TlačPoštaZväčšiZmenši

312/2016 Z. z.

8.1. 2017, 09:24 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“) obsahuje zmeny a doplnenia vykonané v rámci platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v reakcii na nedostatky vytýkané Európskou komisiou v rámci procesu infringementu (konanie č. 2013/2034) proti Slovenskej republike podľa článku 258 o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie) formálnym oznámením Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) z 21. marca 2013 – list č. C(2013) 1558 final.  Dodatočné požiadavky Komisie predložené v marci 2016 k prerokovaniu na „package meeting“ sú zhrnuté v štyroch bodoch a osobitnej časti, ktorá sa venuje transpozícii príloh I. a II. smernice EP a  Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (ďalej len „smernica EIA“). Cieľom návrhu novely je komplexné odstránenie transpozičného deficitu voči smernici EIA, najneskôr do konca roka 2016 vo vzťahu splnenia „ex ante kondicionality“ v rámci programového obdobia 2015 – 2020, čím bude umožnené Slovenskej republike čerpať finančné príspevky z fondov Komisie.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že návrh novely nerieši všetky pripomienky Komisie. Podrobnejšie písomné zdôvodnenie, pripomienok Komisie, ktoré návrh novely nerieši bolo spolu s návrhom novely zaslané Komisii.

 

Predkladaný návrh zároveň súvisí s potrebou plnenia všeobecnej ex ante kondicionality č. 6 „Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia týkajúcich sa EIA a SEA“, kritéria č. 1 „Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (EIA) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES  (SEA)“. Ex ante kondicionality predstavujú nevyhnutný predpoklad pre čerpanie prostriedkov z  Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 - 2020. Ex ante kondicionalita v oblasti EIA/SEA sa uplatňuje na úrovni Partnerskej dohody Slovenskej republiky a má horizontálny charakter s dopadom na všetky operačné programy zahŕňajúce aktivity, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

V súlade s čl. 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie) sú členské štáty povinné splniť ex ante kondicionality najneskôr 31. decembra 2016. V prípade nesplnenia ex ante kondicionality hrozí pozastavenie platieb na dotknuté operačné programy. Komisia vo svojom stanovisku k predmetnej ex ante kondicionalite zdôrazňuje, že „.. bude pokračovať v dôslednom sledovaní aplikácie smernice ako aj v overovaní toho, ako sa usmernenie týkajúce sa Systému riadenia a kontroly EŠIF pre obdobie 2014 - 2020, aplikuje pri relevantných projektoch“. Toto posúdenie je predmetom záverečného potvrdenia splnenia ex ante kondicionality.

Systém riadenia a kontroly EŠIF definuje podmienku poskytnutia príspevku č. 23 týkajúcu sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.  V rámci overovania splnenia uvedenej podmienky je potrebné,  aby v konaní o ŽoNFP bolo „vykonané overenie súladu predmetu predloženého projektu s výstupom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. V prípadoch, kedy došlo ku zmenám projektu, bude potrebné vykonať opätovné posudzovania (re-assessment), a v prípade identifikovanej potreby aj opätovné povoľovacie konanie (re-permitting).“ Pre splnenie uvedenej podmienky, ako aj ex ante kondicionality, je potrebné zapojenie koordinátora pre oblasť posudzovania vplyvov (koordinátor EIA), ktorým je odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR,  a preto je potrebné vytvoriť dostatočné administratívne kapacity pre zabezpečenie výkonu týchto činností.   Zdroje na ich financovanie sú alokované v  Operačnom programe Technická pomoc, kde je „MŽP SR ako koordinátor EIA pre EŠIF“ oprávneným prijímateľom.

 

Predkladaný návrh novely nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň je možné konštatovať, že návrh novely bude mať pozitívny sociálny a environmentálny vplyv. Nepredpokladá sa možná finančná záťaž pre podnikateľa  a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Predkladaný návrh novely je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh novely je v súlade s právom Európskej únie. 

 

Dôvodová správa

 

 

Osobitná časť

 

Návrh zákona bol iniciovaný dodatočnými požiadavkami zo strany Európskej komisie (ďalej len „Komisia“), ktoré sú zhrnuté v štyroch bodoch s potrebou ich zapracovania do zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) najneskôr do konca roka 2016. Odstránenie transpozičného deficitu prostredníctvom predmetného návrhu zároveň priamo súvisí s plnením všeobecnej ex ante kondicionality v oblasti EIA/SEA, ktorá je podmienkou čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci dotknutých operačných programov pre programové obdobie 2014 - 2020.

 

Čl. I

K bodu 1: 

V § 37 sa vypúšťa odsek 2 a nasledujúce odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8. V nadväznosti na túto zmenu je potrebné  v príslušných ustanoveniach zákona upraviť vnútorné odkazy na § 37.

 

K bodu 2:

Článok 5(3) bod d) a príloha IV bod 2 Smernice EIA,  okrem iného stanovenie uvádza požiadavku, aby navrhovateľ pri výbere z hlavných alternatív musel brať do úvahy vplyvy na životné prostredie.

Do textu návrhu zákona, upravujúceho predkladanie a náležitosti zámeru, je doplnená formulácia zdôrazňujúca povinnosť navrhovateľa pri vyhodnocovaní viacerých variantov brať do úvahy predovšetkým a hlavne, okrem finančných, technických a ďalších, aj vplyvy na životné prostredie.

 

K bodu 3:

Článok 11 ods. 5. podľa smernice EIA uvádza, že členské štáty s cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.

Uvedená požiadavka je riešená v § 24 pridaním textu, že verejnosť bude, okrem iného, informovaná aj o praktických informáciách prístupu ku správnemu a súdnemu konaniu.

 

K bodu 4:

V § 37 sa vypúšťa odsek 2 a nasledujúce odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8. V nadväznosti na túto zmenu je potrebné  v príslušných ustanoveniach zákona upraviť vnútorné odkazy na § 37.

 

K bodom 5 až 7:

Článok 6 (2) písmeno d) Smernice EIA– vyžaduje, v prípade existencie návrhu rozhodnutia ak taký existuje, zabezpečiť informovanosť verejnosti o tomto návrhu. V zákone o posudzovaní vplyvov je toto upravené v § 37 ods. 2, podľa ktorého sa návrh záverečného stanoviska prerokováva s vybranými subjektmi bez účasti verejnosti. Podľa všeobecných podmienok vydávania rozhodnutí podľa Správneho poriadku sa takýto postup nevyžaduje. Odstránením povinnosti prerokovať návrh záverečného stanoviska s vybratými subjektami  v návrhu zákona dôjde k zosúladeniu s požiadavkou smernice EIA. Takáto úprava zohľadňuje celý proces ako súhrn administratívno-správnych postupov vytvárajúcich platformu pre vydanie rozhodnutia, ktorým je v tomto prípade záverečné stanovisko. V kontexte tejto zmeny je vykonaná úprava znenia § 36 ods. 7 a aj § 37 ods. 4.

 

K bodu 8:

V § 37 sa vypúšťa odsek 2 a nasledujúce odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8. V nadväznosti na túto zmenu je potrebné  v príslušných ustanoveniach zákona upraviť vnútorné odkazy na § 37.

 

K bodu 9:

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017, t.j. od účinnosti zákona.

 

K bodu 10:

Príloha II bod 2 písm. d) Smernice EIA  uvádza hĺbkové vrty, najmä:

i) geotermálne vrty;

ii) vrty pre uskladnenie jadrového odpadu;

iii) vrty pre vodné zdroje

s výnimkou vrtov na skúmanie stability pôdy

Transpozícia  smernice je v návrhu zákona riešená odstránením pojmu „ťažobný“ v položke 16 kapitoly 1 prílohy č. 8 a zároveň precizovaním pojmov „geotermálne vrty“ a „vrty pre vodné zdroje“.

 

K bodu 11:

Príloha II bod 3 písm. h) Smernice EIA uvádza – „Zariadenia na výrobu hydroelektrickej energie“ bez limitu

Transpozícia smernice je v návrhu zákona riešená vypustením spodnej hranice 5 MW v kapitole 2 položke 2 prílohy č. 8 , čím sa zavedie povinnosť vykonať zisťovacie konanie

pre všetky hydroelektrárne s výkonom do 0,1 MW, čo je zároveň zavedenie nového parametra po dohode so sekciou vôd MŽP SR, pričom platí povinnosť vykonať povinné hodnotenie pre hydroelektrárne s výkonom nad 0,1 MW.

 

K bodom 12 a 13:

Príloha I bod 1 smernice EIA uvádza – „Ropné rafinérie (okrem podnikov, ktoré vyrábajú len mazadlá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie viac ako 500 ton uhlia alebo asfaltovej bridlice za deň.“

Návrh zákona rieši túto položku upravením položky 2 v kapitole 4 prílohy č. 8 návrhu zákona.  Táto úprava vyvolala rozdelenie pôvodnej položky zavedením položky  2a v kapitole 4 prílohy č. 8 návrhu zákona, kde bola premiestnená časť pôvodnej položky aj s limitmi.

 

K bodu 14:

Príloha II bod 9 Smernice EIA uvádza:– „Gumárenský priemysel; Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch“

Absencia tejto položky je v návrhu zákona riešená zaradením uvedenej položky

do prílohy č. 8

 

K bodu 15:

Príloha I bod 12 písm. a) smernice EIA uvádza – „a) Zariadenia na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, ak toto prečerpávanie má za cieľ zabrániť možnému nedostatku vody a ak množstvo prečerpanej vody presahuje 100 miliónov kubických metrov za rok.“

 

Správna transpozícia smernice EIA je v návrhu novely riešená úpravou textu existujúcej položky 2 tak, že  zahŕňa povrchovú aj podzemnú vodu.

 

K bodu 16:

Úpravy vykonané v prílohách č. 9 a 11 zákona sa vzťahujú k úprave vykonanej v bode 1 návrhu zákona

 

Čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona.

 

 

V Bratislave     17. augusta 2016

 

 

 

 

                                                                                              Robert Fico, v.  r.

                                                                                              predseda vlády

                                                                                              Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

                                                                                              László Sólymos, v. r. 

                                                                                              minister životného prostredia

                                                                                              Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 228
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálna prokuratúra: Pozastaviť výkon funkcie Trnkovi nie je možnéhttp://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-pozastavit-vykon-funkcie-d-trn/424045-clanok.html

Pozastaviť výkon funkcie prokurátorovi Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Dobroslavovi Trnkovi v ...

Generálna prokuratúra má v roku 2020 hospodáriť so 114 miliónmi eurhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalna-prokuratura-ma-v-roku-2020/423956-clanok.html

Za tovary a služby chce rozpočtovať prokuratúra o 1,97 milióna eur menej ako v roku 2019.

Tripartita odobrila návrh stavebného zákonahttp://www.teraz.sk/ekonomika/tripartita-odobrila-navrh-stavebneho-z/424080-clanok.html

Nová právna úprava by mala posilniť postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k ...

Rezort spravodlivosti má mať v roku 2020 k dispozícii 457 miliónov eurhttp://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-spravodlivosti-ma-mat-v-roku-20/423989-clanok.html

Oproti schválenému rozpočtu roka 2019 to predstavuje nárast o 48,5 milióna eur, dôvodom je ...

Česká justice jako pánský klub. Soudkyně dominují, ale nahoře vládnou mužihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeny-justice-muzi-soudy-nejvyssi-soud-ustavni-soud-nss-simackova-baxa-wagnerova-zemanova-miklova.A191003_112358_domaci_kuce

České justici dominují ženy. Ty však soudí na nižších soudech.

Koalícia a opozícia sa zhodli, nový Ústavný súd je zatiaľ najlepšíhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-us-sr-moze-byt-najlepsim/423853-clanok.html

Koalícia aj opozícia zároveň podotýkajú, že zvýšenie dôvery súdov treba zvýšiť.

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2019

Právny obzor 4/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: