Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

46/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 3.3. 2011, 19:11

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") sa navrhujú zmeny a doplnenia na základe

a) SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie,

b) vlastnej iniciatívy v súvislosti s vykonávaním dohľadu nad bankami a overovaním funkcie modelov merania rizík v bankách.

Návrhom zákona sa má zabezpečiť prebratie uvedenej smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky (vrátane vykonávacích predpisov) v lehote najneskôr do konca októbra 2010 a s účinnosťou zákona a ostatných s tým súvisiacich prijatých právnych predpisov od 31. decembra 2010. Táto novela smerníc spolu so smernicami Komisie 2009/27/ES a 2009/83/ES predstavujú ucelenú zmenu v pravidlách regulácie dohliadaných subjektov (bánk a obchodníkov s cennými papiermi), sú výsledkom viacročnej prípravy na medzinárodnej úrovni a riešia aj niektoré nedostatky, ktoré nastali z dôvodu finančnej krízy.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie

Vláda Slovenskej republiky.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

v primárnom práve:

v sekundárnom práve (prijatom pred nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - po 30. novembri 2009):

Čiastočný.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Osobitná časť

K ustanoveniam článku I

K bodu 1

Navrhovaným znením dochádza zjednoteniu používania pojmu v súvislosti s definíciou finančnej holdingovej spoločnosti v § 44 ods. 13 písm. a) zákona o bankách.

K bodu 2

Legislatívno- technická úprava súvisiaca s bodom 3.

K bodu 3

Doplnenie poznámky pod čiarou k odkazu 8 o ďalšie zákony a usmernenie.

K bodu 4

Navrhovaným znením dochádza k dôslednej transpozícii článku 1 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (ďalej len „smernica 2009/111/ES"), ktorým sa dopĺňa článok 40 odsek 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (ďalej len „smernica 2006/48/ES"). Pre Národnú banku Slovenska sa dopĺňa povinnosť zohľadňovať možný vplyv jej rozhodnutí na stabilitu finančného systému v členských štátoch, najmä v kritických situáciách. Obdobné ustanovenie je už v súčasnosti obsiahnuté v § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. z. o Národnej banke Slovenska („Národná banka Slovenska v oblasti finančného trhu prispieva k stabilite finančného systému ... pritom vykonáva dohľad nad finančným trhom...").

Pojem „stabilita finančného systému" je už použitý v § 48 ods. 1 zákona 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách"). Pojem „kritická situácia" v zmysle § 48 ods. 8 písm. c) zákona o bankách, v zmysle tohto ustanovenia nie je definovaná a bude upravená opatrením Národnej banky Slovenska.

K bodu 5

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 4, ktorým sa doplňujú články 42a a 42b smernice 2006/48/ES. Nedostatočná výmena informácií medzi orgánom dohľadu v inom členskom štáte a Národnou bankou Slovenska sa môže prejaviť ako škodlivá pre finančnú stabilitu v iných členských štátoch. Právo na informácie Národnej banky Slovenska, najmä pri kríze pobočiek zahraničných úverových inštitúcií určených ako dôležitých, je preto potrebné posilniť. Na tento účel sa vymedzuje postup na určenie pobočky zahraničnej úverovej inštitúcie ako dôležitej.

K bodu 6

Z pôvodného znenia tohto ustanovenia sa vypúšťa slovo „právnická", pretože pôvodná formulácia („právnická osoba") vyraďovala fyzické osoby z okruhu osôb vykonávajúcich nepriamy podiel, hoci by sa ani fyzickej osobe nemalo brániť nadobudnúť takúto formu podielu. Navrhovaná úprava je v súlade s analogickou úpravou v zákone č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /§ 3 písm. e)/.

K bodu 7

Navrhovaným znením dochádza k oprave technicko-legislatívnej chyby, ktorá vznikla pri predchádzajúcej novele zákona o bankách. Prijatím zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo nutné vypustiť jedno z písmen v § 2 ods. 2 zákona o bankách. Posun ostatných písmen tohto ustanovenia však neúmyselne nebol zohľadnený v § 11 zákona o bankách, ktorým sa upravuje osobitne činnosť zahraničných bánk na území Slovenskej republiky, ak im bolo vydané povolenie na bankovú činnosť v inom členskom štáte. Súčasťou notifikácie ohľadne využívania „jednotného európskeho povolenia" je vždy uvedenie povoleného rozsahu činností domovským orgánom dohľadu; notifikovaných činností sa ale netýkajú také činnosti úverovej inštitúcie, ktoré presahujú rámec činností vymenovaných v prílohe I smernice 2006/48/ES o ich vzájomnom uznávaní.

§ 2 ods. 2 zákona o bankách tradične obsahuje aj také činnosti, ktoré sa nemajú stať predmetom vzájomného uznávania medzi členskými štátmi a orgánmi dohľadu členských štátov. V našom prípade ide o vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov a vykonávanie funkcie depozitára podielových fondov v kolektívnom investovaní. Na tieto činnosti je potrebné pobočke zahraničnej banky (hoci so sídlom v inom členskom štáte) najskôr vydať povolenie Národnej banky Slovenska.

K bodu 8

Najmä nutnosť ustanovenia podrobností o organizačnej štruktúre a systéme riadenia banky a podrobností o systéme vnútornej kontroly banky opatrením Národnej banky Slovenska stratila časom svoje opodstatnenie. Prax pri vykonávaní dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk to nevyžaduje, a to aj vzhľadom na pomerne podrobnú úpravu v samotnom zákone o bankách. Preto sa príslušné splnomocňovacie ustanovenie mení z obligatórneho na fakultatívne.

K bodu 9

Ide o dôslednú implementáciu čl. 123 a čl. 124 smernice 2006/48/ES z hľadiska možnosti ukladania opatrení na nápravu za nedostatočné krytie rizík banky vlastnými zdrojmi (tzv. druhý pilier Novej bazilejskej dohody o kapitáli). Článok 124 smernice vysvetľuje, ako má členský štát zabezpečiť právomoc orgánu dohľadu vymáhať dostatočné krytie rizík banky. Článok 123 smernice vysvetľuje, ako uložiť povinnosť banky alokovať svoje vlastné zdroje na všetky identifikované riziká, a to systémom hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu.

Jestvujúce znenie zákona o bankách ukladá takúto povinnosť v § 27 ods. 3 a jej neplnenie sa dá sankcionovať napríklad podľa § 50 ods. 1 písm. m) zákona o bankách. Metodika na používanie systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu a interpretácia § 27 ods. 3 zákona o bankách je dnes upravená metodickým usmernením Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2007 a nemá teda povahu právneho predpisu.

Prax pri dohľade nad bankami ukazuje, že účinnejším nástrojom pri vyžadovaní plnenia § 27 ods. 3 zákona o bankách by bol vykonávací predpis Národnej banky Slovenska, na ktorého vydanie sa navrhuje príslušné splnomocňovacie ustanovenie. Vecným podkladom pre takýto vykonávací predpis by bol obsah uvedeného metodického usmernenia.

K bodu 10

Navrhovaným znením dochádza k oprave technicko-legislatívnej chyby § 28 ods. 1 písm. b) zákona o bankách. Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. b) sa žiada o predchádzajúci súhlas na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie banky, vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s bankou. Z konštrukcie tohto ustanovenia nevyplýva, že by bolo možné aj splynutie inej právnickej osoby s bankou. Zákon o bankách v tomto ustanovení výslovne uvádza len zlúčenie inej právnickej osoby s bankou. V zmysle § 28 ods. 6 zákona o bankách sa však žiadosť podáva už aj na splynutie inej právnickej osoby s bankou.

K bodu 11

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 15, ktorým sa mení článok 81 odsek 2 smernice 2006/48/ES. Ustanovenie týkajúce sa použitia ratingu ratingovej agentúry na určenie rizikovej váhy expozície v rámci štandardizovaného prístupu, je potrebné dať do súladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L. 302, 17. 11. 2009).

K bodu 12

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 17, ktorým sa mení článok 89 ods. 1 písm. d) smernice 2006/48/ES. Priradenie nulovej rizikovej váhy sa rozširuje nie iba pre Slovenskú republiku, ale pre všetky členské štáty Európskej únie.

K bodu 13

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 18, ktorým sa mení článok 97 odsek 2 smernice 2006/48/ES. Ustanovenie týkajúce sa použitia ratingu ratingovej agentúry na určenie rizikovej váhy expozície voči majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie, je potrebné dať do súladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L. 302, 17. 11. 2009).

K bodu 14

K § 33e ods. 1 a 2

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 22, ktorým sa mení článok 111 odsek 1 smernice 2006/48/ES a ktorým sa vypúšťajú odseky 2 a 3 tohto článku. Súčasný režim veľkej majetkovej angažovanosti pochádza z roku 1992. Existujúce požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť bolo preto potrebné prehodnotiť. Zrušuje sa limit majetkovej angažovanosti vo výške 20 % voči materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti, skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť banky a jej iné dcérske spoločnosti, alebo skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti banky. Keďže strata vyplývajúca z expozície voči úverovým inštitúciám alebo investičnej spoločnosti môže byť rovnako veľká ako strata z akejkoľvek inej expozície, s týmito expozíciami sa má zaobchádzať a majú sa oznamovať tak, ako akékoľvek iné expozície. Zavádza sa alternatívny kvantitatívny limit na zmiernenie neúmerného vplyvu takéhoto prístupu na menšie inštitúcie.

Na základe vypustenia pôvodného čl. 111 odsek 2 a 3 smernice 2006/48/ES, zaniká nie len možnosť ustanovovať znížený 20% limit angažovanosti voči materskej spoločnosti, voči dcérskym spoločnostiam, voči skupinám hospodársky spojených osôb, ktorých sú materské a dcérske spoločnosti súčasťou, ale aj možnosť vyňať dcérsku alebo materskú spoločnosť z limitu angažovanosti ako takého za sprísneného monitorovacieho režimu orgánu dohľadu. Zaniká aj možnosť ustanovovať celkový limit angažovaností na úrovni 800% vlastných zdrojov banky, čím definitívne zaniká doterajší obsah § 33e ods. 2 zákona o bankách.

K § 33e ods. 3

Navrhovaným znením § 33a ods. 3 dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 22, ktorým sa mení článok 111 odsek 4 smernice 2006/48/ES. Navrhovaná zmena súvisí s novým režimom majetkovej angažovanosti. Princíp oznamovacej povinnosti banky voči Národnej banke Slovenska v prípade porušovania obmedzení majetkových angažovaností sa nemení.

K § 33e ods. 4

Navrhovaným znením § 33e ods. 4 ide o transpozíciu smernice 2009/111/ES článku 2 ods. 4 zmien a doplnení smernice 2006/49/ES, ktorým sa mení a dopĺňa článok 31 smernice 2006/49/ES.

Pokiaľ ide o čl. 31 prvý odsek písmeno a), jestvujúce znenie je prenesené do § 33e ods. 4 písm. a) v spojení s členením § 33e ods. 1 na písmená a) a b) zákona o bankách s ohľadom na nutnosť sledovania angažovaností za obe knihy s prihliadnutím na celé vlastné zdroje a angažovaností len za bankovú knihu s prihliadnutím na vlastné zdroje základné a dodatkové. To je aj dôvod, prečo je doterajší § 33e ods. 1 zákona o bankách tak zložitý. Znamená, že hoci je snahou štruktúru § 33e ods. 1 zákona o bankách trochu zjemniť, nutnosť sledovania angažovaností aj len za bankovú knihu nezaniká, a to kvôli uplatňovaniu národného oprávnenia daného v čl. 31 smernice 2006/49/ES. Obdobne to platí o kombinácii § 74a ods. 4 s § 74a ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), pokiaľ ide obchodnú a neobchodnú knihu.

Čl. 31 prvý odsek písmeno a) smernice 2006/49/ES sa obsahovo nemení, zohľadňuje najviac súvisiace zmeny v ustanoveniach o limitoch angažovaností podľa smernice 2006/48/ES. Preto nejestvuje dôvod meniť povahu ustanovení zákona o bankách.

Pokiaľ ide o čl. 31 prvý odsek písmeno b), jestvujúce znenie je prenesené do § 33e ods. 4 písm. b) zákona o bankách (resp. § 74a ods. 4 písm. b) zákona o cenných papieroch.

Opäť ide o rovnakú situáciu, ako v predošlom písmene smernice či zákona. Nejestvuje ani v tomto prípade dôvod na vecnú zmenu národnej legislatívy.

Pôvodný čl. 31 prvý odsek písm. e) smernice 2006/49/ES má svojho reprezentanta v § 33e ods. 4 písm. e) zákona o bankách a v § 74a ods. 4 písm. e) zákona o cenných papieroch. Znovu ide o situáciu, kde smernica 2006/49/ES len zosúlaďuje svoje znenie s vecnými zmenami v oblasti ustanovenia limitov angažovaností podľa smernice 2006/48/ES. Preto nie je dôvod na vecnú zmenu v národnej legislatíve.

Pokiaľ ide o zmeny v čl. 31 druhý odsek smernice 2006/49/ES, vidno, že táto zmena smernice je ozaj nebadaná, avšak sleduje dôslednosť v gramatike a nutnosti vyjadriť, že už môže ísť o prekročenie viacerých limitov angažovanosti, nie len jedného. Preto nie je dôvod na vecnú zmenu v národnej legislatíve, konkrétne v príslušnom výkazníckom opatrení, a to v opatrení Národnej banky Slovenska č. 6/2009 a v samotnom § 33e ods. 4 písm. e) zákona o bankách a v súvisiacom ustanovení zákona o cenných papieroch. Bude však potrebné upraviť príslušný vzor hlásenia o týchto prekročeniach angažovaností.

K § 33e ods. 5

Navrhovaným znením § 33e ods. 5 zákona o bankách sa sleduje aj dôsledná transpozícia smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 19, ktorým sa doplňuje znenie článku 106 smernice 2006/48/ES novým odsekom 3, ako aj dôsledná transpozícia smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 21, ktorým sa mení znenie článku 110 ods. 3 smernice 2006/48/ES. Kombináciou týchto dvoch obligatórnych ustanovení smerníc s pôvodným znením § 33e ods. 5 vzniká doplnené znenie tohto ustanovenia.

K bodu 15

Ide o zosúladenie s navrhovanými úpravami § 33e ods. 5 zákona o bankách.

K bodu 16

Navrhovaným znením zmien ide o úplnú transpozíciu smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 2 písm. b), ktorým sa mení čl. 4 bod 45 písm. b) smernice 2006/48/ES, ak sa jedna z predmetných osôb dostane do finančných ťažkostí, najmä do ťažkostí s financovaním alebo splácaním, je pravdepodobné, že sa do ťažkostí s financovaním alebo splácaním dostane aj druhá z osôb, resp. všetky ostatné.

K bodu 17

Navrhovanou úpravou v § 33e ods. 15 sa vnútorný odkaz na odseky 8 a 14 rozširuje o odkaz na odsek 3.

K bodom 18 a 19

Úprava § 38 odseku 3 a 4 precíznejšie formuluje, že dáta poskytnuté banke podľa odseku 3 môže banka ďalej poskytnúť klientovi, ktorého sa týkajú a že tieto dáta, ktoré klient o sebe z registra získa, už nie sú predmetom bankového tajomstva.

K bodom 20 až 23

Pri praktickom uplatňovaní ustanovenia § 38a zákona bolo zistené, že toto neobsahuje podmienky na zabezpečenie primeranej bezpečnosti prevádzok bánk a pobočiek zahraničných bánk. Banky aj v prípade nefunkčnosti bezpečnostných opatrení povoľovali vstup verejnosti do priestorov, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a súčasne manipulácia s peňažnou hotovosťou, čím bola banka alebo pobočka zahraničnej banky vystavená zvýšenému riziku . Taktiež bola týmto sťažená možnosť objasnenia trestnej činnosti spáchanej konkrétnou osobou.

K bodom 24 a 25

Účel zberu údajov z bánk a zahraničných bánk Ministerstvom financií SR je iný, než účel zberu údajov v Národnej banke Slovenska. Z tohto dôvodu sa riešia oddelene aj splnomocňovacie ustanovenia na vydanie podzákonných predpisov, ktoré zohľadňujú tieto rozdiely.

K bodu 26

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 31, ktorým sa mení článok 129 smernice 2006/48/ES. Predmetom zmeny je rozšírenie činností uvedených v pôvodnom znení článku 124 podliehajúcich plánovaniu a koordinácii činností dohľadu, o ďalšie činnosti uvedené v článkoch 123, 136, v kapitole 5 a v prílohe 5, a to v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu.

K bodu 27

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 31, ktorým sa mení článok 129 smernice 2006/48/ES. Predmetom zmeny je najmä zavedenie povinnosti plánovania a koordinácie činností dohľadu v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu pri príprave na kritické situácie a počas nich.

K bodu 28

Ide o dosiahnutie súladu so smernicou 2006/48/ES a smernicou 2006/49/ES pokiaľ ide nutnosť zabezpečenia, aby orgány dohľadu členských štátov navzájom spolupracovali aj pri prijímaní rozhodnutí o vydaní predchádzajúceho súhlasu na používanie alebo zmenu vlastného modelu merania trhových rizík; doterajšie znenie ustanovenia zabezpečuje spoluprácu v prípade vlastných modelov merania kreditných rizík (napríklad prístup interných ratingov) a vlastných modelov merania operačných rizík (napríklad pokročilý prístup merania).

K bodu 29

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 31, ktorým sa dopĺňa odsek 3 v článku 129 smernice 2006/48/ES. Kolégiá orgánov dohľadu predstavujú ďalší a významný krok smerom k zefektívňovaniu spolupráce a konvergencie v oblasti dohľadu v Európskej únii. Spolupráca orgánov dohľadu, ktoré sa prostredníctvom kolégií zaoberajú skupinami a holdingovými spoločnosťami, ako aj ich dcérskymi spoločnosťami a pobočkami, predstavuje fázu vo vývoji smerom k ďalšej regulačnej konvergencii a integrácii dohľadu. Vzájomná dôvera medzi orgánmi dohľadu a rešpektovanie ich príslušných právomocí má zásadný význam. V prípade konfliktu medzi členmi kolégia v súvislosti s týmito rozdielnymi právomocami majú zásadný význam nestranné a nezávislé odporúčania, ako aj mechanizmy zverejňovania a riešenia konfliktov na úrovni Európskej únie.

K bodu 30

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 32, ktorým sa mení článok 130 odsek 1 smernice 2006/48/ES, k transpozícii Smernice 2009/111/ES čl. 1 ods. 5, ktorým sa mení článok 49 smernice 2006/48/ES a k transpozícii Smernice 2009/111/ES čl. 1 ods. 6, ktorým sa mení článok 50 smernice 2006/48/ES. Predmetom zmeny je najmä novo koncipovaný článok 130 odsek 1 smernice 2006/48/ES (podporne aj novo koncipované články 49 a 50 smernice 2006/48/ES), v ktorom sa jednoznačnejšie určujú povinnosti orgánu dohľadu zodpovedného za výkon dohľadu na konsolidovanom základe v prípade, ak nastane kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch a určujú sa jednoznačne orgány, ktoré musia byť upozornené v prípade vzniku takejto situácie.

K bodu 31

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii Smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 33, ktorým sa vkladá článok 131a ods. 1 a 2 smernice 2006/48/ES. Predmetom doplnenia je nový článok 131a ods. 1 a 2, ktorým sa určujú povinnosti pri zriaďovaní kolégií orgánov dohľadu na účely zjednodušenia plnenia úloh uvedených v článku 129 a 130 odsek 1 smernice 2006/48/ES; určujú sa úlohy kolégií orgánov dohľadu, povinnosť spolupráce, možnosť výmeny informácií, ako povinnosti orgánu dohľadu zodpovedného za výkon dohľadu na konsolidovanom základe v rámci kolégií orgánov dohľadu.

K bodu 32

Legislatívno-technická zmena. Návrh zmeny súvisí s prečíslovaním odsekov § 6 zákona o bankách podľa tohto návrhu zákona.

K bodu 33

Legislatívno-technická zmena vzhľadom k tomu, že právo Európskych spoločenstiev sa na základe Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, recipovalo do práva Európskej únie.

K bodu 34

Na základe poznatkov z praxe sa navrhuje novelizácia ustanovenia § 50 odseku 10 zákona o bankách tak, aby sa zabezpečila jeho harmonizácia s obsahovo obdobnými ustanoveniami iných zákonov v oblasti finančného trhu (napríklad s § 106 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), čím sa vytvárajú legislatívne predpoklady na zdokonalenie interpretácie a aplikácie § 50 ods. 10 zákona o bankách v záujme efektívneho výkonu dohľadu.

K bodu 35

Odkaz na toto ustanovenie je v § 53 ods. 5 zákona o bankách už neaktuálne. § 97 zákona o bankách je zrušený už od 1.1.2006.

K bodu 36

Podľa § 60 ods. 1 zákona o bankách podáva NBS návrh na zápis nútenej správy do obchodného registra. V § 60 ods. 2 zákona o bankách sú vymenované údaje, ktoré sa v súvislosti s vyššie uvedeným návrhom, zapisujú do obchodného registra, no len vo vzťahu k správcovi, ktorý je fyzickou osobou. Keďže zákon o bankách umožňuje, aby nútenú správu vykonávala aj právnická osoba, dopĺňajú sa údaje do § 60 ods. 2, ktoré je potrebné zapísať do obchodného registra, ak nútenú správu vykonáva správca – právnická osoba.

K bodu 37

V nadväznosti na novú povinnosť Fondu ochrany vkladov, navrhnutú doplnením odseku 7 v § 12 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to pravidelne jedenkrát ročne overovať funkčnosť systému vyplácania náhrad za nedostupné vklady, sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné fondu poskytovať údaje podľa § 12 ods. 1 tohto zákona. Táto nová povinnosť pre Fond ochrany vkladov vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu. Z navrhovanej úpravy poznámky pod čiarou k odkazu 57 (k § 63 ods. 2 písm. c) zákona o bankách) bude vyplývať, že neplnenie predmetnej povinnosti zo strany banky alebo pobočky zahraničnej banky môže byť dôvodom na odobratie bankového povolenia.

K bodom 38 a 39

Po narodení dieťaťa sa prudko zvýšia náklady každej mladej rodiny. Cieľom uvedenej legislatívnej zmeny je rozšíriť povinnú náležitosť zmluvy o hypotekárnom úvere tak, aby mala mladá rodina možnosť odkladu splátok istiny hypotekárneho úveru alebo možnosť zníženia celej anuitnej splátky hypotekárneho úveru až na polovicu jej výšky, a to počas dvoch rokov po narodení dieťaťa. Nakoľko je už dnes možné odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru po dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru, je potrebné legislatívne upraviť, že toto doterajšie ustanovenie (§ 85a ods. 3 písm. b) druhý bod zákona o bankách) nie je touto novou právnou úpravou dotknuté. Novú právnu úpravu je však potrebné zaviesť z dôvodu, že k narodeniu dieťaťa môže dôjsť aj po 5 rokoch od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru. To znamená, že aj po skončení tohto 5 ročného obdobia bude mať mladý poberateľ hypotekárneho úveru počas trvania úverového vzťahu možnosť dvojročného odkladu splácania istiny alebo zníženia mesačnej anuitnej splátky hypotekárneho úveru pri prvom a pri každom ďalšom narodení dieťaťa, avšak nárok na štátny príspevok pre mladých bude mať len na dobu 5 rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru (§ 85b ods. 9 zákona o bankách).

K bodu 40

Platná právna úprava zákona o bankách (§ 85a ods. 5, § 85b ods. 3 druhá veta a ods. 6) ustanovuje, že viacerými spoludlžníkmi nemusia byť len manželia, preto je potrebné túto okolnosť upraviť aj v ustanovení § 85a ods. 1, ktoré vymedzuje mladých poberateľov hypotekárneho úveru.

K bodu 41

Navrhovanou právnou úpravou sa zruší podmienka, podľa ktorej musí mať každý z manželov príjem nižší ako 1,3 násobok priem. mesačnej mzdy v nár. hospodárstve (v súčasnosti 942,5 eur) a namiesto toho sa ustanoví, že je postačujúce, aby ich spoločný príjem nepresahoval 2,6 násobok priem. mesačnej mzdy v nár. hospodárstve. To znamená, že bude môcť ísť o rôzne kombinácie príjmov tak, aby v súhrne nepresahovali ustanovený limit. Z dôvodu uvedeného v odôvodení k predchádzajúcemu bodu je potrebné ustanoviť takýto limit aj pri iných viacerých spoludlžníkoch ako sú manželia, a to obdobne tak, aby ich príjem spolu nepresahoval 1,3 násobok priem. mesačnej mzdy v nár. hospodárstve vynásobený počtom spoludlžníkov.

K bodu 42

Navrhovanou právnou úpravou sa z dôvodu výkladových problémov v aplikačnej praxi upresňuje, že po zániku nároku na štátny príspevok pre mladých má mladý poberateľ hypotekárneho úveru nárok na štátny príspevok ustanovený v § 84 ods. 1 zákona, avšak tento nárok si môže uplatniť len na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere (§ 85 ods. 3 zákona o bankách).

K bodu 43

V praxi bolo v poslednom čase zaznamenaných niekoľko prípadov odmietnutia poskytnúť predmetné údaje zo strany banky. Na základe uvedeného sa navrhuje upraviť ustanovenie § 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. tak, aby sa údaje bankového tajomstva poskytovali službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátranie po nich. Takto formulované ustanovenie v sebe zahŕňa aj možnosť poskytovať údaje v súvislosti s odhaľovaním daňových únikov a nezákonných finančných operácií a financovania terorizmu, čo je v podstate druh trestnej činnosti. Súčasné znenie predmetného ustanovenia spôsobovalo vyššie uvedené problémy. Ide o spresnenie predmetného ustanovenia a odstránenie praktických problémov. Zároveň sa navrhuje prelomiť bankové tajomstvo aj vo vzťahu k finančnej polícií na účely plnenia jej úloh podľa novej právnej úpravy, ktorou je zákon č. 101/2010 Z.z. o preukazovaní pôvodu majetku.

K bodom 44 a 45

Navrhuje sa novelizovať ustanovenia § 92a odsekov 3 a 5 zákona o bankách tak, aby novelizované ustanovenia zohľadňovali skutočnosť, že čoraz viac narastá vzájomné prepojenie medzi jednotlivými sektormi finančného trhu, permanentne sa rozširujú hybridné finančné produkty a narastá úloha finančných konglomerátov. Pritom sa zároveň navrhuje spresniť ustanovenia zabezpečujúce ochranu práva klientov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk.

K bodu 46

Navrhuje sa doplniť ustanovenia § 94 ods. 2 zákona o bankách tak, aby sa zabezpečila harmonizácia novelizovaného § 94 ods. 2 jednak s § 9 ods. 4 zákona o bankách (pokiaľ ide o doplnenie slov do doterajšej vety v § 94 ods. 2) a jednak s obdobnými ustanoveniami iných zákonov v oblasti finančného trhu (pokiaľ ide o doplnenie novej vety do § 94 ods. 2 zákona o bankách).

K bodu 47

Posudzovanie modelov pre výpočet kapitálových požiadaviek si vyžaduje osobitný postup v konaní, pre ktorý nepostačujú inštitúty, ktoré je možné využiť podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä z dôvodu, že v týchto prípadoch Národná banka Slovenska participuje na skupinovom posudzovaní týchto modelov podľa § 47 zákona o bankách. Preto je potrebné stanoviť špecifický postup posudzovania modelov pre výpočet kapitálových požiadaviek v konaniach, ktoré Národná banka Slovenska vedie na žiadosť účastníka konania, v tomto prípade banky.

Vzhľadom na tento osobitný proces, ktorý sa vyžaduje len v bankovom sektore, sa táto úprava navrhuje v zákone o bankách a nie v zákone o dohľade, v záujme zachovania jednotnosti procesných postupov.

K bodu 48 a 49

Legislatívno-technická zmena vzhľadom k tomu, že právo Európskych spoločenstiev sa na základe Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, recipovalo do práva Európskej únie.

K bodu 50

Ide o prechodné ustanovenie k úpravám účinným od účinnosti tohto zákona.

K bodu 51

Príloha zákona o bankách sa dopĺňa o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2010, ktorou sa dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES.

K ustanoveniam článku II

K bodu 1

Navrhovaným znením dochádza k zosúladeniu znenia zákona so znením zákona o bankách a k oprave technicko-legislatívnej chyby, ktorá vznikla pri predchádzajúcej novele zákona o bankách v súvislosti s definíciou finančnej holdingovej spoločnosti v § 44 ods. 13 písm. a) zákona o bankách. Zákon o cenných papieroch používa pojem „finančná holdingová inštitúcia" vo viacerých ustanoveniach.

K bodu 2

Z pôvodného znenia tohto ustanovenia sa vypúšťa slovo „právnická", pričom pôvodná formulácia vyraďovala fyzické osoby z okruhu osôb vykonávajúcich nepriamy podiel, hoci by sa ani fyzickej osobe nemalo brániť nadobudnúť takúto formu podielu. Navrhovaná úprava je v súlade s analogickou úpravou v zákone o poisťovníctve (§ 3 písm. e).

K bodu 3

Navrhnutou úpravou ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o cenných papieroch a investičných službách sa zabezpečuje jeho zosúladenie s aktuálnym znením ustanovení § 3 ods. 1 písm. i) a § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorých možno dlhopis na meno vydať aj v listinnej podobe.

K bodu 4

Úprava ustanovenia § 12 ods. 1 legislatívne nadväzuje na navrhnutú úpravu § 3 ods. 1 zákona o cenných papieroch a investičných službách.

K bodu 5

Navrhovanou znením dochádza k úprave názvu Európskej komisie.

K bodu 6

K § 74a ods. 1, 2 a 3

Navrhovaným ustanovením § 74a ods. 1, 2 a 3 zákona o cenných papieroch sa transponuje smernica 2009/111/ES článku 2 ods. 2 časti pozmeňujúcej smernicu 2006/49/ES, pokiaľ ide o zmeny v čl. 28 ods. 1 tejto smernice o obmedzeniach majetkových angažovaností inštitúcií v súlade s článkami 106 až 118 smernice 2006/48/ES.

Ustanovuje sa výnimka z angažovaností pre niektoré investičné spoločnosti. To má za následok nutnosť upraviť výpočet majetkových angažovaností pre obchodníkov s cennými papiermi podľa zákona o cenných papieroch v § 74a. Ide o paralelný spôsob úpravy § 74a ods. 1 v závislosti od definitívneho znenia § 33e ods. 1 zákona o bankách. Výnimku z angažovaností pre obchodníka s cennými papiermi predstavuje následne kategória podľa § 74 ods. 12 zákona o cenných papieroch, ktorým je transponovaný čl. 20 ods. 2 smernice 2006/49/ES; čl. 20 ods. 3 smernice nie je ako národné oprávnenie doteraz transponovaný, považujeme ale za potrebné v tejto súvislosti sa ním zaoberať.

Článok 28 odsek 1 smernice 2006/49/ES v nadväznosti na článok 20 odseku 3 smernice 2006/49/ES pripúšťa udeliť výnimku z majetkovej angažovanosti aj subjektom, ktoré sú podľa zákona o cenných papieroch nepriamo definované v § 54 ods. 13 a 14, teda tým obchodníkom s cennými papiermi, ktorí nie sú pri poskytovaní investičných služieb oprávnení držať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klienta a obchodníkom s cennými papiermi, ktorí poskytujú len investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo e) zákona o cenných papieroch a nie sú pri ich poskytovaní oprávnení držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta.

Rovnako ako v prípade úpravy pre banky, zaniká aj možnosť ustanovovať celkový limit angažovaností na úrovni 800% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi, čím definitívne zaniká doterajší obsah § 74a ods. 2 zákona o cenných papieroch.

Princíp oznamovacej povinnosti obchodníka s cennými papiermi voči Národnej banky Slovenska v prípade porušovania obmedzení majetkových angažovaností sa nemení.

K § 74a ods. 4

Pokiaľ ide o nepozmeňované znenie čl. 28 ods. 2 smernice 2006/49/ES, treba pripomenúť, že má stále generálny vplyv na definíciu majetkovej angažovanosti z pohľadu členenia na neobchodnú a obchodnú knihu aj pre obchodníkov s cennými papiermi, ako aj na plnenie limitov angažovaností z pohľadu členenia na tieto knihy a umožnenie ich prekračovania. Vychádza, že paralelné ustanovenia § 33e ods. 4 zákona o bankách a § 74a ods. 4 zákona o cenných papieroch po malých úpravách majú byť zachované, nakoľko základná filozofia nasledujúcich článkov 29 až 32 smernice 2006/49/ES sa nemení.

Navrhovaným znením § 74a ods. 4 zákona o cenných papieroch ide o transpozíciu smernice 2009/111/ES článku 2 ods. 4 zmien a doplnení smernice 2006/49/ES, ktorým sa mení a dopĺňa článok 31 smernice 2006/49/ES.

K bodu 7

Navrhovaným znením zmien ide o úplnú transpozíciu smernice 2009/111/ES článku 1 ods. 2 písm. b), ktorým sa mení čl. 4 bod 45 písm. b) smernice 2006/48/ES, ak sa jedna z predmetných osôb dostane do finančných ťažkostí, najmä do ťažkostí s financovaním alebo splácaním, je pravdepodobné, že sa do ťažkostí s financovaním alebo splácaním dostane aj druhá z osôb, resp. všetky ostatné.

K bodu 8

Navrhované znenie je analogické voči úprave v § 33e ods. 15 zákona o bankách.

K bodu 9

Pokiaľ ide o § 74b ods. 2 zákona o cenných papieroch, dochádza ku prenosu povinnosti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi priamo do tohto ustanovenia, nakoľko § 74b ods. 3 sa mení.

V § 74b ods. 3 zákona o cenných papieroch ide o spresnenie (zúženie) súčasného ustanovenia. Nositeľom povinnosti uverejňovania informácií je v tomto prípade pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi a rozsah jej zverejňovacích povinností je výrazne zúžený oproti požiadavkám na obchodníkov s cennými papiermi, ako im vyplýva z § 74b ods. 1 (najmä v oblasti požiadaviek na vlastné zdroje).

K bodu 10

Týmto ustanovením sa dopĺňa rozsah splnomocňovacieho ustanovenia pre obchodníkov s cennými papiermi tak, ako je to ustanovené pre banky v zákone o bankách (§ 37).

K bodu 11

Ide o opravu gramatickej chyby. Vždy išlo alebo malo ísť o vzťah kontroly alebo majetkovej účasti voči obchodníkovi s cennými papiermi. Požadované informácie sú zahrnuté iba v § 74b odsekoch 1 a 2 zákona o cenných papieroch. Informácie podľa odseku 3 sa týkajú iba pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a ustanovenie odseku 4 je splnomocňovacie ustanovenie pre NBS na vydanie príslušného opatrenia.

K bodu 12

K § 74b ods. 9

Vypúšťa sa text pôvodného § 74b ods. 9 zákona o cenných papieroch; ide o vecne príbuzné ustanovenie, ktoré bolo zo zákona o bankách (§ 37 ods. 18) vypustené zákonom č. 209/2007 Z. z., nakoľko sa táto výnimka pre banky ukázala ako neopodstatnená, resp. sa o nej ani pôvodne pri transpozícii smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES neuvažovalo.

Nakoľko možnosť vyňať určité banky pri zverejňovaní informácií za konsolidovaný celok, resp. poskytnúť pritom súčinnosť, zanikla už v minulosti, rovnaký postup má byť zvolený aj u obchodníkov s cennými papiermi, a to podľa navrhovaného zosúladenia zákona o cenných papieroch so zákonom o bankách.

Novo navrhovaným znením § 74b ods. 9 zákona o cenných papieroch dochádza k transpozícii smernice 2006/48/ES článku 145 odseku 4. Zároveň dochádza týmto návrhom k zosúladeniu postupu, aký je už v súčasnosti uplatňovaný u bánk a pobočiek zahraničných bánk v tejto veci, nakoľko podľa článku 39 smernice 2006/49/ES sa majú uplatňovať rovnaké požiadavky na investičné spoločnosti, aké sú uplatňované na úverové inštitúcie. Taktiež sa navrhovaným znením definuje na účely zákona o cenných papieroch pojem malá a stredne veľká právnická osoba.

K § 74b ods. 10

Navrhovaným znením dochádza k zosúladeniu postupu, aký je už v súčasnosti uplatňovaný u bánk a pobočiek zahraničných bánk vo veci umožnenia neuverejňovania niektorých citlivých informácií, nakoľko podľa článku 39 smernice 2006/49/ES sa majú uplatňovať rovnaké požiadavky na investičné spoločnosti, aké sú uplatňované na úverové inštitúcie.

Navrhované znenie ustanovenia § 74b ods. 10 zákona o cenných papieroch je gramaticky a obsahovo plne v súlade s aktuálnym znením § 37 ods. 11 zákona o bankách, ako vyplýva zo zmeny prijatej zákonom č. 129/2010 Z. z. s účinnosťou k 1. júnu 2010.

Nakoľko samo toto zákonné ustanovenie upravuje formu oznámenia (písomnú), nie je ďalej potrebné túto podrobnosť upraviť vykonávacím predpisom Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkazoch, hláseniach a iných správach podľa zákona o bankách a podľa zákona o cenných papieroch (to bol jeden z dôvodov spresnenia § 37 ods. 11 zákona o bankách v minulosti).

To je napokon aj dôvod, pre ktorý je možné pri najbližšej revízii opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2009 vypustiť § 4 tohto opatrenia.

K bodu 13

Navrhovaným znením § 74b ods. 11 zákona o cenných papieroch dochádza k transpozícii Smernice 2006/48/ES článku 145 ods. 3. Taktiež dochádza týmto návrhom k zosúladeniu postupu, aký je už v súčasnosti uplatňovaný u bánk a pobočiek zahraničných bánk v tejto veci, nakoľko podľa článku 39 smernice 2006/49/ES sa majú uplatňovať rovnaké požiadavky na investičné spoločnosti, aké sú uplatňované na úverové inštitúcie.

K bodu 14

Požiadavka vyplýva z aplikačnej praxe pri vykonávaní dohľadu u obchodníkov s cennými papiermi nad zaznamenávaním údajov pri poskytovaní investičných služieb a pri poskytovaní vedľajších služieb. Cieľom tohto doplnenia je efekt dôsledného vedenia denníka obchodníka s cennými papiermi.

K bodom 15, 16 a 17

Legislatívno-technická zmena vzhľadom k tomu, že právo Európskych spoločenstiev sa na základe Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, recipovalo do práva Európskej únie.

K bodu 18

Navrhovaným znením dochádza k transpozícii Smernice 2009/111/ES článku 2 odsek 7, ktorým sa doplňuje článok 38 smernice 2006/49/ES odsekom 3, podľa ktorého sa výkon dohľadu nad pobočkou určenou ako dôležitou podľa § 6 ods. 14 primerane vzťahuje aj na obchodníkov s cennými papiermi. Uvedené doplnenie článku 38 smernice 2006/49/ES požaduje, aby sa článok 42a smernice 2006/48/ES s výnimkou odseku 1 písm. a) primerane uplatňoval na dohľad nad investičnými spoločnosťami, pokiaľ investičné spoločnosti nespĺňajú kritériá ustanovené v článku 20 ods. 2 a 3 alebo článku 46 ods. 1 smernice 2006/49/ES.

K bodu 19

Na základe poznatkov z praxe sa navrhuje novelizácia ustanovenia § 144 odseku 15 zákona o cenných papieroch a investičných službách tak, aby sa zabezpečila jeho harmonizácia s obsahovo obdobnými ustanoveniami iných zákonov v oblasti finančného trhu (napríklad s § 106 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní), čím sa vytvárajú legislatívne predpoklady na zdokonalenie interpretácie a aplikácie § 144 ods. 15 zákona o cenných papieroch a investičných službách v záujme efektívneho výkonu dohľadu.

K bodu 20 a 21

Legislatívno-technická zmena vzhľadom k tomu, že právo Európskych spoločenstiev sa na základe Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, recipovalo do práva Európskej únie.

K bodu 22

Legislatívno-technická zmena vzhľadom k tomu, že právo Európskych spoločenstiev sa na základe Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, recipovalo do práva Európskej únie.

K bodu 23

Príloha k zákonu o cenných papieroch sa dopĺňa o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov vzhľadom na skutočnosť, že táto smernica doposiaľ nebola v prílohe uvedená.

K bodu 24

Prílohe k zákonu o cenných papieroch sa dopĺňa o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2010, ktorou sa dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES.

K ustanoveniu článku III

Účinnosť sa navrhuje dňom 1. marca 2011.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 12. novembra 2010.

Iveta R a d i č o v á, v.r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan M i k l o š, v.r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1335

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: