TlačPoštaZväčšiZmenši

349/2011 Z. z.

27.10. 2011, 14:34 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na výraznú dynamiku v prijímaní legislatívy a v jej zmenách v potravinovej oblasti. Pri vypracovaní návrhu zákona bola zohľadnená aj potreba zmeny resp. doplnenia príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., pri implementácii ktorých sa orgány úradnej kontroly potravín stretli od nadobudnutia účinnosti poslednej zmeny zákona č. 152/1995 Z. z. s určitými problémami.

Predložený návrh zákona okrem iného upravuje novým spôsobom aj oblasť pokút a iných správnych deliktov, zavádza informačnú povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na vývesnej tabuli umiestňovať výsledky kontrol a vypúšťa ustanovenia, ktoré sú už upravené inými priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie.

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, značná časť pripomienok a odporúčaní je v predloženom znení zapracovaná. K uplatneným zásadným pripomienkam sa konali rozporové konania v dňoch 23. a 24. mája 2011.

Rozpory ostali nevyriešené s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou komorou Slovenska , Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou .

Návrh zákona nezakladá dopad na štátny rozpočet, bude mať pozitívny dopad z titulu dvojnásobného navýšenia pokút, ktoré sú príjmom štátneho. Toto tvrdenie vzalo na vedomie Ministerstvo financií Slovenskej republiky v rámci predbežného pripomienkového konania aj medzirezortného pripomienkového konania. K doložke finančných vplyvov je doplnená analýza finančných vplyvov na štátny rozpočet.

Návrh zákona je v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

OSOBITNÁ ČASŤ

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2

Upravuje sa predmet úpravy zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. bol prijatý v roku 1995. Od roku 1995 došlo k podstatnej zmene pri tvorbe legislatívy, preto bolo potrebné predmet úpravy zmeniť a zosúladiť so súčasným stavom vzhľadom na to, že rozsiahla oblasť pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a ich kvalitu je riešená v súčasnosti priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie

K bodu 3

Vypúšťa sa odsek 2 vzhľadom na to, že úprava tabakových výrobkov bude riešená komplexne zákonom o tabakových výrobkoch.

K bodu 4

Upravuje sa komplexne § 2 v súlade s priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie. Pojmy, ktoré sú upravené priamo aplikovateľnými aktmi EÚ sa vypúšťajú.

K bodu 5

V súlade s novou koncepciou, podrobnosti o bezpečnosti potravín, o výrobe, manipulácii a o umiestňovaní na trh budú upravené nariadeniami vlády SR, čím dôjde k postupnému zrušeniu potravinového kódexu. Upravuje sa ustanovenie vzhľadom na novú právnu úpravu. zdravotná neškodnosť je v súčasnosti upravená priamo aplikovateľným právnym aktom ako bezpečnosť potravín.

K bodu 6

Vzhľadom na cieľ predloženej novely sa dopĺňa aj internetový predaj.

K bodu 7

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodom 8 až 10

Vzhľadom na cieľ predloženej novely sa zo zákona vypúšťajú dotknuté ustanovenia.

K bodom 11 a 12

Spresňuje sa § 5 ods. 2 a nadväzne na túto úpravu sa vypúšťajú odseky 3 a 4, uvedená oblasť je upravená priamo aplikovateľným právnym aktom EÚ.

K bodu 13

V § 6 sa spresňuje odsek 1.

K bodu 14

V § 6 odsek 3 sa ustanovuje aké potraviny môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku umiestňovať na trh, v súlade s priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie.

K bodu 15

V § 6 sa vkladá nový odsek 4, ktorý ustanovuje povinnosti subjektov pri uvádzaní na trh potravín alebo výživových doplnkov prostredníctvom internetového predaja.

K bodu 16

Ustanovenie sa dopĺňa v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodu 17

Ustanovuje sa systém rýchleho varovania a analýza rizika

K bodom 18 a 19

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 20

Nové odseky v § 7 ustanovujú povinnosti príjemcu zásielky potravín a príjemcu zásielky materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

K bodom 21 až 23

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 24

V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

K bodom 25, 26 a 28

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 27

V § 9 sa vypúšťa odsek 2.

K bodu 29

Precizujú sa odseky 1 a 2 v § 9a v nadväznosti na priamo aplikovateľné právne akty Európskej únie.

K bodu 30

V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

K bodom 31 až 35

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 36

Vypúšťa sa v § 12 ods. 1 písmeno o).

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 38 až 40

Spresňuje sa ustanovenie v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodu 41

Vypúšťa sa tretia časť a poznámka pod čiarou 9ac.

K bodom 42 a 43

Spresňuje sa doterajšie ustanovenie.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 45

Vypúšťa sa odsek 6 v § 18.

K bodom 46 až 48

Spresňujú sa ustanovenia v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodom 49 až 51

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 52

Precizuje sa v súvislosti s cieľom novely.

K bodom 53 a 54

Vzhľadom k cieľu novely sa precizuje § 20.

K bodu 55

Vzhľadom k cieľu novely sa vypúšťajú krajské veterinárne a potravinové správy.

K bodu 56

Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 13.

K bodu 57

Vypúšťa sa ustanovenie v § 21 odsek 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 14a.

K bodu 58

Precizovanie kompetencií a informovanosť voči Európskej komisii.

K bodu 59

Ustanovuje ktoré subjekty vykonávajú kontrolu potravín v rozsahu svojej pôsobnosti

K bodu 60

Ustanovenie kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti riadenia a výkonu kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín, odsek 2 precizuje jednotlivé činnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v odseku 3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo zdravotníctva SR vymenúvajú jeden alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú s orgánmi iných členských štátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáhať a spolupracovať pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje spolupracujúce orgány Európskej komisii a informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o všetkých relevantných podrobných údajoch o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o všetkých zmenách týchto údajov

K bodu 61

Ustanovenia o výkone úradnej kontroly potravín orgánmi štátnej veterinárnej

a potravinovej správy.

K bodu 62

Ustanovenie o možnosti výkonu auditu.

K bodu 63

Vzhľadom na cieľ novely sa dopĺňa ustanovenie, rozširuje sa právomoc inšpektorov úradnej kontroly vykonávať kontrolu i v inom územnom obvode z dôvodu zvýšenia efektívnosti úradnej kontroly a ochrany spotrebiteľa.

K bodu 64

Precizuje sa ustanovenie v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie, ustanovuje sa, že laboratóriá musia byť akreditované.

K bodu 65

Vypúšťajú sa ustanovenia a poznámka pod čiarok k odkazu 21d.

K bodu 66

Precizuje sa ustanovenie.

K bodom 67 až 69

Vzhľadom na cieľ novely sa precizuje ustanovenie.

K bodu 70

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 71

Vkladá sa nový § 29a ktorý odkazuje na prílohu, v ktorej je uvedený zoznam právne záväzných aktov Európskej únie.

K bodu 72

Vypúšťa sa vzhľadom k nahradeniu potravinového kódexu – nariadeniami vlády SR.

K bodu 73

Precizuje sa ustanovenie.

K bodu 74

Vzhľadom na cieľ novely sa vypúšťajú ustanovenia.

K bodu 75

Precizuje sa ustanovenie.

K bodu 76

Vkladá sa nový § 31aa – prechodné stanovenie od 1. októbra 2011.

K bodu 77

Vkladá sa nový § 31e – zrušovacieho ustanovenie od 1. októbra 2011.

K bodu 78

Úprava transpozičnej prílohy.

K Čl. II

Navrhovaná účinnosť od 1. októbra 2011.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 628
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: