Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

37/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 17.2. 2011, 18:47

Dôvodová správa k zákonu č. 37/2011 Z. z. (k pôvodne predloženému návrhu zákona) + Spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Návrh zákona z .... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spracovaný na základe krátkodobých priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 Občianska zodpovednosť a spolupráca.

V tejto súvislosti sa zavádza anglický jazyk ako povinný cudzí jazyk tak, aby každý absolvent strednej školy vedel plynule rozprávať po anglicky. Zároveň sa znižuje byrokracia a zefektívňujú sa administratívne procesy zrušením vydávania polročných vysvedčení a stransparentňuje sa vyhlasovanie školských prázdnin v období školského vyučovania na obdobie troch rokov. Doplnením ustanovenia týkajúceho sa vydávania učebníc o zahrnutie vydávania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre žiakov so zrakovým postihnutím v iných než bežných formách sa deklaruje ich rovnocenné poskytovanie školám zabezpečujúcim výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným postihnutím s bežnými učebnicami.

Predmetný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, medzinárodnými dohovormi a Inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Navrhovaný zákon nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, na rovnosť príležitostí, na rodovú rovnosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. V nadväznosti na zamestnanosť absolventov stredných škôl vytvára predpoklady na lepšie ovládanie cudzích jazykov, najmä anglického jazyka, čiže aj lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

B. Osobitná časť

B. Osobitná časť

K článku I

K bodu č. 1:

Anglický jazyk je najrozšírenejším jazykom v medzinárodnej komunikácii, v prostredí informačných technológií, vedy, výskumu a v komerčnej sfére. Znalosť anglického jazyka zvyšuje konkurencieschopnosť uchádzača na trhu práce tak na Slovensku ako aj v zahraničí. V súčasnosti je anglický jazyk špecificky povinným cudzím jazykom vo vzdelávaní vo väčšine krajín Európskej únie, v ktorých nie je angličtina úradným jazykom.

90 % žiakov Európskej únie sa učí anglický jazyk a v Slovenskej republike už v súčasnosti cca 66 % žiakov. V súčasnosti v trinástich krajinách Európskej únie je vyučovanie anglického jazyka ustanovené ako povinný vyučovací predmet a taktiež príslušná európska legislatíva ustanovuje, aby sa v krajinách Európskej únie vyučovali najmenej dva cudzie jazyky.

Zákon definuje aj požadovanú úroveň ovládania cudzieho jazyka, z ktorého žiak vykonáva maturitnú skúšku a to v ustanovení § 74 ods. 6, ktorý hovorí, že úroveň sa meria podľa Spoločného európskeho referenčného rámca cudzích jazykov a následne vykonávací predpis k tomuto ustanoveniu hovorí, že je to na úrovni B2.

K bodu č. 2:

Podľa § 145 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú práva uchádzačov o vzdelávanie detí a žiakov zaručené v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní, ktorá je ustanovená osobitným predpisom. Právo nevidiaceho žiaka na poskytovanie učebníc a ďalších textov v Braillovom písme je praktickým naplnením tohto ustanovenia. Predmetné ustanovenie taxatívne zaručuje vydávanie a poskytovanie učebníc a ďalších textov pre žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí sa nemôžu vzdelávať používaním bežných učebníc, podľa rovnakých pravidiel ako učebnice pre intaktných žiakov.

K bodom č. 3 až 5:

Vložením slov „ak tento zákon neustanovuje inak" sa vytvára priestor, aby v súlade so zmenou ustanovenia § 55 aj po vykonaní komisionálnej skúšky v rámci individuálneho vzdelávania alebo celkového hodnotenia nemuselo byť vydané polročné vysvedčenie, ale len výpis o hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiaka.

K bodu č. 6:

Navrhované ustanovenia taxatívne určujú dni, v ktorých žiak, ktorý je plnoletý alebo zákonný zástupca maloletého žiaka, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu získava informáciu o hodnotení a klasifikácii, prospechu a správaní. Zároveň sa taxatívne určujú dni, v ktorých žiaci stredných škôl a odborných učilíšť získavajú túto informáciu pred vykonaním záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje postup, ktorým sa odstraňuje dôvod na zavedené vydávanie polročných vysvedčení ako samostatných tlačív.

V praxi treba chápať vysvedčenie ako verejnú listinu, ktorou sa žiak alebo jeho zákonný zástupca preukazuje tretej osobe o získanom stupni vzdelania alebo absolvovanom vzdelávaní napr. pri prestupe na inú školu, prijímaní na inú školu, prijímaní do zamestnania a pod. V praktickom živote polročné vysvedčenie sa využíva len minimálne, hlavne v uvedených dôvodoch.

V zmysle uvedeného a na základe skutočnosti, že hodnotenie a klasifikácia za oba školské polroky je uvedená na koncoročnom vysvedčení, považuje predkladateľ za zbytočnú administratívnu náročnosť všeobecné vydávanie polročných vysvedčení. Z uvedeného dôvodu škola zákonnému zástupcovi vydá polročné vysvedčenie len na jeho písomné vyžiadanie, čo však pre žiadateľa neznamená vznik žiadnych finančných dopadov.

K bodu 7:

Táto úprava vychádza zo zmien vykonaných v § 55. Rozširuje možnosť plnoletého žiaka a zákonného zástupcu maloletého žiaka požiadať o komisionálne preskúšanie pri spochybnení správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka školského roka.

K bodom 8 a 9:

Keďže organizácia výchovy a vzdelávania v stredných školách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je špecifická, uplatnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby sa zmeny vykonané v § 55 ods. 10 nevzťahovali na tieto stredné školy.

K bodu 10:

V záujme plynulého a kontinuálneho zabezpečenia podmienok na cestovný ruch (tvorba cestovných poriadkov), podpory podnikateľského prostredia a možnosti dlhodobého plánovania rekreačných pobytov a dovoleniek považuje predkladateľ za vhodné, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oboznámilo širokú verejnosť o termínoch školských prázdnin tri roky dopredu. V súčasnosti sa táto informácia poskytuje len na jeden školský rok.

K článku II

Účinnosť sa ustanovuje v závislosti od termínu plnenia krátkodobých opatrení. Účinnosť ustanovenia § 4 písm. c) sa posúva na 1. september 2011, keďže nie je možné zmeniť zloženie povinných vyučovacích predmetov škôl v priebehu školského roka.

Bratislava 22. septembra 2010

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Eugen Jurzyca v.r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

___________________________________________________________________

V. volebné obdobie

Číslo: 2535/2010

117a

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) vo výboroch v druhom čítaní ___________________________________________________________________

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. októbra 2010 č. 123 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport.

Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

II.

Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

III.

K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v prijatom uznesení č. 87 zo 16. novembra 2010 a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport v prijatom uznesení č. 25 z 18. novembra 2010 a v jeho doplnení - uznesenie č. 44 z 30. novembra 2010

odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré sú uvedené v IV. časti tejto spoločnej správy.

IV.

Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:

„2. V § 11 ods. 5 sa slová „ktoré schvaľuje ministerstvo školstva" nahrádzajú slovami „podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva".

Navrhuje sa, aby pri tlačivách na pedagogickú dokumentáciu ministerstvo vydávalo len vzory tlačív namiesto schvaľovania samotných tlačív.

3. V § 11 ods. 11 sa slová „ktoré schvaľuje ministerstvo školstva" nahrádzajú slovami „podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva"."

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Navrhuje sa, aby pri tlačivách na ďalšiu dokumentáciu ministerstvo vydávalo len vzory tlačív namiesto schvaľovania samotných tlačív.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

„4. V § 38 ods. 1 sa slová „§ 55 ods. 16" nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 18".".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nových odsekov 10 a 11 do § 55 (čl. I, 6. bod).

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I, 6. bode sa v § 55 ods. 10 slová „plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia" nahrádzajú slovami „žiakovi".

Keďže koncoročné vysvedčenie sa podľa navrhovanej úpravy vydá každému žiakovi (nielen plnoletému), nie je dôvod pri vydávaní polročných výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie (ktoré ani nemá charakter verejnej listiny) zavádzať iný režim (ich vydanie len plnoletému žiakovi, resp. zákonnému zástupcovi).

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I sa za 7. bod vkladá nový 8. bod, ktorý znie:

„8. V § 63 ods. 1 sa slová „na tlačive schválenom" nahrádzajú slovami „na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Navrhuje sa, aby pri tlačivách prihlášok na strednú školu ministerstvo vydávalo len vzory tlačív namiesto schvaľovania samotných tlačív.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I. sa za 7. bod vkladá nový 8. bod, ktorý znie:

„„8. V § 64 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„Zriaďovateľ strednej školy predloží na vyjadrenie samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí, do 15. júla návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku."."

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti vyjadruje zriaďovateľom stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti k počtu tried prvého ročníka všetkých stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku z hľadiska potrieb trhu práce. Podľa školského zákona však zriaďovateľ strednej školy v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja nemá žiadnu povinnosť predložiť samosprávnemu kraju na vyjadrenie návrh počtu tried I. ročníka, ktoré plánuje otvoriť v ďalšom školskom roku. Keďže zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave ukladá samosprávnemu kraju významnú kompetenciu spočívajúcu v tvorbe regionálnej stratégie odborného vzdelávania informujúcej o potrebách trhu práce, o kvalite a možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vo svojej územnej pôsobnosti, pre napĺňanie tejto kompetencie považujeme za mimoriadne dôležité, aby samosprávny kraj mal prístup k takým dôležitým informáciám, ako je údaj o počte tried I. ročníka otváraných v nasledujúcom školskom roku ostatnými zriaďovateľmi stredných škôl na území samosprávneho kraja. Predkladaný návrh prispieva k odstráneniu vzniknutej legislatívnej „diery" v zákone.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:

„9. V § 110 ods. 6 sa slová „§ 54 až 58" nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 až 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58".".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Odstránenie rozporu; v nadväznosti na navrhované znenie 8. bodu, podľa ktorého sa ustanovenie navrhovaného § 55 ods. 10 nemá vzťahovať na policajné školy, je potrebné toto ustanovenie vyňať z § 110 ods. 6.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. I sa za 9. bod vkladá nový 10. bod, ktorý znie:

„10. V § 111 ods. 6 sa slová „§ 54 až 58" nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 až 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58".".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Odstránenie rozporu; v nadväznosti na navrhované znenie 9. bodu, podľa ktorého sa ustanovenie navrhovaného § 55 ods. 10 nemá vzťahovať na školy požiarnej ochrany, je potrebné toto ustanovenie vyňať z § 111 ods. 6.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V čl. I, 10. bod znie:

„10. § 150 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky.".".

Legislatívno-technická úprava - spojenie navrhovaných odsekov 7 a 8 do jedného bez zmeny obsahu navrhovaných úprav.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V Čl. I sa dopĺňajú body 11 a 12, ktoré znejú:

„11. V § 161 ods. 2 sa slová „roku 2011/2012" nahrádzajú slovami „roku 2014/2015".

Navrhuje sa, aby sa postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách predĺžilo do školského roku 2014/2015.

V súčasnosti platné ustanovenie o trojročnom postupnom prechode na znížený počet žiakov v osemročných gymnáziách vyvoláva množstvo praktických problémov pre študentov a ich rodičov, ale aj pre školy a ich zriaďovateľov. Spôsob, akým pristúpili niektoré zákonom zmocnené orgány miestnej štátnej správy (KŠÚ) k určeniu počtov študentov, by v školskom roku 2011/2012 znamenal otváranie tried 8-ročného gymnázia s veľmi nízkym počtom žiakov (8-9). Kým súkromné školy si môžu zvýšené náklady kompenzovať zvýšením školného, pre verejných zriaďovateľov to znamená neúnosnú záťaž na úkor celkovej kvality vzdelávania v stredných školách v ich zriaďovateľskej kompetencii.

Problematické je tiež samotné ustanovenie, ktoré podľa platného znenia zákona od školského roku 2011/2012 znižuje taxatívne počet žiakov 8-ročných gymnázií na 5% z populačného ročníka, pričom neurčuje kvalitatívne kritériá, ktoré majú prijímaní žiaci spĺňať. 5%-tnú klauzulu plošne rozkladá na jednotlivé kraje v proporcii k počtu všetkých detí, bez ohľadu na podiel detí spĺňajúcich predpoklady na úspešné štúdium v 8-ročnom gymnáziu a na záujem rodičov o takúto formu štúdia. V regiónoch s vyšším podielom oboch kategórií to vytvára neúmerný dopyt a tiež priestor pre protekciu až korupciu.

Odkladom platnosti tohto opatrenia sa vytvorí priestor na vyriešenie vyššie uvedených praktických problémov, a najmä na dohodu na takej stratégii Slovenskej republiky vo vzťahu k 8-ročným gymnáziám, ktorá prispeje k zvýšeniu celkovej úrovne nášho vzdelávacieho systému a do popredia bude klásť kvalitatívny a nie kvantitatívny aspekt.

12. Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:

㤠161a

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský rok 2011/2012 najneskôr do 31. januára 2011."."

V nadväznosti na zmenu ustanovenia § 161 ods. 2 je potrebné umožniť, aby na požiadanie zriaďovateľa mohol krajský školský úrad opätovne rozhodnúť vo veci určenia počtov tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom pre rok 2011/2012 a to v termíne, ktorý umožní vykonať prijímacie konanie na tento školský rok s novými počtami.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch v bodoch 1 až 9 spoločne a tieto schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 30. novembra 2010 č. 43.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Bibiánu Obrimčákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ju poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava november 2010

Dušan Čaplovič v. r.

predseda

Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1974

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: