TlačPoštaZväčšiZmenši

413/2012 Z. z.

3.2. 2013, 20:07 |  Admin 3

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov

Všeobecná časť

V čl. I sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a v čl. II zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zmien je najmä spresnenie úpravy obdobia nemocenského poistenia na účely určenia rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu na účely nemocenských dávok a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a nový spôsob určenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na účely nemocenských dávok. Súčasne sa spresňuje vznik a zánik dôchodkového poistenia žiaka strednej školy v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

V čl. III, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa spresňuje úprava vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení v prechodnom období do 31. januára 2013.

Navrhovaným doplnením zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktoré je obsahom čl. IV sa odkladá povinnosť obce a vyššieho územného celku poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 v lehote do 60 dní odo dňa podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Dôvodom je skutočnosť, že samospráva v tomto období nemá vytvorené také podmienky, aby mohla v zákonom stanovenom termíne (od. 1.1.2013) plniť túto úlohu, nakoľko potreba zabezpečiť sociálnu službu vysoko prevyšuje ponuku. Dôkazom je aj vysoký počet čakateľov v poradovníkoch na jednotlivé druhy zariadení sociálnych služieb, ktorý predstavoval 9280 osôb k 31.decembru 2011.

 

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 a 14

V okamihu uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov nie je vždy možné vopred určiť presnú sumu odmeny, preto sa umožňuje spätný vznik dôchodkového poistenia, ak skutočne vyplatená odmena je vyššia ako 66 eur. V nadväznosti na túto skutočnosť je potrebné upraviť aj spätne prihlásenie žiaka na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

K bodom 2 až 5 a 15

Navrhuje sa, aby sa do obdobia 90 dní nemocenského poistenia na účely určenia rozhodujúceho obdobia pri nemocenských dávkach zamestnancov započítavali len obdobia nemocenského poistenia (obdobie prerušenia nemocenského poistenia nie je obdobím nemocenského poistenia), za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie. Zároveň sa navrhuje (v § 54 ods. 3), aby rozhodujúcim obdobím zamestnanca, ktorý nemá 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré bolo zaplatené poistné na nemocenské poistenie u aktuálneho zamestnávateľa, bol predchádzajúci kalendárny rok len vtedy, ak v ňom má aspoň 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré bolo zaplatené poistné, ktoré nedosiahol u aktuálneho zamestnávateľa. Ak nesplní uvedenú podmienku, denný vymeriavací základ sa mu určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (§ 57 ods. 2 návrhu). Navrhuje sa vylúčiť účinky vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia v zmysle § 26 ods. 5 zákona o sociálnom poistení pri zisťovaní 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie.

Navrhuje sa, aby sa nová právna úprava vzťahovala až na prípady, ktoré vzniknú po 31. decembri 2012.

K bodu 6

Spresňuje sa určenie maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie súm nemocenských dávok a úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie sumy nemocenskej dávky, ak nárok na dávku vznikne súčasne z viacerých nemocenských poistení.

K bodom 7až 10

Z dôvodu, že pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok zamestnancov, najmä dohodárov môže byť nižší, ako pravdepodobný denný vymeriavací základ určený zákonom, navrhuje sa nový spôsob určenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. V zásade bude platiť, že pravdepodobný denný vymeriavací základ sa určí ako jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by daný zamestnanec zaplatil poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

V prípade, ak takto zistený denný vymeriavací základ bude

1. nižší, ako denný vymeriavací základ zistený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie zistený ku dňu vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, dávka sa určí z tohto nižšieho denného vymeriavacieho základu,

2. vyšší, ako denný vymeriavací základ zistený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie zistený ku dňu vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, dávka sa určí z minimálneho denného vymeriavacieho základu.

Osobitný spôsob určenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu u poistencov, ktorí nemali vymeriavací základ v rozhodujúcom období z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a u samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu poberania rodičovského príspevku zostáva zachovaný a na základe skúseností z praxe sa navrhuje rozšíriť uvedené dôvody o poberanie materského, kedy sa síce nemocenské poistenie neprerušuje, ale poistenec v tomto období vymeriavací základ nedosahuje.

K bodu 11 a 12

Navrhované zmeny sú legislatívno-technického charakteru.

K bodu 13

Vzhľadom na osobitnú právnu úpravu vzniku a zániku povinného dôchodkového poistenia žiakov strednej školy, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť na základe dohody o brigádnickej činnosti študentov, je potrebné upraviť vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie aj o príjmy z týchto dohôd.

K čl. II

K bodu 1

Navrhuje sa, aby sa rovnako ako pri nemocenských dávkach aj pri náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca z obdobia 90 dní nemocenského poistenia na účely určenia rozhodujúceho obdobia vylučovali obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie. Navrhuje sa vylúčiť účinky vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia v zmysle § 26 ods. 5 zákona o sociálnom poistení pri zisťovaní 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie.

K bodu 2 a 3

Spresňuje sa určenie denného vymeriavacieho základu pre prípady, ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného.

Z dôvodu, že maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie od 1. januára 2013 bude na úrovni 5 násobku priemernej mzdy, navrhuje sa zosúladenie maximálneho vymeriavacieho základu na určenie výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca s maximálnym vymeriavacím základom na určenie výšky nemocenských dávok v zákone o sociálnom poistení na úrovni 1,5 násobku sumy priemernej mzdy.

K bodu 4

Navrhuje sa, aby sa nová právna úprava vzťahovala až na prípady, ktoré vzniknú po 31. decembri 2012.

K čl. III

K bodu 1

Navrhuje sa zakotvenie vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení v súlade s právnou úpravou účinnou od 1. januára 2013. V odseku 4 sa upravuje technická fáza postúpenia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie tak, aby príspevky za obdobie pred 1. januárom 2013 boli postúpené v jednej platbe najneskôr do 31. januára 2013.

K bodu 2

Navrhuje sa legislatívno-technické spresnenie znenia zákona vo väzbe na zmeny v právnej úprave prijaté v minulosti.

K čl. IV

Návrhom sa odkladá povinnosť obce a vyššieho územného celku poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 v lehote do 60 dní odo dňa podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Dôvodom je skutočnosť, že samospráva v tomto období nemá vytvorené také podmienky, aby mohla v zákonom stanovenom termíne (od. 1.1.2013) plniť túto úlohu, nakoľko potreba zabezpečiť sociálnu službu vysoko prevyšuje ponuku. Dôkazom je aj vysoký počet čakateľov v poradovníkoch na jednotlivé druhy zariadení sociálnych služieb, ktorý predstavoval 9280 osôb k 31.decembru 2011.

K čl. V

Navrhuje sa, aby nová právna úprava nadobudla účinnosť 1. januára 2013.

 

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Viliama Jasaňa a Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Viliama Jasaňa a Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (ďalej len „ gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 319 zo 6. novembra 2012 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Návrh zákona odporučili schváliť:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 20. novembra 2012,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením

č. 96 z 15. novembra 2012,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 31 z 22. novembra 2012.

IV.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali prijali tieto návrhy:

K čl. I

1. V čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 až 5, ktoré znejú:

„1. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je, ak tento zákon neustanovuje inak, fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem

a) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,

b) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom

1. starobného dôchodku,

2. invalidného dôchodku,

3. výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,

4. invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a

c) žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.

(2) Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa odseku 5, žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe. Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj

a) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa odseku 5 a

b) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je poberateľom

1. starobného dôchodku,

2. invalidného dôchodku,

3. výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,

4. invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)".

2. V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a je pre fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, suma vo výške 8,39 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad") za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov, inak suma vo výške 19,72 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie. Sumy podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na celé euro nahor. Sumy podľa prvej vety na príslušný kalendárny rok sa ustanovia opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov") najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnom roku.".

3. V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 1 z právneho vzťahu s fyzickou osobou na základe dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a, ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5.".

4. V § 11 ods. 1 sa slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len

„štatistický úrad")" nahrádzajú slovami „štatistickým úradom".

5. V § 11 ods. 4 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")" nahrádzajú slovom „ministerstvo" a vypúšťajú sa slová „Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov")".".

V súvislosti s vložením nových bodov sa vykoná prečíslovanie nasledujúcich bodov.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. V čl. I bod 1 znie:

„1. V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu, ak tento zákon neustanovuje inak. Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, a zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia alebo dňom zániku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.".".

K bodom 1 a 2

Účelom predkladaného návrhu je najmä modifikácia a spresnenie podmienok dôchodkového poistenia fyzických osôb v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „študent") a úprava ďalších súvisiacich práv a povinností študentov, zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním ich dôchodkového poistenia.

Študent v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohoda") sa stáva na účely dôchodkového poistenia zamestnancom a je povinne dôchodkovo poistený. Študentovi a jeho zamestnávateľovi vzniká povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Študent si však môže určiť jednu dohodu najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca, na základe ktorej nebude z tejto dohody povinne dôchodkovo poistený, ak jeho mesačný príjem z tejto dohody alebo priemerný mesačný príjem, ak nebude pravidelne mesačne odmeňovaný, nepresiahne stanovenú sumu.

Maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu z dohody, z ktorej nebude študent povinne dôchodkovo poistený je diferencovaná v závislosti od veku študenta. Pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku je maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu vo výške 8,39 % (v súčasnosti 66 eur) a pre študenta od dovŕšenia 18 rokov veku 19,72 % (v súčasnosti 155 eur) priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na povinné dôchodkové poistenie.

Ak mesačný príjem študenta z dohody, ktorý je pravidelne mesačne odmeňovaný, presiahne stanovenú sumu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu; takto vzniknuté povinné dôchodkové poistenie zanikne, ak jeho mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo ukončením dohody o brigádnickej práci študentov. Priemerný mesačný príjem študenta z dohody, ktorý nie je pravidelne mesačne odmeňovaný sa zistí za obdobie jej trvania po skončení dohody. Ak takto zistený priemerný mesačný príjem presiahne stanovenú sumu, vznikne študentovi spätne od vzniku dohody povinné dôchodkové poistenie z čoho vyplynie povinnosť spätného doplatenia poistného.

Vymeriavacím základom na platenie poistného na povinné dôchodkové poistenie študenta je jeho mesačný (resp. priemerný mesačný) príjem z dohody po odpočítaní stanovenej sumy. Študent je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne o tom, že si na rovnaké obdobie neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel a o tom, že zmenil toto svoje rozhodnutie. Ak túto svoju povinnosť poruší, môže mu byť Sociálnou poisťovňou uložená pokuta.

Zamestnávateľ je povinný stanoveným spôsobom oznámiť Sociálnej poisťovni identifikáciu zmluvy o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nechce byť povinne dôchodkovo poistený, prihlásiť študenta do registra poistencov Sociálnej poisťovne, ak mesačný príjem (resp. priemerný mesačný príjem) študenta z tejto dohody presiahne stanovenú sumu, odhlásiť študenta z tohto registra, ak mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo, ak študent akokoľvek zmenil svoje rozhodnutie týkajúce sa tejto dohody.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. V čl. I bode 10 § 57 ods. 4 sa slová „poistenca, ktorý nemal" nahrádzajú slovami „zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali".

Ak v rozhodujúcom období nie je vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, navrhujem výhodu určenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu z jednej tridsatiny vymeriavacieho základu, z ktorého by sa inak platilo poistné, keby nenastala sociálna udalosť, iba pre zamestnanca a povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu z dôvodu, že tento okruh osôb má vymeriavací základ daný cez platový dekrét, príp. cez daňové priznanie.

Vylúčením dobrovoľne poistenej osoby z tohto ustanovenia o určení pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, sa zamedzí zneužívanie systému nemocenského poistenia osobami, ktoré si určia maximálny vymeriavací základ, ale poistné neplatia pre vznik sociálnej udalosti podmieňujúcej poskytovanie nemocenskej dávky.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. V čl. I bode 10 § 57 ods. 4 sa slová „poberania materského alebo prerušenia povinného nemocenského poistenia pre čerpanie rodičovskej dovolenky alebo pre nárok na rodičovský príspevok" sa nahrádzajú slovami „poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok".

Navrhuje sa rovnaká úprava ako v § 49a zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. V čl. I sa za bod 11 vkladajú nové body 12 až 20, ktoré znejú:

„12. V § 69 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

13. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý znie:

㤠69a

(1) Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.

(2) Ak poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nebol predčasný starobný dôchodok vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, suma starobného dôchodku podľa odseku 1, na ktorú mal poistenec nárok v deň dovŕšenia dôchodkového veku, sa určí na žiadosť poistenca znovu. Suma starobného dôchodku podľa odseku 1 určená podľa § 68 ods. 2 a zvýšená podľa § 82 sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, počas ktorých netrval nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku; § 82 ods. 16 sa v tomto prípade neuplatní.

(3) Nárok na výplatu starobného dôchodku, ktorého suma bola určená podľa odseku 2, vznikne odo dňa podania žiadosti poistencom, najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku.".

14. V § 74 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,".

15. V § 75 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.".

16. V § 75 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dňa smrti poistenca, ak zomrel pred dovŕšením dôchodkového veku, je 60 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal nárok v deň smrti, určeného podľa § 68 ods. 2 a zvýšeného podľa § 82, ktorý sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, počas ktorých netrval nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, ak zomrel v deň dovŕšenia dôchodkového veku alebo neskôr, je 60 % starobného dôchodku podľa § 69a ods. 2.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

17. V § 75 ods. 4 sa slová „odseky 1 a 2" nahrádzajú slovami „odseky 1 až 3".

18. V § 76 ods. 1 sa slová „starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku" nahrádzajú slovami „starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, mal nárok na predčasný starobný dôchodok".

19. V § 77 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.".

20. V § 77 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dňa smrti poistenca, ak zomrel pred dovŕšením dôchodkového veku, je 40 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal nárok v deň smrti, určeného podľa § 68 ods. 2 a zvýšeného podľa § 82, ktorý sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, počas ktorých netrval nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, ak zomrel v deň dovŕšenia dôchodkového veku alebo neskôr, je 40 % starobného dôchodku podľa § 69a ods. 2.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.".

V súvislosti s vložením nových bodov sa vykoná prečíslovanie nasledujúcich bodov.

Predčasný starobný dôchodok sa pri priznaní znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku do dovŕšenia dôchodkového veku. Uvedené zníženie sa vykonáva na základe predpokladaného obdobia jeho poberania, a to od vzniku nároku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Za účelom objektívneho určenia sumy predčasného starobného dôchodku sa navrhuje, aby sa na žiadosť poistenca novo určila suma tohto dôchodku odo dňa podania žiadosti, najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Navrhuje sa, aby nové určenie sumy dôchodku spočívalo v jeho zvýšení o 0,5 % za každých začatých 30 dní, počas ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal. Uvedeným prepočtom bude suma dôchodku znížená nie za predpokladané obdobie jeho poberania ale na základe skutočne zisteného obdobia jeho poberania, ktoré v čase priznania predčasného starobného dôchodku nebolo známe.

Nové určenie sumy sa navrhuje aj na účely pozostalostných dávok, ktorých suma bola vypočítané z predčasného starobného dôchodku zomrelého poistenca.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. V čl. I bod 13 znie:

„13. V § 138 odsek 8 znie:

„(8) Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca.

Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia sa do vymeriavacieho základu zamestnávateľa zahŕňa aj

a) mesačný príjem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak tento mesačný príjem nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5,

b) priemerný mesačný príjem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak tento priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5.".".

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. V čl. I sa za bod 13 vkladajú nové body 14 až 18, ktoré znejú:

„14. V § 139 odsek 1 znie:

„(1) Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 a ods. 2 druhej vete je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti. Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je obdobie podľa § 139b ods. 2. Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. b), je obdobie trvania tohto právneho vzťahu.".

15. V § 139b odsek 2 znie:

„(2) Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 2 prvej vete, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bol vyplatený príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) počas trvania dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu; § 138 ods. 1, 6, 8 až 12 a 17 platia rovnako.".

16. Za § 139b sa vkladá § 139c, ktorý znie:

㤠139c

(1) Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je priemerný mesačný príjem z tohto právneho vzťahu, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak; § 138 ods. 1, 6, 8 až 12 a 17 platia rovnako.

(2) Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2, ktorý je v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, na platenie poistného na dôchodkové poistenie je rozdiel medzi mesačným príjmom alebo priemerným mesačným príjmom z tohto právneho vzťahu a sumou podľa § 4 ods. 5; § 138 ods. 1, 6, 8 až 12 a 17 platia rovnako.".

17. V § 143 odsek 1 znie:

„(1) Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a z vymeriavacieho základu podľa § 139a a § 139b je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. b), je splatné do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol.".

18. Za § 227 sa vkladá § 227a, ktorý znie:

㤠227a

(1) Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov má právo na účely § 4 ods. 2 určiť dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, alebo ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej právny vzťah zakladá právo na nepravidelný príjem. Fyzická osoba, ktorá si chce uplatniť právo na určenie dohody o brigádnickej práci študentov podľa prvej vety, je povinná určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.

(2) Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov je povinná

a) písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení práva podľa odseku 1,

b) písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa odseku 1,

c) predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si právo podľa odseku 1 súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

(3) Právne účinky

a) uplatnenia práva podľa odseku 1 nastanú odo dňa vzniku právneho vzťahu, ak uplatnenie práva podľa odseku 1 bolo zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie práva podľa odseku 1 zamestnávateľovi oznámené,

b) ukončenia uplatňovania práva podľa odseku 1 nastanú od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončenie uplatňovania práva podľa odseku 1 zamestnávateľovi oznámené.".".

V súvislosti s vložením nových bodov sa vykoná prečíslovanie nasledujúcich bodov.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

8. V čl. I bod 14 znie:

„14. V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

1. zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca podľa § 4 ods. 2, okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, na dôchodkové poistenie pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení okrem zániku povinného nemocenského poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 3, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),

2. zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3 z tejto dohody presiahol sumu podľa § 4 ods. 5, odhlásiť tohto zamestnanca v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3 z tejto dohody nepresiahol sumu podľa § 4 ods. 5 alebo odhlásiť tohto zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku tohto poistenia z iného dôvodu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),

3. zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 tretej vety, ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3 z tejto dohody presiahol sumu podľa § 4 ods. 5, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),

4. zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a na účely osobitného predpisu100b) pred vznikom tohto právneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení tohto právneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),".".

K bodom 6 až 8

Účelom predkladaného návrhu je najmä modifikácia a spresnenie podmienok dôchodkového poistenia fyzických osôb v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „študent") a úprava ďalších súvisiacich práv a povinností študentov, zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním ich dôchodkového poistenia.

Študent v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohoda") sa stáva na účely dôchodkového poistenia zamestnancom a je povinne dôchodkovo poistený. Študentovi a jeho zamestnávateľovi vzniká povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Študent si však môže určiť jednu dohodu najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca, na základe ktorej nebude z tejto dohody povinne dôchodkovo poistený, ak jeho mesačný príjem z tejto dohody alebo priemerný mesačný príjem, ak nebude pravidelne mesačne odmeňovaný, nepresiahne stanovenú sumu.

Maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu z dohody, z ktorej nebude študent povinne dôchodkovo poistený je diferencovaná v závislosti od veku študenta. Pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku je maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu vo výške 8,39 % (v súčasnosti 66 eur) a pre študenta od dovŕšenia 18 rokov veku 19,72 % (v súčasnosti 155 eur) priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na povinné dôchodkové poistenie.

Ak mesačný príjem študenta z dohody, ktorý je pravidelne mesačne odmeňovaný, presiahne stanovenú sumu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu; takto vzniknuté povinné dôchodkové poistenie zanikne, ak jeho mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo ukončením dohody o brigádnickej práci študentov. Priemerný mesačný príjem študenta z dohody, ktorý nie je pravidelne mesačne odmeňovaný sa zistí za obdobie jej trvania po skončení dohody. Ak takto zistený priemerný mesačný príjem presiahne stanovenú sumu, vznikne študentovi spätne od vzniku dohody povinné dôchodkové poistenie z čoho vyplynie povinnosť spätného doplatenia poistného.

Vymeriavacím základom na platenie poistného na povinné dôchodkové poistenie študenta je jeho mesačný (resp. priemerný mesačný) príjem z dohody po odpočítaní stanovenej sumy. Študent je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne o tom, že si na rovnaké obdobie neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel a o tom, že zmenil toto svoje rozhodnutie. Ak túto svoju povinnosť poruší, môže mu byť Sociálnou poisťovňou uložená pokuta.

Zamestnávateľ je povinný stanoveným spôsobom oznámiť Sociálnej poisťovni identifikáciu zmluvy o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nechce byť povinne dôchodkovo poistený, prihlásiť študenta do registra poistencov Sociálnej poisťovne, ak mesačný príjem (resp. priemerný mesačný príjem) študenta z tejto dohody presiahne stanovenú sumu, odhlásiť študenta z tohto registra, ak mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo, ak študent akokoľvek zmenil svoje rozhodnutie týkajúce sa tejto dohody.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

9. V čl. I v 14. bode § 231 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slová „prvý bod" nahrádzajú slovami „prvého bodu" a v štvrtom bode sa slová „druhý bod" nahrádzajú slovami „druhého bodu".

Ide o spresnenie ustanovenia a jazykovú úpravu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

10. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:

„15. V § 239 sa za slová „§ 227 ods. 2," vkladajú slová „§ 227a,".".

V súvislosti s vložením nového bodu sa vykoná prečíslovanie nasledujúcich bodov.

Účelom predkladaného návrhu je najmä modifikácia a spresnenie podmienok dôchodkového poistenia fyzických osôb v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „študent") a úprava ďalších súvisiacich práv a povinností študentov, zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním ich dôchodkového poistenia.

Študent v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohoda") sa stáva na účely dôchodkového poistenia zamestnancom a je povinne dôchodkovo poistený. Študentovi a jeho zamestnávateľovi vzniká povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Študent si však môže určiť jednu dohodu najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca, na základe ktorej nebude z tejto dohody povinne dôchodkovo poistený, ak jeho mesačný príjem z tejto dohody alebo priemerný mesačný príjem, ak nebude pravidelne mesačne odmeňovaný, nepresiahne stanovenú sumu.

Maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu z dohody, z ktorej nebude študent povinne dôchodkovo poistený je diferencovaná v závislosti od veku študenta. Pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku je maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu vo výške 8,39 % (v súčasnosti 66 eur) a pre študenta od dovŕšenia 18 rokov veku 19,72 % (v súčasnosti 155 eur) priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na povinné dôchodkové poistenie.

Ak mesačný príjem študenta z dohody, ktorý je pravidelne mesačne odmeňovaný, presiahne stanovenú sumu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu; takto vzniknuté povinné dôchodkové poistenie zanikne, ak jeho mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo ukončením dohody o brigádnickej práci študentov. Priemerný mesačný príjem študenta z dohody, ktorý nie je pravidelne mesačne odmeňovaný sa zistí za obdobie jej trvania po skončení dohody. Ak takto zistený priemerný mesačný príjem presiahne stanovenú sumu, vznikne študentovi spätne od vzniku dohody povinné dôchodkové poistenie z čoho vyplynie povinnosť spätného doplatenia poistného.

Vymeriavacím základom na platenie poistného na povinné dôchodkové poistenie študenta je jeho mesačný (resp. priemerný mesačný) príjem z dohody po odpočítaní stanovenej sumy. Študent je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne o tom, že si na rovnaké obdobie neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel a o tom, že zmenil toto svoje rozhodnutie. Ak túto svoju povinnosť poruší, môže mu byť Sociálnou poisťovňou uložená pokuta.

Zamestnávateľ je povinný stanoveným spôsobom oznámiť Sociálnej poisťovni identifikáciu zmluvy o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nechce byť povinne dôchodkovo poistený, prihlásiť študenta do registra poistencov Sociálnej poisťovne, ak mesačný príjem (resp. priemerný mesačný príjem) študenta z tejto dohody presiahne stanovenú sumu, odhlásiť študenta z tohto registra, ak mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo, ak študent akokoľvek zmenil svoje rozhodnutie týkajúce sa tejto dohody.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

11. V čl. I bode 15 sa v úvodnej vete slová „vkladá § 293cp, ktorý znie" nahrádzajú slovami „vkladajú § 293cp až 293ct, ktoré znejú" a za § 293cp sa vkladajú § 293cr až 293ct, ktoré znejú:

㤠293cr

(1) Poistencovi, ktorému nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2013, dôchodkový vek dovŕšil pred 1. januárom 2013 a predčasný starobný dôchodok nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, sa suma starobného dôchodku, na ktorú mal nárok v deň dovŕšenia dôchodkového veku, určí na žiadosť poistenca znovu podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.

(2) Nárok na výplatu starobného dôchodku podľa odseku 1 vzniká odo dňa podania žiadosti o nový výpočet tohto dôchodku, najskôr od 1. januára 2013.

§ 293cs

(1) Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému predčasný starobný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2013 nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo do dňa smrti poistenca, ak poistenec zomrel pred 1. januárom 2013, sa určí znovu podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.

(2) Nárok na výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa odseku 1 vzniká odo dňa podania žiadosti o nový výpočet tohto dôchodku, najskôr od 1. januára 2013.

§ 293ct

Sociálna poisťovňa o sume dôchodkovej dávky podľa § 293cr a 293cs rozhodne v lehote do 90 dní od začatia konania.".".

Predčasný starobný dôchodok sa pri priznaní znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku do dovŕšenia dôchodkového veku. Uvedené zníženie sa vykonáva na základe predpokladaného obdobia jeho poberania, a to od vzniku nároku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Za účelom objektívneho určenia sumy predčasného starobného dôchodku sa navrhuje, aby sa na žiadosť poistenca novo určila suma tohto dôchodku odo dňa podania žiadosti, najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Navrhuje sa, aby nové určenie sumy dôchodku spočívalo v jeho zvýšení o 0,5 % za každých začatých 30 dní, počas ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal. Uvedeným prepočtom bude suma dôchodku znížená nie za predpokladané obdobie jeho poberania ale na základe skutočne zisteného obdobia jeho poberania, ktoré v čase priznania predčasného starobného dôchodku nebolo známe.

Nové určenie sumy sa navrhuje aj na účely pozostalostných dávok, ktorých suma bola vypočítané z predčasného starobného dôchodku zomrelého poistenca.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

12. V čl. IV sa pred doterajší text vkladá nový bod 1, ktorý znie:

„1. V § 106 ods. 20 a 21 sa slová „31. decembra 2012" nahrádzajú slovami „31.decembra 2015".".

Doterajší text čl. IV sa označuje ako bod 2.

V tejto súvislosti sa vykoná úprava v Čl. V o účinnosti, a to tak, že toto ustanovenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V nadväznosti na navrhovaný odklad uplatňovania ustanovenia § 8 ods. 4 zákona o sociálnych službách do 31. decembra 2015, je potrebné zmeniť súvisiace ustanovenia § 106 ods. 20 a 21 zákona o sociálnych službách. Ide o potrebu zachovania pôsobnosti obce, vyššieho územného celku alebo zariadenia sociálnych služieb zriadeného ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, a to až do 31. decembra 2015. Dôvodom zachovania rozhodovacej pôsobnosti príslušných orgánov je zabezpečiť transparentnosť prijímania klientov do zariadení sociálnych služieb, nakoľko sociálne služby sú stále nedostatkové.

Zároveň ide o ustanovenie straty platnosti rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 až dňom 31. decembra 2015. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že k 31. decembru 2011 bolo v Slovenskej republike zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb celkom 9 280 fyzických osôb (zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, zariadenia podporovaného bývania, rehabilitačné strediská, špecializované zariadenia).

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 odsek 4 písmeno f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

s c h v á l i ť .

VI.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne:

- spoločne o bodoch 1 až 8, 10 až 12 so stanoviskom gestorského výboru schváliť,

- bod 9 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.

Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Vieru Šedivcovú vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 35 z 22. novembra 2012.

Bratislava 22. novembra 2012

Ján P o d m a n i c k ý v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 674
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Lehotský: Podoba majetkových priznaní funkcionárov by sa mala zmeniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/lehotsky-podoba-majetkovych-priznani/510811-clanok.html

Majetkové priznania v súčasnosti kontroluje výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Jazda pod vplyvom alkoholu vlani dominovala trestným činom v dopravehttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-jazda-pod-vplyvom-alkoholu-vlani-op/510793-clanok.html

Počet vodičov, ktorí sa dopustili tohto trestného činu, bol dokonca vyšší ako v roku 2018.

Novela zákona o štátnom občianstve by sa mohla predložiť v roku 2021https://www.teraz.sk/slovensko/mv-novela-zakona-o-statnom-obcianst/510768-clanok.html

Novelu zákona o štátnom občianstve by mohol rezort vnútra predložiť na rokovanie vlády ...

Sčítanie obyvateľov by mohlo priniesť aj rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny, myslí si Bukovszkyhttps://www.webnoviny.sk/scitanie-obyvatelov-by-mohlo-priniest-aj-rozsirenie-jazykovych-prav-pre-narodnostne-mensiny-mysli-si-bukovszky/

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lászlo Bukovszky očakáva po zverejnení ...

M. Kolíková diskutovala s poslancami EP o reforme justíciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutovala-s-poslancami-e/510669-clanok.html

V súvislosti s bojom Slovenska proti korupcii a praniu špinavých peňazí Kolíková zástupcom ...

Biró: Zadržanie Dušana K. je tragédiou pre celú prokuratúruhttps://www.teraz.sk/slovensko/biro-zadrzanie-dusana-k-je-tragedi/510581-clanok.html

Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: