TlačPoštaZväčšiZmenši

115/2014 Z. z.

4.5. 2014, 10:23 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 a úloh, ktoré vyplynuli z Aktualizácie koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike schválenej uznesením vlády č. 882 z 9. decembra 2009. Návrh zákona rieši predovšetkým úpravu časti zákona týkajúcu sa jednoduchých pozemkových úprav. Ide o tri základné situácie, keď je potrebné usporiadať pozemky na menšom území, ako je príslušné katastrálne územie.

V prvom rade je to úprava zákonných postupov pri jednoduchých pozemkových úpravách pre poľnohospodárske a lesné využitie pozemkov, nakoľko je predpoklad, že po vykonaní pozemkových úprav sa pozemkové vlastníctvo bude naďalej postupne meniť. Vlastníci sa môžu rozhodnúť o novom usporiadaní (prerozdelení) pozemkov, a to vzhľadom na zmenu obhospodarovania pozemkov alebo zmenu vlastníctva, napríklad skúpením pozemkov v jednej ucelenej časti územia jedným vlastníkom alebo viacerými vlastníkmi. Do tejto skupiny patria prípady, keď je vhodné sceliť pozemky, aj keď na území ešte neprebehli pozemkové úpravy, ale jednoduchými pozemkovými úpravami sa splní účel scelenia (t. j. neovplyvní pozemkové úpravy vo zvyšnej časti územia a najmä ich vykonanie nemá nároky na realizáciu prístupových komunikácií a ekologických zariadení).

Druhú skupinu tvoria postupy pri jednoduchých pozemkových úpravách, ktoré sa vykonávajú z iných dôvodov ako je hospodárenie na pôde. Konanie o pozemkových úpravách má široké možnosti využitia pri usporiadaní pozemkového vlastníctva, nie vždy však musí ísť o účel poľnohospodárskej výroby alebo lesnej výroby. Hlavne ide o riešenie scelenia pozemkov a vytvorenie ideálnych tvarov pozemkov určených napríklad pre individuálnu bytovú výstavbu, využitie pre rekreačné účely, vytvorenie záhradkových osád, účely realizácie veľkých investičných zámerov ale aj pre dokončenie čiastočne vysporiadaných pozemkov pod cestami, vodnými plochami alebo hospodárskymi dvormi.

Pri týchto konaniach nie je potrebné použiť všetky postupy ako pri bežných (klasických) pozemkových úpravách, ktoré sa podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďujú. Navrhovanou úpravou sa umožní vytvoriť podmienky na zjednodušenie procesu konania v jednoduchých pozemkových úpravách pre uvedenéo účely a určí sa rozsah potrebných podkladov vyhotovovaných pre návrh zmeny usporiadania pozemkov.

Tretiu skupinu tvoria jednoduché pozemkové úpravy v prípadoch investičnej výstavby, ktorá svojím zásahom do terajšieho usporiadania pozemkov spôsobí po jej výstavbe obmedzenie obhospodarovania dotknutých pozemkov. Realizáciou výstavby, hlavne líniových stavieb, ako sú cesty, železnice, vodné cesty, vodné plochy, ale napríklad aj výstavbou priemyselných parkov alebo rozsiahlej bytovej výstavby, dochádza k rozdeleniu pôvodných pozemkov, čím sa zhorší ich obhospodarovanie a dôjde k ich zneprístupneniu. Investor bude mať zo zákona povinnosť odstrániť tento negatívny jav a uviesť pozemky do stavu, aby nakladanie s nimi nebolo obmedzené.

Súčasne sa upravujú postupy v pozemkových úpravách, ktorých prijatie vyplynulo zo skúseností v už ukončených konaniach.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože výnos z pokút uložených za porušenie navrhovaného zákona bude príjmom štátneho rozpočtu. Navrhovaný zákon bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože umožní viacerým subjektom lepšie využitie pozemkového vlastníctva. Návrh zákona nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právnymi aktmi Európskej únie.

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

B. Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Spresnenie znenia platného ustanovenia §2 ods.1 písm. c), z dôvodu pozemkových úprav vykonávaných v prípadoch realizácie investičného opatrenia, ktoré svojim zásahom do usporiadania pozemkov zhorší možnosť ich obhospodarovania.

K bodu 2

Rozširujú sa dôvody, pre ktorý sa pozemkové úpravy vykonávajú (§2 ods.1). Podľa platnej úpravy je možnosť riešenia pozemkových úprav v prípadoch, ak ide o iné ako poľnohospodárske a lesné využitie pozemkov upravená v §20, čo je neštandardné a vedie to k neprehľadnosti.

K bodu 3

V § 3 ods. 2 sa slová „možno určiť aj s prihliadnutím na ucelené lesné časti, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa osobitného predpisu1a)" nahrádzajú slovami „sa určí pri lesných pozemkoch s prihliadnutím na vlastnícke celky, tak aby tieto mohli byť vlastníkmi alebo správcami racionálne obhospodarované alebo prenajímané". Podľa informácii správcov lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a podľa informácii zástupcov vlastníkov neštátnych lesných pozemkov sa nie zriedkavo stáva, že lesné pozemky sú z obvodu pozemkových úprav vylúčené. Podľa posúdenia správcov lesného majetku štátu aj podľa posúdenia vlastníkov neštátnych lesných pozemkov sú vylučované aj v prípadoch, keď je na území lesných pozemkov účelné pozemkové úpravy uskutočniť. Vylúčením lesných pozemkov z pozemkových úprav dochádza aj k nežiaducemu stavu, kedy sú lesné pozemky a poľnohospodárske pozemky, ktoré k sebe z viacerých dôvodov prináležia, oproti stavu pred vykonaním projektu pozemkových úprav, zapísané na rozdielnych listoch vlastníctva.

K bodu 4

V § 3 ods. 3 tretej vete sa dopĺňa, že v prípade, ak je to potrebné, možno doplniť počet členov komisie po jednom zástupcovi z ďalších dotknutých orgánov, ktorými sú zástupcovia lesných pozemkov.

K bodu 5

Ustanovenie o zmenách obvodu pozemkových úprav sa vypúšťa (§ 3 ods.4) z dôvodu, že vecne patrí do ustanovenia § 4, ktorý upravuje obvod projektu pozemkových úprav.

K bodu 6

Ustanovuje sa, že v § 4 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta, ktorá definuje územie pozemkových úprav, táto definícia zavedením jednoduchých pozemkových úprav už nie je správna.

K bodu 7

Rieši sa spôsob zmeny obvodu projektu pozemkových úprav v § 4 ods.5, ktoré môžu nastať v priebehu konania, keď sa spresnia hranice tvoriace obvod na základe skutočného zamerania alebo vyňatia pozemkov z obvodu, v špecifických prípadoch ich využívania.

K bodu 8

Aktualizuje sa názov ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

K bodu 9

Stanovujú sa termíny pre dotknuté organizácie, kedy majú informovať okresný úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré spravujú alebo vlastnia. Pôvodne nebola organizácia, ktorá mala na riešenom území záujmy, viazaná časove k povinnosti vyjadriť sa. Tým dochádzalo ku konfliktom pri dodatočnom uplatňovaní podmienok týchto subjektov.

K bodu 10

Vypúšťa sa ustanovenie o obmedzeniach zamestnancov štátnej správy pri prácach spojených s pozemkovými úpravami, z dôvodu, že toto obmedzenie vyplýva i iného predpisu (zákon o štátnej službe).

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava, nakoľko bola legislatívna skratka zavedená už v § 4 ods. 5.

K bodu 12

Upresňuje sa vnútorný odkaz v ustanovení § 6 ods. 1 písm. e).

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava, nakoľko bola legislatívna skratka zavedená už v § 3 ods. 2.

K bodu 14

Oprava termínu „uvedený" na „evidovaný", aby bol v súlade s katastrálnym zákonom (§ 6 ods. 2).

K bodu 15

Úprava znenia z dôvodu vypustenia zastupovania vlastníka Slovenským pozemkovým fondom v konaní, ktorý sa neprihlásil (§ 6 ods. 5). V praxi táto povinnosť spôsobovala konfliktné situácie a nespokojnosť zastupovaných vlastníkov. Dopĺňa sa zastupovanie vlastníka, ktorý v konaní zomrel a dočasne ho zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond.

K bodu 16

Podmieňuje sa zastupovanie vlastníka pozemku na základe udelenia plnej moci, osvedčením podpisu. Vzhľadom k značným hodnotám, o ktorých a rozhoduje, je potrebné zabezpečiť dôveryhodnosť dokladu preukazujúcim plnú moc (§ 6 ods. 6).

K bodu 17

Návrh v § 7 ods. 2 spresňuje nejasné znenie pôvodného ustanovenia a v prípravnom konaní vyžaduje preukázanie záujmu vlastníkov (50 %), ak ide o pozemkové úpravy povolené. Tiež dáva povinnosť zverejnenia a nie oznámenia začatia v okolitých obciach, tak aby bolo zrejmé, že podľa odseku 3 sa na nariadenie prípravného konania nevzťahuje správny poriadok.

K bodu 18

Pri predchádzajúcich úpravách zákona došlo nedopatrením k vypusteniu časti tohto ustanovenia (§ 7 ods. 4). V určitých situáciách je však potrebné pred konaním dať vyhotoviť znalecké posudky, aby sa predišlo k možným negatívnym dopadom vplyvu pozemkových úprav na krajinu (napríklad identifikovanie zosuvov), z tohto dôvodu sa navrhuje toto ustanovenie opätovne do zákona zaviesť.

K bodu 19

Do prípravného konania sa presunulo ustanovenie pôvodne včlenené do §8, nakoľko jeho význam (prerokovanie vykonania s užívateľmi) má účel, ak bude výsledok známy pred nariadením pozemkových úprav. Novo upravené konanie v prípadoch, ak nejde o pozemkové úpravy pre poľnohospodárske a lesné využitie je potrebné prerokovať s orgánom územného plánovania.

K bodu 20

Ide o spresnenie terminológie v § 8 ods. 1 písm. b), obvod pozemkových úprav a obvod projektu pozemkových úprav.

K bodu 21

V § 8 sa v rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav, ak ide o jednoduché pozemkové úpravy, uvedie rozsah a skladba projektu pozemkových úprav, nakoľko môže byť odlišná od „klasických" pozemkových úprav.

K bodu 22

Prihlásenie do pozemkových úprav sa neosvedčilo a spôsobovalo nespokojnosť vlastníkov s touto podmienkou. Preto sa ustanovenie odseku 3 a 4 vypúšťa. Prerokovanie s užívateľom sa presunulo do ustanovenia § 7.

K bodu 23

Rozširuje sa potreba oznámenia vlastníkom pozemku o plánovanom užívaní pozemku po pozemkových úpravách nielen nájomcovi ale aj správnemu orgánu (§ 8 ods. 3). Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady, ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov ako je poľnohospodárske a lesné využívania.

K bodu 24

Navrhovaným doplnením § 8 o odseky 7 až 9 sa určuje povinnosť správnemu orgánu oznámiť nájomcom predpokladaný termín ukončenia pozemkových úprav, aby zohľadnili svoje zámery a upravili lehoty nových nájmov v nových podmienkach. V prípadoch, ak zabezpečuje pozemkové úpravy obec (je prijímateľom podľa , nariadi ich správny orgán len ak ide o dôvody podľa § 2 ods. 1 písm. a), to neplatí pri povolených pozemkových úpravách. Pozemkové úpravy sa nebudú vykonávať, ak v katastrálnom území nebol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov. V situácii keď sa postupne ukončuje proces obnovy evidencie pozemkov, je neúčelné aby boli projekty pozemkových úprav riešené na územiach kde obnova neprebehla.

K bodom 25 a 26

Zastavenie konania sa v § 8a ods. 1 dopĺňa o prípad, ak nie je zabezpečené finančné krytie prác spojených s pozemkovými úpravami. Ide o prípady ak hradí náklady navrhovateľ a jeho finančné možnosti dlhodobo spôsobujú že sa v prácach nemôže pokračovať. Okresný úrad môže konanie zastaviť aj vtedy, ak sa dohodnuté termíny hradenia nákladov opakovane neplnia. V § 8a ods. 2 sa navrhuje doplniť kedy okresný úrad zastaví konanie, t. j. ak nedôjde ani po dvakrát opakovanom prepracovaní rozdeľovacieho plánu k jeho odsúhlaseniu dotknutými účastníkmi..

K bodom 27 až 29

Upravuje sa rozsah a spôsob riešenia jednoduchých pozemkových úprav v § 8b ods. 1, § 8c až 8d, ak sú tieto vykonávané pre poľnohospodárske a lesné využitie alebo iné využitie. Ide o úpravu technických podkladov, spôsoby riešenia príspevkov štátu na pozemky potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia a určovania hodnoty pozemkov. V § 8b sa dopĺňa odsek 3, ktorý ustanovuje, kedy sa nevyhotovujú zásady pre umiestňovanie nových pozemkov.

K bodu 30

Upravuje sa potreba aktualizácie BPEJ [§ 9 ods.1 písm. b)]. Aktualizácia sa nevyhotovuje, ak ide o ich vykonávanie pozemkových úprav pre iné účely ako je poľnohospodárske a lesné využitie.

K bodu 31

Vypúšťa sa v § 9 ods. 1 písm. c) zo súpisu pre register pôvodného stavu užívateľ, nakoľko tento údaj je pri zisťovaní vlastníctva bezpredmetný.

K bodu 32

Spresňuje sa definícia bonitovanej pôdnoekologickej jednotky (§ 9 ods. 5).

K bodu 33

Upravuje sa znenie ustanovenia (§ 9 ods. 7) tak, aby bolo jednoznačné pri riešení druhov pozemkov v prípadoch, ak sú pri pôvodnom a novom pozemku rozdielne.

K bodu 34

Upresňuje sa dokedy môžu podať účastníci písomné námietky okresnému úradu.

K bodu 35

Zosúladili sa lehoty na podávanie námietok podľa § 10 ods. 2 s lehotami pri námietkach voči výpisu registra nového stavu. Upravuje sa postup pri riešení námietok, z dôvodu vypustenia ustanovenia § 16, ktoré určovalo podmienky preukazovania vlastníctva. Z dôvodu, že register pôvodného stavu nezasahuje do vlastníckych pomerov a je iba súpisom, nerieši sa jeho schválenie podľa správneho poriadku. Okresný úrad rozhoduje pri námietke voči určeniu hodnoty samostatným rozhodnutím.

K bodu 36

Pri riešení námietok voči návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (§ 10 ods. 6) zákon rieši námietky neštandardne. Z dôvodu, že ide o všeobecný záujem námietky sa posudzujú a prerokujú so združením a podľa výsledku rokovania sa schvaľujú, resp. prepracujú. Výsledok tohto rokovania sa oznámi tomu, kto námietku podal.

K bodu 37

Vypúšťa sa ustanovenie § 10 ods. 7, podľa ktorého bolo možne budovať spoločné zariadenia po schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia. Tento postup bol prijatý v minulosti z dôvodov, že v čase jeho prijatia bolo málo ukončených projektov a nebol dostatočný priestor k realizácii navrhovaných opatrení. Tým sa zabráni problémom, ak by konanie o pozemkových úpravách bolo zastavené. V takomto prípade by sa vlastnícke pomery zhoršili.

K bodu 38

Doplnením ustanovenia § 10 ods. 10 sa upravuje povinnosť doručiť schválený register pôvodného stavu a všeobecné zásady funkčného usporiadania územia združeniu účastníkov konania.

K bodu 39

Opravuje sa odkaz v § 11 ods. 1 na ustanovenie § 12 ods. 8.

K bodu 40

Z dôvodu dosiahnutia lepšieho výsledku pri sceľovaní pozemkov stanovuje sa tolerancia rozdielu hodnoty pozemkov pôvodného a nového stavu na limit 25 % oproti pôvodnému stavu 10 %. Súčasne sa ustanovuje, že pri celkovej výmere do 200 m2 sa uvedené kritérium s písomným súhlasom vlastníka nemusí dodržať.

K bodu 41

Sprísňuje sa limit pre výmeru pozemkov § 11 ods. 5 na plus mínus 5 % z pôvodných 10 %, nakoľko tolerancie je možné bez problémov dodržať. Súčasne sa ustanovuje, že pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka.

K bodu 42

Upravuje sa výška príspevku štátu na spoločné zariadenia a opatrenia v prípadoch, ak sú pozemkové úpravy povolené. Ide predovšetkým o iný dôvod ako je hospodárenie na pozemkoch. Spresňuje a precizuje sa úprava vyrovnania za pozemky malých výmer. Neknihovanými pozemkami sú pozemky, ktoré neboli zapísané v pozemkových knihách hoci v reálnom živote existovali. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na lesné pozemky z toho dôvodu, že pri lesných pozemkoch prichádzajú do úvahy aj porasty, ktoré sú na nich a ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť hodnotu lesného pozemku.

K bodu 43

Obdobne, ako v bode 38, sa upresňuje postup vyrovnania v peniazoch, ak sa úprava týka lesných pozemkov.

K bodom 44 a 45

Doplnením ustanovení § 11 ods. 15 a 16 sa riešia prípady, keď vzniká pozemok menší ako zákonom určená hranica. Ide o situáciu pri navrhovaní napríklad ekologických opatrení, infraštruktúry územia, ale aj prípady, v ktorých má vlastník ucelený pozemok, ale k rozdeleniu dochádza z nutnosti vytvoriť odlišné druhy pozemkov.

K bodu 46

Z dôvodov zavedenia nových postupov, pri jednoduchých pozemkových úpravách sa vo vzťahu k príspevku v pozemkoch na výmeru potrebnú pre spoločné zariadenia a opatrenia, sa rozhodovanie o budúcom vlastníctve týchto pozemkov prenecháva na rozhodnutí vlastníkov, ktorí prispeli na krytie potreby.

K bodu 47

Obmedzenie (§ 11 ods. 20) s nakladaním pozemkov tvoriacich spoločné zariadenia a opatrenia sa pre špecifické prípady nepoužijú. Zrušenie alebo úprava obmedzenia je podmienená vydaním rozhodnutia okresným úradom. Nová úprava povoľuje umiestňovať inžinierske siete na takýchto pozemkoch s podmienkou zachovať funkčnosť a určenie zariadení.

K bodu 48

Ustanovenie § 11 ods. 21 rieši spôsob vlastníctva pozemkov v územiach regionálneho a nadregionálneho systému ekologickej stability tak, aby sa stali po vykonaní pozemkových úprav vlastníctvom štátu s tým, že sa môžu sceliť len v území tvoriaceho systém ekologickej stability. Sú to plochy veľkých výmer, ktoré ak štát v riešenom území nevlastní v potrebnom rozsahu zostávajú vo vlastníctve pôvodných vlastníkov.

K bodu 49

Návrh ustanovuje povinnosť okresnému úradu oznámiť platné znenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov podľa § 11 ods. 23 združeniu účastníkov a oznámiť účastníkom konania verejnou vyhláškou na vhodnom mieste v obci. Platné zásady okresný úrad doručí združeniu vlastníkov pozemkových úprav. Podľa platnej úpravy mali účastníci konania len návrh zásad.

K bodu 50

Upresňuje formuláciu ustanovenia § 11 ods. 24 pri posudzovaní pozemku v minulosti zastavaného verejným zariadením pri jeho vysporiadaní vo vzťahu k určeniu jeho hodnoty a druhu pozemku.

K bodu 51

Upravuje sa vyrovnanie za porasty podľa § 11 ods. 25 pri nových postupoch podľa § 8d, kde vyrovnanie za porasty hradí navrhovateľ, ak ich pôvodný vlastník porastov na nových porastoch nemá.

K bodu 52

Navrhované ustanovenie § 11 ods. 27 má zabrániť použitiu pozemkov na iné účely, ako sú stanovené v pozemkových úpravách, v prípadoch vlastnenia pozemkov štátom alebo obcou. Do schválenia všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, keď bude známa výmera potrebná na spoločné zariadenia nemôže štát ani obec pozemky prevádzať na iné osoby. Ustanovenie § 11 ods. 28 nadväzuje na predchádzajúce ustanovenie, podľa ktorého sa opatrenie zamedzenia nakladania s pozemkami štátu nebude vzťahovať na pozemky, o ktorých sa rozhodlo pred nariadením pozemkových úprav (stavby vo verejnom záujme), nutné riešenie reštitučných nárokov na náhradu alebo vydanie (už uplatnených na pozemkovom fonde), alebo na pozemky nadobudnuté obcou po nariadení z dôvodu pokrytia potreby na verejné zariadenia a opatrenia.

K bodu 53

Upresňuje sa terminológia v platnom znení § 12 ods. 1. Na projekte pozemkových úprav (návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav) sa začne pracovať po schválení úvodných podkladov a po nadobudnutí platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov.

K bodu 54

Opravuje sa v § 12 ods. 7 znenie „pôvodné pozemky" na znenie „nové pozemky".

K bodu 55

Spresňuje sa formulácia pôvodného znenia § 12 ods. 8 až 10. Okrem toho vyníma vlastníkov, ktorí žiadajú vyrovnanie v peniazoch z povinnosti na prispievanie na spoločné zariadenia a dopĺňa sa register nového stavu o zoznam vlastníkov, ktorí žiadajú vyrovnanie v peniazoch.

K bodu 56

Ustanovenie § 13 sa navrhuje upraviť z dôvodov, že pôvodné znenie zahŕňalo do schvaľovania projektu všetky časti (etapy) konania. Tým sa otvárali aj námietky, o ktorých sa rozhodovalo skôr a tiež etapy úvodných podkladov, ktoré boli už schválené, čo spôsobovalo nedodržanie termínov ukončenia a nespokojnosť zo strany ostatných účastníkov konania.

K bodu 57

Ustanovenie §14 ods. 1 sa preformulovalo v nadväznosti na upravené znenie § 13.

K bodu 58

Upravuje sa časový horizont etapy projektu pozemkových úprav (§ 14 ods. 7), keď možno v nesporných prípadoch rozhodnúť o pozemku vlastníka aby vstúpil do obhospodarovania pozemku, ktorý nadobudne po schválení vykonania projektu pozemkových úprav v období schválenia rozdeľovacieho plánu. Okrem zániku nájomných vzťahov sa dopĺňa aj zánik pôvodnej registrácie vinohradov (§ 14 ods. 8).

K bodu 59

Navrhuje sa vypustiť § 16. Ustanovenie § 16 sa využívalo v prípadoch, keď sa pozemkové úpravy vykonávali pred obnovou evidencie pozemkov a neboli založené listy vlastníctva. Novou úpravou (§ 8 ods. 9) sa podmieňuje možnosť nariadiť alebo povoliť pozemkové úpravy len vtedy, ak bol register obnovy evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností zapísaný. Z týchto dôvodov sa ustanovenie § 16 zo zákona vypúšťa.

K bodu 60

Upravuje sa ustanovenie § 17 tak, aby bolo v súlade s § 6 ods. 5 a § 8 ods. 3. Pôvodne pozemkový fond zastupoval vlastníkov pozemkov v konaní, ak sa títo neprihlásili do konania. Od povinnosti účastníka konania prihlásiť sa do pozemkových úprav sa upustilo.

K bodu 61

V § 18 ods. 2 sa navrhuje vypustiť hradenie nákladov pri dôvodoch pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. b). Štát musí v prvom rade zabezpečovať usporiadanie vlastníctva z dôvodov zmien vyvolaných historickým vývojom, ktorý spôsobil rozdrobenosť a neprístupnosť pozemkov. Hradenie nákladov z dôvodu uvedenom v § 2 ods. 1 písm. b) by malo negatívny dopad na štátny rozpočet.

K bodu 62

Ide o spresnenie postupov pri hradení iných nákladov spojených s pozemkovými úpravami, ujma vlastníkom, ak sa znehodnotili, respektíve odstránili ich investície. Ujma sa nehradí vlastníkom, ktorí užívali pozemky dané do náhradného užívania. Náhradný užívateľ vedel o dočasnosti a riziku, že o investície môže prísť.

K bodu 63

V § 23 ods. 4 sa rieši prípad, keď je málo účastníkov konania. Navrhuje sa, aby v takom prípade vlastníci zastupovali v konaní priamo sami seba a nevznikalo združenie účastníkov.

K bodu 64

Upravuje sa počet členov združenia podľa výmery pozemkov riešených v pozemkových úpravách (§ 24). Pri väčších výmerách sa počet členov predstavenstva zvyšuje. Súčasne sa ustanovuje, že do predstavenstva sa volia traja náhradníci, ktorí sa ujímajú funkcie až vtedy, ak členstvo niektorému členovi zanikne.

K bodu 65

Zánik združenia účastníkov zákon podmienil vybudovaním všetkých opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav. Ide o dlhodobý proces, a združenie prakticky do budovania nezasahuje. Z tohto dôvodu sa zánik združenia upravil na päť rokov po schválení vykonania projektu pozemkových úprav (§ 24 ods. 8).

K bodu 66

Navrhované znenie § 25 rozširuje zabezpečovanie pozemkových úprav aj inou osobou na návrh ktorej sú pozemkové úpravy povolené. Vzhľadom na situáciu, že ide o náročné práce spojené so zhotovovaním projektu pozemkových úprav, podmieňuje sa uhrádzanie nákladov zhotoviteľom overením prác správnym orgánom. Tým sa má zabezpečiť súlad so zákonom a zabrániť mrhaním finančných prostriedkov spojených s realizáciou pozemkových úprav. Podľa odseku 3 sú dotknuté fyzické a právnické osoby povinné pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní pozemkových úprav , prácach spojených s realizáciou spoločných zariadení a pri ostatných úkonoch v konaní o pozemkových úpravách postupovať v súčinnosti s príslušným okresným úradom. Za nesplnenie povinností im uloží okresný úrad pokutu, pričom sa v odseku 5 navrhuje, aby bol výnos z pokút príjmom štátneho rozpočtu.

V odseku 9 sa riešia prípady, ak zmenou štátnych hraníc prešli pozemky na územie iného štátu a náhrada nebola doteraz poskytnutá pôvodným vlastníkom.

K bodu 67

§ 25a sa dopĺňa novým odsekom 12, ktorý dáva možnosť ministerstvu odňať oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav držiteľovi, ak porušuje postupy dané zákonom.

K bodu 68

Navrhovaným ustanovením § 27 sa upravuje postup pri budovaní spoločných zariadení a opatrení. Okresný úrad na základe poverenia ministerstvom zabezpečuje práce spojené s budovaním spoločných zariadení.

K bodu 69

Vypúšťa sa ustanovenie § 29, ktoré malo byť použité v prípadoch vysporiadania pozemkov v záhradkových osadách. Riešenie usporiadania pozemkov v záhradkových osadách je upravené samostatným zákonom (zákon č. 64/1997 Z. z.).

K bodu 70

Návrh zmeny § 34 ods. 14 spresňuje znenie z dôvodu, že pozemkový fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a zároveň nakladá aj s podielmi nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované v katastri nehnuteľností a ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané. Pozemkový fond nakladá aj s pozemkami nezistených vlastníkov, aj keď nejde o poľnohospodárske pozemky, okrem lesných pozemkov.

K bodu 71

Upravuje sa zánik platnosti rozhodnutia vydaného podľa pôvodného ustanovenia § 15, rozhodnutie okrem už riešených prípadov stráca platnosť, ak pozemok v náhradnom užívaní bol použitý na iný účel ako je poľnohospodárske využitie (zalesnenie, odňatie poľnohospodárskej pôdy a pod.).

K bodu 72

V prechodných ustanoveniach sa prebiehajúce konania budú riešiť podľa doteraz platného stavu v prípadoch, ak ide o dôvody podľa § 2 ods. 1 písm. a) a nové postupy podľa navrhovaných zmien sa uplatnia pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. b), c) a h), ak neboli schválené úvodné podklady.

K článku II

K bodu 1

Podľa právnej úpravy účinnej do 30. septembra 2013 konala vo veciach ROEPu v prvom stupni správa katastra, ktorej pôsobnosť prešla zákonom č. 180/2013 Z. z. na okresný úrad.

K bodu 2

Ustanovuje členov komisie, ktorými sú zástupcovia okresného úradu v sídle kraja, z úsekov správy majetku štátu, zástupca okresného úradu z úseku pozemkových úprav a z úseku katastra nehnuteľností, zástupca Slovenského pozemkového fondu a zástupca obce, pri lesnom pozemku aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu.

K bodu 3

Ustanovuje sa predĺženie zániku komisie vzhľadom na predĺženie možnosti opráv chýb písania.

K bodu 4

Ustanovuje kedy začne výpisy doručovať správny orgán.

K bodom 5 a 6

Ustanovuje sa kedy predloží správny orgán námietky komisii a v ktorom prípade rozhodne správny orgán aj bez stanoviska komisie. Súčasne sa ustanovuje, že proti rozhodnutiu o schválení registra nie je možné sa odvolať a rozhodnutie o schválení registra sa doručuje verejnou vyhláškou.

K bodu 7

Ustanovuje sa, že o zmene údajov schváleného registra možno rozhodnúť do piatich rokov od ich zápisu do katastra nehnuteľností. V prípadoch, ak správny orgán zistí chybu zlého zápisu vlastníckeho práva – kvôli zdĺhavému procesu po uplynutí lehoty 3 rokoch nebolo možné opraviť údaje registra, ani použiť postup podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

K bodom 8 až 10

Sumy, ktoré má vlastník pozemku zaplatiť, sa uvádzajú v eurách.

K bodu 11

Ustanovuje sa dokedy doručí správny orgán účastníkom konania výzvy na zaplatenie príspevku.

K bodu 12

Dopĺňa sa ustanovenie, že v prípade, ak výpisy z návrhu registra a výzvy na zaplatenie príspevku doručoval správny orgán, kráti sa obci príspevok o výšku nákladov vynaložených na ich doručovanie.

K bodu 13

V § 10 sa vypúšťa odsek 8.

K bodom 14 a 15

V § 11 ods. 6 a v § 12 ods. 2 sa ustanovuje, ako sa postupuje pri podávaní návrhov a prerokovaní v komisii.

K bodu 16

Ustanovuje sa, že fond nenakladá s pozemkami, ktoré spravujú iné organizácie podľa osobitných predpisov, napríklad podľa zákona o lesoch alebo podľa vodného zákona.

K bodu 17

Ustanovuje sa, že § 17 ods. 2 sa vzťahuje aj na náhrady prijaté fondom na základe právoplatného rozhodnutia súdu. V praxi sa stretávame s prípadmi, že niektorí sudcovia v prípade zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k pozemku zaviažu navrhovateľa, aby náhradu za neznámeho vlastníka poukázal do súdnej úschovy a nie na účelový fond, pretože takáto povinnosť nevyplýva zo žiadneho zákona.

K bodu 18

Vypúšťa sa posledná veta v § 18 ods. 1, pretože ak si doterajší nájomca neplní zmluvné povinnosti, kritériá pre nového nájomcu sú podrobne ustanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

K bodom 19 a 20

Z navrhovaného znenia bude jednoznačne vyplývať, že fond môže na pozemky vo vlastníctve štátu zriadiť zmluvou vecné bremeno z dôvodov, pre ktoré môže takéto pozemky aj predávať.

K bodu 21

Ustanovenie navrhované v § 19 ods. 3 písmene f) umožní najmä fyzickým osobám usporiadať si vlastníctvo k pozemkom zastavaným rodinnými domami a vybudovanie prístupov k nim. Ustanovenie § 19 ods. 3 písmena g) umožní obciam usporiadať si vlastníctvo k pozemkom pod stavbami, pretože postup podľa zákona č. 66/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je veľmi komplikovaný.

K bodu 22

Ustanovuje z ktorých dôvodov sa nepoužijú pri prevode vlastníctva k pozemkom ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka.

K bodu 23

Ustanovuje, že v prípade, ak je pozemok spoluvlastníckym podielom podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c), môže sa správca alebo fond dohodnúť z dôvodov podľa § 19 ods. 3 na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní. Súčasne sa ustanovuje, že uvedené neplatí v prípade, ak sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť podľa § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

K bodu 24

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 25

V § 20 ods. 2 sa navrhuje vypustiť druhú vetu, pretože uvedené ustanovenie nie je aplikovateľné v praxi.

K bodu 26

Dopĺňajú sa slová, ktoré zabezpečia spresnenie, aby nedochádzalo k nejasnostiam, či ide len o prevod alebo aj o prechod vlastníckych práv k pozemkom, ktoré napokon zanikajú.

K bodu 27

Dopĺňa sa prechodné ustanovenie, ktoré umožňuje dokončiť už začaté správne konania podľa ustanovení tohto zákona.

K článku III

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. mája 2014.

Bratislava 8. januára 2014

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 686
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: