TlačPoštaZväčšiZmenši

286/2016 Z. z.

7.1. 2017, 12:07 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016.

                Cieľom návrhu zákona je úprava členstva v kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní v záujme umožnenia širšieho zastúpenia odborníkov v týchto orgánoch, úprava podmienok na vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v prípade osôb, na ktorých predchádzajúci súhlas úradu bol už daný, ak spĺňajú podmienky podľa zákona a úprava podmienok na vydanie povolenia, keď úrad skúma spôsobilosť už priamo člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti [(teda orgán už musí byť kreovaný tak, ako to predpokladá aj Obchodný zákonník v § 171 ods. 1 písm. c)], nie osobu navrhnutú za člena orgánu, a úprava podmienok odbornej spôsobilosti na obsadenie funkcií do orgánov zdravotných poisťovní rozdelením požiadaviek na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotných poisťovní. Realizuje sa tým aj jedna z priorít Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Potreba úpravy vzišla z nedostatočnej možnosti zastúpenia odborníkov v kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní. V súčasnosti platné znenie § 4 zákona č. 581/2004 Z. z. určuje, kto nemôže byť členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne alebo prokuristom zdravotnej poisťovne. V návrhu novely sa uvádza osobitne definícia osôb, ktoré nemôžu byť členom predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo prokuristom, osobitne definícia osôb, ktoré nemôžu byť členom dozornej rady zdravotnej poisťovne a osobitne zoznam osôb ktoré nemôžu byť vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osobou zodpovednou za výkon vnútornej kontroly.

Vyžadovanie predchádzajúceho súhlasu úradu pre osoby, ktorým už v minulosti bol vydaný súhlas, je v takomto prípade nadbytočné vzhľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., podľa ktorého podmienky uvedené v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia. Navrhovanou úpravou sa upúšťa od vyžadovania predchádzajúceho súhlasu úradu v prípade osôb, na ktorých predchádzajúci súhlas úradu bol už daný, ak spĺňajú podmienky podľa zákona.

Prílišná tvrdosť definície odbornej spôsobilosti osôb navrhovaných za členov jednotlivých orgánov zdravotných poisťovní by mohla diskvalifikovať šikovných a schopných ľudí so vzdelaním z iných oblastí. Navrhovanou úpravou sa rozdeľujú požiadavky na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotnej poisťovne v súlade s potrebou presne zadefinovať požadované nároky pri zohľadnení rozdielnosti jednotlivých riadiacich a dozorných funkcií. Rozdielnosť samotných  požiadaviek a odstupňovanie nárokov na odbornú spôsobilosť je navrhované v závislosti od vykonávaných činností a má odrážať stupeň náročnosti vykonávanej riadiacej a dozornej funkcie.

Účinnosť zákona sa navrhuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a dĺžku legisvakancie zákona. 

 

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na životné prostredie.

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa rozširuje okruh osôb, ktoré môžu byť členom dozornej rady zdravotnej poisťovne v záujme umožnenia širšieho zastúpenia odborníkov v dozornej rade zdravotnej poisťovne o zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu a zamestnancov Národnej banky Slovenska. Vzhľadom na prehľadnosť a jednoznačnosť sa doterajší prvý odsek rozdelil na 2 odseky, kde v druhom odseku sa vyjadruje konflikt členov dozornej rady.

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 3 (doplnením § 13 o nový odsek 3).

 

K bodu 3

Upúšťa sa od opakovaného predchádzajúceho súhlasu úradu na voľbu člena predstavenstva zdravotnej poisťovne a člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristu zdravotnej poisťovne, ustanovenie za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne za podmienky, že predchádzajúci súhlas už bol vydaný pre tú istú osobu, pokiaľ táto osoba stále vykonáva pôvodnú funkciu, na ktorú bol súhlas udelený. Vyžadovanie predchádzajúceho súhlasu úradu je v takomto prípade nadbytočné vzhľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., podľa ktorého podmienky uvedené v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia.

 

K bodu 4

Upravujú sa podmienky na vydanie povolenia, keď úrad skúma spôsobilosť už priamo člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti [teda orgán už musí byť kreovaný tak, ako to predpokladá aj Obchodný zákonník v § 171 ods. 1 písm. c)], nie osobu navrhnutú za člena orgánu. Zákon č. 581/2004 Z. z. ustanovoval úradu vydať povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ak žiadosť obsahovala údaje o osobách navrhnutých do orgánov spoločnosti a z ktorých sa až po vydaní povolenia a ešte pred podaním návrhu do obchodného registra volia riadni členovia. Doterajšia úprava znamenala dvojitú voľbu a odvolávanie členov orgánov spoločnosti (predstavenstva a dozornej rady), keď na ustanovujúcej schôdzi valné zhromaždenie povinne rozhoduje o založení spoločnosti, schvaľuje stanovy spoločnosti a volí orgány spoločnosti.

 

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4 (nové znenie § 33 ods. 1 písm. d)).

 

K bodu 6

Upravuje sa ustanovenie upravujúce odbornú spôsobilosť členov orgánov zdravotnej poisťovne. Navrhovanou úpravou sa rozdeľujú požiadavky na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotnej poisťovne v súlade s potrebou presne zadefinovať požadované nároky pri zohľadnení rozdielnosti jednotlivých riadiacich a dozorných funkcií. Rozdielnosť samotných požiadaviek a odstupňovanie nárokov na odbornú spôsobilosť je navrhované v závislosti od vykonávaných činností a odráža stupeň náročnosti vykonávanej riadiacej a dozornej funkcie.

 

 

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4 (nové znenie § 33 ods. 1 písm. d)).

 

K bodu 8

Doplnenie je navrhované z dôvodu potreby zabezpečiť pri vykonávaní bezpečnostných previerok informácie o finančnej situácii fyzických a právnických osôb, najmä o existencii ich záväzkov, či sú platcami verejného zdravotného poistenia, či si zdravotné poisťovne neuplatňujú voči nim nesplatené pohľadávky atď. Uvedená zmena je dôležitá aj pre verifikáciu údajov uvádzaných v bezpečnostnom dotazníku, v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo uvedenia neúplných údajov a pre zhodnotenie ich finančnej situácie podľa príslušných ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 8 (doplnenie § 76 ods. 3 písm. f)).

 

 

K čl. II

Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a s primeranou legisvakanciou.

 

 

V Bratislave, 17. augusta 2016

 

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Tomáš Drucker

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 397
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva žalostné, k zmenám prispela aj kauza Kuciakhttps://www.webnoviny.sk/stihanie-korupcie-na-slovensku-ostava-zalostne-k-zmenam-prispela-aj-kauza-kuciak/

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva aj naďalej žalostné.

Výbor vypočúva uchádzačov o post ústavného sudcuhttp://www.teraz.sk/slovensko/vybor-vypocuva-kandidatov-na-sudcov/418685-clanok.html

Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak ...

Deň väzenskej a justičnej stráže oslávia 28. septembra v Piešťanochhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-prilezitosti-50-vyrocia-organiz/418764-clanok.html

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje pri príležitosti ...

Veverka: Novela odpadového zákona je posun, mohla byť ambicióznejšiahttp://www.teraz.sk/slovensko/veverka-novela-odpadoveho-zakona-je-p/418639-clanok.html

Novela zákona o odpadoch, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania, je podľa ...

Radíme: Pozostalí dedia nielen majetok, ale aj dlhyhttp://www.teraz.sk/slovensko/radime-pozostali-dedia-nielen-majetok/418675-clanok.html

Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu ...

Gál: Ak sa voľba predsedu NS natiahne, porozhliadnem sa po kandidátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-ak-sa-volba-predsedu-ns-natiahne/418541-clanok.html

Súdna rada v pondelok (9. 9.) na svojom mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: