Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

286/2016 Z. z.

najpravo.sk • 25.9. 2017, 17:45

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016.

                Cieľom návrhu zákona je úprava členstva v kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní v záujme umožnenia širšieho zastúpenia odborníkov v týchto orgánoch, úprava podmienok na vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v prípade osôb, na ktorých predchádzajúci súhlas úradu bol už daný, ak spĺňajú podmienky podľa zákona a úprava podmienok na vydanie povolenia, keď úrad skúma spôsobilosť už priamo člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti [(teda orgán už musí byť kreovaný tak, ako to predpokladá aj Obchodný zákonník v § 171 ods. 1 písm. c)], nie osobu navrhnutú za člena orgánu, a úprava podmienok odbornej spôsobilosti na obsadenie funkcií do orgánov zdravotných poisťovní rozdelením požiadaviek na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotných poisťovní. Realizuje sa tým aj jedna z priorít Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Potreba úpravy vzišla z nedostatočnej možnosti zastúpenia odborníkov v kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní. V súčasnosti platné znenie § 4 zákona č. 581/2004 Z. z. určuje, kto nemôže byť členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne alebo prokuristom zdravotnej poisťovne. V návrhu novely sa uvádza osobitne definícia osôb, ktoré nemôžu byť členom predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo prokuristom, osobitne definícia osôb, ktoré nemôžu byť členom dozornej rady zdravotnej poisťovne a osobitne zoznam osôb ktoré nemôžu byť vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osobou zodpovednou za výkon vnútornej kontroly.

Vyžadovanie predchádzajúceho súhlasu úradu pre osoby, ktorým už v minulosti bol vydaný súhlas, je v takomto prípade nadbytočné vzhľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., podľa ktorého podmienky uvedené v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia. Navrhovanou úpravou sa upúšťa od vyžadovania predchádzajúceho súhlasu úradu v prípade osôb, na ktorých predchádzajúci súhlas úradu bol už daný, ak spĺňajú podmienky podľa zákona.

Prílišná tvrdosť definície odbornej spôsobilosti osôb navrhovaných za členov jednotlivých orgánov zdravotných poisťovní by mohla diskvalifikovať šikovných a schopných ľudí so vzdelaním z iných oblastí. Navrhovanou úpravou sa rozdeľujú požiadavky na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotnej poisťovne v súlade s potrebou presne zadefinovať požadované nároky pri zohľadnení rozdielnosti jednotlivých riadiacich a dozorných funkcií. Rozdielnosť samotných  požiadaviek a odstupňovanie nárokov na odbornú spôsobilosť je navrhované v závislosti od vykonávaných činností a má odrážať stupeň náročnosti vykonávanej riadiacej a dozornej funkcie.

Účinnosť zákona sa navrhuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a dĺžku legisvakancie zákona. 

 

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na životné prostredie.

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa rozširuje okruh osôb, ktoré môžu byť členom dozornej rady zdravotnej poisťovne v záujme umožnenia širšieho zastúpenia odborníkov v dozornej rade zdravotnej poisťovne o zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu a zamestnancov Národnej banky Slovenska. Vzhľadom na prehľadnosť a jednoznačnosť sa doterajší prvý odsek rozdelil na 2 odseky, kde v druhom odseku sa vyjadruje konflikt členov dozornej rady.

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 3 (doplnením § 13 o nový odsek 3).

 

K bodu 3

Upúšťa sa od opakovaného predchádzajúceho súhlasu úradu na voľbu člena predstavenstva zdravotnej poisťovne a člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristu zdravotnej poisťovne, ustanovenie za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne za podmienky, že predchádzajúci súhlas už bol vydaný pre tú istú osobu, pokiaľ táto osoba stále vykonáva pôvodnú funkciu, na ktorú bol súhlas udelený. Vyžadovanie predchádzajúceho súhlasu úradu je v takomto prípade nadbytočné vzhľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., podľa ktorého podmienky uvedené v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia.

 

K bodu 4

Upravujú sa podmienky na vydanie povolenia, keď úrad skúma spôsobilosť už priamo člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti [teda orgán už musí byť kreovaný tak, ako to predpokladá aj Obchodný zákonník v § 171 ods. 1 písm. c)], nie osobu navrhnutú za člena orgánu. Zákon č. 581/2004 Z. z. ustanovoval úradu vydať povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ak žiadosť obsahovala údaje o osobách navrhnutých do orgánov spoločnosti a z ktorých sa až po vydaní povolenia a ešte pred podaním návrhu do obchodného registra volia riadni členovia. Doterajšia úprava znamenala dvojitú voľbu a odvolávanie členov orgánov spoločnosti (predstavenstva a dozornej rady), keď na ustanovujúcej schôdzi valné zhromaždenie povinne rozhoduje o založení spoločnosti, schvaľuje stanovy spoločnosti a volí orgány spoločnosti.

 

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4 (nové znenie § 33 ods. 1 písm. d)).

 

K bodu 6

Upravuje sa ustanovenie upravujúce odbornú spôsobilosť členov orgánov zdravotnej poisťovne. Navrhovanou úpravou sa rozdeľujú požiadavky na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotnej poisťovne v súlade s potrebou presne zadefinovať požadované nároky pri zohľadnení rozdielnosti jednotlivých riadiacich a dozorných funkcií. Rozdielnosť samotných požiadaviek a odstupňovanie nárokov na odbornú spôsobilosť je navrhované v závislosti od vykonávaných činností a odráža stupeň náročnosti vykonávanej riadiacej a dozornej funkcie.

 

 

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4 (nové znenie § 33 ods. 1 písm. d)).

 

K bodu 8

Doplnenie je navrhované z dôvodu potreby zabezpečiť pri vykonávaní bezpečnostných previerok informácie o finančnej situácii fyzických a právnických osôb, najmä o existencii ich záväzkov, či sú platcami verejného zdravotného poistenia, či si zdravotné poisťovne neuplatňujú voči nim nesplatené pohľadávky atď. Uvedená zmena je dôležitá aj pre verifikáciu údajov uvádzaných v bezpečnostnom dotazníku, v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo uvedenia neúplných údajov a pre zhodnotenie ich finančnej situácie podľa príslušných ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 8 (doplnenie § 76 ods. 3 písm. f)).

 

 

K čl. II

Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a s primeranou legisvakanciou.

 

 

V Bratislave, 17. augusta 2016

 

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Tomáš Drucker

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 955
PoUtStŠtPiSoNe
: