné systémy upravuje zákon o vysokých školách aj v súčasnosti, pričom ich obsah vychádza z dokumentu Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), ktorý bol však v roku 2015 podstatne prepracovaný. Obsah vnútorného systému tak v zákone zohľadňuje aktuálnu verziu ESG. Vnútorný systém má byť pripravený na báze stratégia - procesy - pravidlá, pričom ako jeden z aspektov vnútorného systému sa očakáva zameranie na výsledky vysokoškolského vzdelávania. Zároveň v rámci tvorby, či úpravy študijných programov, ale aj ich monitorovania, sa napríklad kladie požiadavka na zapojenie zainteresovaných subjektov (výslovne sa uvádzajú študenti a relevantní zamestnávatelia). Znamená to, že vysoká škola má vytvoriť (svoje vnútorné) pravidlá, ktoré upravia napríklad spôsob a periodicitu toho, ako tieto subjekty majú do procesu vstupovať (predpokladá sa najmä poskytovanie pripomienok, či iniciatív na návrhy k študijným programom, ktoré vysoká škola uskutočňuje alebo plánuje uskutočňovať). Tým sa vytvárajú predpoklady na vzdelávanie orientované na potreby študenta a jeho uplatniteľnosť po skončení štúdia. Relevantní stakeholderi sa majú podieľať aj na monitorovaní a hodnotení študijných programov, pričom je opäť na každej vysokej škole, aby si sama určila tak pravidlá na vymedzenie konkrétneho okruhu stakeholderov, ako aj postup monitorovania a hodnotenia – zákon jednotne ustanoví len rámec oblastí monitorovania a hodnotenia, ktoré má škola rozpracovať na svoje podmienky.

 

Aj ďalšie uvedené požiadavky na vnútorný systém vychádzajú z ESG 2015 a budú rozpracované v štandardoch pre vnútorný systém a v metodike na vyhodnocovanie štandardov. 

 

K § 4:

Zriaďuje sa samostatná a nezávislá inštitúcia - Slovenská agentúra pre akreditáciu vysokého školstva. Tá nahrádza doterajšiu Akreditačnú komisiu, ktorá je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a nemá samostatnú právnu subjektivitu. Slovenská republika sa prihlásila k Bolonskému procesu, ktorého súčasťou je vytváranie spoločného európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. V tejto súvislosti sa predpokladá, že členské krajiny zabezpečia primerané zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a na podporu tohto zámeru boli vydané štandardy ESG 2015. Ich súčasťou sú aj štandardy pre agentúry zabezpečujúce externé posúdenie kvality vysokoškolského vzdelávania:

 

1)         „Agentúry by mali pravidelne realizovať činnosti externého zabezpečovania kvality, ktoré sú definované v 2. časti ESG. Mali by mať jasné a explicitne stanovené zámery a ciele, ktoré sú súčasťou ich poslania so znením dostupným verejnosti, a mali by sa premietať do každodennej práce agentúry. Agentúry by mali zabezpečiť zapojenie zainteresovaných strán do svojho riadenia a činností.“

2)         „Agentúry by mali mať vybudovaný právny základ a mali by byť formálne uznávané ako agentúry na zabezpečovanie kvality zo strany príslušných orgánov verejnej správy.“

3)         „Agentúry by mali byť nezávislé a mali by konať autonómne. Mali by prebrať plnú zodpovednosť za svoje činnosti a ich výsledky bez vplyvu tretích strán.“

4)         „Agentúry by mali pravidelne zverejňovať správy, v ktorých sa opisujú a analyzujú všeobecné závery z aktivít externého zabezpečovania kvality.“

5)         „Agentúry by mali mať na výkon svojej činnosti primerané a vhodné zdroje, a to nielen ľudské kapacity, ale aj finančné prostriedky.“

6)         „Agentúry by mali mať zavedené vlastné postupy na interné zabezpečovanie kvality, ktoré sa týkajú definovania, zabezpečovania a zvyšovania kvality a integrity ich činností.“

7)         „Agentúry by mali podstúpiť externé hodnotenie aspoň raz za päť rokov s cieľom preukázať dodržiavanie ESG.“

 

S cieľom splnenia týchto štandardov sa navrhuje zriadiť agentúru ako samostatnú právnickú osobu. Pre právnu formu agentúry bola ako najvhodnejšia zvolená forma verejnoprávnej inštitúcie, vzhľadom na povahu jej činnosti (je žiaduce, aby išlo o organizáciu verejného sektora, t.j. nebola zvolená obchodná spoločnosť, ani nezisková organizácia, a zároveň jej má byť poskytnutá nezávislosť, t.j. nebola zvolená rozpočtová organizácia, ani príspevková organizácia).

 

V rámci vymedzenia pôsobností dochádza k významnému posunu oproti doterajším činnostiam Akreditačnej komisie, vzhľadom na to, že tá k žiadostiam vysokých škôl poskytovala vyjadrenie a  rozhodoval minister (obvykle však v súlade s vyjadrením Akreditačnej komisie). Agentúra bude o žiadostiach vysokých škôl priamo rozhodovať, a teda niesť za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. V súlade  s ESG 2015 sa jasne vymedzuje pôsobnosť agentúry.

 

V súlade so štandardmi sa ukladá agentúre pravidelne podstúpiť externé hodnotenie (s prvým termínom v prechodnom ustanovení), čo jej má umožniť v strednodobom horizonte stať sa členom v European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) a zápis v European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

 

 

K § 5:

Ustanovujú sa orgány agentúry. Predseda výkonnej rady je súčasne štatutárnym orgánom agentúry, ktorého zastupuje podpredseda výkonnej rady. Výkonná rada je kolektívnym orgánom, v ktorom sa sústredí hlavná (rozhodovacia) činnosť agentúry. Proti rozhodnutiam a vyjadreniam výkonnej rady bude môcť účastník konania podať ako opravný prostriedok námietky na komisii agentúry pre posudzovanie námietok (ďalej len „odvolacia komisia“). Tým je vytvorený druhostupňový orgán a zároveň sa o veci vo všetkých štádiách bude konať v rámci agentúry (t.j. oproti doterajšiemu stavu nezávisle od ministerstva). Vedúci kancelárie agentúry zabezpečuje riadne fungovanie a chod agentúry (ide o osobu v obdobnom postavení ako kvestor na vysokej škole). Vzhľadom na hospodárenie s vlastnými finančnými prostriedkami a vlastným majetkom kontrolu hospodárenia agentúry zabezpečí kontrolór.

 

K § 6:

Definuje sa štatutárny zástupca agentúry, ktorým je jej predseda výkonnej rady. Jeho zástupcom je podpredseda výkonnej rady.

 

Kým v súčasnosti vymenúva členov Akreditačnej komisie vláda SR, keďže išlo o jej poradný orgán, navrhuje sa kompetenciu vymenovania predsedu a podpredsedu výkonnej rady agentúry zveriť ministrovi (hoci len formálne) z dôvodu zjednodušenia procesu ich menovania. Vymenovanie predsedu sa navrhuje ako výsledok výberového konania so zapojením reprezentácií vysokých škôl a zamestnávateľov (§ 14). Na výberové konanie sa ako lex generalis vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z., ktorý ustanovuje, že „poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie“. Podpredsedu výkonnej rady vymenuje minister na návrh predsedu výkonnej rady z členov výkonnej rady. Predseda výkonnej rady a podpredseda výkonnej rady majú mať s agentúrou pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 15; na rozdiel od ostatných členov výkonnej rady, kde rozsah úväzku zákon neupravuje).

 

Uvádzajú sa rámcové kompetencie predsedu výkonnej rady a súčasne sa upravuje situácia, ak by funkcia predsedu výkonnej rady nebola obsadená. Vzhľadom na to, že predseda a podpredseda výkonnej rady sú členmi výkonnej rady, ďalšie „organizačné“ ustanovenia o nich vychádzajú zo skupiny paragrafov, týkajúcich sa výkonnej rady, resp. ďalších orgánov agentúry.

 

K § 7:

Jedným z orgánov agentúry je výkonná rada, ktorá má deväť členov. Počet členov vychádza na jednej strane z potreby profesionalizácie členov tohto orgánu, na druhej strane zo skutočnosti, že na rozdiel od doterajšej Akreditačnej komisie, kde jej členovia sú zároveň členmi pracovných skupín, a teda sa priamo podieľajú na posudzovaní žiadostí vysokých škôl, úlohou výkonnej rady bude skôr verifikovať postupy a závery pracovnej skupiny. Vyšší počet členov výkonnej rady (napr. zastúpenie každej oblasti výskumu, prípadne 15 členov ako je v ČR) sa nejaví vzhľadom na požiadavku profesionalizácie ako vhodný.

 

Ustanovujú sa podmienky, ktoré členovia výkonnej rady musia spĺňať, aby mohli byť vymenovaní do funkcie, proces ich navrhovania a menovania. Členov výkonnej rady menuje minister na návrh orgánov reprezentácie vysokých škôl a zástupcov zamestnávateľov. Kým v súčasnosti členovia Akreditačnej komisie vychádzajú z návrhov akademického prostredia a štátnych orgánov, do kreovania výkonnej rady sú zapojení aj zamestnávatelia, či profesijné organizácie, čo odráža zámer intenzívnejšie zapájať do akreditačného procesu všetky zainteresované strany. Tým, že výber členov výkonnej rady je rozložený medzi viaceré subjekty a ministrovi sa dáva len notariálna právomoc, t.j. návrh nesmie odmietnuť z akýchkoľvek dôvodov, ale len ak navrhovaná osoba nespĺňa zákonné požiadavky, sa vytvára predpoklad nezávislosti agentúry od ministerstva, ale aj od ostatných subjektov (vysoké školy, zamestnávatelia), a tiež aj vyváženie rôznych pohľadov a potrieb v systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

Ak orgány reprezentácie vysokých škôl navrhnú po dvoch osobách a tie spĺňajú predpísané požiadavky, minister nebude mať inú možnosť ako tieto osoby vymenovať. Ak ide o návrhy zamestnávateľov, tu sa predpokladá, že minister bude z predložených návrhov zamestnávateľov budúcich dvoch členov vyberať.

 

V ods. 5  písm. d)  siedmom bode sa uvádza možnosť navrhnúť za člena výkonnej rady fyzickú osobu, ktorá pôsobí v čase podania návrhu na vymenovanie alebo pôsobila počas predchádzajúcich 15 rokov „najmenej desať rokov v riadení v právnickej osobe“. Zákon neupravuje, či ide o pôsobenie vo funkcii štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo akúkoľvek inú riadiacu funkciu (môže ísť teda napr. tak o generálneho riaditeľa nejakého podniku, ale aj napr. o vedúceho oddelenia) – v zásade ide o osobu s manažérskymi skúsenosťami. Prostredníctvom určitej miery voľnosti sa tak zveruje zároveň zodpovednosť orgánom, ktoré kandidátov navrhujú a predpokladá sa, že by mali vybrať dostatočne skúseného kandidáta, ktorý prispeje k nezávislému a spravodlivému rozhodovaniu  agentúry, ktoré bude v súlade s právnymi predpismi a štandardmi a podporí autoritu agentúry v očiach odbornej verejnosti. 

 

V rámci nastavenia pasívnej spôsobilosti sa navrhuje členenie požiadaviek podľa typu navrhovateľa, osobitne vo vzťahu k Študentskej rade vysokých škôl. Tu platí, že hoci predkladá dve mená, rovnako ako Slovenská rektorská konferencia a Rada vysokých škôl, pri jednom členovi sa ustanovujú nižšie nároky tak, aby mohlo reálne ísť aj o študenta vysokej školy. Podmienky umožňujú Študentskej rade vysokých škôl rozhodnúť sa, či navrhne osobu, ktorá je v danom čase študentom alebo iného kandidáta spĺňajúceho navrhované požiadavky.

 

V ods. 8 sa upravuje situácia, ak ministrovi nie je predložený dostatočný počet návrhov na členov výkonnej rady (okrem predsedu, ktorý je vymenúvaný na základe výberového konania). Tým sa myslia dve možné situácie: buď orgány reprezentácie vysokých škôl nepredložia každý práve po dva návrhy a zástupcovia zamestnávateľov nepredložia aspoň dva návrhy alebo počet predložených návrhov je síce dostatočný (t.j. ministrovi je predložených 8 kandidátov), avšak niektorý kandidát (prípadne viacerí kandidáti) nespĺňa požiadavky kladené na člena výkonnej rady a z tohto dôvodu ho minister nemôže vymenovať. Posledná veta ods. 8 upravuje kreovanie výkonnej rady v situácii, ak by subjekty podávajúce návrhy na členov rady neboli schopné alebo ochotné z rôznych dôvodov takéto návrhy predložiť. Zámerom je zabezpečiť riadny chod agentúry i v tejto situácii, i keď nie je želateľné, aby táto situácia nastala.

 

Funkčné obdobie sa navrhuje šesťročné s tým, že časť členov sa po dvoch rokoch bude obmieňať. Postupné obmieňanie vyplýva z prechodného ustanovenia (§ 38 ods. 9), podľa ktorého sa pri prvej výkonnej rade bude žrebovať z členov okrem predsedu a podpredsedu a žrebom sa určia dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie bude dva roky, a ďalší dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie bude štyri roky. Predseda a podpredseda výkonnej rady budú aj v prvej výkonnej rade mať funkčné obdobie trvajúce šesť rokov. Rozdielom oproti doterajšej Akreditačnej komisii je opakovanie funkčného obdobia – pri Akreditačnej komisii sú to dve funkčné obdobia po sebe, pri navrhovanej výkonnej rade sú to dve funkčné obdobia celkovo (obdobne sa to navrhuje aj pri odvolacej komisii).

 

Ďalej sa ustanovuje okruh pôsobností výkonnej rady. Tým, že výkonná rada je koncipovaná ako výkonný orgán, jej hlavnou úlohou je prijímanie rozhodnutí v mene agentúry. Pri vnútorných predpisoch sa v súvislosti so štatútom upravuje, kto návrh predkladá, čo znamená, že vypracúvanie a predkladanie návrhov ostatných predpisov je už vecou nastavenia procesov v agentúre.

 

K § 8:

Upravuje sa postup zostavovania pracovných skupín, ktorých úlohou bude posúdiť konkrétnu žiadosť vysokej školy, prípadne uskutočniť preskúmanie z podnetu agentúry. Posilňuje sa úloha študentov tým, že ich zastúpenie v každej pracovnej skupine (okrem rozhodovania o habilitačných a inauguračných konaniach) bude zákonnou požiadavkou, čo vychádza z dokumentu ESG 2015: „Externé zabezpečovanie kvality by mali vykonávať skupiny externých odborníkov vrátane najmenej jedného študenta.“ V ods. 3 sa upravujú základné zásady zostavovania pracovnej skupiny.

 

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia dôveryhodnosti práce pracovnej skupiny sa vysokej škole umožňuje návrh zloženia pracovnej skupiny namietať, ak by niekto z členov mohol byť z pohľadu vysokej školy zaujatý, čo by mohlo na strane vysokej školy vyvolať pochybnosti o celom procese. Zároveň bude existovať priebežne aktualizovaný zoznam posudzovateľov, z ktorého sa budú zostavovať pracovné skupiny. Zákon pri požiadavkách na zápis ponecháva konkrétne zásady na vnútorný predpis agentúry, čo znamená, že do úvahy prichádza napr. aj zápis na základe výberového konania, ktoré by agentúra vyhlasovala, prípadne určenie okruhu subjektov, ktoré osoby do zoznamu majú navrhovať. V súlade s ESG 2015 sú ďalšie postupy kreovania pracovných skupín ponechané na agentúru, pretože tá bude zodpovedná za prácu pracovných skupín. V odseku 6 sa upravuje nezlučiteľnosť pôsobenia v pracovnej skupine s inými funkciami.

 

K § 9:

V súlade so štandardnom 2.7  ESG 2015, ktorý uvádza: „Postupy na podávanie sťažností a odvolacie konanie by mali byť jasne definované ako súčasť procesov externého zabezpečovania kvality a komunikované s vysokými školami“, sa upravuje orgán zabezpečujúci odvolacie konanie. Členov odvolacej komisie bude vymenúvať minister na základe výsledkov výberového konania. Minister bude povinný postupovať len podľa výsledkov tohto výberového konania (viď slovo „vymenuje“, nie „vymenúva“). Výberovú komisiu upravujú spoločné ustanovenia o orgánoch (§ 14) tak, že pôjde o troch členov, ktorých minister bude povinný vymenovať (opäť viď slovo „vymenuje“) z návrhov orgánov reprezentácie vysokých škôl. Na rozdiel od výkonnej rady, funkčné obdobie členov je len štyri roky. Tiež sú inak upravené podmienky na vymenovanie za člena, kde traja členovia by mali byť právnikmi (vzhľadom na povahu činnosti komisie) a dvaja členovia vysokoškolskými učiteľmi vo funkcii profesora alebo docenta (zastupujúci pohľad vysokoškolskej praxe). Zároveň na to, aby bola zabezpečená činnosť odvolacej komisie najmä pre prípad vylúčenia člena z dôvodu zaujatosti, upravujú sa aj dvaja náhradníci (obaja spomedzi akademikov, keďže prípadný vzťah k vysokej škole sa predpokladá skôr u tejto skupiny osôb).

 

K § 10:

Vzhľadom na to, že agentúra ako samostatná organizácia bude hospodáriť so svojím majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami, je potrebné, aby popri orgánoch vykonávajúcich hlavné pôsobnosti agentúry existoval aj orgán dohľadu nad hospodárením. Týmto orgánom je kontrolór. Ďalej sú upravené povinnosti a právomoci kontrolóra, podmienky, ktoré musí spĺňať osoba vymenovaná za kontrolóra a funkčné obdobie v trvaní štyri roky s možnosťou byť vymenovaný najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

 

K § 11:

Zabezpečovať riadne fungovanie a chod agentúry po administratívnej, hospodárskej a personálnej stránke bude vedúci kancelárie, ktorý zároveň bude výkonnej rade predkladať na schválenie návrh rozpočtu a rozdelenia výsledku hospodárenia alebo vyrovnania výsledku hospodárenia, pričom jeho ďalšia činnosť môže byť upravená vnútorným predpisom agentúry. Zároveň ako vedúci zamestnanec bude obsadzovaný na základe výsledkov výberového konania, pričom v zmysle ods. 3 sa upravujú požiadavky na kandidáta, včítane najmenej päťročnej praxi v riadení v právnickej osobe. Zákon nestanovuje, či sa jedná o prax vo funkcii štatutára právnickej osoby alebo prax v inej riadiacej pozícii v právnickej osobe.

 

K § 12:

Ustanovuje sa základný spôsob prijímania uznesení a fungovania kolektívnych orgánov agentúry. Uznesenie týkajúce sa vytvorenia pracovnej skupiny výkonnou radou je možné prijať aj mimo zasadnutia (per rollam). Vzhľadom na veľkosť kolektívnych orgánov (9, resp. 5) sa neustanovuje požadovaný počet prítomných členov, ale len počet hlasov potrebných na prijatie návrhu, t.j. minimálne päť (výkonná rada) a tri (odvolacia komisia) hlasy za návrh.

 

Zároveň sa implementuje ustanovenie z ESG 2015 (usmernenie k štandardu 3.3.), podľa ktorého „Každý, kto sa zúčastňuje na činnostiach externého zabezpečovania kvality v agentúre (napr. ako expert), je uzrozumený, že hoci môže byť nominovaný treťou stranou, v hodnotiacom procese vystupuje na základe svojej osobnej kompetencie a pri práci pre agentúru nezastupuje svoju domovskú organizáciu.“

 

K § 13:

Na zabezpečenie nestrannosti členov orgánov agentúry je upravená nezlučiteľnosť s inými funkciami, pričom funkcia predsedu výkonnej rady, podpredsedu výkonnej rady a vedúceho kancelárie nie sú zlučiteľné s pracovnoprávnym vzťahom s vysokou školou so sídlom na území SR. Vzhľadom na to, že sa uvádza aj „pracovnoprávny vzťah“, ide o všetky typy obdobných vzťahov, ktoré sú vylúčené, teda nielen pracovný pomer, ale aj dohody o vykonaní práce a podobne. Zároveň sa ustanovuje požiadavka na skončenie výkonu príslušnej funkcie najneskôr v deň vymenovania do orgánu agentúry. Členovia výkonnej rady môžu mať pracovnoprávny vzťah s vysokými školami, avšak nesmú pôsobiť v niektorej z  vymenovaných funkcií (odsek 1).

 

K § 14:

Ustanovujú sa náležitosti pre postup pri výberovom konaní tam, kde zákon výberové konanie vyžaduje, s tým, že sa uplatňuje zákon č. 552/2003 Z. z. (napr. opakované výberové konanie, ak nikto z prihlásených nesplní požiadavky, zabezpečenie výberového konania a podobne). Pri výberových komisiách sa opäť dbá na elimináciu štátnej ingerencie – minister vyberie len jedného z piatich členov výberovej komisie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady [odsek 4 písm. a)].

 

K § 15:

Vzhľadom na potrebu profesionalizácie pri výkone pôsobnosti agentúry sa na rozdiel od doterajšej Akreditačnej komisie vymedzuje okruh osôb, ktoré budú zamestnancami agentúry – stálymi zamestnancami budú členovia výkonnej rady a vedúci kancelárie. Pri členoch odvolacej komisie a pri posudzovateľoch sa predpokladá, že bude využívaná dohoda o vykonaní práce alebo obdobná zmluva. Zároveň pri predsedovi a podpredsedovi výkonnej rady a vedúcom kancelárie sa vyžaduje ustanovený týždenný pracovný čas, teda plný pracovný úväzok priamo zo zákona. Mnohé operatívne agendy bude zabezpečovať vedúci kancelárie agentúry. Riešenie smerovania agentúry, nastavovanie a kontinuálne zlepšovanie procesov, či medzinárodná spolupráca si vyžadujú dostatočnú kapacitu. Pre funkčnosť agentúry sa teda vyžaduje dispozícia predsedu/podpredsedu výkonnej  rady agentúry na dennej báze.

 

Pri ostatných členoch výkonnej rady veľkosť úväzku nie je zákonom predpísaná, teda jeho rozsah bude možné vymedziť podľa rozhodnutia agentúry, prípadne podľa povahy zverených úloh a činnosti (napr. ak by členom výkonnej rady bol študent).

 

Okrem zamestnancov agentúry spomedzi členov orgánov sa predpokladá, že agentúra bude mať aj ďalších zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať analytickú činnosť agentúry, administratívne, hospodárske, organizačné a iné záležitosti. Ich postavenie zákon osobitne nevymedzuje.

 

K § 16:

Upravuje sa spôsob zániku jednotlivých funkcií, pričom určitou odchýlkou pri predsedovi výkonnej rady je, že ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, ak sa dovtedy z nejakého dôvodu nepodarí vymenovať nového predsedu výkonnej rady (obdobne ako pri predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu).

 

Upravené sú aj dôvody odvolania s tým, že rozlišuje sa možnosť a povinnosť ministra odvolať ho. Povinnosť je pri členovi výkonnej rady s tým, že to musí navrhnúť výkonná rada alebo kontrolór. Možnosť je v prípade porušenia právnych predpisov (napr. zákonov, vyhlášok) a len pri členoch odvolacej komisie a pri kontrolórovi. Vzhľadom na to, že sa nevymedzuje ich okruh (t.j. porušením zákona je aj spáchanie dopravného priestupku), je odvolanie na zvážení. Povinnosťou to je v prípade porušenia vnútorných predpisov agentúry, vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o porušenie povinnosti majúcej priamy súvis s pôsobnosťami agentúry.

 

V odsekoch 4 a 5 sa upravuje, kto je bezúhonným a ako sa bezúhonnosť preukazuje. Odsek 6 zohľadňuje návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – parlamentná tlač 869 – ktorý bude účinný od 1. 7. 2018.

 

Pre prípady predčasného skončenia výkonu funkcie (z akéhokoľvek dôvodu) sa ustanovuje, že novovymenovaná osoba len dokončí funkčné obdobie svojho predchodcu. Výnimkou je predseda výkonnej rady.

 

K § 17:

Ustanovuje sa výška odmeny pre predsedu a podpredsedu výkonnej rady a pre vedúceho kancelárie. Jej výška zohľadňuje na jednej strane skutočnosť, že tieto osoby nebudú môcť vykonávať žiadnu funkciu na vysokej škole v SR, na druhej strane, vzhľadom na požiadavku nezávislosti a profesionality agentúry, má byť na dostatočne vysokej úrovni. Nastavenie mesačnej mzdy je porovnateľné s odmenami funkcionárov niektorých regulačných orgánov, napr. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Zároveň sa z tohto dôvodu upravuje aj odmena kontrolórovi, pričom jej výška zohľadňuje skutočnosť, že pri výkone funkcie kontrolóra sa nepredpokladá, že pôjde o zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas („plný úväzok“). Pre porovnanie, plat kontrolóra obce v najnižšej kategórii podľa počtu obyvateľov predstavuje 1,15-násobok priemernej mzdy (ca. 1 100 eur), plat hlavného kontrolóra samosprávneho kraja predstavuje 70 % platu predsedu (ca. 2 200 eur)

 

Vzhľadom na to, že agentúra bude rozhodovať o právach a povinnostiach iných subjektov, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že sa zriaďuje zákonom, pracovnoprávne vzťahy jej zamestnancov podliehajú zákonu č. 552/2003 Z. z.

 

Napriek tejto skutočnosti, navrhuje sa, aby ich odmeňovanie nepodliehalo zákonu č. 553/2003 Z. z. Vo vymedzení pôsobnosti tohto zákona sa verejnoprávne inštitúcie en bloc neuvádzajú (hoci sú tu napr. verejné vysoké školy, ktoré majú tú istú právnu formu) a rovnako ani právnické osoby v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.

 

 Vzhľadom na povahu činnosti agentúry, ako aj na potrebu primeraného finančného ohodnotenia jej zamestnancov najmä s ohľadom na potrebnú profesionalizáciu a potrebu kvalitných zamestnancov agentúry návrh zákona neupravuje vzťah k zákonu č. 553/2003 Z. z.

 

K § 18:

Upravujú sa ustanovenia vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov a k zverejňovaniu informácii na webovom sídle agentúry tak, aby bola zabezpečená transparentnosť personálneho obsadenia agentúry a pracovných skupín. Zároveň sa upravuje, ktoré údaje sú poverení zamestnanci agentúry oprávnení spracúvať.

 

K § 19:

Ustanovuje sa rámec pre financovanie agentúry tak, aby na rozdiel od doterajšej Akreditačnej komisie, bola financovaná viaczdrojovo, čo zvyšuje jej nezávislosť. Zavádzajú sa poplatky za úkony agentúry. Vzhľadom na to, že výška poplatkov sa má odvíjať od reálnych nákladov na konkrétnu činnosť, návrh sadzobníka bude vypracúvať agentúra a ten bude zverejnený a následne schválený ministerstvom. Zároveň sa upravujú základné náležitosti zmluvy medzi ministerstvom a agentúrou na poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva.

 

K § 20:

Ustanovujú sa osobitosti hospodárenia agentúry. Vzhľadom na to, že pôjde o verejnoprávnu inštitúciu, základný rámec nakladania s jej majetkom upravuje zákon č. 176/2004 Z. z. Zároveň sa agentúre umožňuje vykonávanie podnikateľskej činnosti v ustanovených limitoch, čo znamená, že podnikateľská činnosť má mať vzťah k jej hlavnej činnosti. V praxi môže ísť najmä o poskytovanie svojich služieb pre vysoké školy v zahraničí v nadväznosti na skutočnosť, že sa očakáva zápis agentúry do organizácií ENQA a EQAR.

 

K § 21 a 22:

Ustanovuje sa základný rámec konania agentúry, najmä definovaním účastníka konania a začiatku konania. Je upravený aj presun agendy udeľovania štátneho súhlasu v súlade s návrhom zákona o vysokých školách tak, že žiadosť o jeho udelenie sa bude doručovať nie ministerstvu ale agentúre.

 

Na to, aby sa v prípade neúplnej žiadosti konanie neprerušovalo, navrhuje sa, aby konanie začínalo až vtedy, keď bude žiadosť úplná. Ak účastník neuhradí poplatok za úkon agentúry, o ktorý žiada, a neurobí tak ani po výzve agentúry v lehote 60 dní, agentúra žiadosť zamietne.

 

Zachováva sa systém hodnotiacich správ z doterajšieho postupu Akreditačnej komisie. Spresňuje sa, čo má pracovná skupina skúmať pri zostavovaní hodnotiacej správy a ukladá jej aj povinnosť konzultovať so zainteresovanými osobami. Tými sa chápu najmä študenti, absolventi, zamestnanci vysokej školy, zamestnávatelia. Aby sa predchádzalo prípadným nejasnostiam pri zistených nedostatkoch, ustanovuje sa požiadavka, aby konkrétne nedostatky boli v hodnotiacej správe uvedené, rovnako ako aj návrh odporúčaní pre účastníka konania.

 

Upravuje sa právo účastníka konania podať stanovisko k hodnotiacej správe do 15 dní odo dňa doručenia stanoviska účastníkovi. Na rozhodnutie výkonnej rady sa zachováva lehota, ktorú mala doposiaľ Akreditačná komisia (180 dní odo dňa začatia konania).

 

Základný mechanizmus by tak mal byť nasledovný: Účastník konania podá žiadosť so všetkými prílohami a so zaplateným poplatkom. K žiadosti výkonná rada vytvorí pracovnú skupinu. Tá po uskutočnení úkonov v zmysle odseku 5 vypracuje hodnotiacu správu. K nej sa účastník konania môže/nemusí vyjadriť (predpokladá sa, že ak súhlasí, vyjadriť sa nemusí). Hodnotiacu správu so stanoviskom vysokej školy prerokuje výkonná rada a o žiadosti rozhodne. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietky alebo dňom, keď účastník konania doručí agentúre písomné oznámenie, v ktorom sa vzdá podania námietok. Ak účastník konania s rozhodnutím nesúhlasí, podá námietky k rozhodnutiu alebo vyjadreniu. Tie prerokuje odvolacia komisia, ktorá sa k nim vyjadrí do 90 dní od ich doručenia. Ak odvolacia komisia (podľa § 22 ods. 2) vyhodnotí námietky ako opodstatnené, vráti výkonnej rade rozhodnutie alebo vyjadrenie na nové konanie a beží nová lehota 180 dní na rozhodnutie alebo vyjadrenie agentúry, pričom do úvahy prichádza tak preskúmanie veci tou istou pracovnou skupinou, ako aj možnosť zostavenia novej pracovnej skupiny (je to vec nastavenia vnútorných predpisov agentúry). Ak námietky odvolacia komisia zamietne, rozhodnutie agentúry potvrdí a to sa stane konečným. Pre účastníka konania, ktorý je nespokojný s konečným rozhodnutím, prichádza ďalej do úvahy správna žaloba v zmysle Správneho súdneho poriadku (§ 6 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého „Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.“). Neupravuje sa možnosť, aby mohla agentúra svoje právoplatné rozhodnutie zmeniť (t.j. nepripúšťa sa obdoba mimoriadnych opravných prostriedkov).

 

Keďže konanie je neverejné, ustanovuje sa okruh osôb, ktoré majú byť pri prerokúvaní veci prítomné. Za vysokú školu, resp. za právnickú osobu, ktorá sa uchádza o udelenie štátneho súhlasu môžu byť prítomní aj ich zástupcovia. Ponecháva sa pritom na vysokú školu (právnickú osobu), koho na rokovanie vyšle, t.j. môže ísť tak o rektora, zamestnanca fakulty, advokáta, konateľa, ...

 

K § 23:

Upravuje sa postup prijímania štandardov a ich rámcový obsah. Na zvýšenie transparentnosti pri ich prijímaní k návrhu štandardov ministerstvo vykoná obdobu pripomienkového konania, pričom sa ustanovuje okruh subjektov, ktoré je ministerstvo povinné osobitne informovať o zverejnení návrhu štandardov.

 

Vzhľadom na rozdiely pri jednotlivých študijných odboroch a typoch študijných programov sa umožňuje, aby tieto osobitosti boli v štandardoch zohľadnené.

 

Zároveň, vzhľadom na zmenu prístupu k odborom pri habilitáciách a inauguráciách bude potrebné, aby štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie vymedzili úroveň obsahovej príbuznosti, resp. vzťah medzi odborom habilitačného konania a inauguračného konania tak, ako ho uvedie vysoká škola v žiadosti o udelenie akreditácie, a študijným odborom, ku ktorému je priradený.

 

Zároveň sa zabezpečuje, aby štandardy boli pre vysoké školy známe v primeranom čase vopred na to, aby svoju činnosť s požiadavkami štandardov  mohli zosúladiť. Na zamedzenie retroaktivity novo zavedených štandardov sa tiež upravuje posudzovanie vysokej školy, resp. jej činností podľa toho znenia štandardov, ktoré je pre vysokú školu priaznivejšie.

 

K § 24 a 25:

Základom celého systému externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je periodické posudzovanie vnútorného systému vysokej školy a jeho riadnej implementácie.

 

Na základe kladného posúdenia vnútorného systému vysokej školy agentúrou získava vysoká škola možnosť vytvárať nové študijné programy vo vymedzených študijných odboroch a stupňoch, čiže v istom zmysle dostáva akreditáciu podobnú inštitucionálnej akreditácii. Do doby, kým nebude mať vysoká škola kladne posúdený vnútorný systém, nemá oprávnenie vytvárať študijné programy vo vymedzených študijných odboroch a stupňoch. Obmedzenie vytvárania študijných programov bude všetkým vysokým školám automaticky zapísané do registra študijných odborov až do doby kladného posúdenia ich vnútorného systému.  Agentúra na základe výsledku posudzovania vnútorného systému vyznačí v registri študijných odborov študijné odbory a stupne, v ktorých môže vysoká škola uskutočňovať, vytvárať, upravovať študijné programy.

 

Vnútorné systémy budú monitorované pravidelne v (najmenej) dvojročných cykloch, prioritne administratívnym zamestnancom na základe dostupných údajov z registrov. V prípade zistenia problému to môže viesť k mimoriadnemu posúdeniu vnútornému systému.

 

S ohľadom na záujem znižovania administratívnej náročnosti sa navrhuje, aby v prípadoch mimoriadneho preskúmania vnútorného systému (t.j. mimo pravidelného cyklu) mohla agentúra podľa výsledku rozhodnúť, či sa začína nový cyklus alebo či dôjde k ďalšiemu posúdeniu vnútorného systému v „bežnom“ termíne (odsek 3).

 

V zmysle dokumentu ESG 2015 sa vysokým školám otvára možnosť požiadať o preskúmanie vnútorného systému aj zahraničnú agentúru. Agentúra bude viesť zoznam zahraničných agentúr, ktorých hodnotiace správy bude akceptovať. Predpokladom je, že pôjde o zahraničné agentúry zo zoznamu EQAR. Ak si vysoká škola vyberie niektorú z týchto zahraničných agentúr, agentúra (resp. jej pracovná skupina) nebude vypracúvať hodnotiacu správu a automaticky sa akceptuje hodnotiaca správa predložená zahraničnej agentúry. Návrh zákona nevylučuje, aby si vysoká škola dala vnútorný systém posúdiť aj organizáciou, ktorá nebude v zozname vedenom agentúrou, na dokument takej organizácie (ak ho vysoká škola predloží) nebude musieť agentúra prihliadať.

 

Vzhľadom na to, že všetky vysoké školy budú musieť prejsť posúdením ich vnútorného systému, táto povinnosť je doplnená sankciou pre prípad, že by niektorá vysoká škola v zákonnej lehote nepredložila žiadosť o posúdenie (bez ohľadu na to, či s úmyslom alebo z nedbanlivosti) – ak bude vysoká škola pasívna aj po upozornení na premeškanie lehoty, budú jej zrušené všetky študijné programy (t.j. vo všetkých odboroch a vo všetkých stupňoch). S tým je spojené navrhované ustanovenie zákona o vysokých školách, kde pri zrušení všetkých študijných programov (resp. keď vysoká škola nemá žiaden) je ustanovená pre ministerstvo povinnosť predložiť návrh zákona na zrušenie vysokej školy (obdobne aj príslušné rezorty pri štátnych vysokých školách) alebo návrh na odňatie štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole.

 

Ak bude žiadosť podaná v lehote a so všetkými náležitosťami, agentúra vyššie spomenutým postupom posúdi dva aspekty vnútorného systému: (1) to, či samotný vnútorný systém (t.j. príslušný vnútorný predpis/vnútorné predpisy) je v súlade štandardmi (t.j. aj so zákonnými požiadavkami na jeho obsah) a (2) to, či je jeho implementácia v súlade so štandardmi.

 

Podľa zistení agentúry sa v prípade kladného posúdenia zruší obmedzenie vytvárania a upravovania študijných programov (vo vymedzených študijných odboroch), prípadne ak boli zistené nedostatky, agentúra v rozhodnutí uloží opatrenia na odstránenie nedostatkov (opravné opatrenia). Zákon vymedzuje päť druhov takýchto opatrení v § 25 ods. 2 písm. a) až e), pričom výslovne sa umožňuje agentúre rozhodnúť o uložení vysokej škole dvoch alebo viacerých opravných opatrení zároveň. V súvislosti s komplexnejšou úpravou učiteľských kombinačných študijných programov a prekladateľských kombinačných študijných programov je upravená osobitosť, t.j. možnosť takéto opatrenie uložiť aj vo vzťahu k takému predmetu alebo jazyku, pričom následok by sa vzťahoval na všetky kombinácie (napr. opatrenie k učiteľstvu fyziky v kombinácii by sa vzťahovalo na všetky učiteľské študijné programy, ktoré budú obsahovať fyziku).

 

K § 26:

Definuje sa najmiernejšie z piatich opravných opatrení, ktoré sa vzťahuje k nedostatkom, ktoré vie vysoká škola napraviť v pomerne krátkej dobe. V praxi môže ísť napr. o úpravu a doplnenie vnútorných predpisov, doplnenie vybavenia vysokej školy a podobne. Tak ako v doterajšom systéme, o odstránení nedostatkov je povinná vysoká škola informovať agentúru, pričom sa nepredpisuje forma. Zároveň sa zjednodušuje spôsob preskúmania tejto informácie – nevyžaduje sa formálne zostavovanie pracovnej skupiny, t.j. spôsob overenia je na agentúre.

 

Pre prípad, že by vysoká škola ignorovala povinnosť informovať o prijatých  opatreniach a ich výsledkoch alebo sa zistí, že opatrenie nie je dostatočné, zákon dáva agentúre povinnosť (nie možnosť) rozhodnúť o uložení iného opatrenia.

 

K § 27:

Zistené závažnejšie nedostatky vnútorného systému je možné riešiť pozastavením uskutočňovania študijného programu, pričom sa vyžaduje kumulatívne splnenie troch podmienok (odsek 1).

 

Dôsledkom tohto opatrenia bude zákaz uskutočňovania štátnych skúšok,  zákaz „samostatnej“ úpravy študijného programu a zákaz vytvárania nových študijných programov v príslušnom študijnom odbore a stupni.

 

Zákaz uskutočňovania štátnych skúšok sa však nedotýka osôb, ktoré sú v čase medzi vykonaním štátnej skúšky a prevzatím diplomu, t.j. osobám, ktoré už štúdium riadne skončili, bude môcť vysoká škola diplom odovzdať. Aby sa zabránilo interpretačnej nejasnosti, v prípade, ak vysoká škola má síce zákaz vykonávania štátnych skúšok, ale napriek tomu  štátnu skúšku vykoná, vyslovene sa ustanovuje neplatnosť tejto štátnej skúšky ako aj neplatnosť prípadne vydaného diplomu a ostatných dokladov o absolvovaní štúdia.

 

Nakoľko toto opatrenie sa ukladá vo vzťahu ku konkrétnemu študijnému programu, úlohou vysokej školy bude navrhnúť agentúre, ako možno tento študijný program upraviť (napr. upraviť požiadavky na absolvovanie jednotlivých predmetov, aby bola zabezpečená požadovaná úroveň výsledkov vzdelávania) tak, aby boli nedostatky odstránené. Predpokladá sa, že študent dokončí príslušný študijný program už v jeho upravenej podobe.

 

Vzhľadom na to, že zámerom je zabezpečiť uskutočňovanie študijného programu, ktorý je kvalitný, v prípade, ak návrh úpravy predložený agentúre vysokou školou nebude dostatočný, agentúra požiada vysokú školu, aby vypracovala nový návrh jeho úpravy, a to najviac dvakrát. Je pritom v záujme vysokej školy, aby nevytvárala opakovaným nedostatočným návrhom úpravy študijného programu prieťahy, pretože stále platí, že počas pozastavenia nesmie uskutočňovať v tomto študijnom programe štátne skúšky.

 

K § 28:

Ďalšie opatrenie – s vážnejšími následkami, ako pozastavenie programu – možno uložiť v  troch prípadoch, ktoré nadväzujú na predchádzajúce opravné opatrenie, ktorým je pozastavenie uskutočňovania študijného programu.

 

Následok je pri tomto opatrení prísnejší, pretože v tomto štádiu je už študijný program pozastavený. Vzhľadom na to, že vysoká škola už možnosti na nápravu mala v rámci predchádzajúceho opatrenia, tu sa už neupravuje alternatíva, aby vysoká škola ešte dodatočne predložila návrh úpravy študijného programu.

 

Na zrušenie študijného programu má vysoká škola určenú lehotu. Ak vysoká škola ostane počas tejto lehoty nečinná a študijný program sama nezruší, agentúra vydá ďalšie rozhodnutie, ktorým už študijný program priamo zruší. Pretože ide o situáciu stupňovaného negatívneho konania (resp. nekonania) vysokej školy, následok je stupňovaný – agentúra zruší aj všetky študijné programy v danom študijnom odbore, pričom vysoká škola stráca zároveň oprávnenie v tomto študijnom odbore vytvárať študijné programy.

 

Pri nariadení zrušenia študijného programu je zároveň potrebné dbať na skutočnosť, že vysoká škola musí študentom ponúknuť možnosť pokračovať v štúdiu na inej vysokej škole, v príslušnom študijnom odbore.

 

K § 29:

Definuje sa opravné opatrenie, ktoré spočíva v obmedzení tvorby a úpravy študijných programov. Toto opatrenie nie je následným vo vzťahu k opravným opatreniam (1) pozastaviť uskutočňovanie študijného programu a (2) zrušenie študijného programu.

 

Ustanovujú sa možné dôvody, kedy môže agentúra pristúpiť k uloženiu tohto opatrenia.

 

Následok tohto opatrenia je obmedzenie tvorby a úpravy študijných programov (len so súhlasom agentúry).

 

Aby sa predišlo interpretačnej nejasnosti, výslovne sa upravuje, že obmedzenie sa týka aj študijných programov uskutočňovaných v kombinácii dvoch študijných odborov, z ktorých jedného sa týka obmedzenie, a interdisciplinárnych štúdií v danom študijnom odbore.

 

Podstatou tohto opatrenia je, aby boli nedostatky odstránené, na čo slúži povinnosť vysokej školy predložiť akčný plán. Na vypracovanie/predloženie akčného plánu je lehota ustanovená priamo zákonom, no termíny na plnenie jednotlivých opatrení sú ponechané na vysokú školu, pričom akčný plán ako celok (t.j. tak opatrenia ako aj harmonogram) podliehajú schváleniu agentúrou, a tá ho môže vysokej škole aj opakovane dať dopracovať – primárnym cieľom nie je vysokú školu sankcionovať, ale to, aby vnútorný systém a jeho implementácia boli v súlade so štandardmi, resp. aby v súlade so štandardmi boli aj jednotlivé študijné programy. V prípade problémov zistených počas priebežného monitorovania implementácie akčného plánu vysokou školou bude agentúra s vysokou školou komunikovať, čo môže viesť k aktualizácii akčného plánu (odsek 4).

 

Zákon upravuje postup aj v prípadoch, ak vysoká škola akčný plán nepredloží, nevykoná jeho úpravu po výzve agentúry alebo schválené opatrenia neplní. Vo všetkých týchto prípadoch agentúra vysokej škole poskytne ešte jednu príležitosť na uskutočnenie nápravy. Ak ju vysoká škola nevyužije, agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov vysokej školy vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch. Toto rozhodnutie je spojené s úpravou v zákone o vysokých školách – následkom bude, že pri verejných a štátnych vysokých školách sa upravuje povinnosť príslušného ministerstva predložiť vláde návrh na zrušenie vysokej školy, resp. pri súkromných vysokých školách sa upravuje povinnosť ministerstva predložiť vláde návrh na odňatie štátneho súhlasu.

 

Po tom, ako vysoká škola predložila akčný plán, tento bol schválený a vysoká škola ho zrealizovala, môžu nastať dve situácie: (1) Agentúra zistí, že nedostatky sú odstránené, alebo (2) zistí, že nedostatky, ktoré viedli k uloženiu obmedzenia tvorby a úpravy študijných programov, pretrvávajú. V prvom prípade sa obmedzenia v registri študijných odborov zrušia, v druhom prípade agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov v dotknutom študijnom odbore vo všetkých stupňoch.

 

K § 30:

Inštitút akreditácie študijného programu sa používa v tom prípade, ak vysoká škola chce začať uskutočňovať študijný program v pre ňu novom študijnom odbore (alebo stupni), v ktorom doteraz ešte nezískala oprávnenie uskutočňovať študijné programy, alebo ak ide o žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu.

 

Nie je limitovaný počet žiadostí o akreditáciu takýchto „pilotných“ študijných programov, ktoré vysoká škola môže predložiť.

 

Agentúra rozhodne o udelení akreditácie študijného programu, ak pri posudzovaní žiadosti zistí, že vysoká škola spĺňa štandardy pre študijný program, resp. v prípade žiadateľa o štátny súhlas je predpoklad, že súkromná vysoká škola bude spĺňať tieto štandardy.

 

Agentúra bude priebežne monitorovať vysokú školu v uskutočňovaní študijného programu a následne overí výsledky vzdelávania absolventov daného študijného programu.

 

Ak overovanie absolventov študijného programu podľa ods. 11 preukáže nesúlad so štandardmi pre študijný program, začne konanie o mimoriadnom posúdení vnútorného systému vysokej školy. Preukázanie súladu s uvedenými štandardmi umožní vysokej škole vytvárať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni a v registri študijných programov zrušenie obmedzenia úpravy príslušného študijného programu.

 

K § 31 a 32:

Pri habilitáciách a inauguráciách je podstatnou zmenou nahradenie doterajšieho systému, v ktorom habilitačné konanie a inauguračné konanie (a jeho akreditácia) boli viazané na študijný odbor.

 

Odbory habilitačného konania a inauguračného konania budú navrhovať vysoké školy (obdobne ako v ČR - § 82 zákona č. 111/1998 Sb.), pričom je na vysokú školu ponechané aj prepojenie na sústavu študijných odborov [ods. 2 písm. c)]; návrh zákona prostredníctvom slov „čo najbližšie“ zveruje toto prepojenie na odborné posúdenie tak na strane vysokej školy pri podávaní žiadosti, ako aj na strane agentúry pri rozhodovaní (tým sa zároveň implicitne kladie požiadavka na dôkladnejšie odôvodnenie rozhodnutia agentúry s cieľom zabezpečenia jeho preskúmateľnosti). Na tento účel možno odbor habilitačného konania a inauguračného konania vnímať svojím spôsobom ako „študijný program“ – názov si navrhuje vysoká škola, je naviazaný na študijný odbor. Vzhľadom na skutočnosť, že odbor habilitačného a inauguračného konania môže vyžadovať špecializáciu naprieč študijnými odbormi, tak ako pri študijných programoch, aj tu sa upravuje možnosť mať prepojenie na dva študijné odbory (napr. lekárstvo a právo, fyzika a biológia).

 

Obdobne ako pri študijných programoch, modifikuje sa aj akreditovanie habilitačného konania a inauguračného konania. Vypúšťa sa časové obmedzenie, čo je vyvážené tým, že v prípade zistenia neplnenia štandardov bude možné akreditáciu priamo odňať (bez predchádzajúceho pozastavenia).

 

Akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania je previazaná s periodickým hodnotením tvorivej činnosti, ktoré sa upravuje v rámci novely zákona o vysokých školách (§ 88a zákona o vysokých školách). Výsledky tohto hodnotenia budú tvoriť náležitosť žiadosti o udelenie akreditácie habilitačného a inauguračného konania.

 

K § 33:

Právnická osoba, ktorá sa uchádza o udelenie štátneho súhlasu nepodáva svoju žiadosť na ministerstvo, ako tomu bolo v doterajšej právnej úprave (§ 47 zákona o vysokých školách), ale podáva ju priamo agentúre. Ustanovujú sa náležitosti, ktoré má žiadosť obsahovať. Agentúra má vo vymedzených prípadoch možnosť konanie o udelenie štátneho súhlasu zastaviť. Ministerstvo (po tom, ako mu žiadosť predloží agentúra) má tiež možnosť konanie zastaviť, a to v prípadoch, kedy najskôr vyzvalo žiadateľa na nápravu, po tom, čo zistilo nedostatky. Po vyjadrení sa agentúry k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, ministerstvo buď podá vláde návrh na jeho udelenie (v prípade, že to agentúra odporučila), alebo podá vláde návrh na neudelenie štátneho súhlasu (ak to agentúra neodporučila, alebo ak ministerstvo  dospeje k záveru, že udelenie súhlasu nie je vo verejnom záujme a odôvodní tento záver). Ak bolo konanie zastavené, alebo ak vláda rozhodla o neudelení štátneho súhlasu, má žiadateľ možnosť opätovne podať žiadosť až po uplynutí jedného roka.

 

K § 34:

V rámci spoločných ustanovení sa vylučuje pôsobnosť Správneho poriadku okrem vymedzených okruhov (odseky 2 a 3). Na tento zákon sa tak zo Správneho poriadku budú vzťahovať ustanovenia o vylúčení zamestnancov ako členov správneho orgánu, ustanovenia o doručení do vlastných rúk a ustanovenia o počítaní lehôt. Ide pritom o obdobnú formuláciu ako v § 73 ods. 15 zákona č. 364/2004 Z. z., § 12 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z., či § 16 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z.

 

Upravuje sa kontrolná pôsobnosť ministerstva voči agentúre, avšak na to, aby samotné rozhodovanie agentúry bolo od ministerstva nezávislé, kontrola sa bude vzťahovať len na organizačné ustanovenia, ktoré nemajú priamy vplyv na akreditačnú pôsobnosť agentúry.

 

K § 35:

Vzhľadom na zmenu terminológie je potrebné upraviť vzťah k doterajším rozhodnutiam. Napr. v prípade študijných programov ide v súčasnosti o „právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul“, ktorému v zákone obsahovo zodpovedá „akreditácia študijného programu“, v prípade práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov sa táto činnosť po novom bude označovať „akreditácii habilitačného konania a inauguračného konania“. Zároveň, vzhľadom na to, že Akreditačná komisia bude zrušená až od 1. 1. 2020 a dovtedy sa bude akreditovať „po starom“.

 

K 31. 8. 2018 budú existovať „akreditácie“, ktoré boli priznané s časovým obmedzením. V prípadoch, ak sú takéto akreditácie spojené s povinnosťou vysokej školy doručiť ministerstvu do určenej lehoty správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov (napr. v prípadoch, ak nedostatkom bol hraničný vek garanta), zostáva povinnosť zachovaná. Na prípady, kedy boli akreditácie udelené s časovým obmedzením z dôvodu, že išlo o nové študijné programy, sa povinnosť zaslania správ neviaže a v týchto prípadoch bude časové obmedzenie zrušené ex lege. Do  31. 12. 2019 sa bude k správam vysokých škôl naďalej vyjadrovať Akreditačná komisia a následne toto konanie bude prenesené na agentúru (ktorá však bude postupovať podľa dovtedy platných kritérií). Vtedy už aj rozhodovanie bude prenesené na agentúru.

 

K 31. 8. 2018 budú existovať pozastavené platnosti priznaných práv, pričom pozastavenie mohlo nastať z dvoch dôvodov – buď na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie, alebo ex lege (§ 113af ods. 9 a 10 zákona o vysokých školách): V prvom prípade bude vysoká škola povinná v ustanovenej lehote študijný program zrušiť (štandardná dĺžka štúdia + 1 akademický rok). V druhom prípade ide o študijné programy v externej forme akreditované ešte s „krátkou“ štandardnou dĺžkou štúdia a študijné programy v dennej forme akreditované s časovým obmedzením pri ktorých obmedzenia vyplývajúce z § 113af zákona o vysokých školách ostanú zachované aj po zmene režimu „práva“ na „akreditáciu“, vrátane doterajšej lehoty na zrušenie tohto študijného programu.

 

Obdobne, ako je tomu pri „akreditáciách“ študijných programov, je potrebné vyriešiť aj prechod na nový systém akreditácií v prípadoch habilitačných a inauguračných konaní. Tie budú od 1. 9. 2018 naďalej „pozastavené“ hoci tento inštitút zákon už poznať nebude, ale následok rozhodnutia zostane rovnaký. V týchto prípadoch však už „pozastavené právo“ nebude možné obnoviť, ale bude potrebné, aby si vysoká škola dala habilitačné konanie a inauguračné konanie nanovo akreditovať.

 

Od 1. 9. 2018 sa nebudú osobitne udeľovať akreditácie pre nevysokoškolské inštitúcie na spolupodieľanie sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov.

 

K § 36:

Na to, aby boli v primeranej lehote posúdené vnútorné systémy vysokých škôl nanovo, t.j. nové náležitosti, nové štandardy, nový orgán posudzovania, upravujú sa dve základné obmedzenia pre všetky vysoké školy. Vysoké školy tak do posúdenia vnútorného systému „po novom“ nebudú môcť vo všeobecnosti samostatne vytvárať nové študijné programy.

 

Aj v tom sú však na zmiernenie dve výnimky. Vysoká škola bude predovšetkým môcť požiadať o udelenie akreditácie študijného programu, ak pôjde o „rozbehnutie“ nového študijného odboru (§ 30). Druhá výnimka je upravená pre prípady, ak ide o „otvorenie“ nového študijného programu v študijnom odbore a stupni, v ktorom vysoká škola už vzdeláva – pričom sa bude postupovať podľa § 30 (ten síce upravuje obligatórne odmietnutie žiadosti vysokej školy, ak v príslušnom študijnom odbore a stupni už vzdeláva, avšak na prechodné ustanovenie sa tento dôvod odmietnutia nebude aplikovať).

 

K § 37:

Vzhľadom na to, že náležitosti vnútorných systémov by mali vychádzať z aktualizovaných ESG 2015, je potrebné, aby vysoké školy svoje vnútorné systémy upravili v zmysle  aktualizovaných požiadaviek  čo najskôr. Najneskorší termín je navrhnutý na rok 2024, t.j. do šiestich rokov od prijatia zákona (šesť rokov vyjadruje cyklus komplexných akreditácií, resp. posudzovania vnútorného systému). Prvý cyklus posúdenia vnútorného systému v novom režime bude trvať šesť rokov (do roku 2030), ďalšie cykly už budú 10-ročné (§ 37 ods. 1 a § 24 ods. 1).

 

Je potrebné zohľadniť skutočnosť, že k 1. 9. 2018 bude určité množstvo neskončených konaní. Tieto možno rozdeliť podľa následkov do niekoľkých skupín, zohľadňujúc skutočnosť, že od 1. 9. 2018 sa síce zriaďuje agentúra, tá sa však reálne niekoľko mesiacov bude kreovať a preto do 31. 12. 2019 bude – hoci v obmedzenom režime – fungovať naďalej Akreditačná komisia.

-           Akreditačné konania, ktoré – v modifikovanom režime – budú existovať aj naďalej, t.j. akreditovanie jednotlivých študijných programov, resp. habilitácií a inaugurácií. Tieto sa, počas obdobia, počas ktorého bude existovať Akreditačná komisia, dokončia v zmysle predchádzajúcich predpisov. Ak sa niektoré konanie do 31. 12. 2019 dokončiť nestihne, dokončí ho už agentúra, ale ešte podľa doterajších pravidiel (zákon, nariadenie vlády, kritériá).

-           Konania o udelenie štátneho súhlasu. Do 31. 12. 2019 sa k žiadostiam vyjadruje Akreditačná komisia. Ak to do svojho zrušenia nestihne, ministerstvo celý spis postúpi agentúre, študijné programy pritom bude posudzovať podľa doterajších predpisov. Vzhľadom na to, že v rámci doterajších predpisov sa pri žiadosti nevyžadoval návrh vnútorného systému, pre prípad, že by sa spis po 1. 6. 2019 dostal agentúre, tá absenciu tohto dokumentu nebude brať do úvahy.

-           Konanie k zmenám v sústave študijných odborov. Ak sa Akreditačná komisia k návrhom týkajúcim sa sústavy študijných odborov nevyjadrí do 15. 1. 2019, ministerstvo bude môcť vykonať zmeny v sústave aj bez jej vyjadrenia (účinnosť vyhlášky k sústave študijných odborov sa predpokladá 1. 3. 2019).

-           Konanie o akreditácii nevysokoškolskej inštitúcie. Vzhľadom na to, že tie sa po 1. 9. 2018 nebudú samostatne akreditovať, „otvorené“ konania sa ex lege zastavia. Nepôjde pritom o zhoršenie právneho postavenia žiadateľov, pretože v podstate im odpadne povinnosť, ktorá sa vyžadovala podľa doterajších predpisov.

 

Pri konaniach, ktoré sa nestihnú dokončiť ani v prechodnom období obmedzeného pôsobenia Akreditačnej komisie a ako neskončené ich prevezme od 1. 1. 2020 agentúra, je potrebné zohľadniť, že v prvom roku svojho pôsobenia bude jej činnosť obmedzená, vzhľadom na to, že bude iba začínať. Preto sa nedokončené konania dňom, kedy ich prevezme agentúra, prerušia. Prerušenie neskončených konaní bude trvať najdlhšie do 31. 1. 2020 (jeden mesiac pre agentúru na oboznámenie sa s rozpracovaným spisom a rozhodnutie je v roku 2020 postačujúci).

 

Zmienené obmedzené pôsobenie Akreditačnej komisie je vyjadrené tým, že od 16. 6. 2019 do svojho zrušenia bude už len dokončovať neskončené konania. Preto všetky nové žiadosti bude odmietať (novou „žiadosťou“ nie je podanie správy o výsledku prijatých opatrení), aby sa počet neskončených konaní v roku 2019 nezvyšoval.

 

K § 38:

Na zabezpečenie kontinuálneho prechodu činností z Akreditačnej komisie na agentúru sa ustanovuje prechodné obdobie, v ktorom budú obe existovať paralelne popri sebe s tým, že Akreditačná komisia bude dokončovať svoje konania a agentúra bude kreovať svoje orgány, zabezpečovať materiálne, technické, priestorové a personálne vybavenie. Preto sa Akreditačná komisia neruší už ku dňu účinnosti zákona, ale až od 1. 1. 2020, čo znamená, že od tohto dňa sa predpokladá funkčnosť agentúry.

 

S rovnakým cieľom plynulosti sa ustanovuje prechod toho, čo je nevyhnutné pre fungovanie agentúry (okrem iného aj materiálne zabezpečenie agentúry, ktoré počas priebehu prvého rozpočtového roku jej fungovania bude vykonávať ministerstvo, pričom majetok, ktorý z finančných prostriedkov určených pre agentúru ministerstvo zabezpečí, sa od 1. 1. 2020 stane majetkom agentúry). Preto je potrebné, aby sa agentúra dostala k registratúrnym záznamom Akreditačnej komisie, najmä zohľadňujúc skutočnosť, že aj po zániku Akreditačnej komisie môžu byť ešte niektoré konania neskončené. Obdobne to platí pre webové sídlo www.akredkom.sk, kde sú vedené zápisy, hodnotiace správy a žiadosti s prílohami. 

 

Povinnosť vypracovať nové štandardy sa ukladá do konca apríla 2019. Vzhľadom na to, že novo podané žiadosti by mali byť posudzované už podľa nových štandardov, ustanovuje sa, že do ich schválenia sa agentúra nebude zaoberať žiadnou žiadosťou podľa tohto zákona. Pri habilitáciách a inauguráciách je náležitosťou posúdenia žiadosti výstup z periodického hodnotenia tvorivej činnosti v zmysle zákona o vysokých školách (podľa britského modelu REF). Aby do jeho uskutočnenia a vyhodnotenia neboli vysoké školy obmedzované, budú sa dovtedy zohľadňovať výsledky tvorivej činnosti vyhodnotené v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy.

 

Na zabezpečenie čiastočného obmieňania členov výkonnej rady (tak, ako pri doterajšej Akreditačnej komisii) sa ustanovuje spôsob, akým sa pri prvých členoch výkonnej rady určí, kto z nich bude mať kratšie prvé funkčné obdobie. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že aj takéto kratšie funkčné sa bez výnimky zohľadňuje v celkovom počte najviac dvoch funkčných období vo výkonnej rade.

 

Aby agentúra mohla začať vykonávať činnosti spadajúce pod jej pôsobnosť, je potrebné určiť osobu, ktorá vykoná nevyhnutné úkony ešte pred kreovaním výkonnej rady. Nepredpisuje sa, aby ministrovi návrh niekto povinne predkladal, no vzhľadom na povahu činnosti tejto osoby sa minimálne vyžaduje, aby táto osoba spĺňala požiadavky na vedúceho kancelárie. Na to, aby bolo možné čo najskôr začať zostavovať zoznam posudzovateľov, sa osobe, ktorá bude povereným predsedom výkonnej rady ustanovuje povinnosť, už pred zostavením výkonnej rady osloviť dotknuté subjekty, aby začali predkladať návrhy do tohto zoznamu.

 

Vzhľadom na to, že agentúra by sa mala stať členom ENQA a EQAR, ustanovuje sa výslovná povinnosť agentúre uchádzať sa o členstvo v nich zároveň aj s lehotou, do kedy by tak mala učiniť. Lehota sa navrhuje so zohľadnením skutočnosti, že v priebehu štyroch rokov od zriadenia (roky 2019 – 2022) by mala byť agentúra plne funkčná a mala by mať za sebou už rozhodovaciu činnosť.

 

K § 39:

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. septembra 2018 s ohľadom na začiatok nového akademického roka.

 

 

V Bratislave, 20. apríla 2018

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Martina Lubyová, v. r.

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

NÁRODNÁ   RADA   SLOVENSKEJ   REPUBLIKY

VII. volebné obdobie

Číslo: CRD - 796/2018

950a

 Spoločná  správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950) 

 

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.

 

I.

 

            Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. mája 2018 č. 1148 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:

 

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež

a šport.

 

Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.

 

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

 

II.

 

Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

III.

 

K vládnemu návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950)  zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 391 z 5. júna 2018,

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 283 zo 7. júna 2018,

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež

v uznesení č. 156 z 11. júna 2018

 

zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.

 

 

IV.

 

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:

 

1.         V § 4 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) vydáva

1. štandardy,

2. metodiku na vyhodnocovanie štandardov,

3. zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, ktoré upravujú najmä postup pri zápise do zoznamu posudzovateľov a požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov,“.

 

Úprava súvisí s bodom, ktorým sa navrhuje, aby celý proces vydávania štandardov (návrh, schválenie, publikovanie) bol v plnom rozsahu zverený samotnej agentúre s cieľom zabezpečenia jej nezávislosti.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

2.         V § 4 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom zmeny v § 4 ods. 2 písm. f).

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

3.         V § 7 ods. 8 prvej vete sa za slovo „rady,“ vkladajú slová „najmä ak navrhnutý kandidát nespĺňa podmienky podľa odseku 5 alebo odseku 6,“.

 

Navrhuje sa spresniť pojem „objektívne dôvody“. Vzhľadom na to že nie je možné pokryť všetky takéto prípady, výpočet sa uvádza príkladmo.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

4.         V § 7 ods. 10 písm. c) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. štandardov a návrh na ich zmenu predložený predsedom výkonnej rady,“.

 

Doterajší prvý bod až šiesty bod sa primerane prečíslujú.

 

Úprava súvisí s bodom, ktorým sa navrhuje, aby celý proces vydávania štandardov (návrh, schválenie, publikovanie) bol v plnom rozsahu zverený samotnej agentúre s cieľom zabezpečenia jej nezávislosti.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

5.         V § 8 ods. 4 sa slová „môže odôvodnene podať námietku“ nahrádzajú slovami „podať odôvodnenú námietku“.

 

Vypúšťa sa duplicitné slovo „môže“ a súčasne sa upravuje formulácia tak, aby bolo jednoznačné, že podaná námietka musí byť odôvodnená.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

6.         V § 9 ods. 2 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za náhradníkov vymenuje podľa poradia prvých dvoch neúspešných uchádzačov, ktorí splnili požiadavky a kritériá na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie podľa odseku 6.“.

 

Spresňuje sa spôsob vymenovania náhradníkov v odvolacej komisii.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

7.         V § 9 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „náhradníkoch“ nahrádza slovom „náhradníkov,“

 

Upravuje sa tvar slova vzhľadom na predchádzajúci text.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

8.         V § 10 ods. 1 sa za slovo „základe“ vkladá slovo „výsledkov“.

 

Formulácia ustanovenia sa zjednocuje s formuláciou použitou v ostatných ustanoveniach zákona, ktoré upravujú vymenúvanie do funkcie na základe výsledkov výberového konania.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

9.         V § 12 ods. 1 druhá veta znie: „Uznesenie výkonnej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje najmenej sedem členov výkonnej rady.“ a na konci sa pripája táto veta: „Uznesenie odvolacej komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej komisie.“.

 

V rámci systému bŕzd a protiváh sa navrhuje spresniť požiadavky na prijímanie uznesení výkonnej rady tak, aby sa vyžadoval konsenzus v čo najväčšej miere naprieč jednotlivými stakeholdermi, ktorí navrhujú členov výkonnej rady.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

10.       V § 13 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) člena vedeckej rady vysokej školy, umeleckej rady vysokej školy alebo vedeckej a umeleckej rady vysokej školy (ďalej len „vedecká rada vysokej školy“) alebo vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty (ďalej len „vedecká rada fakulty“),“.

 

Spresňuje sa označenie orgánu vysokej školy/fakulty vzhľadom na to, že slová „vedecká rada“ sú len legislatívnou skratkou zavedenou v zákone o vysokých školách, pričom legislatívne skratky nie je možné „prenášať“ medzi predpismi, t. j. je nevyhnutné ju zaviesť aj v tomto zákone.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

11.       V § 13 ods. 1 písm. k) sa za slovo „vlády“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.

 

Legislatívno-technická pripomienka. Dopĺňa sa zavedenie legislatívnej skratky, keďže pojem „vláda“ sa používa aj v ďalšom texte návrhu zákona.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

12.       V § 13 ods. 2 sa slová „podpredsedu výkonnej rady“ nahrádzajú slovami „funkcia podpredsedu výkonnej rady, funkcia člena odvolacej komisie podľa § 9 ods. 5“.

 

Medzi osoby, ktoré nemôžu mať pracovný pomer (pracovnoprávny vzťah) s vysokou školou sa dopĺňajú traja z piatich členov odvolacej komisie, ktorí majú byť osobami z právnej praxe – t. j. tí, ktorí sú uvedení v § 9 ods. 5 (na tieto osoby sú zároveň kladené iné podmienky na obsadenie funkcie člena). Pri ďalších dvoch členoch a náhradníkoch sa možnosť byť z akademického prostredia ponecháva. Úprava sa navrhuje z dôvodu, aby sa odvolacia komisia jednoznačne skladala z osôb mimo akademického prostredia a z osôb z akademického prostredia.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

13.       V § 14 ods. 1 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom na vloženie nového odseku do § 14.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

        

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

14.       V § 14 ods. 2 písm. d) sa slová „90 dní pred uplynutím funkčného obdobia“ nahrádzajú slovami „jeden mesiac po skončení výkonu funkcie“.

 

Úprava reaguje na skutočnosť, že vedúci kancelárie nemá funkčné obdobie.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

15.       V § 14 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „kontrolóra“ a slová „vedúceho kancelárie“.

 

Úpravou sa zohľadňuje skutočnosť, že vedúci kancelárie nemá funkčné obdobie.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

16.       V § 14 ods. 6 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) projekt riadenia a rozvoja agentúry, ak ide o uchádzača o funkciu predsedu výkonnej rady,“.

 

Doterajšie písmeno e) sa primerane preznačí.

 

S cieľom zvýšenia transparentnosti výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady sa navrhuje doplniť jeho verejné vypočutie obdobne, ako to je v prípade voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

17.       V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Súčasťou výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady je verejné vypočutie uchádzačov, v rámci ktorého uchádzač prezentuje projekt riadenia a rozvoja agentúry. Uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 5 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa odseku 6, ministerstvo školstva pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.“.

 

Doterajší odsek 7 sa primerane prečísluje.

 

S cieľom zvýšenia transparentnosti výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady sa navrhuje doplniť jeho verejné vypočutie obdobne, ako to je v prípade voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

18.       V § 16 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo o vedúceho kancelárie“.

 

Úprava reaguje na skutočnosť, že vedúci kancelárie nemá funkčné obdobie.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

        

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

19.       V § 16 ods. 7 sa slová „člen pracovnej skupiny“ nahrádzajú slovom „kontrolór“.

 

Úprava súvisí so skutočnosťou, že § 16 ods. 1 sa nevzťahuje členov pracovných skupín (nejde o funkciu). Zároveň sa dopĺňa absentujúce ustanovenie, komu príslušné skutočnosti oznamuje kontrolór.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

20.       V § 18 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,“.

 

Doterajšie písmená e) až m) sa primerane preznačia.

 

Úpravou sa medzi spracúvané údaje výslovne dopĺňajú telefónne číslo a e-mail, vzhľadom na to, že ich spracúvanie je tiež potrebné pre činnosť agentúry.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

21.       V § 18 ods. 2 sa slová „e) až l)“ nahrádzajú slovami „f) až m)“.

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovanou zmenou v § 18 ods. 1.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

22.       V § 21 ods. 3 sa slová „primeranú lehotu“ nahrádzajú slovami „lehotu najmenej 30 dní“ a slová „žiadosť odmietne“ sa nahrádzajú slovami „žiadosť rozhodnutím odmietne“.

 

Na základe diskusie s akademickou obcou sa ustanovuje najkratšia lehota, ktorú môže dať agentúra na doplnenie podania, čo má okrem iného aj súvis s dôvodom na odmietnutie podľa § 24 ods. 8. Jednoznačne sa spresňuje, že odmietnutie vo všeobecnosti vykonáva agentúra rozhodnutím (tak, ako je to už v § 24 ods. 8 „... právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí žiadosti ...“).

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

23.       V § 21 ods. 4 sa slová „žiadosť odmietne“ nahrádzajú slovami „žiadosť rozhodnutím odmietne“.

 

Jednoznačne sa spresňuje, že odmietnutie vo všeobecnosti vykonáva agentúra rozhodnutím (tak, ako je to už v § 24 ods. 8 „... právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí žiadosti ...“).

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

24.       V § 22 ods. 1 sa za číslo „15“ vkladá slovo „pracovných“.

 

Úpravou sa zjednocuje termín s termínom v § 21 ods. 6, v ktorom ide o 15 pracovných dní.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

25.       V § 23 ods. 1 celom texte sa slová „ministerstvo školstva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „agentúra“ v zodpovedajúcom tvare a v druhej vete sa vypúšťa čiarka za slovom „škôl“ a slová „agentúre a všetkým ostatným“ sa nahrádzajú slovom „a“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

26.       V § 23 ods. 2 sa slová „Ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovom „Agentúra“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Pred predložením návrhu štandardov na schválenie výkonnej rade agentúra predloží upravený návrh na vyjadrenie ministerstvu školstva; ak v čase jeho predloženia nie je vyhodnotenie pripomienok podľa prvej vety zverejnené, agentúra ho predloží ministerstvu školstva spolu s upraveným návrhom. Ak ministerstvo školstva zistí v upravenom návrhu štandardov nedostatky, vráti ho agentúre na prepracovanie s uvedením konkrétnych nedostatkov; ak ministerstvo školstva zistí, že upravený návrh štandardov nemá nedostatky, túto skutočnosť bezodkladne oznámi agentúre.“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

27.       V § 23 ods. 3 sa slová „ministerstvom školstva“ nahrádzajú slovami „výkonnou radou“ a slová „ministerstva školstva“ sa nahrádzajú slovom „agentúry“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

28.       V § 23 ods. 8 prvej vete sa slová „zverejnenia schválenej“ nahrádzajú slovami „nadobudnutia účinnosti“ a vypúšťajú sa slová „na webovom sídle ministerstva školstva“ a v druhej vete sa slovo „zverejnením“ nahrádza slovami „nadobudnutím účinnosti“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

29.       § 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Postup podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na zmenu štandardov.“.

 

Odôvodnenie k bodom 25 až 29

Na základe diskusií s orgánmi reprezentácie vysokých škôl sa navrhuje, aby celý proces vydávania štandardov (návrh, schválenie, publikovanie) bol v plnom rozsahu zverený samotnej agentúre s cieľom zabezpečenia jej nezávislosti.

 

Zároveň sa jednoznačne ustanovuje, že proces prijímania zmien je rovnaký ako proces prijímania nových štandardov, ako aj skutočnosť, že rozhodujúci je deň nadobudnutia účinnosti zmeny (keďže účinnosť môže nastať aj neskôr, ako zverejnením na webe).

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

30.       V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) verejne dostupné dokumenty a údaje vysokej školy.“.

 

Na základe požiadavky akademickej obce sa rozširuje okruh dokumentov, ktoré budú slúžiť agentúre na posudzovanie vnútorného systému vysokej školy. Vzhľadom na to, že ide verejne dostupné dokumenty (napr. na webe), nie je potrebné upraviť aj § 24 ods. 5, pretože agentúra ich bude mať k dispozícii aj bez aktivity vysokej školy.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

31.       V § 24 ods. 5 druhej vete sa za slovo „agentúrou“ vkladá čiarka a slová „ktorá je najmenej 30 dní“.

 

Na základe diskusie s akademickou obcou sa ustanovuje najkratšia (základná) lehota na podanie podkladov pre mimoriadne posúdenie vnútorného systému (prípadnú dodatočnú lehotu už upravuje § 24 ods. 7 – ďalších 60 dní).

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

32.       V § 24 ods. 8 sa za číslo „4“ vkladá slovo „rozhodnutím“.

 

Úprava sa navrhuje ako spresnenie a zjednotenie so zvyškom ustanovenia, podľa ktorého agentúra žiadosť odmietne formou rozhodnutia.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

33.       V § 27 ods. 4 a § 28 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je najmenej tri mesiace odo dňa právoplatnosti príslušného rozhodnutia.“.

 

Na základe diskusie s akademickou obcou sa ustanovuje najkratšia lehota na zrušenie pozastaveného študijného programu vysokou školou. Táto skutočnosť má vplyv na prípadné zrušenie pozastaveného študijného programu agentúrou (§ 28 ods. 4) spolu so všetkými programami v príslušnom študijnom odbore, ak si povinnosť nesplní vysoká škola.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

34.       V § 29 ods. 1 písm. a) sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.

 

Legislatívno-technické spresnenie, vzhľadom na to, že pri podmienkach je potrebné jednoznačne uvádzať či majú byť splnené kumulatívne alebo alternatívne.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

35.       V § 30 ods. 2 písm. h) druhom bode sa slovo „spôsob“ nahrádza slovom „spôsobu“.

 

Upravuje sa tvar slova vzhľadom na predchádzajúci text.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

36.       V § 30 ods. 5 a 6 a § 31 ods. 5 sa za slovo „Agentúra“ vkladá slovo „rozhodnutím“.

 

Jednoznačne sa spresňuje, že odmietnutie vo všeobecnosti vykonáva agentúra rozhodnutím (tak, ako je to už v § 24 ods. 8 „... právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí žiadosti ...“).

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

37.       V § 33 ods. 3 písm. a) sa slová „s akreditačnými štandardmi pre vnútorný systém“ nahrádzajú slovami „so štandardmi pre vnútorný systém“.

 

Zjednocuje sa terminológia používaná v rámci návrhu zákona, keďže v § 2 písm. a) návrhu zákona je vymedzený pojem „štandardy pre vnútorný systém“, ktorý je následne používaný v ďalšom texte návrhu zákona.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

        

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

38.       V § 33 ods. 3 písm. c) sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením nového odseku do § 33.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

39.       V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b) sa nemožno odvolať.“.

 

Doterajšie odseky 4 až 10 sa primerane prečíslujú.

 

Úprava sa navrhuje z dôvodu, že účastník konania môže využiť opravné prostriedky uvedené v § 21 ods. 6 (stanovisko k hodnotiacej správe pracovnej skupiny) a § 22 ods. 1 (námietky k rozhodnutiu/vyjadreniu agentúry, ku ktorým sa vyjadruje odvolacia komisia). Teda odvolanie podľa Správneho poriadku by bolo už tretím opravným prostriedkom vo vzťahu k posudzovaniu kvality.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

40.       V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo školstva plní úlohu odvolacieho orgánu voči rozhodnutiu agentúry v konaní podľa odseku 2.“.

 

Doterajší odsek 4 sa primerane prečísluje.

 

Vzhľadom na to, že na prerušenie konania a zastavenie konania o udelenie štátneho súhlasu (§ 34 ods. 2) sa vzťahuje Správny poriadok, je potrebné ustanoviť orgán, ktorý bude preskúmavať prvostupňové rozhodnutia. Ak v prvom stupni rozhoduje  o prerušení konania, resp. o zastavenia konania podľa § 33 ods. 6 ministerstvo, druhostupňovým orgánom je v zmysle Správneho poriadku minister (tento prípad preto nie je potrebné osobitne upraviť). Nie je však upravené, kto je odvolacím orgánom v prípadoch, ak prvostupňové rozhodnutie o prerušení konania, resp. o zastavenia konania podľa § 33 ods. 3 vydá agentúra, pretože vzhľadom na jej postavenie nemá nadriadený orgán. Navrhuje sa, aby odvolacím orgánom bolo ministerstvo.

 

V týchto prípadoch to nenarušuje nezávislosť agentúry, pretože na základe odvolania podaného podľa Správneho poriadku budú preskúmateľné len rozhodnutia o prerušení konania, ktoré sú rozhodnutiami procesnými (t. j. netýkajú sa samotného posudzovania kvality) a rozhodnutia o zastavení konania z dôvodov uvedených v Správnom poriadku (t. j. ide o objektívne formality; ani tu nejde o posudzovanie kvality). Z osobitných dôvodov zastavenia konania uvedených v predkladanom návrhu zákona to bude len prípad, ak neuplynula príslušná lehota (t. j. aj v tomto prípade ide o formálne posúdenie veci, nie o posudzovanie kvality).

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

41.       V § 35 ods. 1 prvej vete, ods. 2 prvej vete, ods. 3 prvej vete a ods. 4 sa vypúšťajú slová „platné k 31. augustu 2018“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bolo priznané rozhodnutím podľa § 37 ods. 2, považuje sa za ňu odo dňa jeho vydania.“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

42.       V § 35 ods. 5 sa vypúšťajú slová „k 31. augustu 2018“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o postup podľa § 37 ods. 2 a právo má byť priznané s časovým obmedzením z dôvodu, že ide o nový študijný program, prizná sa bez časového obmedzenia a odo dňa vydania príslušného rozhodnutia sa považuje za akreditáciu študijného programu pred potvrdením súladu podľa § 30 ods. 11.“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

43.       V § 35 ods. 6 prvej vete sa slová „do 31. augusta 2018 vznikla“ nahrádzajú slovami „vznikla podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018“ a v tretej vete sa slová „30. novembra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

44.       V § 35 ods. 7 sa slová „po pozastavení“ nahrádzajú slovami „o pozastavení“.

 

Oprava nesprávnej predložky – ide o rozhodnutie o pozastavení priznaného práva.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

45.       V § 35 ods. 9 sa vypúšťajú slová „k 31. augustu 2018“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

46.       V § 35 ods. 10 sa vypúšťajú slová „k 31. augustu 2018“ a „do 31. augusta 2018“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

47.       V § 35 ods. 11 sa vypúšťajú slová „k 31. augustu 2018“ a slová „od 1. septembra 2018“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

48.       V § 35 ods. 12 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak ide o postup podľa § 37 ods. 2, považuje sa za rozhodnutie o odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania podľa tohto zákona odo dňa jeho vydania“.

 

Odôvodnenie k bodom 41 až 43, 45 až 48:

Ide o technickú úpravu, ktorá zohľadňuje skutočnosť, že v prechodnom období do konca existencie Akreditačnej komisie (t.j. 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019) sa neukončené veci budú dokončovať podľa doterajšej právnej úpravy, t. j. potrebné je vysporiadať sa aj s týmito novými rozhodnutiami vydávanými „po starom“.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

49.       V § 36 ods. 2 sa slová „§ 24 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1“.

 

Oprava nesprávneho vnútorného odkazu. Rozhodovanie o súlade vnútorného systému vysokej školy so štandardmi pre vnútorný systém je upravené v § 25 ods. 1.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

50.       V § 37 ods. 1 prvej vete sa číslo „12“ nahrádza číslom „24“ a v tretej vete sa slová „pred 31. decembrom 2024, ako ho zosúladila s právnymi“ nahrádzajú slovami „najskôr po jeho zosúladení s“.

 

Na základe požiadaviek akademickej obce sa predlžuje lehota na zosúladenie vnútorného systému vysokej školy s novými štandardmi, vzhľadom na skutočnosť, že tak významná zmena si na dôslednú aktualizáciu vnútorných systémov bude vyžadovať viac času. Zároveň sa vypúšťa obsolentné ustanovenie o dátume, pričom sa ponecháva požiadavka, že o posúdenie vnútorného systému možno síce požiadať aj skôr, no až po tom, ako je upravený na nový právny stav.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

51.       V § 37 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ustanovenia prvej vety sa vzťahujú aj na konania začaté na základe žiadosti podanej Akreditačnej komisii od 1. septembra 2018 do 15. júna 2019.“.

 

Jednoznačne sa spresňuje, že doterajšia právna úprava sa vzťahuje nielen na konania, ktoré začali do 31. 8. 2018, ale aj na žiadosti, ktoré v prechodnom období budú podávané Akreditačnej komisii (t. j. na nové konania).

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

52.       V § 37 odsek 4 znie:

„(4) K návrhu na zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných odborov alebo k návrhu na inú zmenu sústavy študijných odborov, ktorá má nadobudnúť účinnosť do 28. februára 2019 sa vyjadruje Akreditačná komisia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.“.

 

Spresňuje sa postup pri zmene sústavy študijných odborov v prechodnom období, v ktorom bude ešte zachovaná existencia doterajšej Akreditačnej komisie (do 31. 12. 2019). Podľa návrhu novely zákona o vysokých školách bude (s účinnosťou od 1. 3. 2019) sústava vydávaná vykonávacím predpisom, ku ktorému je vyjadrovanie sa Akreditačnej komisie bezpredmetné – postup pri tvorbe právneho predpisu upravuje zákon č. 400/2015 Z. z. Nie je vylúčené, že zmeny v sústave by mohli nastať aj v období od 1. 9. 2018 – 28. 2. 2019 (teda počas prechodného zachovania Akreditačnej komisie). Preto sa navrhuje jednoznačne spresniť, že v tomto období sa k návrhom bude vyjadrovať Akreditačná komisia rovnako, ako doposiaľ.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

53.       V § 37 ods. 5 sa slovo „Konanie“ nahrádza slovom „Konania“.

 

Upravuje sa tvar slova vzhľadom na nasledujúci súvisiaci text.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

54.       V § 37 ods. 7 sa slová „vysoká škola nesmie podávať od 1. septembra 2018“ sa nahrádzajú slovami „obmedzenie podávať“ a slová „odbor; ak išlo“ sa nahrádzajú slovami „odbor podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018 zostáva zachované; ak ide“.

 

Spresňuje sa postup pri obmedzení podávať nové žiadosti Akreditačnej komisii v prechodnom období v prípadoch predchádzajúceho odňatia práva alebo zamietnutia žiadosti so zohľadnením skutočnosti, že v prechodnom období existencie Akreditačnej komisie sa rozhoduje „po starom“, a teda príslušné rozhodnutia možno očakávať aj po 1. septembri 2018.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

55.       V § 37 ods. 9 sa za slová „zdravotníckej vysokej škole“ vkladá slovo „právo“.

 

Dopĺňa sa chýbajúce slovo v spojení „právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul“.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

56.       V § 38 ods. 5 celom texte sa slová „ministerstvo školstva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „agentúra“ v zodpovedajúcom tvare a slová „30. apríla“ sa nahrádzajú slovami „31. augusta“.

 

Úprava súvisí s bodom, ktorým sa navrhuje, aby celý proces vydávania štandardov (návrh, schválenie, publikovanie) bol v plnom rozsahu zverený samotnej agentúre s cieľom zabezpečenia jej nezávislosti.

 

Zároveň podľa pôvodného návrhu malo ministerstvo na zverejnenie návrhu štandardov 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona (1. 9. 2018 – 30. 4. 2019). Pre agentúru sa táto lehota navrhuje 8 mesiacov od vykreovania celej výkonnej rady (t. j. od 1. 1. 2019). Predĺženie lehoty o jeden mesiac súvisí so skutočnosťou, aby pripomienkovanie návrhu neprebiehalo v čase prázdnin – pripomienkovanie tak začne 1. 9. 2019.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

57.       V § 38 ods. 6 sa slová „do schválenia“ nahrádzajú slovami „do nadobudnutia účinnosti“ a slová „do ich schválenia“ slovami „do nadobudnutia ich účinnosti“.

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so skutočnosťou, že žiadosti je potrebné podávať podľa štandardov, ktoré sú nielen platné, ale aj účinné.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

58.       V § 38 ods. 7 sa slová „vývojovej a ďalšej“ nahrádzajú slovami „vývojovej, umeleckej a ďalšej“.

 

Oprava názvu inštitútu periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa navrhovaného § 88a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 951).

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

59.       V § 38 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a podpredsedu výkonnej rady“.

 

Navrhuje sa vypustiť nadbytočná časť textu, vzhľadom na to, že na obsadenie funkcie podpredsedu výkonnej rady nie je samostatný proces, ale je vymenúvaný spomedzi už existujúcich členov výkonnej rady.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

60.       V § 38 ods. 9 sa slová „ostávajúceho člena“ nahrádzajú slovami „ostávajúcich členov“.

 

Uvedením slov v množnom čísle sa zohľadňuje skutočnosť, že šesťročné funkčné obdobie budú mať traja ostávajúci členovia výkonnej rady.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

 

 

61.       V § 38 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Do 31. decembra 2018 na účel preukázania bezúhonnosti uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady, uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie alebo uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie kontrolóra predkladá ministerstvu školstva namiesto údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace s prihláškou do výberového konania; uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie ho predkladá agentúre. Ak ide o kandidáta na vymenovanie za člena výkonnej rady, výpis z registra trestov sa predkladá ministerstvu školstva spolu s návrhom na jeho vymenovanie.“.

 

Doterajší odsek 13 sa primerane prečísluje.

 

Úprava súvisí s § 16 ods. 6, ktorý ohľadom výpisu z registra trestov reaguje na nový zákon proti byrokracii. Ustanovenia tohto zákona nadobúdajú účinnosť 1. 9. 2018, avšak časť týkajúca sa registra trestov až od 1. 1. 2019. Preto sa navrhuje vložiť prechodné ustanovenie, ktoré zabezpečuje preukazovanie bezúhonnosti do nadobudnutia účinnosti príslušných ustanovení zákona proti byrokracii.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

62.       Doterajšie § 1 až 38 sa označujú ako článok I, za ktorý sa vkladá článok II, ktorý znie:

 

„Čl. II

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1.         V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

 

2.         V § 8 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

 

3.         Za § 187c sa vkladá § 187d, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

 

 

 

 

㤠187d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

 

(1)       Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona; to neplatí ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté.

 

(2)       Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.“.“.

 

Úvodná veta článku II sa primerane premietne do názvu zákona.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

63.       Doterajší § 39 sa označuje ako článok III, ktorý znie:

 

„Čl. III

 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.“.

 

 

Odôvodnenie k bodom 62 a 63:

Cieľom návrhu na zmenu zákona o verejnom obstarávaní je dosiahnuť súlad pravidiel pre tzv. dotované subjekty, ktorým poskytne verejný obstarávateľ finančné prostriedky, s úpravou podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní.

 

Smernice pre oblasť verejného obstarávania vyžadujú od dotovaných subjektov nakupovať v režime verejného obstarávania iba v prípade poskytnutia viac ako 50 % finančných prostriedkov zo strany verejného obstarávateľa, a to iba pre vybrané kategórie stavebných prác a s tým súvisiacich služieb.

 

Vzhľadom na to, že súčasné znenie zákona o verejnom obstarávaní je prísnejšie ako ustanovenia smerníc, predmetom návrhu  pre dotované subjekty je vyňať spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní tie prípady, ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.

 

Navrhovaná úprava je teda plne v súlade so smernicami v oblasti verejného obstarávania, ktoré neregulujú pravidlami verejného obstarávania tie prípady, ak dotovaný subjekt financuje z väčšej časti nákup  tovarov, služieb a stavebných prác z vlastných zdrojov.

 

Návrh zjednoduší postup zadávania zákaziek tejto kategórii subjektov, odbremení dotované subjekty od viacerých formálnych povinností spojených s procesom verejného obstarávania, v dôsledku čoho sa výrazne skráti proces obstarávania.

Pozitívne dôsledky návrhu na zmenu zákona pocítia najmä prijímatelia príspevku z fondov EÚ a uvedená zmena prispeje k väčšej flexibilite zadávania zákaziek, čo v konečnom dôsledku prispeje k čerpaniu.

 

Pre oblasť zákaziek financovaných z fondov EÚ však uvedený návrh nie je možné interpretovať ako zníženie transparentnosti, vzhľadom na to, že zadávanie tohto typu zákaziek bude naďalej spojené s dodržiavaním princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a hospodárnosti aj v prípade, že sa na zákazku nebude vzťahovať pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

       

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť

 

 

 

 

 

                                  

Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o  zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 63 spoločne s odporúčaním ich  schváliť.

 

V.

 

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade  Slovenskej republiky vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950)  schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

 

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 12. júna 2018  č. 166.

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Dušana Čaploviča, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

 

Bratislava  jún 2018

 

 

 

 

Ľubomír Petrák v. r.

predseda

Výboru NR SR  pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 283
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súčasťou verejnej stavby bude musieť byť aj umelecké dielohttps://www.teraz.sk/ekonomika/sucastou-verejnej-stavby-bude-musiet/547787-clanok.html

Nová stavebná legislatíva definuje stavebníka dvoma znakmi – prejavom vôle uskutočňovať ...

Vlani najviac odsúdených malo najvyššie vzdelanie základnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlani-najviac-odsudenych-v-sr-malo-naj/547613-clanok.html

Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2020 nachádzalo 8862 odsúdených osôb a 1657 ...

Bubla: Pracovná skupina sa nateraz nevenuje inštitútu kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/bubla-pracovna-skupina-sa-nateraz-neve/547610-clanok.html

Pracovná skupina vytvorená ku komplexnej novele trestného poriadku sa nateraz nevenuje zmenám v ...

Laciak: O benefite pre kajúcnika rozhoduje v zahraničí zväčša až súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/laciak-o-benefite-pre-kajucnika-rozhod/547606-clanok.html

O eventuálnom benefite pre spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, rozhoduje v zahraničí ...

Kurilovská: Obvinenie je nemožné postaviť na jednej výpovedi kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/kurilovska-obvinenie-nie-je-mozne-po/547601-clanok.html

Rektorka Kurilovská pripomenula, že obvinenie možno vzniesť len vtedy, keď je dostatočne ...

Skončila sa štvrtá zbraňová amnestia, Slováci odovzdali viac ako 1 500 zbraní a desaťtisíce nábojovhttps://www.webnoviny.sk/skoncila-sa-stvrta-zbranova-amnestia-slovaci-odovzdali-viac-ako-1-500-zbrani-a-desattisice-nabojov/

Počas štvrtej zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru (PZ) 1 615 ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: