TlačPoštaZväčšiZmenši

323/2014 Z. z.

8.2. 2015, 18:33 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z uhlia, elektriny a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014. Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny.

 

Cieľom návrhu zákona je:

- transpozícia smernice Rady 2013/61/EÚ, ktorou sa mení územná pôsobnosť smernice Rady 2008/118/ES  sa znenie ustanovenia upravuje tak, že daňové právne predpisy Európskej únie sa neuplatnia na územie Mayotte,

- ustanoviť mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov daňovému subjektu, ktorým je užívateľský podnik, prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami,

- spresniť a doplniť ustanovenia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktoré upravuje obchodovanie s pohonnými látkami (motorová nafta, motorový benzín a LPG) v daňovom voľnom obehu a rozšíriť okruh osôb, ktoré budú môcť byť zaradené do evidencie spotrebiteľov pohonných látok.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2014 okrem ustanovení upravujúcich pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a ustanovení týkajúcich sa problematiky obchodovania s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2015.

 

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.

 

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

 

Predkladaný návrh zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

 

K článku I

 

K bodom 1 a 15

 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti smernice Rady 2013/61/EÚ, ktorou sa mení územná pôsobnosť smernice Rady 2008/118/ES sa znenie ustanovenia upravuje tak, že sa daňové právne predpisy Európskej únie neuplatňujú aj na  územie Mayotte.

 

K bodu 2

 

Navrhovaná úprava umožní užívateľskému podniku, ktorý zabezpečuje úlohy v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, aby mohol v prípade, že nepoužil daňovo zvýhodnený minerálny olej určený na použitie v generátoroch záložného zariadenia, tento minerálny olej so súhlasom colného úradu pri jeho obmene zaslať inému užívateľskému podniku alebo daňovému skladu na prepracovanie.

 

K bodom 3, 4, 6 a 7

 

Navrhovanou úpravou sa jednoznačne stanovuje, že prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, alebo registrovaný odosielateľ, bude môcť v rámci svojich oprávnení, vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane iba tie minerálne oleje, ktoré bude mať uvedené v povolení na prevádzkovanie daňového skladu alebo v povolení na prijímanie minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo v povolení na odosielanie minerálneho oleja v pozastavení dane po jeho prepustení do colného režimu voľný obeh. Zároveň sa navrhuje, aby tieto registrované osoby boli povinné každú zmenu súvisiacu s druhom minerálneho oleja, ktorý v rámci svojich oprávnení budú vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať, odosielať, v pozastavení dane, oznámiť colnému úradu 5 pracovných dní vopred.

Znamená to, že registrovaná osoba, ktorej colný úrad vydá, napr. povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, bude môcť v pozastavení dane vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane iba tie minerálne oleje, o ktorých výrobu, spracúvanie, skladovanie, prijímanie alebo odosielanie v pozastavení dane požiadal, a ktorých kódy kombinovanej nomenklatúry mu na základe tejto žiadosti colný úrad uviedol v povolení na prevádzkovanie daňového skladu. Akúkoľvek zmenu, t. j. rozšírenie alebo zúženie sortimentu minerálnych olejov, budú tieto registrované osoby povinné oznamovať colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, od ktorého by chceli požadovanú zmenu realizovať. Zároveň sa ustanovuje, že pri zmene kódu kombinovanej nomenklatúry zostane pôvodné povolenie v platnosti.

 

K bodu 5

 

V súvislosti s bojom proti daňovým únikom sa navrhuje, aby správca dane mal možnosť dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému prepráv minerálneho oleja daňovému subjektu, ktorým je užívateľský podnik, prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami. Zároveň sa stanovuje povinnosť colnému úradu bezodkladne umožniť daňovému subjektu prístup do elektronického systému, ak pominuli dôvody na základe ktorých mu bol pozastavený prístup do elektronického systému prepráv minerálneho oleja.

 

K bodu 8

 

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje spresniť a doplniť ustanovenia upravujúce obchodovanie s minerálnym olejom, ktorým sú motorový benzín, motorová nafta a LPG (ďalej len „pohonné látky“) v daňovom voľnom obehu. Touto úpravou sa predovšetkým navrhuje:

- spresniť definíciu distribútora pohonných látok tak, aby bolo zrejmé, že distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá vykonáva obe činnosti uvedené v § 25b ods. 2 písm. a) a b),

- upraviť a doplniť podmienky, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá chce na daňovom území obchodovať s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu a zároveň sa navrhuje doplniť a spresniť povinnosti držiteľa povolenia na distribúciu alebo držiteľa povolenia na predaj,

- doplniť postup distribútora pohonných látok, predajcu pohonných a spotrebiteľa pohonných látok keď ukončia svoju podnikateľskú činnosť,

- jednoznačne stanoviť, že predajca pohonných látok musí predávať pohonné látky na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajných stojanov, ktoré sú vybavené overeným meracím zariadením,

- rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu byť konečným spotrebiteľom, pričom by sa im umožnilo nakupovať pohonné látky aj od distribútora pohonných látok alebo od registrovanej osoby a nie len od predajcu pohonných látok,

- stanoviť výnimku pre osoby, ktoré v daňovom voľnom obehu distribuujú, predávajú na konečnú spotrebu alebo nakupujú na vlastnú spotrebu LPG uvedené do daňového voľného obehu ako palivo na výrobu tepla alebo LPG prepravované v prenosných oceľových fľašiach, a to bez ohľadu na účel jeho použitia.

 

K bodu 9

 

Navrhovaná úprava jednoznačne stanovuje, že ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca prijme na daňovom území minerálny olej mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, podá na rozdiel od iných platiteľov dane, ktorí musia podať daňové priznanie bezodkladne, na tento minerálny olej daňové priznanie v  lehote do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom im vznikla daňová povinnosť, teda v rovnakej lehote ako podáva daňové priznanie z minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu ako prevádzkovateľ daňového skladu. Touto úpravou však nie je dotknutá povinnosť pre prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu podávať daňové priznanie podľa § 14 ods. 2 zákona na minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu.

 

 

K bodu 10

 

Legislatívno-technická úprava umožňujúca Finančnému riaditeľstvu SR zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam subjektov, ktorým colný úrad vydal povolenie na distribúciu pohonných látok a povolenie na predaj pohonných látok.

 

K bodom 11, 12 a 13

 

V nadväznosti na vykonané úpravy, je potrebné legislatívno-technicky upraviť súvisiace ustanovenia.

 

K bodu 14

 

V súvislosti s navrhovanými zmenami, je potrebné upraviť prechodné ustanovenia.

 

 

K článku II

 

K bodom 1 a 4

 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti smernice Rady 2013/61/EÚ, ktorou sa mení územná pôsobnosť smernice Rady 2008/118/ES sa znenie ustanovenia upravuje tak, že sa daňové právne predpisy Európskej únie neuplatňujú aj na  územie Mayotte.

 

K bodu 2

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 3

 

Legislatívno-technická úprava s cieľom zabezpečiť jednotný výklad ustáleného vetného spojenia „identifikačné údaje“ v aplikačnej praxi, a bližšie definovať, o ktoré identifikačné údaje koncového odberateľa uhlia v domácnosti ide.

 

 

K článku III

 

V súvislosti s bojom proti daňovým únikom sa navrhuje, aby správca dane mal možnosť dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému prepráv alkoholických nápojov daňovému subjektu, ktorým je užívateľský podnik, prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami. Zároveň sa stanovuje povinnosť colnému úradu bezodkladne umožniť daňovému subjektu prístup do elektronického systému, ak pominuli dôvody na základe ktorých mu bol pozastavený prístup do elektronického systému prepráv alkoholických nápojov.

 

K článku IV

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I bodov 3, 4, 5, 6 a 7 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a čl. I bodov 8, 11 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť  1. februára 2015.

 

 

 Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2014.

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 440
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Kauza Kočnerova Threema nebol jediný problém Okresného súdu Bratislava I, chýbali mu aj sudcoviahttps://www.webnoviny.sk/kauza-kocnerova-threema-nebol-jediny-problem-okresneho-sudu-bratislava-i-chybali-mu-aj-sudcovia/

Okresný súd Bratislava I mal problémy aj predtým, než v justícii začala rezonovať ...

Zeman jmenoval ústavním soudcem Šámala. Soud je tak po více než roce kompletníhttps://www.lidovky.cz/domov/zeman-jmenoval-ustavnim-soudcem-samala-soud-je-tak-po-vice-nez-roce-kompletni.A200220_153034_ln_domov_ele

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval dosavadního předsedu ...

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: