TlačPoštaZväčšiZmenši

363/2014 Z. z.

8.2. 2015, 19:49 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A.    Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na plnenie bodov C.2 a C.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 33 z 22. januára 2014, ktoré riešia rozvíjanie špeciálnej rastlinnej výroby a tiež rozvíjanie živočíšnej výroby a zároveň, aby boli vytvorené podmienky pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov, ktorí podnikajú v malých a mikro podnikoch zaoberajúcich sa poľnohospodárskou prvovýrobou dostať sa k hlavnému výrobnému prostriedku, ktorým je poľnohospodárska pôda.

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo. Vidiek je a stále bude spätý s poľnohospodárstvom a v súčasnosti existuje príležitosť pre uplatnenie viacerých mladých ľudí v tomto odvetví národného hospodárstva. Tento zámer je prioritou vlády Slovenskej republiky, zodpovedá spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie a slúži k stabilizácii udržateľného rozvoja slovenského vidieka a zvyšovania potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.

Návrh zákona vytvára pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov podnikajúcich v malých alebo mikro podnikoch podmienky, aby sa dostali k poľnohospodárskym pozemkom, ktoré majú v súčasnej dobe v prenájme veľký poľnohospodári a veľké podniky. Súčasťou prístupu je však zmluvný záväzok na využívanie týchto poľnohospodárskych pozemkov na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, teda v odvetviach pozitívne stimulujúcich zamestnanosť.

Obmedzená disponibilita poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú dlhodobo v prenájme etablované poľnohospodárske podniky determinuje zameranie mladých a malých poľnohospodárov na špecializovanú rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu, pri ktorej sa dá aj na menších výmerách dosiahnuť ekonomická efektívnosť. Prístup k pôde budú môcť mladí poľnohospodári a poľnohospodári podnikajúci v malých alebo mikro podnikoch získať prenájmom od Slovenského pozemkového fondu, kúpou doteraz nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy od vlastníkov alebo prenájmom od veľkých podnikov, ku ktorým môžu byť v satelitnom postavení.

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani na životné prostredie. Navrhovaný zákon nebude mať vplyv ani na podnikateľské prostredie, pretože dôjde len ku prenajatiu poľnohospodárskej pôdy iným subjektom za tých istých podmienok. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy hlavne na zamestnanosť, nakoľko je predpoklad, že prenajatie väčšieho objemu poľnohospodárskej pôdy mladým poľnohospodárom alebo poľnohospodárom podnikajúcim v malých a mikro podnikoch bude pre nich znamenať potrebu zvýšenia počtu zamestnancov. Tieto vplyvy sú uverejnené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona nebude predmetom vnútro-komunitárneho pripomienkového konania.

Vzhľadom na upravované ustanovenia a navrhovanú účinnosť je zabezpečená dostatočná legisvakančná doba.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015 nakoľko Slovenský pozemkový fond má približne 75 % zmlúv, ktoré končia ku koncu roku 2014. Neskoršia účinnosť navrhovanej legislatívnej úpravy by mohla spôsobiť jej normalizovateľnosť v nasledujúcom zmluvnom období, ktoré predstavuje v jednotlivých individuálnych prípadoch 5 až 15 rokov.

 

B.     Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Doplnenie predmetu úpravy z dôvodu rozsiahlejších zmien na štátnej hranici z hľadiska zmeny priebehu štátnej hranice a potreby vysporiadania vlastníckych vzťahov na týchto územiach.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na doplnenie písmena i).

K bodu 3

V súčasne platnom zákone (§ 14 ods. 8) je zakotvené právo na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku pôvodnému nájomcovi, ak riadne a včas plní svoje záväzky. Toto právo je potreba novými odsekmi obmedziť, aby boli vytvorené podmienky aj pre iné subjekty, ktoré nemajú možnosť dostať sa k poľnohospodárskym pozemkom, na ktorých by boli schopní začať alebo rozvinúť svoje podnikateľské zámery, ale samozrejme so zmluvným záväzkom využitia týchto poľnohospodárskych pozemkov na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu, ktorá bude jasne ustanovená vo vykonávacom nariadení vlády Slovenskej republiky, aby týmto spôsobom nedochádzalo k zneužívaniu týchto ustanovení na získanie poľnohospodárskych pozemkov na iné účely poľnohospodárskeho, ale i nepoľnohospodárskeho využitia. Ustanovenie zároveň určuje hornú hranicu prenajímaného pozemku na 28 ha pre mladého poľnohospodára a poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého a mikro podniku. Zároveň sa na zvýšenie zamestnanosti zamýšľa túto výmeru úmerne počtu zamestnancov navyšovať a tým motivovať mladého poľnohospodára a poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého a mikro podniku, aby zamestnával viacej osôb. Mladý poľnohospodár a poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého a mikro podniku sa bude musieť v zmluve zaviazať, že na prenajatej ploche bude uskutočňovať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo že do určitej doby dosiahne zaťaženosť živočíšnej výroby 0,2 VDJ/ha.

Zároveň však je obmedzené nakladanie s takouto pôdou, aby nedochádzalo k špekulatívnemu nájmu poľnohospodárskych pozemkov, ktoré by boli ihneď postúpené ďalším subjektom, ktoré by na danej pôde podnikali.

Taktiež sa zavádza oprávnenie SPF, aby okamžite odstúpil od zmluvy, ak nebudú plnené podmienky využívania týchto pozemkov na špeciálnu rastlinnú resp. živočíšnu výrobu.

Obmedzená disponibilita poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú dlhodobo v prenájme etablované poľnohospodárske podniky determinuje zameranie mladých a malých poľnohospodárov na špecializovanú rastlinnú výrobu, pri ktorej sa dá aj na menších výmerách dosiahnuť ekonomická efektívnosť.

Na druhej strane je však potrebné v primeranom rozsahu chrániť aj pôvodných nájomcov, ktorým nesmú prijaté opatrenia úplne znemožniť ich podnikanie a preto je diferencovaný prístup k obmedzeniu prenajatých poľnohospodárskych pozemkov pre pôvodných nájomcov, ktorí majú v nájme 101 až 500 ha najviac o 3 % výmery, 501 až 700 ha najviac o 5 % výmery, 701 až 1 500 ha najviac o 7 % výmery a od 1 501 ha a viac najviac o 10 % výmery.

Pri určovaní podnikov, ktorým sa nebude krátiť výmera, sa vychádzalo z cieľa, ktorý má byť navrhovanou právnou úpravou dosiahnutý a preto by sa toto krátenie nemalo týkať podnikov, ktoré špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v požadovaných parametroch realizujú. Preto sa od pôdy prenajatej zo SPF sa odpočítala pôda:

a)      adekvátna k počtu VDJ, t.j. 1 VDJ = 0,8 ha (všetky zvieratá za podnik sa prepočítajú na VDJ a k tomu sa napočíta koeficient 0,8;

b)      na ktorej majú vysadené trvalé kultúry (ovocné sady, vinice, chmeľnice),

c)      na ktorej pestujú špeciálne plodiny (zelenina, zemiaky), skutočná pôda špeciálnych plodín je navýšená o 50% z dôvodu striedania plodín.

Pri tomto postupe vypadne veľa podnikov, ktoré po zohľadnení obmedzení podľa písmen a) až c) nemajú k dispozícii žiadnu pôdu na prenajatie pre mladých poľnohospodárov.

Týmto postupom dostaneme súbor 505 podnikov o výmere 158 tis. ha, z ktorej sa vyčíslila disponibilná pôda na prenajatie mladým poľnohospodárom o výmere 11 tis. ha.

V ďalšom kroku je súbor 505 podnikov roztriedený do veľkostných intervalov prenajatej poľnohospodárskej pôdy, do ktorých sú podniky podľa spĺňajúceho kritéria zaradené a vyčíslená ich výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy a ostatné obmedzenia podľa písmen a) až c) a vyčlenené podniky a objem pôdy k dispozícii na prenajatie.

 

Vyčíslená disponibilná pôda pre mladých farmárov v ha

Tabuľka č. 1

Interval prenajatej poľn. pôdy

Prenajatá poľn. pôda od SPF

Počet podnikov

Pôda po odpočítaní obmedzení

Počet podnikov

Navrhované % vyčlenenia poľn. pôdy

Vyčlenená poľn. pôda pre mladých poľnohospodárov

101 - 200

35 443

240

6 724

94

5

336

201 - 300

42 386

170

11 298

91

5

565

301 - 400

33 779

97

9 842

59

5

492

401 - 500

37 093

83

12 557

56

5

628

501 - 1000

131 027

187

56 887

150

5

2 844

1001 - 1500

46 301

38

23 994

30

10

2 399

1501 - 2000

27 308

16

17 493

16

10

1 749

2001 - 3000

15 218

7

11 992

7

10

1 199

nad 3000

9 249

2

8 057

2

10

806

Spolu

377 805

840

158 843

505

 

11 019

Prameň: SPF, Výpočty VÚEPP

 

 

Disponibilná pôda pre mladých farmárov podľa okresov

 

K bodu 4

Vzhľadom na to, že Slovenský pozemkový fond má zriadenú centrálnu evidenciu elektronickej podateľne na celom území Slovenskej republiky a zoraďovanie požiadaviek vzhľadom na potrebu ich prerokovania v rade SPF by nebolo reálne možné zavádza sa poradie podľa doručenia do centrály SPF v Bratislave.

K bodu 5

Dopĺňa sa povinnosť pre SPF viesť podľa poradia doručenia žiadostí o prenájom pozemkov mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku na svojom webovom sídle, aby bol celkový prehľad záujmu a zároveň zabezpečené, že sú žiadosti vybavované podľa poradia.

K bodu 6

Prechodné ustanovenie sa vzťahuje na návrhy zmlúv, ktoré ešte neboli prerokované v rade Slovenského pozemkového fondu, aby aj v týchto prípadoch už bolo brané do úvahy v prípade, že pri uzatváraní týchto nájomných zmlúv bol záujem zo strany mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého a mikro podniku, aby mohli byť už nájomné zmluvy upravené podľa tohto zákona.

K článku II

K bodu 1

Nahrádzajú sa slová „obvodný pozemkový úrad“ v príslušnom tvare, slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare. Ustanovenia § 9 ods. 16 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov síce vo všeobecnosti to rieši, avšak automatizované systémy právnych informácií tieto zmeny nezapracúvajú.

 

K bodu 2

Doplnenie nového odseku 5 je potrebné z toho dôvodu, aby aj Slovenský pozemkový fond mal možnosť uzatvorenia podnájomnej zmluvy s novým vlastníkom, ak o to fond požiada a to v prípadoch, kedy podnájomná zmluva vytvorí podmienky pre racionálne využitie poľnohospodárskych pozemkov.

K bodom 3 a 4

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na prečíslovanie odsekov.

K bodu 5

V súčasne platnom zákone (§ 13 ods. 3) je zakotvené právo na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku pôvodnému nájomcovi, ak riadne a včas plní svoje záväzky. Toto právo je potreba novými odsekmi obmedziť, aby boli vytvorené podmienky aj pre iné subjekty, ktoré nemajú možnosť dostať sa k poľnohospodárskym pozemkom, na ktorých by boli schopní začať alebo rozvinúť svoje podnikateľské zámery, ale samozrejme so zmluvným záväzkom využitia týchto poľnohospodárskych pozemkov na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu, ktorá bude jasne ustanovená vo vykonávacom nariadení vlády Slovenskej republiky, aby týmto spôsobom nedochádzalo k zneužívaniu týchto ustanovení na získanie poľnohospodárskych pozemkov na iné účely poľnohospodárskeho, ale i nepoľnohospodárskeho využitia. Mladý poľnohospodár a poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého a mikro podniku sa bude musieť v zmluve zaviazať, že na prenajatej ploche bude uskutočňovať špeciálnu rastlinnú výrobu a že do určitej doby dosiahne zaťaženosť živočíšnej výroby 0,2 VDJ/ha.

Zároveň však je obmedzené nakladanie s takouto pôdou, aby nedochádzalo k špekulatívnemu nájmu poľnohospodárskych pozemkov, ktoré by boli ihneď postúpené ďalším subjektom, ktoré by na danej pôde podnikali.

Taktiež sa zavádza oprávnenie SPF, aby okamžite odstúpil od zmluvy, ak nebudú plnené podmienky využívania týchto pozemkov na špeciálnu rastlinnú resp. živočíšnu výrobu.

Obmedzená disponibilita poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú dlhodobo v prenájme etablované poľnohospodárske podniky determinuje zameranie mladých a malých poľnohospodárov na špecializovanú rastlinnú výrobu, pri ktorej sa dá aj na menších výmerách dosiahnuť ekonomická efektívnosť.

Na druhej strane je však potrebné v primeranom rozsahu chrániť aj pôvodných nájomcov, ktorým nesmú prijaté opatrenia úplne znemožniť ich podnikanie a preto je diferencovaný prístup k obmedzeniu prenajatých poľnohospodárskych pozemkov pre pôvodných nájomcov, ktorí majú v nájme 101 až 500 ha najviac o 3 % výmery, 501 až 700 ha najviac o 5 % výmery, 701 až 1 500 ha najviac o 7 % výmery a od 1 501 ha a viac najviac o 10 % výmery.

K bodom 6 a 7

Navrhovanú úpravu v zákone o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, si vyžiadala doterajšia skúsenosť pri aplikovaní doteraz platných ustanovení. Minimálna dĺžka nájmu lesných pozemkov stanovená na obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy, vyplýva hlavne zo skutočnosti, že výsledky obhospodarovania lesných pozemkov (výnos, strata) sú zrejmé až po ukončení tohto obdobia.

K bodu 8

Prechodné ustanovenie sa vzťahuje na návrhy zmlúv, ktoré ešte neboli prerokované v rade Slovenského pozemkového fondu, aby aj v týchto prípadoch už bolo brané do úvahy v prípade, že pri uzatváraní týchto nájomných zmlúv bol záujem zo strany mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého a mikro podniku, aby mohli byť už nájomné zmluvy upravené podľa tohto zákona.

K článku III

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015 nakoľko Slovenský pozemkový fond má približne 75 % zmlúv, ktoré končia ku koncu roku 2014 a bolo by vhodné uplatniť zníženie prenajímania pôdy veľkým farmárom v prospech malých a mladých poľnohospodárov.

Bratislava 24. septembra 2014

         

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

         

Ľubomír Jahnátek

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 586
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: