Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

6/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 15.2. 2011, 23:09

Dôvodová správa k zákonu č. 6/2011 Z. z.

Všeobecná časť

Predmetom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie povinnosti zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám. Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala presadzovať maximálnu transparentnosť činnosti verejných orgánov a inštitúcií, aby princíp „čo nie je tajné, je verejné", s ktorým bol v roku 2001 prijímaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám, bol reálne napĺňaný. Za univerzálne nástroje na zníženie priestoru pre korupciu vláda SR pritom považuje predovšetkým „transparentnosť rozhodovacích procesov umožňujúcu verejnú kontrolu (prístup k informáciám, zverejňovanie informácií)". Táto priorita sa viaže aj na cieľ zabezpečenia vyššej kvality vysokoškolského vzdelávania a s tým spojený záväzok „aktívne vystupovať proti podvodom a nešvárom, ktoré sa v slovenskom vysokom školstve zakorenili nielen na úrovni jednotlivcov, ale celých inštitúcií". Plánovaným opatrením pre naplnenie tejto priority je „vytvorenie mechanizmu na odobratie podvodne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov, ktorý bude riešiť individuálne aj systémové zlyhania".

V zmysle týchto záväzkov je preto základným cieľom navrhovanej právnej úpravy vytvoriť zákonné predpoklady na:

- zníženie pravdepodobnosti plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov

- zvýšenie porovnateľnosti kvality a konkurencieschopnosti vysokých škôl

- lepšie rozhodovanie budúcich študentov a pedagógov vysokých škôl pri výbere vysokej školy

Navrhovaná právna úprava prispeje k naplneniu týchto cieľov tým, že umožní:

- verejnosti podieľať sa na odhalení plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov

- verejnosti a nezávislým odborníkom vyhodnocovať kvalitu záverečných prác ako aj prác potrebných pre získanie vedecko-pedagogického titulu

- budúcim študentom a pedagógom vysokých škôl pri výbere vysokej školy osobne posúdiť úroveň jedného z najdôležitejších výstupov práce študenta či pedagóga

Tento návrh nebude mať dôsledky pre verejné financie, keďže už podľa súčasného legislatívneho stavu existuje centrálny register záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý jednotlivé vysoké školy napĺňajú uvedenými prácami.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu študenta so zverejnením a sprístupnením jeho práce ako podmienka pripustenia k obhajobe záverečnej práce alebo rigoróznej práce. Podmienka sa stanovuje bez nároku na odmenu a s výnimkou prípadov, ak bola záverečná alebo rigorózna práca (alebo jej časť) pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, ako sa uvádza v §63, ods. 11.

K bodu 2

Ruší sa obmedzenie na prístup k údajom v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác len na osobitne poverených zamestnancov ministerstva, vysokej školy a právnickej osoby poverenej prevádzkovaním centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, v súlade s požiadavkami verejného sprístupnenia prác.

K bodu 3

Zavádza sa povinnosť zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Formou zverejnenia prác je ich sprístupnenie na internete. Návrh úpravy zohľadňuje Zákon č. 618/2003 Z.z. (autorský zákon) požiadavkou písomného súhlasu autora so zverejnením práce bez nároku na odmenu. V ohľade na ten istý zákon sa zavádza povinnosť sprístupňovať práce použitím takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti rozmnožovať túto prácu. Návrh úpravy zároveň zavádza výnimku pre prípady, ak bola záverečná, rigorózna alebo habilitačná práca (alebo jej časť) pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, v súvislosti s čím sa zavádza povinnosť vysokej školy preukazovať prevádzkovateľovi registra čestné vyhlásenie autora, uvádzajúce detaily publikácie.

K bodu 4

Zavádza sa povinnosť ministerstva všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť formát výmeny údajov a vzory dokumentácie súvisiacej s vydávaním písomného súhlasu uchádzačov ako prílohu záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce.

K bodu 5

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti na dobu jej úschovy a bez nároku na odmenu ako podmienka úspešného absolvovania habilitačného konania na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent".

K bodu 6

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti na dobu jej úschovy a bez nároku na odmenu ako podmienka úspešného absolvovania habilitačného konania na získanie umelecko-pedagogického titulu „docent".

K čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. mája 2011, aby sa umožnila technologická príprava na naplnenie zákona. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1891

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: