TlačPoštaZväčšiZmenši

286/2012 Z. z.

28.1. 2013, 21:41 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov

1. Všeobecná časť

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") nadobudol účinnosť 1. augusta 1995 a medzičasom bol priebežne novelizovaný, tak ako si to vyžiadali zmeny právnych predpisov upravujúcich jednotlivé úseky činnosti štátnej správy. Zmeny a doplnenia zákona sa týkali konkrétneho vecného obsahu vykonávaných úkonov a konaní správnymi orgánmi ako úprav sadzieb správnych poplatkov a to i napriek tomu, že odstupom času vecná i časová náročnosť vykonávania spoplatňovaných úkonov a konaní správnymi orgánmi podstatne vzrástli, čo sa prejavilo aj v raste nákladov správnych orgánov.

Zámerom predloženej novelizácie zákona je prehodnotenie existujúcich úkonov a konaní z hľadiska ich vecného obsahu ale predovšetkým posúdenie úrovne súčasne platných sadzieb poplatkov, ktoré pri viacerých úkonoch a konaniach už nezohľadňujú skutočne vynaložené náklady príslušných orgánov.

V návrhu sú zahrnuté úpravy a zmeny, ktoré na základe iniciatívy Ministerstva financií SR predložili zainteresované správne orgány. Zmeny sú navrhované v oblasti verejnej správy, stavebnej činnosti, ide najmä o zmenu sadzieb napríklad za stavebné povolenie vo vzťahu k právnickým osobám, za predĺženie platnosti stavebného povolenia, za kolaudačné rozhodnutie, v oblasti hazardných hier ide o úpravu súčasne platnej sadzby poplatku za zmeny v udelenej licencii, v oblasti dopravy ide o sadzby poplatkov za prvý zápis motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré sa navrhuje ustanoviť rozdielne v závislosti od výkonu motora nad 80 kW, prehodnotili sa aj sadzby poplatkov za udelenie dopravnej licencie, menia sa niektoré sadzby poplatkov za úkony správy katastra okrem výpisu z katastra nehnuteľností, ktorý sa zachováva na súčasnej úrovni, zaokrúhľujú sa sadzby poplatkov za úkony Úradu priemyselného vlastníctva SR, upravujú sa spoplatňované úkony vrátane sadzieb poplatkov pri registrácii liekov, nadväzne na nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 sa zo sadzobníka správnych poplatkov vypúšťa IX. časť upravujúca oblasť colníctva, pri konzulárnych poplatkoch sa platné sadzby poplatkov upravili v závislosti od sumy poplatkov vyberaných za obdobné úkony v iných krajinách, dopĺňa sa nová časť XXII. upravujúca úkony v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností.

V navrhovanom článku II sa novelizuje zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Spresňuje sa ustanovenie o osobnom a vecnom oslobodení od súdnych poplatkov a upravuje sa spoplatnenie konaní o preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy.

V článku III sa navrhuje novelizovať zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upraviť kompetenciu Ministerstva financií SR, ktoré z vlastného podnetu bude môcť zmeniť udelenú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier ak dôjde k zmene zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Navrhuje sa tiež upraviť percento odvodu do štátneho rozpočtu pri číselných lotériách.

Článok IV je novelou zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa posúva termín zrušenia kolkových známok, ako jednej z možných spôsobov platenia správnych a súdnych poplatkov z januára 2013 na január 2014. Dôvodom tejto zmeny sú úvahy o zabezpečení centrálneho riešenia výberu a zúčtovania poplatkov, ktoré bude možné platiť aj novými, modernými spôsobmi ako je platobná karta, SMS či internet.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vyberanie poplatkov za úkony a konania správnych orgánov nie je upravený v práve Európskej únie. Problematika súdnych poplatkov vo veci vyživovacej povinnosti je upravená v práve Európskej únie.

2. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu spresnenia spôsobu platenia správnych poplatkov.

K bodu 2

Navrhuje sa pre potreby aplikačnej praxe Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spresniť použitie referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorým sa prepočítavajú sadzby správnych poplatkov v zahraničí na zastupiteľských úradoch.

K bodu 3

Osobitne sa upravuje spôsob vrátenia uhradeného správneho poplatku za úkony a konania spojené so zverejňovaním údajov (účtovná zvierka, výročná správa apod.) v Obchodnom vestníku.

K bodu 4

Ide o legislatívno-technické spresnenie.

K bodu 5

Prechodné ustanovenie o použití právneho predpisu k dátumu účinnosti tejto novely zákona.

K bodu 6

Nadväzne na posunutie termínu zrušenia kolkových známok na 1. január 2014 (v Čl. IV tohto návrhu) sa upravuje aj prechodné ustanovenie o možnosti používania zakúpených kolkových známok.

K bodu 7

V prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa dopĺňa nová časť XXII.

K bodom 8 až 143

V uvedených bodoch sa novelizuje sadzobník správnych poplatkov, v ktorom sa navrhuje vykonať viacero zmien a úprav. Z hľadiska vecného obsahu existujúcich spoplatňovaných úkonov a konaní sa napr. položka 2 písm. a) rozčlenila na dva samostatné spoplatňované úkony, položka 29 sa spresnila o nový spoplatňovaný úkon, upravil sa text spoplatňovaného konania v položke 152 písm. c) a g).

Úkony a konania v položkách 28, 29b a 29c sa navrhujú vypustiť zo sadzobníka správnych poplatkov z dôvodu ich neuplatňovania v praxi a úkony a konania v položkách 155 až 159 sa v budúcnosti už nebudú spoplatňovať so zreteľom na ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva, ktorým je aj Slovenská republika viazaná.

Zmeny sa v prevažnej časti sadzobníka správnych poplatkov dotýkajú úpravy sadzieb poplatkov, z ktorých ako príklad niektoré uvádzame:

Sadzby poplatkov v položke 3 sa za osvedčenie podpisov na listine zvýšili z 0,50 eura na 2 eurá, za osvedčenie odtlačku pečiatky z 3 eur na 5 eur.

V oblasti vnútornej správy sa v položke 34 za registráciu pozemkového spoločenstva upravila sadzba zo 16,50 eura na 65 eur.

V časti upravujúcej úkony v pôdohospodárstve sa v položke 39 za uznanie poľovného revíru zvýšila súčasná sadzba 99,50 eura na 200 eur, v položke 42 sa za povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy zvýšila sadzba na 30 eur z doterajších 6,50 eura.

Upravili sa v návrhu sadzby poplatkov v stavebnej správe a to v položke 59 za vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre fyzické osoby zo sadzby 6,50 eura na 35 eur a pre právnické osoby zo sadzby 16,50 eura na 50 eur, v položke 60 sa za vydanie stavebného povolenia na rodinný dom upravila doterajšia sadzba 33 eur na 100 eur v závislosti od obostavaného priestoru stavby a aj sadzby za stavebné povolenia na ďalšie druhy stavieb sa upravili v závislosti od obostavaného priestoru od 10 eur do 1 000 eur, dodatočné povolenie stavby v položke 61 sa navrhuje spoplatniť trojnásobkom sadzby platnej pri včas vydanom stavebnom povolení oproti doterajšiemu dvojnásobku, za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa položky 62a sa rovnako ako pri stavebnom povolení sadzba poplatku ustanovila podľa obostavaného priestoru stavby v rozpätí od 10 eur do 500 eur.

V časti Doprava sa v predkladanom návrhu upravuje položka 65 a osobitne sa rieši spoplatnenie prvého zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a navrhuje sa sadzby poplatku odstupňovať v závislosti od výkonu motora. Za prvý zápis vozidla kategórie L, M1 a N1 do výkonu motora 80 kW je sadzba poplatku 33 eur tak ako doposiaľ. Sadzba poplatku za zápisy do evidencie vozidiel pri ostatných kategóriách vozidiel sa v návrhu nemenia. Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly v položke 77 sa podľa návrhu spoplatní sadzbou 100 eur oproti súčasnej sadzbe 66 eur, v položke 79 sa napr. za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu zvyšuje sadzba zo 66 eur na 85 eur, povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácii na prepravu nadmerne ťažkých a rozmerných predmetov v položke 80 sa napr. pri prekročení prípustnej hmotnosti o 15% upravuje sadzba z 331,50 eura na 380 eur, v položke 83 sa za uzávierku diaľnice a rýchlostnej komunikácie upravuje sadzba zo 464,50 eura na 470 eur.

V položkách 151 a 152 sa spoplatnenie povoľovacej a registračnej činnosti v oblasti liekov zvyšuje napr. za vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku z 2 489,50 eura na 9 600 eur.

V oblasti životného prostredia sa v položkách 160 až 171 upravujú sadzby s miernym navýšením existujúcich sadzieb.

Za oznámenie koncentrácie sa v položke 212 upravuje sadzba z 3 319 eur na 5 000 eur.

Sadzby poplatkov v položkách 214 až 235 v oblasti priemyselných práv, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, dizajnu sa v zásade len zaokrúhľujú na celé eurá.

Úkony a konania zastupiteľských úradov v položkách 240 až 265 sadzobníka sa upravujú na porovnateľnú úroveň platieb v iných krajinách. Zvyšujú sa sadzby napr. za uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom zo 165,50 eura na 250 eur.

Zároveň sú do sadzobníka doplňované nové spoplatňované úkony a konania, napr. v položke 2 za vydanie výpisu z matričnej knihy, v položke 28 za konanie o zrušení zariadenia civilnej ochrany, v položke 29 za povolenie aktivity v blízkosti štátnych hraníc.

Nové spoplatňované úkony a konania sa navrhuje zaradiť do sadzobníka za predĺženie platnosti stavebného povolenia, vydanie rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku, za ohlásenie drobnej stavby v položke 60a.

O nové úkony sa doplňuje položka 70 za vydanie poverenia v oblasti prevádzkovateľov dráh, položka 73 za vydanie osvedčenia o chválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, položka 79 za úkony týkajúce sa taxislužby, položka 77b za schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškole.

V položke 150 sa dopĺňa spoplatňovaný úkon za vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu.

V oblasti bezpečnosti práce sa v položke 202 dopĺňajú nové úkony a konania za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu EÚ.

Čl. II

K bodu 1

Navrhovanou dikciou sa rieši nejednoznačnosť právnej úpravy v otázke osoby poplatníka súdneho poplatku za konanie súdu o námietkach proti exekúcii.

K bodu 2

Ide o formulačné precizovanie znenia ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona o súdnych poplatkoch v zmysle zosúladenia dikcie so súčasne platnou právnou úpravou.

K bodu 3

Navrhuje sa vyňatie konania vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom z rozsahu vecného oslobodenia. Týmto opatrením sa reaguje na nárast právne neopodstatnených žalôb o náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. na súdoch. V žalobách sú predmetom sporu istiny v sumách nezriedka presahujúcich milióny eur bez toho, aby nároky žalobcov mali oporu v zákone. Oslobodenie od súdneho poplatku v súdnom konaní o náhradu škody má pre súdy v konečnom dôsledku za následok výrazný nárast sporovej agendy, keďže v štádiu predbežného prerokovania nároku v konaní pred ústredným orgánom štátnej správy nie je možné nárokom žiadateľov z dôvodu právnej neopodstatnenosti vyhovieť. Pokiaľ sa v súdnom konaní preukáže nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, prípadne jeho nesprávny úradný postup a štát bude zaviazaný na náhradu škody, úspešnému žalobcovi v rámci náhrady trov konania prizná i náhradu trov na zaplatenom súdnom poplatku.

Žaloby sa budú spoplatňovať podľa Položky č. 1 Sadzobníka súdnych poplatkov.

K bodu 4

Vzhľadom na nejednotnú prax súdov v otázke osobného oslobodenia štátnych zamestnancov ako navrhovateľov od súdnych poplatkov v konaniach o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru sa precizuje právna úprava explicitným vymedzením, že zákonné oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona o súdnych poplatkoch sa vzťahuje na tieto konanie aj v prípade, ak sa týkajú štátnozamestnaneckého pomeru.

K bodu 5

Navrhovanú zmenu právnej úpravy si vyžiadalo plnenie úloh vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, ktoré sa začalo vykonávať od 18. júna 2011 a je reakciou na praktické aspekty jeho aplikácie.

Z článku 46 tohto nariadenia vyplýva povinnosť poskytnúť oprávnenému mladšiemu ako 21 rokov úplnú bezplatnú právnu pomoc v dožiadanom štáte. V rámci Slovenskej republiky sa však, ako čiastočná výnimka z toho ustanovenia, bude uplatňovať aj mechanizmus článku 44 ods. 3 nariadenia, kde ústredný orgán (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) bude poskytovať svoje služby bezplatne, ak konanie v Slovenskej republike umožňuje účastníkom konať bez potreby právnej pomoci. Toto platí v prípade konania o určenie a zvýšenie výživného (§ 4 ods. 2 písm. e) zákona

o súdnych poplatkoch), avšak bezplatnosť nie je ošetrená pre prípady, v ktorých sa bude vyžadovať vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia. Pôjde o prípady, na ktoré sa vzťahuje oddiel 2 Kapitoly IV nariadenia, ako aj čl. 75 ods. 2 nariadenia.

Nariadenie vyžaduje úplnú bezplatnosť len v prípade osôb mladších ako 21 rokov. Vzhľadom na skutočnosť, že nárokov na vyživovaciu povinnosť iných osôb v cezhraničnej situácii je neporovnateľne menej, navrhuje sa v rámci filozofie § 4 ods. 2 písm. e) citovaného zákona oslobodenie rozšíriť na všetkých oprávnených.

K bodu 6 a 7

Osobné oslobodenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a colníkov pre všetky konania o preskúmanie rozhodnutí ich služobných orgánov podľa osobitných predpisov predstavuje vo vzťahu k štátnym zamestnancov v režime zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov neprimerané zvýhodnenie. Preto sa navrhuje zúžiť rozsah osobného oslobodenia týchto kategórií štátnych zamestnancov iba na konania o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov, ktorý sa týkajú skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov, t.j. nie na všetky rozhodnutia služobných orgánov, napr. rozhodnutia o služobnom hodnotení, disciplinárnych trestoch a pod.

K bodu 8

Návrh reaguje na nejednoznačný výklad a rozhodovaciu prax súdov pri uplatňovaní zákonného osobného oslobodenia správcu konkurznej podstaty pri uplatňovaní nárokov úpadcu v súdnom konaní. V aplikačnej praxi sa rozmohli postupy, kedy je na úpadcov postupované značné množstvo pohľadávok a správcovia ich následne začínajú uplatňovať na súdoch. V týchto prípadoch ide o vymáhanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu až po vyhlásení konkurzu. Javí sa, že predmetnou aktivitou sa obchádza skutočný zmysel a účel konkurzu, pri nezanedbateľnej motivácii žalovať postúpené a po vyhlásení konkurzu nadobudnuté pohľadávky bez povinnosti platiť súdny poplatok. Konanie úpadcov, ktorí po vyhlásení konkurzu nadobúdajú majetkové práva, tak indikuje postup súvisiaci s prevádzkou podniku, priečiaci sa však samotnému zmyslu konkurzu. Označené konanie úpadcu môže mať – ako indikuje súdna prax – dopad aj na otázky dodržiavania záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii vo sfére ochrany spotrebiteľa. Krajský súd v Prešove predložil Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálne otázky (konanie C-433/11 SKP), týkajúce sa postupovania pohľadávok na subjekt v konkurze ako potenciálnej nekalej obchodnej praktiky spôsobilej poškodiť práva spotrebiteľa, resp. odradiť ho od uplatňovania jeho práv. Vzhľadom na uvedené a v snahe odstrániť nejasný výklad a aplikáciu sa navrhuje nové znenie písmena m), podľa ktorého bude správca konkurznej podstaty od súdneho poplatku oslobodený iba v prípadoch, ak nepôjde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu.

K bodu 9

Formulačne sa precizuje dikcia zákonného ustanovenia. Právna úprava reaguje na zrušenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení neskorších predpisov zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinným od 1. januára 2003).

K bodu 10

Ide o legislatívno-technickú úpravu o spôsobe platenia súdnych poplatkov.

K bodu 11

Navrhovanou právnou úpravou sa reaguje na aplikačné problémy a nejednotnú prax súdov v nadväznosti na vymáhanie súdnych pohľadávok Justičnou pokladnicou. Ide o prípady, kedy odporca podá odpor proti platobnému rozkazu, súd uznesením vyrubí súdny poplatok za odpor, ktorý však odporca nezaplatí a následne pred začatím pojednávania vo veci samej navrhovateľ vezme návrh na začatie konania späť alebo sa konanie z iných dôvodov zastaví. Uznesenie o poplatkovej povinnosti však nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť a stalo sa teda spôsobilým titulom na vymáhanie súdnej pohľadávky. Zastavenie konania vo vyššie vymedzených prípadoch je dôvodom na vrátenie poplatku za odpor podľa § 11 ods. 9 zákona o súdnych poplatkoch. V prípade nezaplatených poplatkov však legislatívny nedostatok ustanovenia § 11 viedol súdy k tomu, aby takéto uznesenie o poplatkovej povinnosti predložili Justičnej pokladnici na vymáhanie pohľadávky na súdnom poplatku a po jeho vymožení sa odporcovi poplatok vrátil podľa § 11 ods. 9 v spojení s § 11 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch.

Z hľadiska celkovej efektívnosti rozhodovacej činnosti, ako aj vymáhania súdnych pohľadávok sa súčasný právny stav javí ako neúmerne zaťažujúci agendu súdov v podobných prípadoch.

K bodu 12

Doplňuje sa prechodné ustanovenie o uplatnení právnych predpisov po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona.

K bodu 13

Nadväzne na posunutie termínu zrušenia kolkových známok z januára 2013 na 1. január 2014 (Čl. IV predmetného materiálu) sa mení prechodné ustanovenie o možnosti používania kolkových známok. Podľa navrhovanej úpravu bude možné kolkové známky používať na úhradu súdneho poplatku do septembra 2014.

K bodu 14

Navrhuje sa zvýšenie poplatkov podľa Položky 10 Sadzobníka súdnych poplatkov zo 66 eur na 70 eur s tým, že vo veciach osobitne náročných sa poplatok zvyšuje na 500 eur. Jedná sa o rozhodnutia orgánov s celoslovenskou pôsobnosťou okrem ministerstiev. V týchto prípadoch pôjde o preskúmavanie rozhodnutí štátnych orgánov, ktoré v rámci princípov funkčnej príslušnosti rozhodujú v oboch inštančných stupňoch (nepôjde tak o prípady, kedy v prvom stupni rozhoduje miestne alokovaný štátny orgán) – v praxi pôjde najmä o rozhodnutia tzv. regulačných orgánov ako Telekomunikačný úrad SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Osobitne sa vymedzuje položka pre odvolanie proti rozhodnutiam Rady pre vysielanie a retransmisiu vo veciach regulácie v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. Vzhľadom na osobitnú náročnosť sa navrhuje zvýšený súdny poplatok.

Poplatok sa bude platiť tiež v závislosti od výšky uloženej sankcie (pokuty) za správny delikt, príp. určenej alebo dodatočne vyrubenej dane alebo cla, najviac do výšky 20 000 eur. Týmto spôsobom sa zvýrazní náročnosť a ekonomický dosah konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve, kde konanie spravidla končí na Najvyššom súde SR.

K bodu 15

Nakoľko znenie položky 18d Sadzobníka súdnych poplatkov nebolo v minulosti doplnené o „návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia" a vyberanie súdneho poplatku z návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí podľa nariadení EÚ sa rieši zatiaľ len interpretačne cez ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, navrhuje sa uvedeným spôsobom doplnenie tejto položky sadzobníka.

K bodu 16

Navrhuje sa zavedenie novej položky sadzobníka súdnych poplatkov, ktorej obsahom je súdny poplatok za vyhotovenie osvedčenia vydaného krajským súdom na verejnú listinu podľa § 352b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku s výnimkou verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti.

Účelom navrhovanej úpravy je odstrániť nejednotnosť v postupe súdov pri vyberaní súdneho poplatku za vydanie osvedčenia. Časť súdov vyberá poplatok podľa Položky 24a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorá sa vzťahuje na vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev, väčšina súdov však tento úkon – vydanie osvedčení podľa nariadení EÚ nespoplatňuje. Z legislatívnej histórie je zrejmé, že položka 24a Sadzobníka súdnych poplatkov bola do zákona o súdnych poplatkoch doplnená ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a nemožno ju na osvedčenia vydávané podľa § 352b Občianskeho súdneho poriadku vzťahovať.

Európska komisia v otázke vyberania poplatku za vydanie osvedčenia (napr. podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)

č. 805/2004, ktorým sa vytvára exekučný titul pre nesporné nároky) zastáva názor, že poplatok za vydanie osvedčenia by mal byť obsiahnutý v súdnom poplatku, ktorý sa platí už za podanie návrhu vo veci samej. Teda vydanie osvedčenia by sa malo považovať za pokračovanie úkonov spojených s daným konaním (ako vydanie rozsudku či jeho opatrenie doložkou právoplatnosti). Súčasne však vzhľadom na charakter nariadenia Rady (ES)

č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti nepovažuje za žiaduce vyberať poplatky za osvedčenia vydávané podľa tohto nariadenia.

Sledujúc túto filozofiu Komisie sa navrhuje zavedenie súdneho poplatku, ktorý by sa vzťahoval len na vyhotovenie osvedčenia vydávaného krajským súdom na verejné listiny (príloha III nariadenia (ES) č. 805/2004) s výnimkou verejných listín vo veci vyživovacej povinnosti.

Poplatok sa s ohľadom na značnú náročnosť vyhotovovania osvedčení navrhuje v sume 3 eurá za osvedčenie.

K bodu 17

Upravujú sa sadzby poplatkov za úkony prokuratúry.

Čl. III

K bodom 1 až 3

Spresňuje sa ustanovenie, podľa ktorého má Ministerstvo financií SR z úradnej moci oprávnenie zmeniť udelenú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier, ak dôjde k zmenách v príslušných právnych predpisoch. Zároveň sa upravuje percento odvodu do štátneho rozpočtu pri číselných lotériách a dopĺňa sa prechodné ustanovenie.

Čl. IV

K bodom 1 až 10

V predmetných bodoch sa nadväzne na posunutie účinnosti zrušenia kolkových známok od 1. januára 2014 upravujú dátumy rozhodujúcich skutočností spojených s vydávaním, používaním a vyúčtovaním kolkových známok. Podľa navrhovaných úprav sa kolkové známky budú predávať do 31. decembra 2013 a používať ich na úhradu správnych a súdnych poplatkov bude možné do konca septembra 2014. Zakúpené a nepoužité kolkové známky bude možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica a žiadateľovi sa do 30 dní vráti hodnota kolkových známok po overení ich pravosti.

Čl. V

Upravuje sa delená účinnosť predloženého zákona nadväzne na nadobudnutie účinnosti novely cestného zákona a na navrhované úpravy, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až od zrušenia kolkových známok.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 6. júla 2012.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a

minister financií Slovenskej republiky

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

_______________________________________________________________________________

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 126 z 25. júla 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 70 zo dňa 6. septembra 2012)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 75 zo dňa 4. septembra 2012)

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uzn. č. 27 zo dňa 6. septembra 2012)

IV.

Z uznesenia výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. a) V čl. I piatom bode v nadpise § 19ga sa slová „1. októbra 2012" nahrádzajú slovami „1. novembra 2012" a v celom texte sa slová „ 30. septembra 2012" nahrádzajú slovami „31. októbra 2012".

b) V čl. II 12. bode v nadpise § 18ca sa slová „1. októbra 2012" nahrádzajú slovami „1. novembra 2012", v celom texte sa slová „30. septembra 2012" nahrádzajú slovami „31. októbra 2012" a slová „30 septembri 2012" sa nahrádzajú slovami „31. októbri 2012".

c) V čl. III treťom bode v nadpise §58h sa slová „1.októbra 2012" nahrádzajú slovami „1. novembra 2012", v texte sa slová „1. októbra 2012" nahrádzajú slovami „1. novembra 2012" a slová „október 2012" sa nahrádzajú slovami „november 2012".

d) V čl. V sa slová „1. októbra 2012" nahrádzajú slovami „1. novembra 2012".

Zmena účinnosti v čl. V sa navrhuje s ohľadom na priebeh legislatívneho procesu v záujme dodržania lehôt stanovených ústavou Slovenskej republika [čl. 87 ods. 3 a čl. 102 ods. 1 písm. o)] a zabezpečenia primeranej legisvakancie. V súlade s navrhovanou zmenou účinnosti je potrebné zmeniť tiež nadväzujúce lehoty v príslušných ustanoveniach v čl. I, II a III.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

2. V čl. I sa za bod 26. vkladá nový bod. 27., ktorý znie:

„V sadzobníku správnych poplatkov v časti III. Pôdohospodárstvo položke 38 písm. c) sa slová „6,50 eura" nahrádzajú slovami „7 eur" a písm. d) sa slová „16,50 aura" nahrádzajú slovami „17 eur"."

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Z dôvodu jednoduchšieho výberu správnych poplatkov sa navrhuje zaokrúhliť sadzbu správnych poplatkov za vydanie ročného rybárskeho lístka na 7 eur a trojročného rybárskeho lístka na 17 eur, ktoré vyberajú obce. V prípade prijatia tejto zmeny je potrebné v Čl. I v ustanovení o účinnosti prečíslovať príslušné body novely.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. V čl. I bode 30. v položke 62 písm. a) tretí bod znie:

„3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane.......................................................................................... 60 eur

od 15 m2 do 40 m2 vrátane......................................................................... 200 eur

nad 40 m2.....................................................................................................430 eur".

Vzhľadom na odlišnú náročnosť posudzovania jednoduchých, technicky zložitejších a rozmerovo väčších obrazových zariadení v oblasti reklamy navrhuje sa upraviť správne poplatky za žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia a zaviesť spoplatnenie v závislosti od plochy takéhoto zariadenia.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. V čl. I bode 45. v položke 79 písm. f) druhom bode sa slová „25 eur" nahrádzajú slovami „20 eur" a treťom bode sa slová „30 eur" nahrádzajú slovami „20 eur", písm. g) sa slová „50 eur" nahrádzajú slovami „30 eur", písm. h) sa slová „60 eur" nahrádzajú slovami „20 eur" a písm. i) sa slová „10 eur" nahrádzajú slovami „3 eurá".

V záujme zníženia daňového zaťaženia dopravných spoločností sa navrhuje upraviť sadzbu správnych poplatkov v položke 79 za odovzdanie neadresného povolenia na vykonávanie medzinárodnej cestnej alebo autobusovej dopravy, vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy alebo udelenie koncesie taxislužby a vydanie licencie Spoločenstva a jej overenej kópie.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. V čl. I bode 63. sa slová „164 písm. b)" nahrádzajú slovami „164 písm. c)".

Zákonom č. 583/2003 Z. z. ( 96. bod) sa v položke164 vypustilo písmeno b), avšak doterajšie písmeno c) sa neprečíslovalo na písmeno b). Je potrebné preto postupovať v súlade s platným právnym stavom.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. V čl. I sa vypúšťa bod 92.

Ďalšie body sa následne prečíslujú.

Predmetný bod navrhujeme vypustiť z toho dôvodu, že dňa 31. júla 2012 bol prijatý zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 66), ktorý v čl. IV obsahuje novelu zákona č. 145/1995 Z. z. a v prvom bode je novelizácia časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia, ktorá obsahuje nové znenie položky 208.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:

„Čl. III

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z. a zákona č. 68/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠73a

Vyrubenie dane podľa pomôcok

(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)".

V záujme zabezpečenia rovnakých procesných postupov pri vyrubovaní miestnych daní sa navrhuje aj pri dani za jadrové zariadenie upraviť možnosť vyrubenia tejto miestnej dane podľa pomôcok, ktoré správca dane podľa platnej právnej úpravy v súčasnosti nemohol využiť.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.

Vypustenie poznámky pod čiarou z dôvodu nadbytočnosti.

3. § 98a a 98b vrátane nadpisov znejú:

㤠98a

Použitie označenej a neoznačenej platby

(1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa odseku 2.

(2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82, sa ustanovenie odseku 2 použije primerane.

(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 98b

Elektronické služby

(1) Obec môže poskytovať elektronické služby.

(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, obsahom ktorej sú najmä

a) spis daňovníka v elektronickej forme,

b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,

c) prístup na elektronickú podateľňu,

d) elektronická osobná schránka,

e) katalóg služieb.

(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.

(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.

(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.".

Navrhovanú úpravu si vyžiadalo posunutie účinnosti novely zákona č. 582/2004 Z. z. z roku 2011 na 1. december 2012. Označenie uvedených paragrafov a ich vecný obsah je potrebné upraviť tak, aby boli v súlade so zákonom, ktorý nadobudne účinnosť od 1. decembra 2012. Zároveň sa označovanie platieb miestnej dane a poplatku navrhuje upraviť priamo v rozhodnutí o vyrubení dane a poplatku alebo ich rozdielu. Ustanovenie o elektronickej komunikácií z vecného hľadiska súhlasné so súčasným znením § 98d, mení sa len označenie paragrafu na § 98b.

4. § 98c a 98d sa vypúšťajú.

Legislatívno-technická úprava nadväzne na úpravu ustanovení § 98a a 98b.

5. § 99e sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy troch eur.".

Navrhuje sa doplniť splnomocnenie pre obce na určenie sumy miestnej dane, do ktorej nebudú túto vyrubovať v prípade vydania rozhodnutia o vyrubení daní na základe spoločného priznania k miestnym daniam podľa § 99a. Pôjde o situácie, kedy by vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia nedosiahla v úhrne sumu najviac tri eurá, resp. sumu určenú obcou vo všeobecne záväznom nariadení.

6. V § 102 sa za slovo „73," vkladá slovo „73a,".

Legislatívno-technická úprava nadväzne na osobitnú úpravu určovania dane za jadrové zariadenie podľa pomôcok.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Doterajšie články vládneho návrhu zákona sa navrhuje primerane prečíslovať.

8. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:

„Čl. V

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z.z., zákona č. 210/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z.z., zákona č. 253/1999 Z.z., zákona č. 122/2000 Z.z., zákona č. 441/2000 Z.z., zákona č. 13/2002 Z.z., zákona č. 291/2002 Z.z., zákona č. 292/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 564/2003 Z.z., zákona č. 359/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 717/2004 Z.z., zákona č. 595/2006 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z., zákona č. 38/2010 Z.z., zákona č. 153/2011 Z.z., zákona č. 520/2011 Z.z. a zákona 91/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 28 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie: „o) na úhradu nákladov spojených s ukončením činnosti fondu podľa § 40a.".

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

Doterajšie články vládneho návrhu zákona sa navrhuje primerane prečíslovať.

Návrhom sa sleduje zabezpečenie prípravy ukončenia činnosti Fondu národného majetku SR ku ktorému sa vláda SR zaviazala vo svojom Programovom vyhlásení v máji 2012.

Príjmy a výdavky fondu možno použiť iba na účely výslovne vymedzené v ustanovení § 28 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Terajší právny stav nepočíta s osobitným účelom použitia výdavkov fondu na náklady spojené s prípravou ukončenia činnosti fondu. Navrhovaná úprava umožní použiť prostriedky fondu aj na uvedený účel. Zmena nebude mať žiadny finančný vplyv na rozpočet verejnej správy.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

9. V čl. V sa za slovo „okrem" vkladajú slová: „ čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2012,".

Legislatívno-technická úprava nadväzne na doplnený nový Čl. III.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 2,3,4,5,6,7,8,9 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

O bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 73 z 10. septembra 2012. Výbor určil poslanca Ladislava Kamenického za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 10. septembra 2012

Daniel D u c h o ň

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 571
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Zákon rozlišuje núdzový a výnimočný stavhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-rozlisuje-nudzovy-a-vynimocn/470441-clanok.html

Výnimočný stav môže byť najdlhšie vyhlásený na 60 dní, možno ho predĺžiť najviac o 30 ...

Centrum právnej pomoci už bude fungovať v takmer bežnom režimehttps://www.teraz.sk/slovensko/centrum-pravnej-pomoci-uz-bude-fungova/470399-clanok.html

Vo väčších kanceláriách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Nitre a Prešove ...

Právnici: Je na mieste zrušiť zákaz zhromažďovania, urobiť to má vládahttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnici-je-na-mieste-zrusit-zakaz/470308-clanok.html

Právnici vysvetlili, že zákaz zhromažďovania sa neplatil len počas Veľkej noci, vzhľadom na ...

Slovenské súdy začnú fungovať ako pred koronakrízou, ak dodržia epidemiologické opatreniahttps://www.webnoviny.sk/slovenske-sudy-zacnu-fungovat-ako-pred-koronakrizou-ak-dodrzia-epidemiologicke-opatrenia/

Všetky súdy na Slovensku budú od 1. júna fungovať v režime ako pred koronakrízou.

Plénum má rokovať o voľbe generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-ma-rokovat-o-volbe-generalne/470175-clanok.html

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR predložili do parlamentu koaliční ...

M. Krajčí pripravuje zákon pre lekárov, ktorí pracovali počas pandémiehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-krajci-pripravuje-s-mf-sr-zakon-pr/470179-clanok.html

Konkrétne počty lekárov, ktorí si svoju prácu počas pandémie neplnili, však šéf rezortu ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: