TlačPoštaZväčšiZmenši

254/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:06 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá z dôvodu nevyhnutných úprav predmetných právnych noriem, ktorými predkladateľ reaguje na podnety z aplikačnej praxe a z dôvodu potreby legislatívneho riešenia závažných okolností, súvisiacich s tzv. „významnými investíciami“ podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účel navrhovanej právnej úpravy stavebného zákona a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy spočíva v zefektívnení povoľovacích procesov, a to územného a stavebného konania, ktoré predstavujú  dve samostatné a nadväzujúce konania tak, aby bolo možné realizovať povoľovanie stavieb významnej investície v čo najkratšom časovom horizonte.

Predmetom navrhovanej zákonnej úpravy je predovšetkým:

-         spresnenie niektorých ustanovení stavebného zákona za účelom zefektívnenia územného, stavebného konania a konania o odňatí pôdy z pôdneho fondu  z časového hľadiska;

-         riešenie aplikačných problémov z praxe, t. j. odstraňovaním duplicít v konaniach;

-         kohéznosť príslušných ustanovení stavebného zákona a zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

 

 

Čl. I

K bodu 1

Precizuje sa ustanovenie tak ,aby bolo zrejmé, že v nasledujúcom ustanoveníi zákona (v novo vkladanom odseku 2 v § 32a  je zakotvená výnimka  z povinnosti vydávať územné rozhodnutie.

 

K bodu 2

Pre územie, ktoré je dostatočne zaregulované územným plánom obce alebo zóny, a ktoré zároveň je určené na umiestnenie strategického parku, alebo na prípravu územia na realizáciu strategického parku významnej investície, sa nevyžaduje územné konanie.

 

K bodu 3

Ustanovenie osobitne ustanovuje okruh účastníkov vyvlastňovacieho konania v prípadoch keď vyvlastňovaný pozemok alebo stavba neboli predmetom dedičského konania, alebo keď vyvlastňovaný pozemok alebo stavba sú predmetom konania o dedičstve s tým, že domnelých dedičov, ktorí sú účastníkmi vyvlastňovacieho konania zastupuje v tomto konaní až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve Slovenský pozemkový fond. Navrhovateľ vyvlastnenia nie je povinný zisťovať osoby o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi.

 

K bodu 4

Ustanovenie upravuje pôsobnosť obce ako orgánu územného plánovania na vydávanie záväzných stanovísk o súlade návrhu s cieľmi a zámermi územného plánovania, keďže sa územné rozhodnutie nevydáva.

K bodu 5

Dôvod legislatívnej zmeny spočíva v tom, že pri stavbách významnej investície, na rozdiel od stavieb diaľnic a rýchlostných ciest, sa nevyžaduje územné rozhodnutie. Pôvodné znenie by bolo v rozpore s novelizovaným znením § 32 ods. 2. 

 

K bodu 6

Ustanovením sa zabezpečuje pôsobnosť obce ako orgánu územného plánovania vyjadrovať sa k návrhom na uskutočňovanie stavieb za účelom ochrany záujmov v území jej zverených stavebným zákonom v súvislosti s priestorovým usporiadaním a funkčným využívaním územia alebo za účelom uplatnenia ďalších záujmov pokiaľ jej to vyplýva z osobitných predpisov.

Čl. II

K bodu 1

V zákone č. 220/2004 Z. z. je potrebné v nadväznosti na novelu § 32 stavebného zákona potrebné  vykonať súvisiacu úpravu tak, aby v prípadoch, kedy sa územné rozhodnutie nevyžaduje, nebolo ani povinnou prílohou v osobitnom konaní, ktorým je konanie o odňatí poľnohospodárskej pôdy.

 

K bodu 2

Umožňuje stavebníkovi stavby, ktorá je významnou investíciou, stavby diaľnic a rýchlostných ciest a stavby železničných dráh doložiť právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí pozemku kedykoľvek počas konania, najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.

 

Čl. III

Ustanovuje sa účinnosť zákona dňom vyhlásenia z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu.

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

Ján Počiatek v. r.

minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 684
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Právo advokáta na rešpektovanie privilegovanej korešpondencie

ESĽP sa zaoberal ochranou privilegovanej korešpondencie advokáta.

JUDIKATÚRA: Poskytovanie informácií spotrebiteľom pri predaji tovaru cez Amazon

Právny názor Súdneho dvora k poskytovania informácií spotrebiteľom zo strany obchodníkov pri predaji tovaru cez Amazon.

JUDIKTÚRA: Prítomnosť na pracovisku vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu

Najvyšší súd SR konštatoval, že prítomnosť osôb na pracovisku nemusí automaticky znamenať porušenie predpisov o nelegálnej práci a ...

JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb

Argumentácia NS ČR k určeniu výšky náhrady pozostalými pri úmrtí viacerých osôb.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2022

Súkromné právo 1/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 1/2022

Zo súdnej praxe 1/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 1/2022

Právny obzor 1/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: