TlačPoštaZväčšiZmenši

306/2014 Z. z.

1.2. 2015, 18:31 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

            Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh ústavného zákona“) sa predkladá na zasadnutie Národnej rady  Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.

            Predkladaný návrh ústavného zákona je zameraný na plnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 583 z 24. októbra  2012 k materiálu Voda ako strategická surovina štátu a návrh na jej ochranu a trvalú udržateľnosť vo vzťahu k zákazu cezhraničného nakladania s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území Slovenskej republiky.

Návrh ústavného zákona obsahuje návrh na doplnenie čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. V súčasnom znení toto ustanovenie zakotvuje, že nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Je nevyhnutné v Ústave Slovenskej republiky poskytnúť osobitnú ochranu vode odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

            Voda ako prírodné bohatstvo štátu je dôležitou surovinou strategického významu, nenahraditeľnou zložkou životného prostredia a všetkých živých ekosystémov, ale aj surovinou vstupujúcou do všetkých technologických procesov a limitujúcim faktorom trvalo udržateľného rozvoja regiónov a celej spoločnosti. Vzhľadom na jej citlivú dispozíciu k zraniteľnosti, ako aj z dôvodu nastupujúcej klimatickej zmeny a jej predpokladaným negatívnym dopadom na životné prostredie vrátane vôd, je nevyhnutné, aby štát chránil, udržiaval a zachovával svoje zdroje vody ako vzácnu a nenahraditeľnú surovinu. Tieto skutočnosti má na zreteli aj Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016, v rámci ktorého vláda Slovenskej republiky deklaruje, že bude venovať zvýšenú pozornosť ochrane a zlepšeniu stavu vôd, optimalizácii ich využívania a ochrane pred škodlivými účinkami vôd, vrátane povodňových opatrení. Osobitnú pozornosť bude venovať ochrane a racionálnemu využívaniu minerálnych, liečivých a geotermálnych podzemných vôd a bude klásť dôraz na zabezpečenie dostatočného množstva a kvality vôd pre verejnoprospešné a environmentálne služby a podnikateľské aktivity.

            Navrhuje sa, aby bol v čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky v novom odseku 2 stanovený zákaz takého nakladania s vodou, ktoré spočíva v jej preprave cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami (napr. cisternami) a potrubím, ak pôjde o vodu odobratú z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Vodnými útvarmi nachádzajúcimi sa na území Slovenskej republiky sa rozumejú všetky zdroje vôd, a to podzemné vody, prírodné minerálne zdroje, prírodné liečivé zdroje, geotermálne vody a tiež povrchové vody, teda vodné toky, vodné nádrže a vodárenské nádrže, kanále, jazerá a pod. Tým sa dosiahne zákaz vývozu vody ako suroviny jej prepravou mimo územia Slovenskej republiky.

            Súčasne sa tento zákaz nebude vzťahovať na prepravu pitnej vody a prírodnej minerálnej vody balenej do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky. Pôjde teda o výnimku na prepravu vody spracovanej na území Slovenskej republiky, ktorá je dodávaná do obchodnej siete a na ktorú sa vzťahuje režim čl. 34 a 35 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

            Návrh ústavného zákona upravuje pre zákaz prepravy vody ďalšiu výnimku v situácii, ak bude Slovenská republika poskytovať vodu v rámci cezhraničnej humanitárnej a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o tejto výnimke ustanoví zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

            Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

Navrhuje sa doplnenie čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky o nový odsek 2. Účelom návrhu ústavného zákona je zabezpečiť ochranu štátnych záujmov vo vzťahu k vode ako obzvlášť významnej a ničím nenahraditeľnej surovine strategického charakteru a stanoviť tomu zodpovedajúci zákaz.

            Navrhované ustanovenie zakazuje využívanie vôd odobratých z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky na účely prepravy takto odobratej vody ako suroviny dopravnými prostriedkami, napr. cisternami alebo potrubím cez štátnu hranicu z územia Slovenskej republiky. Pri preprave vody je potrebné zachovať jej prednostné určenie na využitie vo verejnom záujme, verejnej bezpečnosti a ochrane zdravia a života ľudí a zvierat na území Slovenskej republiky. Podzemnými vodami vo výlučnom vlastníctve štátu zostávajú všetky vody odobrané na tento účel vrátane osobitných vôd. Zákaz prepravy vody sa bude týkať vody odobratej zo všetkých vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, najmä podzemných vôd, minerálnych vôd, liečivých vôd, geotermálnych vôd a tiež povrchových vôd, teda vodné toky, vodné a vodárenské nádrže. Pri takto vymedzenom zákaze neporuší Slovenská republika medzinárodné zmluvy a medzivládne dohody o využívaní hraničných vôd, ktorými sa rozumejú povrchové aj podzemné vody, ktorými prebieha alebo ktoré pretína štátna hranica.

            Zákaz sa nebude týkať vývozu pitnej vody a prírodnej minerálnej vody balenej do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky. Prírodnou minerálnou vodou v spotrebiteľskom balení sa rozumie tiež prírodná liečivá voda (§ 50a ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách a prírodných liečivých kúpeľoch). Voda spracovaná a balená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky sa bude môcť aj naďalej prepravovať cez hranice Slovenskej republiky, a to či už v rámci jej komerčného uvádzania na trh v súlade s čl. 34 a 35 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo pri jej využívaní fyzickými osobami – nepodnikateľmi napr. v rámci cezhraničnej turistiky.

            Zákaz prepravy vody je upravený v súlade s čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý určuje odôvodnené prípady, kedy môže byť zakázaný alebo obmedzený dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru. Uplatnené sú princípy ochrany zdravia a života ľudí a zvierat a verejná bezpečnosť, pretože voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu, a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.

Práve v záujme zabezpečenia ochrany životov a zdravia ľudí, národnej bezpečnosti a v záujme rozvoja spoločnosti a štátu musí štát zabezpečovať dostatočné množstvo kvalitnej vody pre obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a iné využitie, a to nie iba v súčasnosti ale aj pre budúce generácie. To znamená, že musí zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť prostredníctvom opatrení na ochranu vodných zdrojov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, vrátane ich efektívneho využívania na uspokojovanie potrieb spoločnosti. Táto ochrana je o to naliehavejšia, že vodné zdroje sú veľmi zraniteľné a ovplyvniteľné takými javmi, ako sú povodne a dlhé obdobia sucha, ktoré sa stále častejšie a intenzívnejšie vyskytujú aj na našom území. Na Slovensku sa už tiež vyskytujú regióny alebo oblasti, kde dôsledkom dlhotrvajúceho sucha, resp. nedostatku zrážok poklesávajú hladiny podzemnej vody, čo má vplyv na plynulé zabezpečovanie zásobovania obyvateľov pitnou vodou a na zásobovanie iných činností. Na základe prognóz je možné očakávať, že tieto vplyvy budú v budúcnosti v dôsledku klimatickej zmeny omnoho intenzívnejšie. Z uvedených dôvodov je treba chrániť vodné zdroje aj pred ich drancovaním spôsobovaným nadmernými odbermi vody na účely, ktoré nie sú v súlade s jej efektívnym využívaním alebo nie sú v súlade s celospoločenskými záujmami. Z uvedených dôvodov v snahe predísť neúmerným zdravotným, bezpečnostným, morálnym a finančným následkom prípadného budúceho nedostatku vody sa navrhuje ustanovenie zakazujúce veľkoobjemovú prepravu vody za hranice štátu, a to prepravu realizovanú potrubím, cisternami, tankermi a inými prostriedkami slúžiacimi na prepravu vody.  Tento zákaz je v súlade s čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nepredstavuje diskriminačný prostriedok voči žiadnej dotknutej strane a ani skryté obmedzenie obchodu medzi členskými štátmi.

            Návrh ústavného zákona upravuje aj ďalšiu výnimku zo zákazu prepravy vody v prípade, ak bude Slovenská republika poskytovať vodu ako materiálnu humanitárnu pomoc  a pomoc v núdzových stavoch, teda ako prejav solidarity s ľuďmi v núdzi, ako pomoc, podporu, záchranu životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, stavu hladu a podvýživy alebo v porovnateľných núdzových situáciách. Materiálna humanitárna pomoc sa poskytuje v súlade s Mechanizmom poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, schváleného vládou Slovenskej republiky 12. apríla 2006. O poskytnutí materiálnej humanitárnej pomoci rozhoduje minister vnútra Slovenskej republiky so súhlasným stanoviskom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Podrobnosti o tejto výnimke – preprave vody na humanitárne účely a na pomoc obyvateľstvu v núdzových situáciách - ustanoví zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti v Národnej rade Slovenskej republiky. Podrobnosť bude spočívať najmä v stanovení pravidla, aby pri rozhodovaní o poskytnutí vody ako formy materiálnej humanitárnej pomoci boli zohľadnené potreby a požiadavky zásobovania domáceho obyvateľstva vodou.

            V prílohe návrhu ústavného zákona sú tiež vymedzené základné zmeny, ktoré bude potrebné uskutočniť formou pozmeňujúceho návrhu vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona (tlač 1051), ktorými sa navrhované doplnenie Ústavy Slovenskej republiky premietne do tohto zákona.

 

 

K čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť návrhu ústavného zákona vzhľadom na legislatívny proces k 1. decembru 2014.

 

 

 V Bratislave dňa 20. augusta 2014

 

                                                                  Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 928
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Gál nesúhlasí s návrhom SNS o pedofílii, hovorí, že tresty už existujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/gal-nesuhlasi-s-navrhom-sns-o-pedof/429508-clanok.html

Význam pojmov pedofílie, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a ...

Transparency International Slovensko vyzýva poslancov, aby volili šéfa protikorupčného úradu verejnehttps://www.webnoviny.sk/transparency-international-slovensko-vyzyva-poslancov-aby-volili-sefa-protikorupcneho-uradu-verejne/

Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Exekúcie na Slovensku pribúdajú, prípady však rieši iba jeden súdhttps://www.webnoviny.sk/exekucie-na-slovensku-pribudaju-pripady-vsak-riesi-iba-jeden-sud/

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú. Ich agendou sa zaoberá iba Okresný súd v Banskej ...

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: