Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

293/2017 Z. z.

najpravo.sk • 6.2. 2018, 18:14

D ô v o d o v á  s p r á v a

 

A.        Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá hlavne z dôvodu povinnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích  zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2015).  Táto smernica  rieši požiadavky na spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom 1 MW až 50 MW. Pre jestvujúce zariadenia začnú platiť nové požiadavky od roku 2025, ak ide o zariadenia s menovitým tepelným príkonom 5 MW a viac sú ustanovené aj prechodné opatrenia a od roku 2030, ak pôjde o zariadenia s príkonom 1 až 5 MW. V našej právnej úprave tieto zariadenia tieto budú zavedené ako väčšie stredné spaľovacie zariadenia. 

                        Súčasne táto novela tiež rieši transpozičné nedostatky, ktoré boli identifikované EÚ Pilot-och, týkajúce sa smernice o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008) v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010). 

            Z dôvodu potreby zosúladenia sa so smernicou o kvalite ovzdušia sa mení definícia znečisťujúcej látky a spresňujú sa niektoré pojmy.

            Na odstránenie transpozičného deficitu so smernicou o priemyselných emisiách bola ustanovená požiadavka na prevádzkovateľov spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov určiť zamestnanca zodpovedného za tvorbu a uplatňovanie vnútorných predpisov v súlade s ustanovenými požiadavkami.

Okrem zmien a doplnení vyplývajúcich z uvedených smerníc sa navrhujú aj ďalšie úpravy doterajších ustanovení zákona, ktoré vyplynuli z praxe.

 Upravuje sa smogový varovný systém, aby verejnosť bola čo najskôr informovaná  o znečistení ovzdušia pri vzniku smogovej situácie. 

Zavádza sa elektronické predkladanie údajov z evidencie do Národného emisného informačného systému NEIS. Túto povinnosť budú mať prevádzkovatelia veľkých zdrojov od roku 2018 a prevádzkovatelia stredných zdrojov od roku 2019.

Novela zákona upravuje tiež konanie týkajúce sa odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru, nakoľko prax ukázala, že výkon predmetných dozorov nie je dostatočne vhodne právne upravený.  

Zavádza sa nová povinnosť pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia vypracovať a vykonávať monitorovací program pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia ako aj pre druhotné palivá.

Návrh zákona upravuje kompetencie obcí nízkoemisných zón. Zavedenie právnej úpravy o možnosti zriadenia nízkoemisných zón vyžaduje zmenu právnych predpisov v gescii rezortov MDV SR a MV SR a to zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona predpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy najmä z dôvodu zavedenia monitorovacích programov na druhotné palivá a väčšie stredné spaľovacie zariadenia, čo bude vyžadovať navýšenie počtu inšpektorov ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcii životného prostredia, nakoľko ide o rozšírenie ich činnosti a v súčasnosti je ich stav poddimenzovaný (22).

Úpravou nových povinností pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia dochádza zvýšeniu regulačného zaťaženia v podnikateľskom prostredí, ktoré však reálne nastane až v roku 2025 a roku 2030, kedy reálne začnú platiť požiadavky na väčšie stredné spaľovacie zariadenia (cca 800 zariadení v roku 2025 a cca 2 800 zariadení v roku 2030). Sociálne vplyvy sa  predpokladajú len minimálne pri zakúpení plakety pre vjazd do nízkoemisnej zóny.

Vplyv zákona na životné prostredie bude pozitívny. Reálne sa to však prejaví až v roku 2025, kedy začnú platiť požiadavky na väčšie stredné spaľovacie zariadenia.  

Dopad právnej úpravy na Environmentálny fond bude pozitívny, ak budú v rámci monitorovacieho programu druhotných palív zistené porušenia povinností výrobcov takýchto palív, nakoľko pokuty uložené týmto subjektom sú príjmom Environmentálneho fondu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi ako aj s právom Európskej únie. V súlade je aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä s protokolmi vydanými k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

 

 

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

§ 2 písm. b) definícia znečisťujúcej látky sa zosúlaďuje s definíciou podľa smernice 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480.

K bodu 2

§ 2 písm. h) spresňuje sa definícia spaľovne odpadu podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách,  keďže slovenský výraz „prenosný“ výstižnejšie  vyjadruje danú skutočnosť.

K bodu 3

§ 2 písm. i) spresňuje sa definícia zariadenia na spoluspaľovanie odpadu podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu 4

§ 2 písm. j) spresňuje sa vymedzenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu 5

§ 2 písm. k) spresňuje sa pojem dokumentácia. Ide o dokumenty, ktoré sú potrebné pre vydanie súhlasu alebo stavebného povolenia, ale aj dokumenty na prevádzkovanie zariadenia vypracované buď výrobcom alebo prevádzkovateľom, napr. reglement výroby, manipulačný poriadok, na základe ktorých môže inšpekcia životného prostredia kontrolovať, či reálna prevádzka zdroja je v súlade s dokumentáciou.

K bodu 6

§ 2 písm. r) upravuje sa pojem nízkoemisná zóna, nová definícia umožňuje na udržanie dobrej kvality ovzdušia zriadiť zónu aj  mimo oblasti riadenia kvality ovzdušia.

K bodu 7

V § 2 písm. t) až x) zavádzajú sa pojmy veľké spaľovacie zariadenie, väčšie stredné spaľovacie zariadenie, zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, organická zlúčenina a druhotné palivo.

Tieto pojmy bolo potrebné zaviesť, nakoľko treba rozlíšiť predmetné druhy zariadenia, pretože podľa smernice 2010/75/EÚ a smernice (EÚ) 2015/2193 o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach (v našej právnej úprave zavedené ako väčšie spaľovacie zariadenia), a podľa uplatňujú sa na ne rôzne požiadavky. Pojem organická zlúčenina, i keď ide o všeobecne známy pojem, bol zavedený na zosúladenie so smernicou. Pojem druhotné palivo zahŕňa palivo vyrobené z odpadu, ktoré dosiahlo stav konca odpadu.

K bodu 8

Upravuje sa definícia zdroja, nakoľko v pôvodnej definícii sa  nachádzalo slovo „zariadenie,“ ktoré nebolo v súlade s ďalej zavedeným pojmom  zariadenie „stacionárneho zdroja“.

K bodu 9

§ 3 ods. 3 spresnila sa definícia pojmu zariadenia stacionárneho zdroja a jeho členenie.

K bodu 10

V § 4 ods. 1 upravuje, že prípustná úroveň znečisťovania (napr. emisné limity) sa vzťahujú na emisie vnášané ľudskou činnosťou do ovzdušia, pretože bola zmenená definícia znečisťujúcej látky v § 2 písm. b).

 

K bodu 11

V § 4 ods. 2 bolo upresnené, že emisné limity sa vzťahujú na zariadenie stacionárneho zdroja.

K bodom 12 a 13

V § 4 odseku 3 a 4 bolo upresnené ako sa uplatňujú emisné limity. Emisné limity, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise, sú minimálne požiadavky  na prevádzku zdrojov, tzn. nie je možné určiť miernejšie limity.

Uvedený je princíp uplatňovania emisných limitov v poradí: individuálny emisný limit (určený v rozhodnutí alebo v súhlase), špecifický emisný limit ustanovený vykonávacím predpisom pre vybrané technológie  a nakoniec všeobecný emisný limit.

K bodu 14

Tento bod rieši kvalitu ovzdušia a prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia (celá druhá časť zákona). Právna úprava v kvalite ovzdušia je transpozíciou smernice EP a R 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia  a smernice EP a R 2004/107.

-               K § 5

V § 5 ustanovuje cieľ v kvalite ovzdušia a prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia. Cieľom kvality ovzdušia je udržať dobrú kvalitu ovzdušia tam, kde sa dobrá kvalita ovzdušia dosahuje, a zlepšiť kvalitu ovzdušia, tam kde je zhoršená. Na vyjadrenie prípustnej miery znečisťovania sú zavedené a definované limitné hodnoty, medze tolerancie, cieľové hodnoty, kritické úrovne, dlhodobé ciele, depozičný limit, celková depozícia a národný cieľ zníženia expozície  pre častice PM10. Ustanovuje sa tiež, že ak prekročenie limitnej hodnoty je spôsobené príspevkom emisií z prírodného zdroja, nepovažuje sa to za prekročenie limitnej hodnoty.

-           K § 6

§ 6 rieši hodnotenie kvality ovzdušia. Zavádza zoznam znečisťujúcich látok. Poverenou organizáciou na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia je Slovenský hydrometeorologický ústav. Hodnotenia sa vykonáva  meraním a modelovaním tzn. metódami výpočtu, predpovedania  alebo odhadu. Na účely hodnotenia sa územie SR rozdeľuje na aglomerácie a zóny. Horné a dolné medze ustanovujú úroveň znečistenia ovzdušia, na základe ktorej je potrebné hodnotiť kvalitu ovzdušia stálym meraním. 

-           K § 7

Upravuje požiadavky na meranie úrovne znečistenia ovzdušia. Meranie kvality ovzdušia zabezpečuje Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia. Upravuje sa najnižší počet vzorkovacích miest. Pri meraní benzo(a)pyrénu sa merajú aj iné PAH za účelom hodnotenia PAH v ovzduší.

SHMÚ vo vhodných prípadoch koordinuje monitorovanie so stratégiou monitorovania a v súlade s meraniami Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP) a v záujme dosiahnutia vhodného priestorového rozlíšenia  môže zriadiť spoločnú meraciu stanicu  v susedných členských štátoch EÚ.

-           K§ 8

V tomto  ustanovení sú vymenované  oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia.

V oblastiach ako sú národné parky, chránené krajinné oblasti a kúpeľné mestá, chceme  zachovať dobrú kvalitu ovzdušia. Osobitnú starostlivosť vyžadujú aj oblasti, v ktorých potrebujeme zlepšiť kvalitu ovzdušia, ako sú oblasti riadenia kvality ovzdušia, kde sú prekračované limitné hodnoty a oblasti s výskytom intenzívneho zápachu. Okresný úrad v sídle kraja vyhlási a vymedzí oblasť, ak ide o oblasť riadenia kvality ovzdušia alebo  oblasť s výskytom intenzívneho zápachu.

-           K § 9

V tomto ustanovení sú upravené opatrenia na obmedzenie znečisťovania, ktoré možno využiť na zlepšenie kvality ovzdušia. Ak ide o zdroje znečisťovania, ktoré spadajú pod integrované povoľovanie, možno určiť prísnejšie opatrenia ako zodpovedajú najlepším dostupným technikám.  Ak v danej lokalite sa preukáže, že na znečistení majú výrazný podiel emisie zo väčších stredných spaľovacích zariadení, možno pre tieto zariadenia uplatniť prísnejšie emisné limity.

Ustanovené sú tu požiadavky na zriadenie nízkoemisných zón. Obce môžu zriadiť nízkoemisnú zónu všeobecne záväznou vyhláškou na základe súhlasného stanoviska  cestného správneho orgánu. Vozidlá vybraných subjektov majú povolený vstup do nízkoemisnej zóny bez splnenia požiadaviek. Obce môžu povoliť tiež trvalý alebo dočasný vjazd z vymenovaných dôvodov.

Ak sa preukáže, že znečistenie ovzdušia je zapríčinené významným znečisťovaním ovzdušia v susednom štáte, navrhne rokovanie so zodpovednými orgánmi susedného štátu  a ak sa dohodnú môžu vypracovať  spoločný akčný plán.

-           K §10

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia obsahujú dlhodobé opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Vypracováva ich okresný úrad v sídle kraja. Integrovaný program sa vpracováva, ak v danej oblasti sú prekračované limitné hodnoty pre dve alebo viac znečisťujúcich látok.

Programy sa vypracovávajú v termíne do 18 mesiacov od  termínu, kedy bola táto oblasť vyhlásená ako oblasť riadenia kvality ovzdušia. Ak prekročenie limitnej hodnoty pre PM10 je výlučne z opätovného rozprašovania zimného posypu, program na zlepšenie kvality ovzdušia nie je treba vypracovať.

-           K § 11

Akčné plány obsahujú krátkodobé opatrenia  na obmedzenie znečisťovania ovzdušia. Opatrenia sa môžu týkať regulácie alebo obmedzenia dopravy, činností, pri ktorých vznikajú prašné emisie, čistenie komunikácií a opatrenia na zdrojoch znečisťovania.  Akčné plány vydávajú okresné úrady v sídle kraja  vyhláškou. Reguláciu pri prekročení limitnej hodnoty riadi okresný úrad v sídle kraja  v spolupráci s SHMÚ.

-           K § 12

K smogovej situácii dochádza pri prekročení informačných a výstražných prahov. Na výstrahu pred smogovou situáciou slúži smogový varovný systém, ktorý prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Smogový varovný systém má dva stupne. Pri prekročení informačného prahu vydá SHMÚ informáciu o vzniku smogovej situácie a pri prekročení výstražného prahu vydá SHMÚ výstrahu o závažnej smogovej situácii. O vzniku smogovej situácii alebo závažnej smogovej situácii SHMÚ bezodkladne informuje príslušný okresný úrad, obec, inšpekciu a verejnoprávne médiá.  Verejnoprávne média musia bezodplatne informovať verejnosť. Ak dôjde k smogovej situácii v zóne alebo aglomerácii v blízkosti štátnych hraníc, ministerstvo o tom informuje dotknutý susedný členský štát EÚ.

-           K § 13

-           SHMÚ na svojej stránke zverejňuje aktuálne informácie o kvalite ovzdušia. Každoročne tiež zverejňuje hodnotenie kvality ovzdušia a správu o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na znečistení. Zverejnené údaje o znečistení musí SHMÚ pravidelne aktualizovať. Okresný úrad v sídle kraja zverejňuje na svojom webovom  sídle informácie o kvalite ovzdušia a vydané programy na zlepšenie kvality ovzdušia a vydané akčné plány.

-           Informácie pre verejnosť musia byť jasné a zrozumiteľné.

K bodu 15

V § 14 ods. 3 precizuje sa povinnosť pre výrobcov a dovozcov palív, poskytovať prevádzkovú evidenciu o palivách do Národného emisného informačného systému (NEIS).  Táto povinnosť reálne už existuje teraz v zákone.

K bodu 16

V § 15 písm. e) sa zavádza povinnosť oznamovať vybrané údaje o zdroji a jeho emisiách elektronicky. V roku 2016 spustená webová aplikácia Národného emisného informačného systému (NEIS) do užívania vo vybraných okresoch. V roku 2018 by mali všetci prevádzkovatelia veľkých zdrojov poskytovať svoje údaje z evidencie elektronicky. Prechodné ustanovenia (§ 32b) dáva možnosť prevádzkovateľom stredných zdrojov  prejsť na elektronické oznamovanie údajov až v roku 2019.  

K bodu 17

V § 15 písm. h) ide o povinnosť inštalovať automatizované monitorovacie systémy. Povinnosť týkajúca sa prevádzkovania bola vypustená z ustanovenia písmena h), nakoľko je uvedená aj v písmene q).

K bodu 18

V ustanovení § 15 písm. t) ide o spresnenie povinnosti na účel informovania verejnosti o kvalite ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja prostredníctvom web sídla poverenej organizácie – SHMÚ, ako súčasti informácií z „Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“.

K bodu 19

V § 15 bol doteraz zavedený pojem spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac zmenený na pojem veľké spaľovacie zariadenia. Tento pojem už nie je výstižný nakoľko menovitý tepelný príkon 50 MW a viac môžu mať aj väčšie stredné spaľovacie zariadenia, na ktoré sa však vzťahujú iné agregačné pravidlá. V tejto zmene ide o spresnenie, aby sa dali presne identifikovať veľké spaľovacie zariadenia a povinnosti, ktoré sa na ne vzťahujú.

K bodu 20

Do povinností prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov

-           v § 15 ods. 1 písm. ad) sa dopĺňajú povinnosti prevádzkovateľov veľkých spaľovacích zariadení a väčších stredných spaľovacích zariadení, čo najrýchlejšie sa zosúladiť s emisnými limitmi pri prekročení emisných limitov,

-           dopĺňajú sa písmená ae) až ag) ktoré zavádzajú povinnosti prevádzkovateľov väčších  stredných spaľovacích zariadení, vyplývajúce zo smernice EP a R 2015/2193. Ide o povinnosti pri nedostatku nízkosírneho paliva, pri prerušení dodávky plynu, pri uplatňovaní prechodných opatrení.

-           v § 15 ods. 1 písm. ah) sa dopĺňa spôsob a spresnenie rozsahu informovania verejnosti o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja aj prostredníctvom internetového portálu NEIS, vo väzbe na zverejňovanie informácií o znečisťovaní ŽP podľa „zákona o životnom prostredí“.

K bodu 21

V § 15a sa upresňuje názov paragrafu, v ktorom sú ustanovené prechodné opatrenia pre veľké spaľovacie zariadenia.

K bodu 22

Ustanovuje sa § 15b, ktorým sa zavádzajú prechodné opatrenia na zosúladenie sa s emisnými limitmi pre jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenia. Ide o osobitný prevádzkový režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom, miernejší emisný limit pre oxidy dusíka pre kompresorové stanice a miernejší limit pre TZL pre spaľovanie biomasy. Ide o transpozíciu ustanovení smernice (EÚ) 2015/2193.

K bodu 23

V § 17 ods. 1 písm. e) sa rozširuje možnosť vydania osobitného súhlasu nielen pre výskumno-vývojové technologické celky, ale aj na vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov. Ide o zosúladenie so smernicou EP a R 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu 24

 V § 18 ods. 1 sa zavádza povinnosť prehodnotiť súhlas podľa §18 aj v prípade podstatnej zmeny spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Ide o zosúladenie so smernicou 2010/75 /EÚ.

K bodu 25

 V § 18 ods. 2 sa dopĺňa, že v žiadosti o vydanie súhlasu k povoleniu stavby spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov musí byť uvedený opis opatrení.

K bodu 26

 V § 18 ods. 2 písm. a) sa dopĺňa a spresňuje sa ustanovenie  o  udržiavaní spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Ide o plné zosúladenie sa so smernicou EP R 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu 27

V § 18 ods. 8 písm. b) sa dopĺňa a mení zoznam znečisťujúcich látok. Ide o plné zosúladenie sa so smernicou EP a R 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu 28

§ 18 ods. 12 zavádza povinnosť pre prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo prevádzkovateľa zariadenia na spoluspaľovanie odpadov mať osobu zodpovednú správne uplatňovanie ustanovených požiadaviek na dané zariadenie. Ide o zosúladenie sa so smernicou EP a R 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu 29

V § 19 ods. 6 písm. a) bode 4, § 19 ods. 6 písm. b) bode 1, § 20 ods. 6 písm. a) bode 4, § 20 ods. 6 písm. b) bode 1 a § 20 ods. 9 písm. a) sa dopĺňa slovo „alebo“ na zdôraznenie toho, že na konanie podľa tohto ustanovenia, stačí splnenie jednej možnosti.

K bodu 30

 V § 20 ods. 7 písm. c) bod 3 ide o spresnenie povinnosti bez jej vecnej zmeny, ktorým sa rieši nie celkom jednoznačná aplikácia v praxi, o aké „akreditované a notifikované“ normy a špecifikácie konkrétne ide.

K bodu 31

V § 23 písm. h) zavádza sa povinnosť viesť register údajov o väčších stredných spaľovacích zariadeniach; v § 23 písm. i) sa sprístupňujú sa vybrané údaj verejnosti prostredníctvom webovej stránky.

K bodu 32

Do § 23 písmen j) sa dopĺňa povinnosť informovať o orgánoch zodpovedných  za hodnotenie kvality ovzdušia.

K bodu 33

V § 23 písm. p) ustanovuje sa, že ministerstvo vedie zoznam nízkoemisných zón.

K bodu 34

 § 24 ods. 2 sa dopĺňa kontrolná činnosť inšpekcie o možnosť kontroly automatických meracích systémov a vykonávanie skúšok zhody.

 

K bodu 35

Aktualizuje sa vnútorný odkaz.

K bodu 36

V§ 24 ods. 8  písmene i) sa upravuje konanie inšpekcie pri zistení neplatnosti správy z merania. SIŽP v takom prípade vydá stanovisko a oznámi to oprávnenej osobe, prevádzkovateľovi zdroja a okresnému úradu.

V písmene j) sa dopĺňajú ďalšie monitorovacie programy (pre druhotné palivá, pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia), ktoré je inšpekcia povinná vypracovávať a vykonávať.

K bodu 37

V § 25 sa vymedzuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pre výkon štátnej správy na územie kraja.

K bodu 38

V § 25 ods. 1 písmená c) až g) aktualizujú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja vo veciach kvality ovzdušia.

K bodu 39

V § 25 ods. 1 dopĺňa sa  písmeno h), kde sú ustanovené kompetencie okresným úradom  vydávať stanoviská k územným plánom.

K bodu 40

Aktualizuje sa vnútorný odkaz.

K bodu 41

V § 25 sa upravuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja vo veciach rozhodovania vo svojom územnom obvode. Územné obvody sú ustanovené zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 42

V § 27 ods. 1 písm. h) sa ustanovujú kompetencie pre obce informovať o smogovej situácii.

K bodu 43

V § 27 ods. 1 písmene k) až m)  sa ustanovujú kompetencie pre obce pre zavedenie, zmenenie a zrušenie nízkoemisných zón. Upravuje sa kompetencia pre obec v súvislosti s nízkoemisnými zónami, čo má obsahovať všeobecne záväzné nariadenie obce pri vymedzení nízkoemisnej zóny a zároveň sa ustanovuje kompetencia pre obec povoliť dočasnú alebo trvalú výnimku na vjazd do nízkoemisnej zóny.

K bodu 44

 V § 28 ods. 4 sa ustanovuje podľa akej právnej úpravy sa postupuje vykonávaní dozoru: pri hlavnom štátnom dozore sa postupuje podľa § 8 až 13 a § 16 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Pri odbornom štátnom dozore a štátnom dozore sa postupuje podľa § 29 až 29 b). Ak hlavný štátny dozor sa týka  odborných posudzovateľov, oprávnených osôb lebo zodpovedných osôb postupuje sa podľa § 29 až 29b. Zákon č. 10 sa  neuplatní.

K bodu 45

V § 29 sú ustanovené základné oprávnenie osôb vykonávajúcich odborný štátny dozor a štátny dozor. Ustanovenie § 29 ods. 1 prvej vety sa týka aj hlavného štátneho dozoru na vykonanie potrebných zistení.

-           K § 29  ods. 2

Ustanovuje povinnosti osoby vykonávajúcej odborný štátny dozor a štátny dozor ako sú preukázať sa preukazom alebo poverením.

 

 

-           K § 29 ods. 3

Ustanovuje povinnosti prizvanej osoby. Musí mať poverenie, zachovávať mlčanlivosť, nesmie vykonávať úkony na mieste dozoru bez prítomnosti osoby poverenej na výkon dozoru.

-           K § 29 ods. 4

Ustanovuje obsah poverenia.

-           K  § 29 ods. 5

Ustanovuje oprávnenia osôb vykonávajúcich odborný štátny dozor a štátny dozor, ako sú zhotovovať si výpisy, obrazový a PC záznam, odoberať vzorky, monitorovať emisie a iné prevádzkové parametre, atď.

K bodu 46

§ 29a a § 29b sú nové ustanovenia týkajúce sa  odborného štátneho dozoru a  štátneho dozoru.

§ 29a  ustanovuje práva a povinnosti kontrolovanej osoby.

Povinnosti sa týkajú súčinnosti z osobami vykonávajúcimi dozor, predkladania pravdivých údajov poskytnutie bezodplatne potrebných vzoriek atď.

Práva kontrolovanej osoby sa týka priebežného predkladania dôkazov a navrhovania dôkazov, právo na oboznámenia sa s protokolom, podanie námietok voči nemu atď. 

§ 29b rieši ukončenie odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru.

Ak sa pri dozore nezistia nedostatky, vypracuje sa záznam o výsledku dozoru. Ak sa pri dozore zistia nedostatky, vypracuje sa protokol. Počas kontroly možno podľa potreby vypracovať aj čiastkový protokol alebo priebežný protokol.

Protokol sa doručí kontrolovanej osobe, ktorá má možnosť v primerane stanovenej lehote  vzniesť k nemu námietky. Po vyhodnotení námietok sa protokol prerokuje. O výsledku prerokovania sa vyhotoví zápisnica. Obsah písomností (záznamu, protokolu, dodatku protokolu a zápisnice) je ustanovený. Ustanovuje sa, kedy je dozor ukončený. Za ukončenie dozoru sa považuje doručenie záznamu o vykonanom dozore alebo  vyhotovením zápisnice z prerokovania protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný, aj keď kontrolovaná osoba odmietne oboznámiť sa  s ním, prerokovať protokol, podpísať ho alebo ho prevziať.

K bodom 47, 48 a 49

Zavádzajú sa sankcie za porušenie nových povinnosti prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov ktorý prevádzkujú väčšie stredné spaľovacie zariadenie. 

K bodu 50

V § 31 ods.1 sa navrhuje proces povoľovania dočasných a trvalých výnimiek na vjazd do nízkoemisnej zóny vyňať z pôsobnosti správneho konania, keďže na povoľovanie výnimiek nie je právny nárok.

K bodu 51

V § 31 ods. 5 sa dopĺňa požiadavka z smernice EP a R 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, ktorá rieši, že ak sú povoľovanie dvoch a viac zariadení, každé musí spĺňať  požiadavky tohto zákona.

K bodu 52

§ 31 ods. 6 rieši prechod plnenia opatrení na nápravu pri zmene prevádzkovateľa na nového prevádzkovateľa.

K bodu 53

§ 32b ustanovuje  prechodné ustanovenia k úpravám účinným podľa tohto zákonu.

Prechodné ustanovenia sa týkajú:

- elektronického oznamovania vybraných údajov z evidencie do NEIS-u pre prevádzkovateľov výlučne stredných zdrojov od 1. 1. 2019,

-  povinnosť mať osobu zodpovednú za správne uplatnenie požiadaviek na spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie odpadu platí od 1. 1. 2019.

K bodu 54

V § 33 písm. b) sa dopĺňa splnomocnenie na vydanie vykonávacieho predpisu, v ktorom budú ustanovené podmienky pre vydanie oznámenia o vzniku a pominutí smogovej situácie a výstrahy  pred závažnou smogovou situáciou.

K bodom 55, 56 a 57

Aktualizujú sa vnútorné odkazy.

K bodu 58

V § 33 písm. i)  sa dopĺňa splnomocnenie na  ustanovenie lehôt, rozsahu a formy zasielania výsledkov monitorovania stacionárnych zdrojov vo vykonávacom predpise.

K bodu 59

V § 33 písmene m) sa MŽP SR splnomocňuje vydať vykonávací predpis, ktorý určí požiadavky na spaľovacie zariadenia umiestňované na trh v Slovenskej republike. Požiadavky sa budú týkať spaľovacích zariadení do 0,3 MW. Na takéto zariadenia sa nevzťahujú emisné limity. Tieto zariadenia slúžia najmä na vykurovanie domácností. Vzhľadom na skutočnosť, že práve tieto zariadenia majú hlavný podiel na zhoršení kvality ovzdušia v mestách je potrebné zaviesť takúto reguláciu. 

K bodu 60

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 61

Zavádza sa nová príloha č.1a, ktorou sa ustanovuje okruh vozidiel, ktoré  majú povolený vstup do nízkoemisnej zóny a to:

-  v časti I ide o vozidlá subjektov, ktoré  nemusia spĺňať  požiadavky  na vstup do nízkoemisnej zóny,

- v časti II ide  o okruh vozidiel, ktorým  obec  môže povoliť dočasný alebo trvalý vjazd do nízkoemisnej zóny.

K bodu 62

V prílohe č. 3 bode 11 sa vypúšťajú slová o konkurze. V prípade oprávnenej osoby podnikateľa otázky konkurzu a vyrovnania upravuje osobitný zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a otázky likvidácie Obchodný zákonník. Podľa doterajšej praxe sa vypúšťaná zásada výkonu v praxi neuplatňuje a navrhuje sa na vypustenie ako nadbytočná.

K bodu 63

Legislatívno technická úprava názvu prílohy.

K bodu 64

Dopĺňa sa zoznam preberaných právne záväzných aktov EÚ vzhľadom na aktuálnu transponovanú smernicu.

 

Čl. II

K zmene a doplneniu zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

Zákon o obecnej polícii sa dopĺňa o oprávnenie policajta obecnej polície objasňovať priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky aj v prípade neuposlúchnutia pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky zákazu vjazdu do nízkoemisnej zóny.

 

 

Čl. III

K zmene a doplneniu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zavádza sa správny poplatok v súvislosti povoľovaním dočasného a trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej do nízkoemisnej zóny.

 

Čl. IV

K zmene a doplneniu zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K bodu 1

V § 31 ods. 1 sa ustanovuje povinnosť pre poverenú technickú službu emisnej kontroly zabezpečiť činnosti v súvislosti s vydávaním emisných plakiet potrebných pre vstup do nízkoemisnej zóny.

K bodu 2

V § 99 písm. j)  sa dopĺňa kompetencia pre Ministerstvo dopravy a výstavby schvaľovať pred začatím výroby vzorové výtlačky emisných plakiet.

 

Čl. V

Navrhuje sa účinnosť tohto predpisu od 1. novembra 2017 s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu.

 

 

Bratislava 16. augusta 2017

 

 

                                                              Robert Fico v. r.

            predseda vlády

            Slovenskej republiky

 

 

 

 

            László Sólymos v. r.

            minister životného prostredia

            Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 685

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: