TlačPoštaZväčšiZmenši

30/2013 Z. z.

18.6. 2013, 17:28 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá za účelom spresnenia a doplnenia doterajšej zákonnej úpravy podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výroby biometánu.

Oblasť vzťahov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie sa neustále rozvíja, pričom sa hľadajú čo najefektívnejšie formy jej podpory. Právna úprava však musí obsahovať nielen pravidlá, ktoré budú zabezpečovať plnenie cieľov vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie a zohľadňovať oprávnené záujmy regulovaných subjektov pri výrobe elektriny a biometánu, ale taktiež musí obmedziť nekalé praktiky niektorých výrobcov elektriny pri výrobe elektriny, ako aj znížiť dopady na koncového odberateľa elektriny z dôvodu rastu cien elektriny.

Návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšších územných celkov, nebude mať finančný, ekonomický environmentálny vplyv a ani vplyv a zamestnanosť a životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Ustanovenie upresňuje pojem ,,technologická vlastná spotreba elektriny", ktorou je znížený doplatok v súlade s § 4 ods. 1 písm. c), a to podľa § 2 písm. v) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Ustanovenie upresňuje hodnotu inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.

K bodu 3

Ustanovenie upresňuje doklad preukazujúci čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

K bodu 4

Ustanovenie upresňuje výrobu elektriny v ostrovnej prevádzke, ktorá je nesprávne zamieňaná s výrobou elektriny pre vlastné využitie v zariadení výrobcu elektriny pripojeného k distribučnej sústave.

K bodu 5

Dopĺňa sa definícia pojmu času uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.

K bodu 6

Ustanovenie upravuje spôsob odberu elektriny za cenu na straty, ak výrobca elektriny nie je pripojený priamo do regionálnej distribučnej sústavy, v doterajšej praxi je v mnohých prípadoch nemožné právo dodávky elektriny za cenu na straty uskutočniť vzhľadom na všeobecnú platnosť právnych predpisov pre oblasť vysporiadania odchýlky resp. prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

K bodu 7

Navrhuje sa rozšírenie podpory poskytovanej podľa § 3 ods. 3 aj pre ďalšie zdroje bez obmedzenia celkového inštalovaného výkonu. Návrhom sa zabezpečuje v porovnaní s doterajšou úpravou efektívnejšia podpora pre zariadenia výrobcov elektriny v závislosti od použitej technológie výroby elektriny. Týmto sa zároveň optimalizujú aj náklady na podporu výroby elektriny poskytovanú prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému. Prerozdelením výrobných zdrojov vznikne priestor aj pre zníženie cien elektriny pre niektoré technológie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou výrobou kombinovanou výrobou.

K bodu 8

Ustanovenie zužuje rozsah podpory pre zariadenia výrobcov elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu z dôvodu zníženia nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v rámci podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a eliminácie premietnutia týchto nákladov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny.

K bodu 9

Upresňuje sa plynutie 15 ročnej doby podpory výroby elektriny.

K bodu 10

Ustanovenie zužuje rozsah podpory pre zariadenia výrobcov elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu z dôvodu zníženia nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v rámci podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a eliminácie premietnutia týchto nákladov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny.

K bodu 11

Ustanovenie upresňuje, že teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologický rozložiteľného odpadu po výrobe bioplynu, ktoré vlastne predstavuje technologickú vlastnú spotrebu zariadenia, sa za využiteľné teplo nepovažuje a do dodávky využiteľného tepla sa nezapočítava.

K bodu 12

Ustanovenie zužuje rozsah podpory pre veľké zariadenia výrobcov elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu z dôvodu zníženia nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v rámci podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a eliminácie premietnutia týchto nákladov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny.

K bodu 13

Upresňuje sa dĺžka doby 15 ročnej podpory výroby biometánu.

K bodu 14

Navrhuje sa ustanoviť, že právo na podporu budú mať len tie energetické zariadenia, ktoré boli postavené alebo uvedené do prevádzky v súlade so stavebným zákonom a zákonom o energetike. Rovnako právo na podporu budú mať len tie energetické zariadenia, ktoré nebudú vyrábať elektrinu a teplo iba účelne a v súlade so zákonom.

K bodu 15

Ustanovenie upravuje spôsob odberu elektriny za cenu na straty, ak výrobca elektriny nie je pripojený priamo do regionálnej distribučnej sústavy, v doterajšej praxi je v mnohých prípadoch nemožné právo dodávky elektriny za cenu na straty uskutočniť vzhľadom na všeobecnú platnosť právnych predpisov pre oblasť vysporiadania odchýlky resp. prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

K bodu 16

Ustanovuje sa povinnosť pre výrobcu elektriny vrátiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doplatok, ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona.

K bodu 17

Ustanovenie upresňuje dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa využiteľné teplo použité na ďalšie spracovanie biologický rozložiteľného odpadu po výrobe bioplynu, predtým už energeticky spracovaného pri výrobe bioplynu. Využiteľné teplo, ktorým sa spracúva odpad z výroby bioplynu, predstavuje technologickú vlastnú spotrebu tepla zariadenia a do dodávky využiteľného tepla sa nezapočítava.

K bodu 18

Ustanovenie rozširuje oznamovaciu povinnosť aj na výrobcov elektriny zo spaľovania biomasy.

K bodu 19

Ustanovuje sa povinnosť pre výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu označiť každý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone z dôvodu jednoznačného určenia celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.

K bodu 20

Ustanovenie zabraňuje zneužívaniu postavenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy na trhu s elektrinou, zamedzuje špekulatívnemu správaniu subjektov pri obchodovaní s elektrinou pri prekupoch presnejším definovaním ceny za predaj elektriny.

K bodu 21

Ustanovením sa umožňuje zvyšovať alebo znižovať výška príplatku v závislosti na zmene cien vstupných surovín použitých pri výrobe elektriny.

K bodom 22

Ustanovenie spresňuje podmienky pre zníženie ceny z dôvodu poskytnutia podpory z podporných prostriedkov financovaných zo štátneho rozpočtu pri výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu elektriny.

K bodu 23

Ustanovenie zvyšuje rozsah poklesu cien elektriny medzi jednotlivými obdobiami, pre ktoré sa ceny elektriny stanovujú z dôvodu rýchlejšieho poklesu cien technológii, ktoré vchádzajú do stanovenej ceny elektriny ako sa predpokladalo pri tvorbe zákona. Týmto sa zabezpečí možnosť efektívnejšieho nastavenia cien elektriny v závislosti od vývoja cien technológií na výrobu elektriny.

K bodu 24

Ustanovenie dopĺňa vydávanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok pre spaľovanie komunálnych odpadov a spaľovanie bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou za účelom vyrovnania doplatku v súlade § 5 ods. 11 s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, a to pri nesplnení podmienok uvedených v § 3 ods. 7 a 9.

K bodu 25

Ustanovenie ruší podmienku vyhlásenia o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 11, pretože § 4 ods. 11 v zákone chýba.

K bodu 26

Navrhovaná zmena v odsekoch 1 a 2 vychádza z aplikačnej praxe, kde vzhľadom na množstvo výrobcov elektriny a výrobcov biometánu a dĺžku podpory môže dôjsť k zmenám údajov vo vydaných potvrdeniach, prípadne sa zistí, že sú dôvody na zrušenie potvrdenia. V odseku 3 sa upravuje postup úradu, ak sa vyskytnú chyby písomnom vyhotovení potvrdenia.

K bodom 27 a 28

Ustanovenia súvisia s doplnením nového § 3b a § 4 ods. 2 písm. d) a upravujú povinnosti výrobcov elektriny a sankcie pre výrobcov elektriny za ich nedodržanie.

K bodu 29

Celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny a ďalšie podmienky, ktoré bude musieť splniť zariadenie výrobcu elektriny na účely podpory podľa § 3 ods. 3 písm. c) ustanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví všeobecne záväzným právnym predpisom.

K čl. II

Navrhuje sa delená účinnosť zákona.

Bratislava 6. decembra 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

S p o l o č n á   s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 18. decembra 2012 č. 375 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

II.

Rokovania výboru sa zúčastnil Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý nie je členom výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený.

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 18. decembra 2012 č. 158.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 18. decembra 2012 č. 104.

IV.

Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I 7. bod znie:

„7. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) s celkovým inštalovaným výkonom nad limit určený v písmene a) alebo písmene b), ak je elektrina vyrábaná z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, pre ktoré cena elektriny ustanovená podľa § 6 ods. 1 písm. a) bude nižšia ako pre zariadenia výrobcu elektriny podľa písmena a) a b)."."

Navrhuje sa rozšírenie podpory poskytovanej podľa § 3 ods. 3 aj pre ďalšie zdroje bez obmedzenia celkového inštalovaného výkonu. Návrhom sa zabezpečuje v porovnaní s doterajšou úpravou efektívnejšia podpora pre zariadenia výrobcov elektriny v závislosti od použitej technológie výroby elektriny. Týmto sa zároveň optimalizujú aj náklady na podporu výroby elektriny poskytovanú prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému. Prerozdelením výrobných zdrojov vznikne priestor aj pre zníženie cien elektriny pre niektoré technológie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou výrobou kombinovanou výrobou.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I sa 17. bod vypúšťa.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Navrhované ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu nadbytočnosti.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v á l i ť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 18. decembra 2012 č. 105.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 18. decembra 2012

Ján H u d a c k ý, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárske záležitosti 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 802
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Ako sa delí po rozvode a ako po smrti?https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/566543-bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov-zavazi-kto-sa-on-akou-mierou-zasluzil/

BSM. Skratka, ktorá vás možno zaujíma pri svadbe a určite pri rozvode.

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: