Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

349/2011 Z. z.

najpravo.sk • 27.10. 2011, 14:34

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na výraznú dynamiku v prijímaní legislatívy a v jej zmenách v potravinovej oblasti. Pri vypracovaní návrhu zákona bola zohľadnená aj potreba zmeny resp. doplnenia príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., pri implementácii ktorých sa orgány úradnej kontroly potravín stretli od nadobudnutia účinnosti poslednej zmeny zákona č. 152/1995 Z. z. s určitými problémami.

Predložený návrh zákona okrem iného upravuje novým spôsobom aj oblasť pokút a iných správnych deliktov, zavádza informačnú povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na vývesnej tabuli umiestňovať výsledky kontrol a vypúšťa ustanovenia, ktoré sú už upravené inými priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie.

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, značná časť pripomienok a odporúčaní je v predloženom znení zapracovaná. K uplatneným zásadným pripomienkam sa konali rozporové konania v dňoch 23. a 24. mája 2011.

Rozpory ostali nevyriešené s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou komorou Slovenska , Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou .

Návrh zákona nezakladá dopad na štátny rozpočet, bude mať pozitívny dopad z titulu dvojnásobného navýšenia pokút, ktoré sú príjmom štátneho. Toto tvrdenie vzalo na vedomie Ministerstvo financií Slovenskej republiky v rámci predbežného pripomienkového konania aj medzirezortného pripomienkového konania. K doložke finančných vplyvov je doplnená analýza finančných vplyvov na štátny rozpočet.

Návrh zákona je v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

OSOBITNÁ ČASŤ

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2

Upravuje sa predmet úpravy zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. bol prijatý v roku 1995. Od roku 1995 došlo k podstatnej zmene pri tvorbe legislatívy, preto bolo potrebné predmet úpravy zmeniť a zosúladiť so súčasným stavom vzhľadom na to, že rozsiahla oblasť pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a ich kvalitu je riešená v súčasnosti priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie

K bodu 3

Vypúšťa sa odsek 2 vzhľadom na to, že úprava tabakových výrobkov bude riešená komplexne zákonom o tabakových výrobkoch.

K bodu 4

Upravuje sa komplexne § 2 v súlade s priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie. Pojmy, ktoré sú upravené priamo aplikovateľnými aktmi EÚ sa vypúšťajú.

K bodu 5

V súlade s novou koncepciou, podrobnosti o bezpečnosti potravín, o výrobe, manipulácii a o umiestňovaní na trh budú upravené nariadeniami vlády SR, čím dôjde k postupnému zrušeniu potravinového kódexu. Upravuje sa ustanovenie vzhľadom na novú právnu úpravu. zdravotná neškodnosť je v súčasnosti upravená priamo aplikovateľným právnym aktom ako bezpečnosť potravín.

K bodu 6

Vzhľadom na cieľ predloženej novely sa dopĺňa aj internetový predaj.

K bodu 7

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodom 8 až 10

Vzhľadom na cieľ predloženej novely sa zo zákona vypúšťajú dotknuté ustanovenia.

K bodom 11 a 12

Spresňuje sa § 5 ods. 2 a nadväzne na túto úpravu sa vypúšťajú odseky 3 a 4, uvedená oblasť je upravená priamo aplikovateľným právnym aktom EÚ.

K bodu 13

V § 6 sa spresňuje odsek 1.

K bodu 14

V § 6 odsek 3 sa ustanovuje aké potraviny môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku umiestňovať na trh, v súlade s priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie.

K bodu 15

V § 6 sa vkladá nový odsek 4, ktorý ustanovuje povinnosti subjektov pri uvádzaní na trh potravín alebo výživových doplnkov prostredníctvom internetového predaja.

K bodu 16

Ustanovenie sa dopĺňa v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodu 17

Ustanovuje sa systém rýchleho varovania a analýza rizika

K bodom 18 a 19

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 20

Nové odseky v § 7 ustanovujú povinnosti príjemcu zásielky potravín a príjemcu zásielky materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

K bodom 21 až 23

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 24

V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

K bodom 25, 26 a 28

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 27

V § 9 sa vypúšťa odsek 2.

K bodu 29

Precizujú sa odseky 1 a 2 v § 9a v nadväznosti na priamo aplikovateľné právne akty Európskej únie.

K bodu 30

V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

K bodom 31 až 35

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 36

Vypúšťa sa v § 12 ods. 1 písmeno o).

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 38 až 40

Spresňuje sa ustanovenie v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodu 41

Vypúšťa sa tretia časť a poznámka pod čiarou 9ac.

K bodom 42 a 43

Spresňuje sa doterajšie ustanovenie.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 45

Vypúšťa sa odsek 6 v § 18.

K bodom 46 až 48

Spresňujú sa ustanovenia v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodom 49 až 51

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 52

Precizuje sa v súvislosti s cieľom novely.

K bodom 53 a 54

Vzhľadom k cieľu novely sa precizuje § 20.

K bodu 55

Vzhľadom k cieľu novely sa vypúšťajú krajské veterinárne a potravinové správy.

K bodu 56

Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 13.

K bodu 57

Vypúšťa sa ustanovenie v § 21 odsek 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 14a.

K bodu 58

Precizovanie kompetencií a informovanosť voči Európskej komisii.

K bodu 59

Ustanovuje ktoré subjekty vykonávajú kontrolu potravín v rozsahu svojej pôsobnosti

K bodu 60

Ustanovenie kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti riadenia a výkonu kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín, odsek 2 precizuje jednotlivé činnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v odseku 3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo zdravotníctva SR vymenúvajú jeden alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú s orgánmi iných členských štátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáhať a spolupracovať pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje spolupracujúce orgány Európskej komisii a informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o všetkých relevantných podrobných údajoch o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o všetkých zmenách týchto údajov

K bodu 61

Ustanovenia o výkone úradnej kontroly potravín orgánmi štátnej veterinárnej

a potravinovej správy.

K bodu 62

Ustanovenie o možnosti výkonu auditu.

K bodu 63

Vzhľadom na cieľ novely sa dopĺňa ustanovenie, rozširuje sa právomoc inšpektorov úradnej kontroly vykonávať kontrolu i v inom územnom obvode z dôvodu zvýšenia efektívnosti úradnej kontroly a ochrany spotrebiteľa.

K bodu 64

Precizuje sa ustanovenie v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie, ustanovuje sa, že laboratóriá musia byť akreditované.

K bodu 65

Vypúšťajú sa ustanovenia a poznámka pod čiarok k odkazu 21d.

K bodu 66

Precizuje sa ustanovenie.

K bodom 67 až 69

Vzhľadom na cieľ novely sa precizuje ustanovenie.

K bodu 70

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 71

Vkladá sa nový § 29a ktorý odkazuje na prílohu, v ktorej je uvedený zoznam právne záväzných aktov Európskej únie.

K bodu 72

Vypúšťa sa vzhľadom k nahradeniu potravinového kódexu – nariadeniami vlády SR.

K bodu 73

Precizuje sa ustanovenie.

K bodu 74

Vzhľadom na cieľ novely sa vypúšťajú ustanovenia.

K bodu 75

Precizuje sa ustanovenie.

K bodu 76

Vkladá sa nový § 31aa – prechodné stanovenie od 1. októbra 2011.

K bodu 77

Vkladá sa nový § 31e – zrušovacieho ustanovenie od 1. októbra 2011.

K bodu 78

Úprava transpozičnej prílohy.

K Čl. II

Navrhovaná účinnosť od 1. októbra 2011.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1131

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: