TlačPoštaZväčšiZmenši

113/2018 Z. z.

12.6. 2018, 18:03 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Vypracovanie návrhu zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh vyplýva z potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva.

Nariadenie (EÚ) č. 995/2010 ukladá povinnosť príslušným štátnym orgánom a účastníkom vnútorného trhu s drevom a výrobkami z dreva zamedziť a zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh, pričom každý členský štát má povinnosť určiť jeden alebo viac príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a určiť sankcie za správne delikty v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.

Nariadenie (EÚ) č. 995/2010 sa malo začať úplne vykonávať od 3. marca 2013, pričom v Slovenskej republike bolo potrebné, aby sa od uvedeného dátumu vykonával štátny dozor (ďalej len „dozor“) pre účely nariadenia (EÚ) č. 995/2010 voči novým subjektom uvedeným v nariadení, ktorými sú obchodníci (v tomto zmysle aj spracovatelia), dovozcovia na vnútornom trhu s drevom a výrobkami z dreva a monitorovacie organizácie, a aby sa zabezpečila vymáhateľnosť práv a povinností ustanovených v nariadení (EÚ) č. 995/2010.

Z tohto dôvodu Európska komisia v súlade s prvým odsekom článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaslala Slovenskej republike odôvodnené stanovisko č. 2016/4139 z 27. apríla 2017, v ktorom sa uvádza, že Slovenská republika neustanovila pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie povinností podľa čl. 4 ods. 1, čl. 4 ods. 2 v spojení s čl. 6 ods. 1 ods. 2 a 6, čl. 4 ods. 3 a čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 995/2010, nesplnila si povinnosti podľa čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 995/2010. Na základe uvedeného hrozí nesplnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo Zmluvy o fungovaní EÚ. V dôsledku toho hrozia Slovenskej republike značné hospodárske škody vo forme finančných sankcií EÚ. Výška finančnej sankcie, ktorá narastá za každý deň trvania porušovania záväzkov Slovenskej republiky, dosiahne ku koncu 2017 sumu 111 938 200 eur.

Návrh zákona implementuje aj nariadenie (ES) č. 2173/2005a jeho vykonávacie nariadenia Komisie (ES) č. 1024/2008, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania FLEGT. Vo vzťahu k nariadeniu (ES) č. 2173/2005 ide o overovanie licencií z tretích krajín, s ktorými má EÚ uzatvorené partnerské dohody.

Z týchto dôvodov návrh zákona zveruje úlohu ústredného orgánu štátnej správy na úseku uvádzania dreva a výrobkov z dreva Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , ktoré bude aj orgánom štátnej správy kompetentným na overovanie licencií FLEGT. V lesoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu bude orgánom dozoru podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Ďalšími orgánmi štátnej správy na úseku uvádzania dreva a výrobkov z dreva z lesných pozemkov budú okresné úrady. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia kontroly obchodníkov s drevom a výrobkami z dreva, dovozcov a fyzických osôb a právnických osôb uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh z iných ako lesných pozemkov orgánom dozoru bude Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona bude mať pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na služby verejnej správy pre občana, pozitívne vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti tak, ako to je uvedené v doložke vybraných vplyvov a v analýzach vplyvov. Nebude mať sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu , zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

K § 1

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona, s ohľadom na práva a povinnosti vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré predložený návrh zákona vykonáva a to:

-           nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010),

-           vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7.7. 2012),

-           nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005) v platnom znení,

-           vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 1024/2008 zo 17. októbra 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 277, 18.10. 2008).

Zákon upravuje práva a povinnosti hospodárskeho subjektu, ktorý uvádza drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh, ak sa drevo a výrobky z dreva uvádzajú na vnútorný trh prvýkrát. Pritom hospodárskym subjektom je podľa čl. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 995/2010 každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvádza drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh, pričom podľa čl. 2 písm. b), dodávanie na vnútorný trh výrobkov, ktoré sú získané z dreva alebo z výrobkov z dreva, ktoré už boli uvedené na trh, sa nepovažuje za „uvedenie na trh“.

Zákon ďalej upravuje práva a povinnosti obchodníka a prepravcu dreva a výrobkov z dreva a povinnosti monitorovacej organizácie.

Ako to vyplýva pre Slovenskú republiku z čl. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 995/2010, zákon určuje príslušné orgány zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia, ako aj ich pôsobnosť.

V súlade s čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 predmetom úpravy zákona sú ďalej priestupky a iné správne delikty v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.

Vzhľadom k tomu, že predmetom nariadenia (EÚ) č. 995/2010 je drevo a výrobky z dreva, ktoré sú uvedené v prílohe nariadenia a nie všetko drevo je predmetom tohto nariadenia, vymedzuje sa drevo, na ktoré sa zákon nevzťahuje. Ide o drevo, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín CITES a výrobok z dreva, ktorého životný cyklus sa ukončil a inak by sa s ním nakladalo ako s odpadom podľa čl. 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade.

K § 2

Definujú sa základné pojmy. Definícia základných pojmov je dôležitá z hľadiska správnej aplikácie v praxi nariadení EÚ s tým, že je potrebné definovať pojmy, ktoré nariadenia EÚ nedefinujú ale z ich implementácie vyplývajú. Na účely tohto zákona sa v prvom rade zavádzajú definície pojmov dovozca a preprava dreva. Pritom iné povinnosti v oblasti preukazovania legálneho pôvodu dreva a výrobkov z dreva má dovozca, ktorý dováža drevo a výrobky z dreva podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a iné povinnosti vyplývajú pre dovozcu, ktorý dováža tovar z krajiny, s ktorou má EÚ podpísanú dobrovoľnú partnerskú dohodu v režime podľa nariadenia (ES) č. 2173/2005.

Osobitná definícia pojmu preprava na účely zákona vyplynula z potreby zabezpečenia kontroly prevážaného dreva a výrobkov z dreva na účely vystopovateľnosti pôvodu dreva, ktoré bolo uvedené na trh a logicky dopĺňa obchodný reťazec od hospodárskeho subjektu, cez obchodníka a spracovateľa dreva, až po konečného predajcu dreva a výrobkov z dreva. Vzhľadom na to, že preprava dreva sa môže uskutočňovať aj s pomocou vlastného tela, len za pomoci vlastnej fyzickej sily (na chrbte, na pleci, v rukách a pod.), čiže bez použitia akéhokoľvek vozidla a iných než dopravných prostriedkov, je pojem prepravy rozšírený aj o tento druh prepravy. Bez pokrytia prepravy a prepravcu by nebolo možné dosiahnuť účel a riadnu implementáciu nariadení EÚ.

K § 3

Vo vzťahu k pôsobnosti orgánov štátnej správy na úseku lesného hospodárstva na konanie na lesných pozemkoch podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ako aj ostatným orgánom štátnej správy na iných ako lesných pozemkoch, sa uvádza podmienka uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh podľa príslušných právnych predpisov, ako aj podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010, nariadenia (ES) č. 2173/2005 a ich vykonávacích nariadení.

Na účely oboznámenia hospodárskeho subjektu a obchodníka sa uvádza potreba uchovávania dokladov preukazujúcich pôvod dreva a výrobkov z dreva a nadobudnutie vlastníctva alebo držby dreva a výrobkov z dreva a dokladov týkajúcich sa uvedenia dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a obchodovania s nimi, pričom samotná povinnosť uchovávania týchto dokladov 5 rokov, vyplýva pre hospodársky subjekt z čl. 5 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 607/2012 v spojení s čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a u obchodníka z ustanovenia čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.

Povinnosti obchodníka upravuje čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 995/2010, ktorý ukladá povinnosť zabezpečiť vystopovateľnosť dreva, to znamená, že obchodník musí byť schopný prostredníctvom dodávateľského reťazca identifikovať hospodárske subjekty alebo obchodníkov, ktorí mu dodali drevo a obchodníkov, ktorým on dodal drevo.

V reťazci od hospodárskeho subjektu cez obchodníka až po konečného spracovateľa a predajcu dreva a výrobkov z dreva je dôležitým článkom prepravca dreva. Z tohto dôvodu zákon uvádza doklady, ktorými je povinný prepravca preukázať pôvod dreva a výrobkov z dreva a tiež stanovuje lehotu na uchovávanie týchto dokladov.

K § 4

Bližšie sa upravuje povinnosť hospodárskych subjektov viesť a vyhodnocovať systém náležitej starostlivosti tak, ako to vyplýva z čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a z čl. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 607/2012, pričom takáto povinnosť neplatí, pokiaľ sa legálnosť pôvodu dreva preukazuje licenciou podľa nariadenia (ES) č. 2173/2005.

Osobitne sa upravujú povinnosti hospodárskeho subjektu, ktorý uvádza na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva vyťaženého na území Slovenskej republiky, pretože ide o rôzne typy subjektov, ktoré sú v našom právnom poriadku upravené vo viacerých osobitných zákonoch a majú rôzne právne postavenie. Tieto osobitné zákony ustanovujú pre tieto subjekty osobité postupy súvisiace s vyťažením dreva a s jeho ďalším nakladaním. V závislosti od toho je žiaduce uviesť podrobnejšie doklady, ktoré tieto jednotlivé subjekty sú povinné mať. Je to odôvodnené potrebou prehľadnejšej a zrozumiteľnejšej právnej úpravy v podmienkach Slovenskej republiky, pretože na rozdiel od hospodárskych subjektov pochádzajúcich z iných štátov sa hospodárskych subjektov ťažiacich na území Slovenskej republiky týka domáca podrobná právna úprava.

Vzhľadom na povinnosť monitorovacej organizácie vyplývajúcu z čl. 8 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 995/2010 informovať príslušný orgán v prípade významného alebo opakovaného nesprávneho používania systému zo strany hospodárskeho subjektu, upravuje sa takáto povinnosť vo vzťahu k Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).

Nakoľko v lesoch sa uplatňujú certifikačné schémy (v súčasnej dobe PEFC a FSC), ktoré obsahujú kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a tieto slúžia ako nástroje na hodnotenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a ako mechanizmus dôveryhodného prenosu informácií o pôvode dreva do výrobkov, v súlade s ods. 19 úvodnej časti nariadenia (EÚ) č. 995/2010, ako aj čl. 4 vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 607/2012, upravuje sa možnosť použitia týchto certifikačných schém alebo iných systémov overenia aj na účely hodnotenia a zmierňovania rizika uvádzania dreva na trh.

K § 5

Ustanovujú sa orgány štátnej správy v oblasti uvádzania dreva na vnútorný trh a ich pôsobnosť a kompetencia. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia úloh, ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku z nariadení EÚ a ES, ktoré upravujú oblasť uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh., zákon ustanovuje ako nový orgán štátnej správy Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu.

K § 6

Ustanovuje sa pôsobnosť a kompetencie ministerstva pôdohospodárstva, vyplývajúce z implementácie nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a nariadenia (ES) č. 2173/2005. Ide o kompetencie ústredného orgánu štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh, overovanie licencie, komunikácie a predkladanie príslušných správ Európskej komisii. Ďalej sú to kompetencie vyplývajúce z koncepcie rozvoja drevospracujúceho priemyslu, vo vzťahu k monitorovacej organizácii a rozhodovania v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh podľa § 6 písm. k). Inými osobami, ktorým ministerstvo pôdohospodárstva poskytuje prístup k dokladom a informáciám sú podľa čl. 5 ods. 2 a 3 a čl. 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2173/2005 osoby alebo orgány určené Komisiou v prípade, že vzniknú problémy, ktoré narušia efektívne fungovanie licenčného systému FLEGT a osoby alebo orgány, ktoré partnerské krajiny EÚ určia za zodpovedné za monitorovanie licenčného systému FLEGT treťou stranou, pokiaľ sa od príslušných orgánov nebude požadovať poskytnutie informácií, ktoré podľa právnych predpisov nesmú poskytovať. Podľa § 6 písm. l) ministerstvo pôdohospodárstva vydáva stanovisko k žiadosti o uznanie monitorovacej organizácie, pričom podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 má uvedenú vec komisia konzultovať s členským štátom, čo v praxi bude mať podobu zaslania stanoviska príslušného orgánu členského štátu komisii na jej vyžiadanie. Upravuje sa tiež kompetencia pre ukladanie sankcií, poskytovanie súčinnosti colným orgánom a iným orgánom štátnej správy a v oblasti usmerňovania činnosti hospodárskeho subjektu, prepravcu a obchodníka na úseku uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.

K § 7

Výkon úloh orgánov štátnej správy lesného hospodárstva je v oblastiach dôležitých pre obranu SR vždy zverený ministerstvu obrany alebo právnickej osobe zriadenej v rezorte obrany na plnenie vymedzených úloh (viď zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách). Z tohto dôvodu sa ustanovuje pôsobnosť a kompetencia Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) na úseku uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh na pozemkoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu. Ministerstvo obrany na pozemkoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu bude mať kompetencie vykonávať štátny dozor (ďalej len „dozor“) nad hospodárskymi subjektmi, obchodníkmi a prepravcami, ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, rozhodovať o priestupkoch a iných správnych deliktoch a upravuje sa oblasť spolupráce s ostatnými orgánmi štátnej správy.

K § 8

Vymedzuje sa pôsobnosť a kompetencia okresného úradu v sídle kraja, ako odvolacieho orgánu vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad.

K § 9

Vymedzuje sa pôsobnosť a kompetencia okresného úradu, pozemkového a lesného odboru, ktorý vykonáva štátnu správu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch (okrem pozemkov nevyhnutných pre potreby obrany štátu), na ktorých v rámci výkonu dozoru v lesoch kontroluje dodržiavanie zákona o lesoch, pričom pri kontrole ťažby v lesoch dostáva okresný úrad možnosť nadviazať na dozor v lesoch a vykonávať dozor aj podľa zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh, t.j. kontrolovať systém náležitej starostlivosti, ako aj to, či vyťažené drevo bolo legálne uvedené na trh. Táto kompetencia umožní úplnejšiu kontrolu dodržiavania zákonnosti hospodárskeho subjektu, ktorý hospodári v územnej pôsobnosti príslušného okresného úradu. V súvislosti s výkonom štátneho dozoru sa ustanovuje oprávnenie ukladať opravné opatrenia, ako aj rozhodovať o priestupkoch a iných správnych deliktoch.

K § 10

Ustanovuje sa postavenie Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (ďalej len „inšpekcia“) ako preddavkovej organizáciie ministerstva pôdohospodárstva s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky. Upravuje sa jej postavenie a kompetencie. Dôležitou úlohou okrem výkonu dozoru, ukladania opatrení a rozhodovania vo veciach porušenia zákona, bude zabezpečovanie poradenskej činnosti, spolupráca a súčinnosť s colnými orgánmi, ostatnými orgánmi štátnej správy a polície, najmä pri kontrole prepravovaného dreva a v prípade pochybnosti o druhu a množstve dovezeného dreva.

K § 11

Upravuje sa definícia dozoru v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh a výkon dozoru zamestnancom orgánom dozoru, jeho oprávnenia a povinnosti, s cieľom dosiahnuť účel dozoru. Upravuje sa postavenie osoby podliehajúcej dozoru. Cieľom je zabezpečiť, aby orgán dozoru mal v záujme dosiahnutia účelu nariadení EÚ a zákona, pri výkone dozoru zabezpečený prístup k drevu a výrobkom z dreva. Mimo pozemných komunikácií (napr. na poli) a na lesných cestách a lesných pozemkoch bude mať zamestnanec orgánu dozoru oprávnenie zastavovať vozidlá sám, a to analogicky oprávneniu člena lesnej stráže podľa § 53 ods. 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Zastavovanie vozidiel na pozemných komunikáciách sa bude vykonávať výlučne v súčinnosti s Policajným zborom SR.

K § 12

Upravujú sa povinnosti osoby podliehajúcej dozoru, ako aj povinnosti hospodárskeho subjektu, obchodníka, prepravcu dreva a výrobkov z dreva počas dozoru, ako aj povinnosť znášať náklady na odbornú expertízu vykonanú na vzorke dreva a výrobkov z dreva.

K § 13

Upravuje sa administratívny postup výkonu dozoru v prípade, ak sa na základe zistených skutočností dospelo k záveru, že osoba podliehajúca dozoru porušila povinnosti v oblasti uvádzania dreva na vnútorný trh, ako aj postup po ukončení dozoru v prípade, keď k porušeniu povinností nedošlo. Ustanovuje sa spôsob ukončenia dozoru ako aj práva osoby podliehajúcej dozoru reagovať na zistenia pri výkone dozoru.

Na účely dosiahnutia účelu dozoru, pokiaľ osoba marí alebo sťažuje výkon dozoru, stanovuje sa poriadková pokuta, pričom sa určujú aj podmienky uloženia opakovanej poriadkovej pokuty.

Vo vzťahu k čl. 10 ods. 1a 2 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa stanovuje povinnosť orgánom štátnej správy vypracúvať a pravidelne prehodnocovať plány dozoru na základe posúdenia rizika uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh (napr. podľa vyhodnotenia satelitných snímok, údajov o objeme spracovávaného dreva hospodárskymi subjektmi, zdravotnej situácie v lesoch a iných údajov).

K § 14

Ustanovuje sa postup pre zadržanie, zabezpečenie a prepadnutie dreva a výrobkov z dreva v prípade, že hospodársky subjekt, obchodník alebo prepravca dreva a výrobkov z dreva nepreukáže pôvod dreva, alebo už uviedol na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva v rozpore s nariadením (EÚ) č. 995/2010, nariadením (ES) č. 2173/2005 alebo zákonom. V súlade s čl. 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 995/2010, stanovené sankcie sú určené tak, aby boli účinné, primerané a odradzujúce. Medzi sankcie patrí aj zákaz obchodovania s drevom a výrobkami z dreva, pričom pokiaľ obchodník odstráni nedostatky, ktoré boli dôvodom zákazu, orgán dozoru rozhodne o zrušení zákazu ďalšieho obchodovania.

K § 15

V praxi pri výkone dozoru nastávajú situácie, kedy vec neznesie odklad a vo veci je potrebné rozhodnúť neodkladne. V takomto prípade, ak je to nevyhnutné na účely dosiahnutia účelu dozoru, sa upravuje, že zamestnanec orgánu dozoru môže rozhodnutie o uložení opatrenia, rozhodnutie o zadržaní dreva a výrobkov z dreva alebo rozhodnutie o prepadnutí zadržaného dreva a výrobkov z dreva vydať na mieste, pričom orgán dozoru oznámi rozhodnutie osobe podliehajúcej dozoru ústnym vyhlásením. Až následne zamestnanec orgánu dozoru vyhotoví písomné rozhodnutie v lehote do troch pracovných dní odo dňa vydania rozhodnutia. Vzhľadom na povahu takýchto úkonov, sa vylučuje odkladný účinok, pričom sa ponecháva možnosť účastníkovi konania, aby sa odvolal.

K § 16

V súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a nariadenia (ES) č. 2173/2005 ako aj súvisiacimi povinnosťami prepravcov, sa ustanovujú skutkové podstaty priestupkov a sankcie za priestupky na úseku uvádzania dreva na vnútorný trh.

K § 17

Ustanovujú sa iné správne delikty a sankcie na úseku uvádzania dreva na vnútorný trh fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, pokiaľ konali v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide jednak o porušenia povinností ustanovených priamo nariadením (EÚ) č. 995/2010, nariadením (ES) č. 2173/2005 a jednak porušenia ďalších nadväzujúcich, resp. podrobne upravených povinností v rámci ich implementácie.

K § 18

Z hľadiska jednoznačnosti príslušnosti na konanie v prípadoch, kedy dozor vykonáva okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, upravuje sa miestna príslušnosť na konanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch tak, že na takéto konania je príslušný okresný úrad, ktorý vykonal dozor.

K § 19

Vzhľadom na veľkú rozdrobenosť vlastníckych vzťahov na lesných, ako aj ostatných pozemkoch v Slovenskej republike, ak je v konaní o uložení opatrenia, konaní o zadržaní dreva a výrobkov z dreva, konaní o prepadnutí dreva a výrobkov z dreva, konaní o priestupku alebo konaní o inom správnom delikte viac ako 50 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, ustanovuje sa doručovanie oznámení, rozhodnutí a iných písomností verejnou vyhláškou.

K § 20

Ustanovuje sa účinnosť zákona tak, aby ju zákon nadobudol čo najskôr po predpokladanom skončení legislatívneho procesu s ohľadom na skutočnosť, že nariadenia EÚ sú priamo uplatniteľné a subjekty, ktorým z nich vyplývajú povinnosti, sú povinné ich dodržiavať odo dňa nadobudnutia ich účinnosti.

 

Bratislava, 13. decembra 2017

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Gabriela Matečná v. r.

podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky

a ministerka pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 311
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Krajčír: Protesty by nemali zasahovať do práv a slobôd iných občanovhttps://www.teraz.sk/slovensko/l-krajcir-protesty-by-nemali-zasaho/568056-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Žijeme v demokratickej krajine a ak sú ľudia nespokojní s vládou, opatreniami, čímkoľvek, ...

Právnik: Novela nemá za cieľ znemožniť právo voliť nezaočkovanýmhttps://www.teraz.sk/slovensko/bujnak-novela-nema-za-ciel-znemozn/567937-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úmyslom zmeny volebného zákona nemá byť znemožnenie práva voliť nezaočkovaným.

Agrorezort pripravuje nový veterinárny zákonhttps://www.teraz.sk/slovensko/mprv-pripravuje-novy-veterinarny-zako/567678-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Následky množiteľského biznisu znášajú aj útulky.

Kresák: Novela volebného zákona nie je v súlade s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/p-kresak-novela-volebneho-zakona-ni/567665-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.

SP zníži či zastaví exekučné zrážky viac než 30.000 dôchodcomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-znizi-ci-zastavi-exekucne-zra/567647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Sociálna poisťovňa (SP) po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky ...

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunayhttps://www.webnoviny.sk/na-noveho-clena-sudnej-rady-kandiduje-sudca-krajskeho-sudu-v-kosiciach-lubos-kunay/

Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v ...

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: