TlačPoštaZväčšiZmenši

261/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:47 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

I

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením číslo 640 zo dňa 16. septembra 2009 schválila návrh koncepcie usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov a uznesením číslo 96 z 3. februára 2010 schválila návrh koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015 ako rámcového dokumentu štátu pre oblasť rozvoja bývania, ktorého účelom je v širších súvislostiach koordinovať zámery štátu pri prijímaní riešení v jednotlivých čiastkových oblastiach rozvoja bývania. Jednou z týchto oblastí je aj problematika vzťahov súkromných vlastníkov a nájomcov bytov, v ktorých sa uplatňuje regulovaná cena nájmu. Vláda Slovenskej republiky v uvedených dokumentoch schválila princípy návrhu na doriešenie tejto problematiky.

Nadväzne na uvedený materiál Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovalo návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

V bode B. 3. uznesenia vlády č. 640/2009 bolo ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR uložené v zákonnej norme upraviť rozsah, podmienky a spôsob financovania obstarania náhradných nájomných bytov a vymedziť ich charakteristiky v termíne do 31. decembra 2010. Táto úloha úzko súvisí a priamo nadväzuje na ustanovenia uvedeného zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom obidve právne normy má vo svojej pôsobnosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Takéto úlohy boli vládou SR uložené ako jedna zo základných podmienok pre doriešenie problematiky niektorých nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred rokom 1989.

II

Spracovaný návrh zákona vecne a procesne rieši obstaranie náhradných nájomných bytov prostredníctvom účelových dotácií pre túto oblasť, ako aj základné charakteristiky a štandardy týchto bytov. Dotácie pritom môžu žiadatelia dostať nielen na obstaranie náhradných nájomných bytov, ale aj na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti a obstaranie pozemkov pod objekty s nájomnými bytmi.

Predloženým návrhom vzniknú požiadavky na štátny rozpočet v celkovej výške cca 72 700 000 eur v období rokov 2013 – 2017.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

III

Návrh zákona je v súlade s ústavou Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K § 1:

Ustanovenia spracovaného zákona úzko nadväzujú na ustanovenia súbežne pripraveného zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Obidve tieto právne normy v súlade s vládou schválenými princípmi z materiálu "Koncepcia usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov" z roku 2009 riešia postupy pri zabezpečení nájomného bývania ako náhrady za doterajšie bývanie v nájomných bytoch súkromných vlastníkov vo vymedzených prípadoch. Spracovaný zákon vecne a procesne rieši postupy pri obstaraní náhradných nájomných bytov.

K § 2:

Návrhom zákona sa ustanovujú podmienky pre poskytovanie účelových dotácií, a to do oblasti obstarania náhradných nájomných bytov, obstarania technickej vybavenosti podmieňujúcej spôsobilosť užívania týchto bytov a obstarania pozemkov súvisiacich s náhradnými nájomnými bytmi. Na dotácie má žiadateľ právny nárok pri splnení podmienok ustanovených v § 3, § 4, § 5 a § 7 tohto zákona.

K § 3:

Obstaranie náhradného nájomného bytu je možné jeho výstavbou v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo rodinnom dome. Poskytovaním dotácie na obstaranie bytu v rodinnom dome je sledovaný cieľ zabezpečenia náhradného nájomného bývania v prípade malého počtu bytov, ktoré bude musieť obec vo svojej pôsobnosti zo zákona zabezpečiť. Ďalej je možné náhradný nájomný byt získať aj nadstavbou, resp. prístavbou k existujúcim budovám alebo stavebnými úpravami iných budov na bývanie a nebytových budov prípadne nebytových priestorov na byty. Náhradné nájomné byty môžu byť obstarané aj kúpou. V tomto prípade nemusí žiadateľ absolvovať celý proces prípravy a realizácie investície a okamžite môže riešiť otázku bývania. Zákon umožňuje, že žiadateľ môže požiadať o poskytnutie dotácie aj na kúpu rozostavaného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo rodinnom dome a na jeho dokončenie. Umožňuje sa poskytnutie dotácie aj na kúpu staršieho bytu, keďže cena takýchto bytov je nižšia.

Zároveň je záujmom štátu limitovať výšku nákladov na obstaranie náhradných nájomných bytov tak, aby bolo zabezpečené efektívne a ekonomické vynakladanie štátnych prostriedkov. Preto sa navrhuje limitovať poskytnutie dotácie na m2 podlahovej plochy bytov a diferencovane podľa spôsobu obstarávania náhradného nájomného bytu.

K § 4:

Vzhľadom na príjmy obcí je nevyhnutné, aby bolo obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej obstaranie a užívanie nových náhradných nájomných bytov výstavbou alebo kúpou podporené za strany štátu.

V prípade obstarávania vodovodu a kanalizácie ide o ich verejnú časť, keďže v súlade s § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obec povinná zabezpečovať zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd. V prípade verejnej kanalizácie je možné, aby súčasťou stavby bolo aj čistenie odpadových vôd, ak to technické riešenie vyžaduje.

Obec má povinnosť budovať miestne komunikácie, preto súčasťou podpory súvisiacej s obstaraním nájomných bytov je aj podpora obstarania miestnej komunikácie. Vzhľadom na to, že súčasťou miestnej komunikácie pre zabezpečenie plnenia podmienok príslušných právnych predpisov sú aj odstavné plochy, navrhuje sa, aby aj budovanie týchto plôch mohlo byť súčasťou stavby. Nevyhnutnou súčasťou miestnej komunikácie je aj verejné osvetlenie, preto sa aj toto navrhuje podporovať ako súčasť miestnej komunikácie.

Vzhľadom na zákonom uloženú povinnosť poskytnúť náhradné nájomné bývanie sa navrhuje dotáciu poskytnúť aj na prípojku elektrickej energie a na prípojku plynu.

Vzhľadom na potrebu efektívneho a ekonomického vynakladania štátnych prostriedkov sa navrhujú limitné výšky dotácie na jednotlivé druhy technickej vybavenosti vo vzťahu na jeden obstarávaný nájomný byt.

K § 5:

V prípade zabezpečenia obstarania náhradných nájomných bytov výstavbou bude pre tieto stavby potrebné zabezpečiť i pozemky. Výšku dotácie sa navrhuje limitovať na základe počtu obstaraných náhradných nájomných bytov a s tým súvisiaci hmotový typ objektov. Taktiež sa stanovuje maximálna celková plocha obstaraných pozemkov pod objekty s náhradnými nájomnými bytmi vo vzťahu k ploche zastavanej týmito objektmi.

K § 6:

Vzhľadom na to, že obstarávanie náhradných nájomných bytov a technickej vybavenosti podmieňujúcej ich užívania schopnosť je financované z verejných finančných zdrojov, zákon upravuje, čo je možné zahrnúť do oprávnených nákladov. Oprávnené náklady sa preukazujú rozpočtom stavby pri podaní žiadostí, pre rozhodnutie je však rozhodujúca cena dohodnutá v zmluve uzatvorenej so zhotoviteľom a dokladovaná rozpočtom stavby vypracovaným zhotoviteľom, resp. v kúpnej zmluve, ak ide o kúpu nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti.

Rast cien stavebných prác a stavebných materiálov a výrobkov si vyžaduje upraviť spôsob prepočtu v zákone stanovených absolútnych limitov. Absolútne limity sa navrhuje prepočítať indexom zmeny cien stavebných prác príslušnej skupiny klasifikácie stavieb zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. polroka kalendárneho roka v porovnaní s I. polrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

K § 7:

Na základe príslušných ustanovení zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov budú obce povinné v zákonom vymedzených prípadoch poskytnúť náhradné nájomné bývanie. Pre zabezpečenie týchto úloh spojených s rozvojom bývania v obci je nevyhnutné, aby bola obec žiadateľom o dotácie. V súlade s § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec, resp. mesto (ďalej len „obec") obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci. Ďalej je obec povinná zabezpečovať výstavbu miestnych komunikácií, zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd.

Ustanovenie ďalej stanovuje povinnosti, ktoré musí žiadateľ rešpektovať pri príprave a realizácii obstarania náhradných bytov, ako aj pri výbere budúcich nájomcov takýchto bytov a stanovuje rozsah dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie.

Vzhľadom na to, že ide o investovanie verejných finančných zdrojov, je žiaduce, aby bola zabezpečená kvalita realizácie stavby a garancie dodržania technologických procesov a postupov. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je preto aj zabezpečenie dohľadu odborne spôsobilou osobou, ktorá bude sledovať záujmy investora pri realizácii stavby.

Dotáciu nie je možné poskytnúť, ak si žiadateľ neplní povinnosti vo vzťahu k štátu, štátnym inštitúciám, štátnym fondom alebo iným veriteľom.

K § 8:

Ustanovenie upravuje postup pri predkladaní žiadostí o dotáciu. Tento postup predpokladá nevyhnutnú spoluúčasť krajských stavebných úradov, ktoré budú preberať žiadosti a overovať ich úplnosť. Žiadosti, ktoré splnia podmienky zákona, spracuje krajský stavebný úrad a následne ich zašle na ministerstvo do výšky stanoveného limitu, pričom bude vychádzať z časového poradia ich doručenia. Ostatné vyhovujúce žiadosti zostanú v zásobníku pripravených projektov a budú posudzované v nasledujúcom kalendárnom roku. Ministerstvo posudzuje splnenie podmienok zákona u predložených žiadostí a poskytuje dotáciu do výšky limitu prostriedkov schválených v štátnom rozpočte na daný účel.

K § 9:

Dotáciu je možné poskytnúť len na základe zmluvy, ktorá upraví základné práva a povinnosti zmluvných strán. Ustanovenie upravuje základné náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Okrem údajov o zmluvných stranách, údajoch o stavbe, výške poskytnutej dotácie a podmienkach jej čerpania, spôsobe plnenia záväzkov zmluvných strán musí zmluva upravovať postup pri realizovaní úhrad faktúr. Pred realizáciou úhrady faktúry však bude krajským stavebným úradom overený súlad fakturácie so skutočne vykonanými prácami. Tieto činnosti v súlade so zákonom č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sú oprávnené vykonávať krajské stavebné úrady. Zmluva musí ďalej na účely kontroly oprávnenosti poskytnutia náhradného nájomného bytu obsahovať menný zoznam nájomcov a členov domácnosti jednotlivých bytov.

K § 10:

Správu údajov o poskytnutých dotáciách a jednotlivých žiadateľoch nie je možné zabezpečiť bez vytvorenia informačného systému. Nejde však o vytvorenie nového systému, údaje o dotáciách budú zaradené do jestvujúceho informačného systému, ktorý ministerstvo využíva v súčasnosti pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania podľa súčasne platných predpisov. Ustanovenie zároveň ukladá ministerstvu zverejňovanie zákonom stanovených informácií spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.

K § 11:

Ustanovenie stanovuje podlahovú plochu pre náhradné nájomné byty v závislosti na ich izbovitosti a taktiež vymedzuje požiadavky na príslušenstvo bytu. Zároveň sa stanovujú požiadavky na niektoré štandardy konštrukcií, materiálov a príslušenstva, ktoré musia náhradné nájomné byty spĺňať.

K § 12:

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o financovanie z verejných zdrojov, navrhuje sa, aby bolo spracované záverečné technicko-ekonomické hodnotenie stavby. Pre jednotný formálny a vecný obsah takýchto dokumentov sa ministerstvo splnomocňuje na ustanovenie ich obsahu.

K § 13:

Vzhľadom na navrhovanú účinnosť zákona k 1.septembru 2011 sa očakáva, že sumy a limity podľa § 3 a 4 budú platiť pre rok 2012 a zároveň sa navrhuje, aby bola úprava týchto súm a limitov podľa § 6 vykonaná prvýkrát k 1. januáru 2013.

K § 14:

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2011.

Bratislava, 6. apríl 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ

1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej

republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 631
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: