TlačPoštaZväčšiZmenši

268/2014 Z. z.

1.2. 2015, 17:46 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

I. Všeobecná časť

Poznatky z aplikácie súčasne platného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v praxi poukázali najmä na to, že niektoré jeho ustanovenia aj z dôvodu nejednotnej aplikácie pripúšťajú rozdielny výklad. Zložitosť vyrubovania miestnych daní kladie na správcov dane zvýšenú náročnosť a neumožňuje im pružnejšie reagovať na zmeny zistené v daňovom konaní.

S cieľom zabezpečenia nápravy vyššie uvedených nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa správy miestnych daní. Rovnako tak úpravou prešlo aj ustanovenie predmetu dane za ubytovanie, ktoré priamo v zákone reaguje na požiadavky aplikačnej praxe rozšírením zoznamu ubytovacích zariadení o rodinný dom, byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Ďalšou navrhovanou úpravou je rozšírenie a precizovanie predmetu dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží a stavbách hromadných garáží umiestnených pod zemou. V nadväznosti na predmetnú úpravu sa navrhuje upraviť aj základ dane pri stavbách hromadných garáží umiestnených pod zemou, ktorým bude pri týchto stavbách zastavaná plocha, t. j. pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Nemenej závažnou bola potreba upraviť ustanovenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, aby jednoznačne vymedzila, aký druh odpadu môže na svojom území obec zaviesť, či už jednotlivo alebo v kombinácii a prijať nové splnomocňovacie ustanovenie. V prospech poplatníkov sa zavádza povinnosť obce vydávať rozhodnutia o vyrubení poplatku aj pri množstvovom zbere. Poplatník tak môže uplatniť opravné prostriedky podľa daňového poriadku rovnako ako pri ostatných miestnych daniach a tiež zaplatiť poplatok v splátkach. Zároveň sa vymedzuje okruh poplatníkov, pre ktorých obec môže ustanoviť zníženie poplatku alebo ktorých môže obec od poplatku úplne oslobodiť na základe kritérií obsiahnutých vo všeobecne záväznom nariadení.

S cieľom posilniť právnu istotu daňovníkov sa navrhuje precizovať tiež uplatňovanie oslobodení pri dani z nehnuteľností.

V reakcii na zložitosť vyrubovacieho konania pri niektorých miestnych daniach sa navrhol osobitný režim vyrubenia týchto daní v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti k niektorej z týchto daní, a rozšírila sa možnosť správcu dane vyrubiť daň podľa pomôcok pri dani za užívanie verejného priestranstva a pri dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predmet úpravy miestnych daní nie je upravený v práve Európskej únie.

 

 

II. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

                Spresňuje sa negatívne vymedzenie predmetu dane z pozemkov.

 

K bodu 2

                Navrhuje sa, aby základom dane pri pozemkoch, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok, ktorý slúži na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (ďalej len „predajný stánok“), bola hodnota pozemku určená súčinom skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku a hodnoty pozemku určenej v prílohe č. 2.

 

K bodu 3

Dopĺňa sa splnomocnenie pre správcov dane, ktorí pre jednotlivé druhy pozemkov môžu určiť inú sadzbu dane, ak sa k 1. januáru na pozemku nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok.

 

K bodom 4 až 6

                V záujme odstránenia nejednotného výkladu v praxi sa navrhuje spresniť vymedzenie niektorých druhov stavieb, a to pri chatách a stavbách na individuálnu rekreáciu a pri stavbách garáží. Navrhuje sa samostatne rozčleniť stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou s cieľom umožniť správcom dane ustanoviť rôzne sadzby dane, a tým podporovať výstavbu hromadných garáží pod zemou.

 

K bodu 7

                Navrhuje sa rozšíriť predmet dane zo stavieb o tie stavby, ktoré majú nadzemné alebo podzemné podlažie a sú v zemi ukotvené pilótami.

 

K bodu 8

                Spresňuje sa vymedzenie základu dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáži umiestnených pod zemou tak, aby základom dane bol pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

 

K bodu 9

                Spresňuje sa zoznam chránených území nadväzne na novelu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

K bodom 10, 11, 12 a 16

Predmetné ustanovenia sa precizujú v nadväznosti na súčasne platné právne predpisy.

 

K bodu 13

Upravuje sa lehota pre uplatnenie zníženia dane alebo oslobodenia od dane z nehnuteľností v príslušnom zdaňovacom období, ak obec takéto zníženie alebo oslobodenie od dane na svojom území zaviedla vo všeobecne záväznom nariadení.

 

 

 

 

K bodu 14

Upravuje sa systematika zákona tak, aby v spoločných ustanoveniach týkajúcich sa dane z nehnuteľností boli definované pojmy vzťahujúce sa k tejto dani, a to jednotlivá časť obce.

 

K bodu 15

Dopĺňa sa osobitná úprava o vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením počas roka s cieľom umožniť správcom dane vyrubiť v prípade dedičstva pomernú časť dane z nehnuteľností.

 

K bodu 17

Dopĺňa sa možnosť pre daňovníka naraz zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, ktoré boli rozhodnutím obce určené v splátkach.

 

K bodom 18 a 21

V záujme zabezpečenia rovnakých procesných postupov pri vyrubovaní miestnych daní sa navrhuje aj pri dani za užívanie verejného priestranstva a pri dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta upraviť možnosť určenia týchto miestnych daní podľa pomôcok, ktoré správca dane podľa platnej právnej úpravy v súčasnosti nemohol využiť.

 

K bodu 19

Navrhuje sa priamo v zákone vymedziť jednotlivé kategórie ubytovacích zariadení.

 

K bodu 20

                Navrhuje sa upraviť vznik daňovej povinnosti pri dani za predajné automaty a pri dani za nevýherné hracie prístroje. Zároveň sa dopĺňa vznik daňovej povinnosti pri týchto daniach, ak dôjde v priebehu mesiaca k zmene správcu dane.

 

K bodu 22

                Ide o úpravu a zosúladenie legislatívnej techniky súvisiacej s určením dane podľa pomôcok v celom texte zákona.

 

K bodu 23

                Spresňuje sa pre obce možnosť ustanoviť sadzbu miestneho poplatku pri množstvovom zbere a pri zbere na osobu a kalendárny deň.

 

K bodu 24

Spresňuje sa výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov tak, aby sa zabezpečil právny základ na vyberanie tohto poplatku.

 

K bodu 25

Navrhuje sa „určené obdobie“ nahradiť kalendárnym rokom, nakoľko pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je zdaňovacím obdobím kalendárny rok.

 

K bodu 26

                Dopĺňa sa možnosť pre poplatníka naraz zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach.

 

K bodu 27

                Precizuje sa ustanovenie vo vzťahu k splnomocňovaciemu ustanoveniu, podľa ktorého poplatníkovi obec poplatok zníži alebo odpustí, ak preukáže splnenie podmienok na základe podkladov, ktoré obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením.

 

K bodu 28

                Spresňuje sa splnomocňovacie ustanovenie pre obec pri poplatku. Zároveň sa zavádza možnosť pre obec ustanoviť sadzbu poplatku, zníženie alebo oslobodenie od poplatku pre vymedzenú skupinu poplatníkov priamo vo všeobecne záväznom nariadení.

 

K bodu 29

                Precizuje sa možnosť zavedenia, zrušenia, určenia a zmeny sadzieb a podobne k miestnym daniam vždy iba k 1. januáru zdaňovacieho obdobia z dôvodu, že pri poplatku za komunálne odpady došlo k samostatnej úprave v rámci desiatej časti zákona.

 

K bodu 30

Dopĺňa sa osobitná úprava k podávaniu priznania k dani z nehnuteľností a čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením počas roka.

 

K bodu 31

                Ustanovenie sa dopĺňa o negatívne vymedzenie, kedy nie je možné podať dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností.

 

K bodu 32

Navrhuje sa, aby správca dane z nehnuteľností v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vyrubil pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi ako daňovníkovi do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, ak na príslušné zdaňovacie obdobie nebola daň vyrubená poručiteľovi.

 

K bodu 33

                Ustanovením sa zavádza pre správcov dane možnosť vydať rozhodnutie o vyrubení pomernej časti dane v prípade zániku daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty alebo niektorej z nich v priebehu zdaňovacieho obdobia a už bolo správcom dane vydané rozhodnutie o vyrubení týchto daní na celé zdaňovacie obdobie, ktoré nadobudlo právoplatnosť.

 

K bodu 34

                Podľa navrhovaného ustanovenia bude správca dane povinný vyrubenú daň z nehnuteľností vyššiu ako 33 000 eur určiť daňovníkovi v najmenej dvoch rovnomerných splátkach dane, t.j. splátky dane môžu byť v rovnakej výške ale v prípade, ak ich nie je možné určiť v rovnakej výške, určí ich aspoň približne rovnako s prihliadnutím na zaokrúhlenie podľa § 101 ods. 2. Zároveň sa dopĺňa možnosť pre daňovníka naraz zaplatiť miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje), ktoré boli rozhodnutím správcu dane určené v splátkach.

 

K bodu 35

S prihliadnutím na daňový poriadok je potrebné doplniť konkrétne ustanovenia tohto zákona, ktoré všeobecný predpis o správe daní neupravuje.

 

 

K bodu 36

                Ide o prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa v prípade vzniku daňových povinností, poplatkovej povinnosti a oznamovacej povinnosti do 31. decembra 2014 bude postupovať podľa predpisov platných do 31. októbra 2014.

 

 

K Čl. II

V ustanovení sa navrhuje  účinnosť zákona od 1. novembra 2014, aby mestá a obce mali dostatočný časový priestor na  prípadné vypracovanie a schválenie všeobecne záväzných nariadení.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 541
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: