TlačPoštaZväčšiZmenši

338/2016 Z. z.

8.1. 2017, 09:33 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR.

 

Vychádzajúc z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorého hlavnými prioritami sú aj konsolidácia verejných financií a posilnenie aktívnej úlohy štátu v rozvoji hospodárstva, sa predkladaným návrhom zákona navrhuje úprava sadzby odvodu a pokračovanie v uplatňovaní zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, nakoľko tento predstavuje stabilný konsolidačný nástroj. Navrhuje sa, aby regulovanej osobe vznikla povinnosť platiť odvod za podmienky, ak jej výsledok hospodárenia, resp. predpokladaný výsledok hospodárenia dosiahne sumu aspoň 3 milióny Eur. Novým základom odvodu bude výsledok hospodárenia upravený tak, aby sa odvod platil iba z tých činností, ktoré patria do regulovaných oblastí. Odvod sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu. Taktiež sa navrhuje, aby regulovaná osoba predkladala správcovi odvodu na účely platenia a zúčtovania odvodov a aj prípade, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, formalizované oznámenia, ktorých vzor určí Finančné riaditeľstvo SR.

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými právnymi predpismi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na služby verejnej správy pre občana, životné prostredie ani vplyv na informatizáciu.

 

                Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 31. decembra 2016.

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodom 1 až 5 (§ 3)

 

Zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zriadený Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravný úrad. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sa k 1. januáru 2014 stal právnym nástupcom Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu. Dopravný úrad sa k 1. januáru 2014 stal právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.

 

K bodu 6 (§ 3 ods. 1 písm. b))

 

                Z dôvodu, že základ odvodu bude tvorený len z výnosov resp. príjmov z regulovanej činnosti, vypúšťa sa podmienka, podľa ktorej výnosy regulovanej osoby z regulovanej činnosti za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon tejto činnosti, musia dosiahnuť aspoň 50 % celkových výnosov tohto účtovného obdobia. Stačí teda, že regulovaná osoba predpokladá, že bude činnosť, na ktorú má oprávnenie, vykonávať aspoň jedno celé odvodové obdobie. 

 

K bodom 7 a 8 (§ 3 ods. 2 písm. c), ods. 3 a 4)

 

                Ide o legislatívno-technické úpravy z dôvodu, že sa navrhuje nový základ odvodu, ktorým bude výsledok hospodárenia upravený tak, aby sa odvod platil iba z tých činností, ktoré patria do regulovaných oblastí.

 

K bodom 9, 10 a 12 (§ 4 ods. 1, 2 a 7)

 

                Navrhuje sa, aby regulovanej osobe vznikla povinnosť platiť odvod za podmienky, ak jej výsledok hospodárenia, resp. predpokladaný výsledok hospodárenia dosiahne sumu aspoň 3 milióny Eur.

 

K bodu 11 (§ 4 ods. 6)

 

Vypustenie sa navrhuje v nadväznosti na vypustenie § 11.

 

K bodu 13 (§ 5)

 

                Nakoľko sa navrhuje, aby sa odvod platil iba z tých činností, ktoré patria do regulovaných oblastí, základom odvodu bude výsledok hospodárenia vynásobený koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel výnosov alebo príjmov (ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) z regulovanej činnosti k celkovým výnosom alebo príjmom (ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva), ktoré patria do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Takýto základ odvodu sa použije na účely zúčtovania odvodov aj na účel platenia odvodu.

 

K bodu 14 (§ 6)

 

                Na zabezpečenie konsolidácie verejných financií a na posilnenie aktívnej úlohy štátu v rozvoji hospodárstva sa navrhuje zvýšenie sadzby odvodu.

 

K bodu 15 (§ 7)

 

                Navrhuje sa úprava výpočtu odvodu, ktorý sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu.

 

K bodom 16 až 18 a 20 (§ 8 ods. 3 písm. b), § 9 ods. 1 a 5, § 12 ods. 7)

 

                Navrhuje sa, aby regulovaná osoba správcovi odvodu na účely platenia a zúčtovania odvodov ako aj v prípade, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, predkladala formalizované oznámenia, ktorých vzor určí Finančné riaditeľstvo SR.

 

K bodu 19 (§ 11)

 

                Navrhuje sa vypustiť § 11, nakoľko zákon o osobitnom odvode predstavuje stabilný konsolidačný nástroj, a preto je potrebné pokračovať v jeho uplatňovaní.

 

K bodu 21 (§ 14 Prechodné ustanovenia)

 

Prechodné ustanovenie sa navrhuje v nadväznosti na zmenu ustanovenia o základe odvodu, ktorý sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po účinnosti tohto zákona.

Prechodné ustanovenie sa ďalej navrhuje v nadväznosti na zmenu ustanovenia o sadzbe odvodu, ktorá sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po účinnosti tohto zákona. Zúčtovanie odvodov za všetky odvodové obdobia, ktoré začali pred 31. decembrom 2016, v zmysle § 9, vykoná správca odvodu so sadzbou odvodu v znení zákona účinnom do 31. decembra 2016.

Na základe uvedeného budú regulované osoby, ktorých účtovným obdobím je kalendárny rok, povinné predložiť správcovi odvodu oznámenie podľa § 8 ods. 3, nakoľko sa im podľa § 5 zmení základ odvodu. Následne pri zúčtovaní odvodov v roku 2018 za účtovné obdobie 2017 predloží regulovaná osoba správcovi odvodu spolu s účtovnou závierkou aj oznámenie na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 a správca odvodu vykoná zúčtovanie odvodov, pričom použije nový výpočet odvodu, vychádzajúc z nového základu odvodu a sadzby odvodu. Pre regulované osoby, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok, sa ustanovenia o základe odvodu, sadzbe odvodu, ako aj výpočte odvodu prvýkrát použijú na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po účinnosti tohto zákona.

Sadzba odvodu v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa bude dvakrát znižovať, a to od 1. januára 2019 na 0,00545, pričom táto znížená sadzba odvodu sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po 31. decembri 2018 a od 1. januára 2021 sa ďalej zníži na 0,00363, pričom táto znížená sadzba odvodu sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začne po 31. decembri 2020.

 

 

 

K čl. II

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 31. decembra 2016.

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2016.

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

Peter Kažimír, v. r.

minister financií Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 529
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka podpísala ďalšie zákony prijaté pre pandémiu COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-dalsie-zakony/459030-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktorými sa upravuje legislatíva v pôsobnosti ...

Ombudsmanka kritizuje vládu, rodičom zle vysvetlila pravidlá o deťoch v striedavej starostlivostihttps://www.webnoviny.sk/ombudsmanka-kritizuje-vladu-rodicom-zle-vysvetlila-pravidla-o-detoch-v-striedavej-starostlivosti/

Vládou prijaté opatrenia v súvislosti s obmedzením pohybu dostatočne neobjasňujú, ako ...

Právnik: Obmedzenie pohybu je ústavné, problémom môžu byť výnimkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnik-povazuje-obmedzenie-pohybu-za/458758-clanok.html

Voľný pohyb osôb vláda obmedzí v súvislosti s novým koronavírusom na obdobie od stredy 8. ...

Právnik o zákaze vychádzania: Výnimky musia byť precízne stanovenéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/547895-zakaz-vychadzania-vynimky-musia-byt-precizne-stanovene/

Zákaz vychádzania z obydlia počas veľkonočných sviatkov. Opatrenie vlády by malo platiť od ...

Čentéš:Zákon umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť za šírenie COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/centeszakon-umoznuje-vyvodit-tre/458720-clanok.html

Rozšírením nákazlivej ľudskej choroby sa rozumie zvýšenie nebezpečenstva choroby v miestach, ...

Čižnár zatiaľ o sťažnostiach voči obvineniam sudcov rozhodnúť nemoholhttps://www.teraz.sk/slovensko/ciznar-zatial-o-staznostiach-voci/458609-clanok.html

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 11. marca ráno 13 sudcov.

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: