TlačPoštaZväčšiZmenši

162/2014 Z. z.

14.12. 2014, 13:32 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov NRSR

A. Všeobecná časť

Vypracovanie nového zákona o verejných zbierkach vyplýva najmä z objektívnej potreby dosiahnuť súlad s Ústavou Slovenskej republiky a s právnym poriadkom Slovenskej republiky ako celkom, keďže v súčasnosti platný zákon a vyhláška upravujúca verejné zbierky je z roku 1973 a nezohľadňuje nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky determinujúce predmet úpravy. Zároveň s navrhovaným zákonom sa novelizujú aj väzbové právne predpisy (zákon o správnych poplatkoch a zákon o neinvestičných fondoch).

 

Navrhovaná právna úprava vychádza predovšetkým z analýz a praktických skúseností, podnetov mimovládnych neziskových organizácií vykonávajúcich verejné zbierky v Slovenskej republike, ako aj zo získaných skúseností z niektorých štátov Európskej únie (napríklad Fínska republika, Česká republika, Litovská republika, Republika Malta, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) v tejto oblasti, v ktorých existuje povoľovací systém verejnej zbierky alebo registrácia verejnej zbierky príslušným orgánom štátu. Zároveň za porušovanie zákonných povinností pri vykonávaní verejnej zbierky sa uplatňuje inštitút ukladania sankcií.

 

Cieľom navrhovaného zákona o verejných zbierkach je ustanoviť najmä

a) vymedzenie základných pojmov, a to verejná zbierka, všeobecne prospešný účel, hrubý výnos verejnej zbierky, čistý výnos verejnej zbierky a náklady verejnej zbierky na účely tohto zákona,

b) všeobecné podmienky vykonávania verejnej zbierky, právnické osoby oprávnené vykonávať verejnú zbierku,

c) pôsobnosť správnych orgánov a konanie o registrácii verejnej zbierky,

d) register verejných zbierok, ktorý má konštitutívny charakter,

e) spôsoby vykonávania verejnej zbierky,

f) povinnosti oprávnených právnických osôb pri vykonávaní verejnej zbierky,

g) kontrolu vykonávania verejnej zbierky orgánmi štátnej správy,

h) skutkové podstaty správnych deliktov a sankcie za ich naplnenie.

 

Podľa predloženého návrhu zákona budú môcť vykonávať verejnú zbierku len právnické osoby ustanovené týmto zákonom na vopred určený všeobecne prospešný účel po platnom zápise orgánom štátnej správy do registra verejných zbierok (konštitutívny charakter zápisu). Register verejných zbierok bude viesť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný zoznam, do ktorého budú zapisovať zákonom ustanovené údaje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a okresné úrady.

 

Okrem zaužívaných spôsobov vykonávania verejnej zbierky sa navrhujú aj ďalšie, pričom sa vychádza zo súčasných telekomunikačných možností a informačných technológií (darcovské správy SMS a volania na skrátené číslo).

 

Návrh zákona prináša výrazné zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní verejnej zbierky a pri použití jej čistého výnosu na ustanovený všeobecne prospešný účel.

Pri príprave návrhu zákona aktívne spolupracovali aj zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií (Centrum pre filantropiu n. o., Liga proti rakovine Slovenskej republiky a eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí).

 

Schválenie navrhovaného zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, sociálny vplyv a vplyv na životné prostredie; bude mať však pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K § 1

V návrhu zákona sa ustanovuje predmet úpravy, a to podmienky vykonávania verejnej zbierky (ďalej len „zbierka“) oprávnenými osobami, pôsobnosť správnych orgánov, register zbierok, spôsoby vykonávania zbierky a ukladanie sankcií za správne delikty.

Zároveň sa negatívne vymedzuje, že navrhovaný zákon sa nevzťahuje na zhromažďovanie príspevkov (zbierok) uskutočňované podľa osobitných predpisov, ktorými sú napríklad dobrovoľné zbierky konané obcami a vyššími územnými celkami, zbierky vykonávané cirkvami a náboženskými spoločnosťami registrovanými podľa zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností na cirkevné a náboženské účely, ak sa konajú v kostoloch, modlitebniach a iných miestach určených na vykonávanie náboženských úkonov, bohoslužieb a obradov.

 

K § 2

Toto ustanovenie definuje pojem verejná zbierka, ktorou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov od vopred neurčených prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel.

Na účely tohto zákona je zadefinovaný všeobecne prospešný účel zbierky, ktorý je dôležitým východiskom pri vnímaní použitia prostriedkov získaných zbierkou. Zároveň sú v tomto ustanovení zadefinované ekonomické pojmy zbierky, ktoré v doterajšom právnom predpise absentovali a sú dôležitými pojmami na spresnenie a rozlíšenie finančných prostriedkov získaných zbierkou.

V doterajšej právnej úprave je nejasne ustanovená výška nákladov zbierky, ktorá nesmie presiahnuť prevažnú časť výnosu zbierky, čo reálne znamená uplatnenie nákladov až do 50 % z hrubého výnosu zbierky. V navrhovanom ustanovení je presne ustanovená percentuálna hranica nákladov zbierky, ktorú možno vynaložiť z hrubého výnosu zbierky na náklady zbierky, a to vo výške 20 %. Nákladmi zbierky sú skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno - technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovaním spôsobu použitia čistého výnosu.

Navrhovanou právnou úpravou sa sleduje prehľadné a transparentné využitie prostriedkov získaných zbierkou na vymedzený všeobecne prospešný účel.

 

K § 3

Vymedzujú sa právnické osoby oprávnené na vykonávanie zbierky. Ide predovšetkým o mimovládne neziskové organizácie, ktoré svojimi stanovami prezentujú, že ich činnosťou je predovšetkým podpora všeobecne prospešných cieľov podľa § 2 návrhu zákona.

Zavádza sa povinnosť zriadiť na účely zhromažďovania finančných prostriedkov osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Pri vykonávaní zbierky vo verejnosti prístupných priestoroch právnických osôb je potrebné získať písomný súhlas príslušného vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Ak sa vykonáva zbierka v nehnuteľnostiach vo vlastníctve fyzických osôb, túto možno vykonávať až po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka. Toto ustanovenie sleduje cieľ jednak umožniť vykonávanie zbierky nielen na verejných priestranstvách, ale aj v iných priestoroch.

 

K § 4

Ustanovujú sa príslušné orgány štátnej správy na zápis zbierky do registra zbierok. Týmito orgánmi sú okresné úrady a ministerstvo vnútra.

Keďže výnos zbierky sa môže použiť aj na aktivity mimo územia Slovenskej republiky, ustanovuje sa pôsobnosť ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí zaujať predchádzajúce stanovisko k zápisu do registra zbierok z hľadiska záujmov a záväzkov Slovenskej republiky.

 

K § 5

Ide o ustanovenia upravujúce konanie príslušného správneho orgánu o registrácii zbierky. Vymedzujú sa najmä náležitosti, ktoré návrh právnickej osoby na registráciu zbierky musí obsahovať.

 

K § 6

Register zbierok je elektronický informačný systém verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo vnútra. Do tohto verejného zoznamu zapisuje zákonom ustanovené údaje ministerstvo vnútra alebo okresný úrad. Informácie o registrovaných a vykonávaných zbierkach budú verejne prístupné na webovom sídle uvedeného ústredného orgánu štátnej správy.

 

K § 7

Ustanovujú sa možné spôsoby vykonávania zbierky s ohľadom na súčasné telekomunikačné a informačno-technologické možnosti, trvanie vykonávania zbierky rozlíšené podľa spôsobov jej vykonávania a podmienky predĺženia vykonávania zbierky.

V záujme transparentnosti sa zabezpečuje aj písomné poverenie a označenie fyzických osôb vykonávajúcich zbierku prenosnými pokladničkami, čo vedie k väčšej dôveryhodnosti zo strany verejnosti k osobám vykonávajúcim zbierku. Vykonávať zbierku do prenosných pokladničiek môže skupina fyzických osôb, v ktorých sprievode aspoň jedna osoba dovŕšila pätnásty rok svojho veku.

Ustanovujú sa tiež lehoty počas ktorých možno vykonávať zbierku. Všeobecne možno zbierku vykonávať najdlhšie jeden rok s výnimkou zbierky uskutočňovanej formou prenosných pokladničiek, ktorú z dôvodu jej povahy možno vykonávať najviac 14 dní. Jednoročnú lehotu možno z dôvodu hodného osobitného zreteľa predĺžiť o ďalší rok. Pôjde napríklad o prípad, keď účel zbierky presahuje rámec jedného roka.

 

K § 8

Ustanovenie upresňuje postup a povinnosti pri spôsobe vykonávania zbierky zasielaním darcovských správ SMS alebo volaním na skrátené číslo prostredníctvom telekomunikačného operátora a zahrnutie týchto príspevkov do hrubého výnosu zbierky v určenej lehote. Doterajšia zákonná úprava túto problematiku neupravuje a jej nevyhnutnosť vyžaduje prax.

 

K § 9

Ustanovujú sa podmienky, lehoty a povinnosti pri vykonávaní zbierky do stacionárnych alebo prenosných pokladničiek. Ide o zabezpečenie a označenie pokladničiek, ich otváranie, prepočítanie získaných príspevkov a povinnosť vložiť takto získané príspevky na osobitný účet. Tento postup zvyšuje transparentnosť, verejnú kontrolu a dôveryhodnosť vykonávania zbierky.

Významným prvkom je aj nová úprava postupu otvárania pokladničiek a spísanie zápisnice o ich otvorení. Zápisnica musí obsahovať zákonom ustanovené údaje a podpísať ju musia aspoň dve fyzické osoby, ktoré dovŕšili osemnásty rok svojho veku a majú úplnú spôsobilosť na právne úkony.

 

K § 10 a 11

Upresňujú sa povinnosti pri spôsobe vykonávania zbierky predajom predmetov (napríklad dobročinných známok) a vstupeniek, podmienky predaja a použitia príspevku z predaja na účel zbierky. Ustanovujú sa pravidlá, aby bolo zrejmé, čo tvorí vlastnú zbierku a čo tvorí cenu predmetu a vstupenky. Ďalej sa ustanovuje lehota na odvedenie získaných príspevkov za každý kalendárny mesiac na osobitný účet.

 

K § 12

V predmetných ustanoveniach sa upravuje možnosť predčasného ukončenia vykonávanej zbierky a povinnosti spojené s jej predčasným ukončením. Dôvodom na predčasné ukončenie zbierky je zánik účelu, na ktorý sa zbierka vykonávala. Príslušný správny orgán rozhodne o návrhu právnickej osoby, ktorá vykonávala zbierku, o použití získaných príspevkov na iný všeobecne prospešný účel v súlade s § 2 ods. 2.

 

K § 13

Ustanovenie upravuje obsah predbežnej správy zbierky a záverečnej správy zbierky, ktoré má právnická osoba povinnosť predložiť príslušnému správnemu orgánu a zverejňovať ich v ustanovených lehotách na svojom webovom sídle. Vo vzťahu k verejnosti to zvyšuje transparentnosť a aktuálnu informovanosť o hrubom výnose zbierky, čistom výnose zbierky a jej nákladoch v súvislosti s použitím na všeobecne prospešný účel zbierky.

K § 14

Ustanovuje sa právomoc orgánov štátnej správy na výkon kontrolnej činnosti nad vykonávaním zbierok právnickými osobami v súlade s týmto zákonom.

Zároveň sa upravuje kontrola dokladov záverečnej správy zbierky správnym orgánom, pri ktorej je právnická osoba povinná predložiť všetky potrebné doklady na vykonanie kontroly. Ide o štandardnú úpravu zo strany orgánov štátnej správy pri vykonávaní dozoru nad zákonnosťou konania právnych subjektov.

 

 

 

K § 15

Upravujú sa podmienky a postup pri ukladaní sankcií v prípade porušenia povinností podľa tohto zákona. Pokuty sú v rozpätí od 100 eur do 1 000 eur a pri ich ukladaní správny orgán prihliada na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Jednotlivé skutkové podstaty správnych deliktov sa viažu na povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

 

K § 16

V spoločnom ustanovení sa zvýrazňuje, že na konania správnych orgánov sa vzťahuje správny poriadok s odchýlkami uvedenými v tomto zákone (napríklad § 5).

 

K § 17

V odseku 1 sa rieši ukončenie vykonávania zbierok povolených do účinnosti navrhovaného zákona. Toto ustanovenie je potrebné vzhľadom na to, že podľa doterajšieho zákona sú zbierky povoľované na rôzne časové obdobie, ktoré by v mnohých prípadoch preklenulo navrhovanú účinnosť zákona, ktorý vyžaduje na konanie zbierky odlišné náležitosti a postupy, najmä v otázke zverejňovania informácií pre verejnosť. Tiež sa ustanovuje, že vykonávanie zbierky po uplynutí prechodného obdobia sa považuje za vykonávanie zbierky bez zápisu do registra zbierok, čo je sankcionované podľa § 15 ods. 1 písm. a).

V odseku 2 sa ustanovuje povinnosť pre právnické osoby, ktoré vykonávali verejné zbierky podľa doterajších predpisov, aby predložili v konkrétnom termíne vyúčtovanie verejnej zbierky. Nesplnenie tejto povinnosti bude sankcionované podľa § 15 ods. 1 písm. k).

V odseku 3 sa zo zákona zastavujú všetky konania o zbierkach začaté a právoplatne neskončené podľa doterajších predpisov, a to do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Pokračovať v konaní o nich by totiž bolo v rozpore s princípmi a povinnosťami novej zákonnej úpravy.

 

K § 18

V súvislosti s prijatím zákona je potrebné zrušiť doterajšie právne predpisy upravujúce predmetnú problematiku.

 

K čl. II

 

K bodom 1 a 2

Na základe skúseností z praxe sa novelizuje zákon o správnych poplatkoch tak, aby sa vytvoril súlad medzi znením zákona a sadzobníkom správnych poplatkoch, ktorý ako príloha zákona je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Podľa jednotlivých položiek sadzobníka správny orgán oslobodzuje od platenia správnych poplatkov aj iné prípady ako v § 4 zákona. Správny orgán je ďalej v niektorých prípadoch uvedených v sadzobníku splnomocnený upustiť od vybratia správneho poplatku, môže ho znížiť alebo naopak zvýšiť. Vo všetkých uvedených prípadoch (rozhodujúce je znenie sadzobníka) správny orgán rozhodnutie nevydáva, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu podľa sadzobníka.

 

K bodu 3

Novelou zákona o správnych poplatkoch sa navrhuje upraviť doterajšiu položku č. 36 sadzobníka správnych poplatkov, aby zodpovedala navrhovanému zákonu o verejných zbierkach. Nová položka ustanovuje tri poplatky, a to poplatok za zbierku konanú na celom území Slovenskej republiky, za zbierku konanú v územnom obvode okresného úradu a poplatok za predĺženie vykonávania zbierky, pričom suma tohto poplatku je ustanovená ako polovica zo sumy poplatku za vykonávanie zbierky na celom území Slovenskej republiky. Výška poplatkov sa aktualizuje vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, pričom nemá zásadný vplyv na subjekty konajúce verejné zbierky.

 

K čl. III

 

K bodom 1 až 3

Vzhľadom na navrhovanú novú zákonnú úpravu o verejných zbierkach navrhuje sa vypustiť zo zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovenia týkajúce sa verejných zbierok.

 

K čl. IV

Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. júla 2014 so zreteľom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu.

 

Bratislava 26. február 2014

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Robert Kaliňák, v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

 

 

S p o l o č n á    s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní  vládneho návrhu zákona  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 896) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 896) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade   s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

 

I.

 

                Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1066  z 19. marca 2014 pridelila  vládny  návrh zákona  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 896) na prerokovanie týmto výborom:

 

                Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

                a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny   rozvoj;

 

                Výbory prerokovali predmetný vládny  návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

 

 

II.

 

                Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol  vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu  zákona podľa   § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

III.

 

                Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

 

                Ústavnoprávny   výbor Národnej rady Slovenskej republiky  uznesením č. 413 zo 6. mája 2014 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

 

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 157 z 12. mája 2014 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

 

 

IV.

 

                Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto  správy vyplývajú  tieto  pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

 

1.            V čl. I, § 1 ods. 1 písm. d) sa slovo „zbierok“ nahrádza slovom „zbierky“.

 

Formulačná úprava ustanovenia v súlade s nadpisom § 7.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.            V čl. I, § 2  ods. 5 sa slová „20 %“  nahrádzajú slovami „25 %“.

 

Na základe diskusie  s navrhovateľmi  ako aj predstaviteľmi  zástupcov neziskových organizácií sa  navrhuje  zvýšiť náklady zbierky  z 20 % z hrubého výnosu zbierky  na 25 %.  Zvýšenie  odráža poznatky neziskových organizácií  a s touto úpravou  súhlasilo aj Ministerstvo vnútra SR.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

3.            V čl. I, § 3 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „písomnom“.

 

Navrhovaná úprava formy právneho úkonu podstatne uľahčí vykonávanie verejnej zbierky oprávneným právnickým osobám prostredníctvom tzv. koledníkov putujúcich z domu do domu napríklad s prenosnou pokladničkou, a to bez zásahu do vlastníckeho práva fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom priestoru, v ktorom sa má verejná zbierka uskutočniť. Uvedeným spôsobom sa verejná zbierka vykonáva najmä v rodinných domoch, prípadne v bytoch v bytových domoch, kde postačuje na daný účel aj verbálny súhlas ich majiteľov. Navrhovaná zmena je nielen v záujme právnickej osoby vykonávajúcej verejnú zbierku a ňou poverených osôb na túto činnosť, ale aj v záujme samotných vlastníkov spomenutých objektov, keďže nie je opodstatnené v každom jednotlivom prípade vyžadovať ich formálny písomný súhlas.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

4.            V čl. I, § 4 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zbierok“ vkladajú slová „príslušný správny orgán, ktorým je“.

 

Formulačná precizácia ustanovenia, ktorou sa konkretizuje príslušný správny orgán na účely zápisu zbierky do registra zbierok v súvislosti s vypustením legislatívnej skratky „správny orgán“ z č. I, § 6 ods. 2.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

5.            V čl. I, § 5 odsek 5 znie:

       „(5) Ak návrh podala právnická osoba, ktorej správny orgán uložil pokutu podľa tohto zákona a táto nebola uhradená podľa právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, správny orgán nezapíše zbierku do registra zbierok počas 24 mesiacov odo dňa, do ktorého mala byť pokuta uhradená. V tom prípade správny orgán konanie zastaví a lehotu, po ktorú nemožno zbierku zapísať do registra zbierok, vyznačí v spise.“.

 

Nové znenie tohto odseku sa navrhuje z dôvodu niekoľkých spresnení. Zohľadňuje sa v ňom legislatívna skratka zavedená v § 5 ods. 1 návrhu zákona na označenie právneho úkonu, ktorým sa začína konanie o registrácii verejnej zbierky. Na zamedzenie prípadného interpretačného problému sa jednoznačne vyjadruje, že prekážkou registrácie verejnej zbierky nebude právoplatne uložená a neuhradená pokuta podľa akéhokoľvek zákona, ale len pokuta výlučne podľa tohto zákona. Ďalej je žiaduce vyrovnať sa s ukončením začatého konania o registrácii verejnej zbierky v súlade s § 30 ods. 1 písm. j) správneho poriadku, podľa ktorého správny orgán konanie zastaví, ak tak ustanoví osobitný zákon. Keďže v danom prípade správny orgán nebude môcť vydať rozhodnutie o zápise verejnej zbierky do príslušného registra z dôvodu právoplatne uloženej a v určenej lehote neuhradenej pokuty, navrhuje sa, aby konanie ukončil rozhodnutím o jeho zastavení.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.            V čl. I, § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slová „ministerstvo alebo okresný úrad (ďalej len „správny orgán“)“ nahrádzajú slovami „príslušný správny orgán“.

 

Legislatívno-technická úprava vypustením legislatívnej skratky „správny orgán“; precizácia príslušného správneho orgánu sa ustanovuje v čl. I, § 4 ods. 1.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

7.            V čl. I, § 7 ods. 1 písm. f) a § 11 ods. 2 sa za slovo „kultúrne“ a za slovo „športové“ vkladá slovo „podujatie“ a v § 11 ods. 1 sa za slovo „kultúrneho“ a za slovo „športového“ vkladá slovo „podujatia“.

 

Formulačná precizácia ustanovení; ide o športové podujatie, kultúrne podujatie alebo iné verejné podujatie.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

8.            V čl. I, § 7 ods. 3 sa slová „okrem písmena d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c), e) a f)“.

Legislatívno-technická úprava za účelom jednoznačnosti výkladu § 7 (čl. I), týkajúceho sa doby trvania jednotlivých druhov zbierky a v nadväznosti na to aj možnosti jej predĺženia (§ 7 ods. 4); v § 7 ods. 3 sa navrhuje jednoznačne vymedziť, ktoré spôsoby vykonávania zbierky môžu trvať najdlhšie 12 mesiacov [§ 7 ods. 1 písm. a) až c), e) a f)], pričom maximálna doba trvania zbierky podľa § 7 ods. 1 písm. d) (zbierka vykonávaná zbieraním do prenosných pokladničiek) je predmetom úpravy § 7 ods. 6.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

9.            V čl. I, v nadpise § 13 sa za slovo „Predbežná“ vkladajú slová „správa zbierky“.

 

Legislatívno-technická precizácia nadpisu § 13; ide o predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

10.          V čl. I, § 15 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

       „f) poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10 alebo § 11,“.

 

Doterajšie písmená f) až k) sa označia ako písmená g) až l).

 

Skutkové podstaty správnych deliktov v oblasti verejných zbierok sa navrhuje doplniť o porušenie právnych povinností podľa § 10 a 11 návrhu zákona. Ide o relevantné úlohy právnickej osoby, ktorej bola povolená verejná zbierka formou predaja predmetov alebo predajom vstupeniek na kultúrne či iné verejné podujatie, a preto tieto ustanovenia majú mať nadväznosť na úpravu zodpovednostných administratívnoprávnych vzťahov v § 15 návrhu zákona.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

11.          V čl. I, § 17 ods. 3 sa vypúšťajú slová „do 31. júla 2014“.

 

Účelom navrhovaného spresnenia je zabezpečiť, aby sa nepokračovalo v správnom konaní o povolení verejnej zbierky, ktoré nebolo právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, teda do 30. júna 2014. V tom prípade zaplatený správny poplatok správny orgán vráti poplatníkovi podľa zákona o správnych poplatkoch.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

12.          V čl. III sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

       „3. V § 21 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na organizovanie aktivít podľa § 20 ods. 1 zameraných na získanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu fondu, výdavky“.

 

Doterajší tretí bod sa označí ako štvrtý bod.

 

Navrhovanú novelu zákona o neinvestičných fondoch je potrebné doplniť o ďalší novelizačný bod týkajúci sa problematiky verejnej zbierky, v ktorom sa vypustí vnútorný odkaz na príslušné ustanovenie paragrafu, ktorý sa navrhuje zrušiť v doterajšom druhom novelizačnom bode.

 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

                               Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 V.

 

                Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:

 

hlasovať spoločne o  bodoch 1 až 12 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 

 

VI.

 

                Gestorský   výbor  na  základe  stanovísk  výborov  vyjadrených v  uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona  v súlade  s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  odporúča Národnej rade Slovenskej republiky  vládny návrh zákona  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení schválených  pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave   s c h v á l i ť.

 

                Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 896a) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru  č. 163 z 13. mája 2014. Výbor určil poslanca Tibora GLENDU   za  spoločného  spravodajcu výborov.

 

Súčasne ho  poveril

 

1.            predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi  Národnej rady Slovenskej republiky,

 

2.            navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky  hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať  o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu (§ 83 ods. 4,  a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona  č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor  C H O M A, v. r.

predseda

Výboru NR SR pre verejnú správu

a regionálny rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 13. mája 2014

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 368
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: