TlačPoštaZväčšiZmenši

197/2012 Z. z.

9.9. 2012, 20:00 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Účelom predloženého návrhu zákona je rozšíriť pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o vyjadrenie súhlasu s podaním cenového návrhu, s návrhom na zmenu cenového rozhodnutia, s doplnením návrhu z podnetu regulovaného subjektu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny a s odvolaním v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predložený návrh zákona tak rešpektuje princíp vyjadrený v ustanovení § 176b ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

Navrhuje sa, aby pôsobnosť schvaľovať cenové návrhy, návrhy na zmenu cenového rozhodnutia, doplnenie návrhov z podnetu regulovaného subjektu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny a odvolania v cenovom konaní malo valné zhromaždenie obchodných spoločností.

Návrh na zmenu a doplnenie zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na navrhovanú úpravu v Obchodnom zákonníku upravuje postup úradu v cenovom konaní.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, nevyvolá sociálne vplyvy, zachováva rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, nebude mať vplyv na zamestnanosť, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

Čl. I

K bodom 1 a 2

Navrhuje sa, aby do pôsobnosti valného zhromaždenia obchodných spoločností, ktorými sú spoločnosti s ručením obmedzením a akciové spoločnosti patrilo aj právo valného zhromaždenia rozhodovať o schválení návrhu ceny a iných návrhov v cenovom konaní pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Navrhované znenie upravuje pôsobnosť pre valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti, t.j. pre najvyšší orgán týchto obchodných spoločností. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti, ktorý tvorí jej vôľu pri rozhodovaní o najdôležitejších otázkach života obchodnej spoločnosti, ktoré patria do jeho pôsobnosti na základe zákona alebo stanov. To, aké ceny bude obchodná spoločnosť predkladať na schválenie úradu bez akýchkoľvek pochýb patrí medzi najdôležitejšie otázky existencie spoločnosti, čo je jedným z dôvodov, aby o tejto otázke rozhodovalo valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti.

Čl. II

K bodu 1 a 2

Vo väzbe na navrhované doplnenie zákona o regulácii sa upravuje obsah návrhu ceny. Dokladom preukazujúcim schválenie návrhu ceny, je podľa Obchodného zákonníka zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie jediného akcionára. V súvislosti s navrhovanou zmenou sa legislatívne upravuje aj § 14 ods. 4 prvá veta.

K bodom 2 a 3

Ustanovuje sa, že ak regulovaný subjekt predloží návrh ceny bez dokladu preukazujúceho schválenie návrhu valným zhromaždením, teda, neúplný návrh, úrad regulovaný subjekt vyzve, aby v stanovenej lehote tento doklad predložil. Ak regulovaný subjekt tento doklad v lehote nepredloží, alebo predloží s dátumom schválenia návrhu valným zhromaždením konaným po podaní návrhu, úrad návrh zamietne a konanie zastaví.

K bodu 4

Ustanovuje sa, že k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia podaného regulovaným subjektom počas roka ako aj doplnenia k návrhu ceny alebo k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia z podnetu regulovaného subjektu za podmienky, že toto doplnenie má vplyv na zmenu ceny sa predkladá rovnaký doklad o predchádzajúcom schválení valným zhromaždením ako pri predložení návrhu ceny, to znamená, zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie jediného akcionára. Aj v týchto prípadoch platí, že schválenie valným zhromaždením predchádza podaniu návrhu na zmenu cenového rozhodnutia alebo podaniu doplnenia návrhov.

Súčasné znenie zákona o regulácii ani iný všeobecne záväzný právny predpis neupravuje, koľko návrhov na zmenu vydaného rozhodnutia môže regulovaný subjekt podať úradu na schválenie v priebehu roka a ich vplyv na prechádzajúci návrh ceny. V praxi sa stávalo, že regulovaný subjekt podal návrh na zmenu cenového rozhodnutia a v priebehu cenového konania podal v tej istej veci ďalší návrh na zmenu vydaného cenového rozhodnutia.

K bodu 5

Ustanovuje sa, že na doplnenia návrhu z podnetu regulovaného subjektu, ktoré majú vplyv na zmenu ceny uvedenej v návrhu a neboli schválené valným zhromaždením regulovaného subjektu sa v cenovom konaní nebude prihliadať a úrad rozhodne podľa predloženého návrhu, ktorý bol valným zhromaždením schválený.

Čl. III

Navrhuje sa účinnosť zákona. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 612
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Šipoš: Zistenia o Dušanovi K. otriasajú základmi právneho štátuhttps://www.teraz.sk/slovensko/sipos-zistenia-o-dusanovi-k-otriasa/502917-clanok.html

Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. bude spolu s bývalým vysokým policajným ...

Klub 500: Štát pripravuje protiústavnú novelu zákonahttps://www.teraz.sk/ekonomika/klub-500-stat-pripravuje-protiustavn/502950-clanok.html

Novela zákona je o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: