TlačPoštaZväčšiZmenši

233/2012 Z. z.

9.9. 2012, 20:11 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") je upraviť základ pre výpočet odvodu tak, že sa základ pre výpočet odvodu nezníži o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, čím sa dosiahne zvýšenie základu pre výpočet odvodu a tým aj odvodu za príslušný kalendárny rok.

Návrhom zákona sa tiež ukladá bankám a pobočkám zahraničných bánk povinnosť uhradiť správcovi odvodu mimoriadny odvod za 4. štvrťrok 2012 a to spolu so splátkou odvodu za tento štvrťrok.

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pričom z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie sa predpokladá čiastočné zníženie ziskovosti bankového sektora, ktoré je sprievodným javom zvýšenia základu pre výpočet odvodu a tým aj odvodu za príslušný kalendárny rok. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy a tiež nemá vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Popis návrhu:

Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Predmetom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") je upraviť základ pre výpočet odvodu tak, že sa základ pre výpočet odvodu nezníži o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, čím sa dosiahne zvýšenie základu pre výpočet odvodu a tým aj odvodu za príslušný kalendárny rok.

Návrhom zákona sa tiež ukladá bankám a pobočkám zahraničných bánk (ďalej len „banka") povinnosť uhradiť správcovi odvodu mimoriadny odvod za 4. štvrťrok 2012 a to spolu so splátkou odvodu za tento štvrťrok. Uhradené finančné prostriedky mimoriadneho odvodu sú štátne finančné aktíva, ktoré sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov, formu ich použitia však v súčasnosti nevieme predvídať.

B. Osobitná časť

K ustanoveniam článku I

Navrhovanou úpravou sa novelizuje zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona")

K bodu 1, 3 a 4

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že základ pre výpočet odvodu sa neznižuje o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, čím sa dosiahne zvýšenie odvodu za príslušný kalendárny rok. V nadväznosti na túto úpravu nebudú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka") musieť predkladať správcovi odvodu údaje o hodnote chránených vkladov.

K bodu 2

Podľa skúseností z aplikačnej praxe termín 20 kalendárnych dní po skončení príslušného štvrťroka na poskytnutie podkladových informácií pre výpočet odvodu a na samotné uhradenie odvodu nie je postačujúci, keďže podľa vyjadrenia bánk celý bankový sektor v stanovenom termíne nedisponuje definitívnou podobou riadnych a priebežných účtovných závierok. Na základe vyššie uvedeného sa navrhuje termín 25 kalendárnych dní, pričom tento termín by mal byť pre banky postačujúci, keďže je zhodný s termínom predkladania výkazov Národnej banke Slovenska.

K bodu 5

V ustanoveniach § 6, ktoré sú spoločnými ustanoveniami sa výslovne zakotvuje, že z dôvodov súvisiacich s úhradou navrhovaných odvodov a ich splátok sa nesmú zvyšovať ceny (vrátane poplatkov, odplát, úrokových sadzieb úverových produktov (napr. hypotekárnych úverov) a iných finančných plnení), ale taktiež sa nesmú vyžadovať ani osobitné poplatky, odplaty alebo iné plnenia týkajúce súvisiace s úhradou navrhovaných odvodov a ich splátok. Zároveň sa výslovne zakotvuje, že ak banka zvýši ceny (vrátane poplatkov, odplát a iných finančných plnení) za poskytovanie svojich finančných služieb alebo vykonávanie ďalších svojich obchodov z dôvodov, ktoré nesúvisia s navrhovanými odvodmi, tak skutočné dôvody zvýšenia cien musia byť transparentné a musia umožňovať jasné, jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov zvýšenia cien od okolností súvisiacich s navrhovanými odvodmi. Prirodzene prípadné zvýšenie cien za poskytované finančné služby a ďalšie obchody vykonávané bankou musí rešpektovať záväzky banky voči jeho obchodným partnerom, teda aj záväzky banky voči občanom ako spotrebiteľom finančných služieb poskytovaných bankou. Pritom za porušenie navrhnutých pravidiel o zákaze zvyšovať ceny z dôvodov súvisiacich s navrhovanými odvodmi a o transparentnom odlišovaní prípadných cenových úprav od navrhovaných odvodov bude možné banke ukladať opatrenia na nápravu a sankcie podľa zákonných pravidiel o dohľade nad finančným trhom, ktorému podliehajú banky a bude možné ukladať opatrenia na nápravu a sankcie podľa ustanovení § 50 zákona o bankách. Navrhované spoločné ustanovenia podľa § 6 predloženého návrhu zákona sú analogické ako už existujúce spoločné ustanovenia v § 23 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovaným § 7 sa zavádzajú prechodné ustanovenia týkajúce sa mimoriadneho odvodu, ktorý budú banky povinné spolu so štvrťročnou splátkou odvodu za 4. štvrťrok 2012 dodatočne uhradiť správcovi odvodu vo výške 0,1 % zo základu pre výpočet odvodu vypočítaného z údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke banky zostavenej podľa účtovných štandardov k 31. decembru 2011 a overenej audítorom. Uhradené finančné prostriedky mimoriadneho odvodu sú štátne finančné aktíva, ktoré sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov.

K ustanoveniam článku II

Navrhovanou úpravou sa novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 1

Navrhuje sa úprava § 3 ods. 3 písm. c) bodu 3 podbodu 3a zákona o ochrane vkladov [a zároveň aj poznámky pod čiarkou k odkazu 5m], ktorou sa zohľadňuje skutočnosť, že základ právnej regulácie o európskych spoločnostiach (SE) a európskych družstvách je obsiahnutý v nariadeniach EÚ, pričom sa zároveň zabezpečí rovnaký prístup k slovenským a zahraničným obchodným spoločnostiam a družstvám z hľadiska ochrany ich bankových vkladov.

K bodom 2 a 3

Navrhuje sa úprava § 6 ods. 2, ktorej cieľom je, aby výšku ročného príspevku mohol určiť aj zákon a zároveň sa navrhuje doplnenie nového § 28bd do zákona o ochrane vkladov tak, aby v roku 2013 banky neuhrádzali fondu ročný príspevok.

K ustanoveniam článku III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 31. mája 2012.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 709
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: