TlačPoštaZväčšiZmenši

6/2011 Z. z.

15.2. 2011, 23:09 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa k zákonu č. 6/2011 Z. z.

Všeobecná časť

Predmetom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie povinnosti zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám. Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala presadzovať maximálnu transparentnosť činnosti verejných orgánov a inštitúcií, aby princíp „čo nie je tajné, je verejné", s ktorým bol v roku 2001 prijímaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám, bol reálne napĺňaný. Za univerzálne nástroje na zníženie priestoru pre korupciu vláda SR pritom považuje predovšetkým „transparentnosť rozhodovacích procesov umožňujúcu verejnú kontrolu (prístup k informáciám, zverejňovanie informácií)". Táto priorita sa viaže aj na cieľ zabezpečenia vyššej kvality vysokoškolského vzdelávania a s tým spojený záväzok „aktívne vystupovať proti podvodom a nešvárom, ktoré sa v slovenskom vysokom školstve zakorenili nielen na úrovni jednotlivcov, ale celých inštitúcií". Plánovaným opatrením pre naplnenie tejto priority je „vytvorenie mechanizmu na odobratie podvodne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov, ktorý bude riešiť individuálne aj systémové zlyhania".

V zmysle týchto záväzkov je preto základným cieľom navrhovanej právnej úpravy vytvoriť zákonné predpoklady na:

- zníženie pravdepodobnosti plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov

- zvýšenie porovnateľnosti kvality a konkurencieschopnosti vysokých škôl

- lepšie rozhodovanie budúcich študentov a pedagógov vysokých škôl pri výbere vysokej školy

Navrhovaná právna úprava prispeje k naplneniu týchto cieľov tým, že umožní:

- verejnosti podieľať sa na odhalení plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov

- verejnosti a nezávislým odborníkom vyhodnocovať kvalitu záverečných prác ako aj prác potrebných pre získanie vedecko-pedagogického titulu

- budúcim študentom a pedagógom vysokých škôl pri výbere vysokej školy osobne posúdiť úroveň jedného z najdôležitejších výstupov práce študenta či pedagóga

Tento návrh nebude mať dôsledky pre verejné financie, keďže už podľa súčasného legislatívneho stavu existuje centrálny register záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý jednotlivé vysoké školy napĺňajú uvedenými prácami.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu študenta so zverejnením a sprístupnením jeho práce ako podmienka pripustenia k obhajobe záverečnej práce alebo rigoróznej práce. Podmienka sa stanovuje bez nároku na odmenu a s výnimkou prípadov, ak bola záverečná alebo rigorózna práca (alebo jej časť) pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, ako sa uvádza v §63, ods. 11.

K bodu 2

Ruší sa obmedzenie na prístup k údajom v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác len na osobitne poverených zamestnancov ministerstva, vysokej školy a právnickej osoby poverenej prevádzkovaním centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, v súlade s požiadavkami verejného sprístupnenia prác.

K bodu 3

Zavádza sa povinnosť zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Formou zverejnenia prác je ich sprístupnenie na internete. Návrh úpravy zohľadňuje Zákon č. 618/2003 Z.z. (autorský zákon) požiadavkou písomného súhlasu autora so zverejnením práce bez nároku na odmenu. V ohľade na ten istý zákon sa zavádza povinnosť sprístupňovať práce použitím takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti rozmnožovať túto prácu. Návrh úpravy zároveň zavádza výnimku pre prípady, ak bola záverečná, rigorózna alebo habilitačná práca (alebo jej časť) pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, v súvislosti s čím sa zavádza povinnosť vysokej školy preukazovať prevádzkovateľovi registra čestné vyhlásenie autora, uvádzajúce detaily publikácie.

K bodu 4

Zavádza sa povinnosť ministerstva všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť formát výmeny údajov a vzory dokumentácie súvisiacej s vydávaním písomného súhlasu uchádzačov ako prílohu záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce.

K bodu 5

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti na dobu jej úschovy a bez nároku na odmenu ako podmienka úspešného absolvovania habilitačného konania na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent".

K bodu 6

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti na dobu jej úschovy a bez nároku na odmenu ako podmienka úspešného absolvovania habilitačného konania na získanie umelecko-pedagogického titulu „docent".

K čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. mája 2011, aby sa umožnila technologická príprava na naplnenie zákona. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1359
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: