TlačPoštaZväčšiZmenši

234/2012 Z. z.

9.9. 2012, 20:13 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") je zaviesť základný bankový produkt, tzn. zabezpečiť spotrebiteľom prístup k bežnému účtu a k základným platobným službám.

Predmetný návrh zákona vychádza z odporúčania Komisie 2011/442/EÚ z 18. júla 2011 o prístupe k základnému platobnému účtu, podľa ktorého dostupnosť základných platobných služieb nie je v súčasnosti zaistená poskytovateľmi platobných služieb a ani zaručená všetkými členskými štátmi Európskej únie. Preto je nevyhnutné stanoviť zásady prístupu k základnému platobnému, resp. bežnému účtu a k základným platobným službám, pričom tento prístup je kľúčovým prvkom podpory sociálneho začlenenia. Cieľom je, aby spotrebitelia, najmä sociálne znevýhodnení, ktorí nevyužívajú bežný účet a základné platobné služby ich mohli začať využívať za primeraný poplatok a aby tí sociálne znevýhodnení spotrebitelia, ktorí už síce využívajú bežný účet, aby ho mohli využívať za priaznivejších cenových podmienok tým spôsobom, že zrušia svoj doterajší bežný účet, resp. iné účty a zriadia si základný bankový produkt po splnení ďalších zákonom stanovených podmienok.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom bankovom produkte, ktorý bude predmetom samostatného legislatívneho procesu a predkladá sa len pre informáciu.

Podľa čl. 15 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a podľa rozhodnutia Rady č. 98/415/ES o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi o návrhu právnych predpisov bude návrh zákona predložený na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke.

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na verejné financie, zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona má negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vyplývajúce z povinnosti zaviesť základný bankový produkt a pozitívne sociálne vplyvy vzhľadom na vyššie uvedené ciele.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K ustanoveniam článku I

Navrhovanou úpravou sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zavedenia základného bankového produktu, pričom jeho zavedenie vychádza z odporúčania Komisie 2011/442/EÚ z 18. júla 2011 o prístupe k základnému platobnému účtu (ďalej len „odporúčanie Komisie").

K bodu 1

Vymedzuje sa pojem „základný bankový produkt". V súlade s bodom 6 predmetného odporúčania Komisie základným bankovým produktom sa na účely zákona o bankách rozumie bankový produkt obsahujúci zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu vedeného v mene euro, vykonávanie platobných operácií, t.j. vkladov, výberov a prevodov finančných prostriedkov a vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty.

K bodu 2

Vymedzuje sa poskytovanie základného bankového produktu s cieľom zabezpečiť spotrebiteľom prístup k bežnému účtu a k základným bankovým službám, s dôrazom na lepšiu porovnateľnosť a sprehľadnenie poskytovania bankových služieb, ako aj poplatkovej politiky bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka"). Rozsah a spôsob poskytovania bankových služieb v rámci základného bankového produktu, ako aj maximálnu výšku poplatku za poskytovanie základného bankového produktu určí všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom financií SR.

Banka poskytne spotrebiteľovi staršiemu ako 18 rokov základný bankový produkt len ak spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti zriadený bežný a ani vkladový účet (napr. termínovaný účet, stavebné sporenie a pod.) alebo vkladnú knižku v ktorejkoľvek, resp. v žiadnej banke a jeho mesačný príjem nie je vyšší ako mesačná minimálna mzda zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, pričom obe tieto skutočnosti potvrdzuje spotrebiteľ čestným vyhlásením. Spotrebiteľ si tiež nemôže v období, počas ktorého mu banka poskytuje základný bankový produkt zriadiť vkladový a ani ďalší bežný účet a ani vkladnú knižku. Ak banka zistí nepravdivosť čestného vyhlásenia alebo zistí, že spotrebiteľ si zriadil ďalší účet, zruší mu poskytovanie základného bankového produktu alebo sa s ním môže dohodnúť, že mu účet nezruší a bude mu ho poskytovať za nových podmienok. Banka tiež môže zrušiť spotrebiteľovi poskytovanie základného bankového produktu, ak je súčet súm kreditných platobných operácií uskutočnených v kalendárnom roku na jeho bežnom účte v rámci poskytovania základného bankového produktu vyšší ako 14-násobok minimálnej mzdy, banka sa však tiež môže dohodnúť so spotrebiteľom že mu účet nezruší, ale bude mu ho poskytovať za nových podmienok.

Taktiež sa stanovujú náležitosti žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu. V súlade s bodom 5 odporúčania Komisie sa zavádza povinnosť pre banky bezodkladne, písomne a bezplatne informovať spotrebiteľa o dôvodoch zamietnutia žiadosti o zriadenie základného bankového produktu.

V súlade s bodom 8 odporúčania Komisie sa bankám zakazuje poskytovanie povoleného prečerpania spotrebiteľovi. Ďalej sa ustanovuje, že poskytnutie základného bankového produktu nesmú banky podmieňovať poskytnutím iného produktu alebo služby, tak ako to vyplýva z bodu 7 odporúčania Komisie.

Taktiež sa zavádzajú informačné povinnosti bánk a Ministerstva financií SR v súlade s bodom 18 a 19 odporúčania Komisie.

K bodu 3

Navrhuje sa novelizovať poznámku pod čiarou k odkazu 46 patriacu k ustanoveniam § 50 zákona o bankách tak, aby bolo jasne, jednoznačne a explicitne uzákonené, že bankovým subjektom ako platiteľom navrhovaných odvodov bude možné ukladať opatrenia na nápravu a sankcie aj za porušenie ustanovení § 6 o zákaze zvyšovať ceny z dôvodov súvisiacich s navrhovanými odvodmi a o transparentnom odlišovaní prípadných cenových úprav od navrhovaných odvodov, ktoré sa nachádzajú v navrhovanom zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.

K bodu 4

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že banky si môžu na účely poskytovania základného bankového produktu vytvoriť spoločný register spotrebiteľov, ktorým poskytli základný bankový produkt, v ktorom budú viesť informácie súvisiace s poskytovaním základného bankového produktu a tieto informácie si budú môcť aj bez súhlasu a informovania spotrebiteľa navzájom poskytovať a sprístupňovať.

K bodu 5

Vymedzuje sa prechodné obdobie, od kedy sú banky povinné poskytovať základný bankový produkt spotrebiteľom a to najneskôr od 1. júla 2013.

K ustanoveniam článku II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 31. mája 2012.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 799
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada vypočula v druhom kole päť adeptov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-vypocula-v-druhom-kole-pa/548148-clanok.html

Najvyšší správny súd (NSS) SR je jedinečnou a historickou šancou, keďže v ňom budú ...

Pri pozastavení programu by sa doň už nemali prijímať ďalší študentihttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-pozastaveni-programu-by-sa-don-uz/548058-clanok.html

Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom ...

Súdna rada pokračuje vo výbere budúcich sudcov správneho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-pokracuje-vo-vybere-buduc/548057-clanok.html

Súdna rada SR by mala počas utorka vypočuť šiestich kandidátov na sudcov Najvyššieho ...

VIDEO: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ostáva vo funkciihttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-ostava-vo-funkcii-za-jej-od/547978-clanok.html

Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR v pondelkovom hlasovaní.

J. Karahuta: Poľovnícka legislatíva nemôže byť len o povinnom členstvehttps://www.teraz.sk/ekonomika/j-karahuta-polovnicka-legislativa-n/548086-clanok.html

K poľovníckej legislatíve treba pristupovať opatrne.

K novele Trestného poriadku vzniesli desiatky pripomienok, z toho vyše 30 zásadnýchhttps://www.webnoviny.sk/k-novele-trestneho-poriadku-vzniesli-desiatky-pripomienok-z-toho-vyse-30-zasadnych/

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 56 pripomienok k novele ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: