Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

193/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 7.8. 2011, 21:55

DÔVODOVÁ SPRÁVA + spoločná správa výborov NR SR

A. Všeobecná časť

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na IV. štvrťrok 2010 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona").

Účelom tohto návrhu zákona je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia (U. v. EÚ L 259/52,02.10.2009); transpozičný termín: do 30. júna 2011 (ďalej len „smernica").

Návrh zákona v súlade so smernicou a po vzore smernice 2007/63/ES sleduje záujem na znížení administratívnej náročnosti vybraných procesov zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností tak vnútroštátnych, ako aj cezhraničných. V rámci predmetnej právnej úpravy návrhom zákona dochádza najmä k

- zjednodušeniu požiadaviek týkajúcich sa vypracovania a predloženia písomnej správy štatutárneho orgánu o procese fúzie alebo rozdelenia podľa § 218b ods. 1 Obchodného zákonníka,

- zjednodušeniu informačných povinností spoločností podieľajúcich sa na fúzii alebo rozdelení umožnením uverejnenia dokumentov podľa § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke spoločnosti,

- zjednodušeniu výkonu práva akcionára vyžiadať si na kópie dokumentov podľa § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ich častí a ďalšie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Materiál bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (25. januára 2011) a vlády Slovenskej republiky (02. februára 2011).

B. Osobitná časť

K Čl. I (Obchodný zákonník)

K bodu 1 (§ 3a ods. 3), 2 (§ 21 ods. 7), 3 (§ 69aa ods. 3 písm. c)) a 4 (§ 69aa ods. 4)

Predmetné novelizačné body boli zapracované na základe pripomienky sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky vznesenej na rokovaní Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a ich cieľom je zosúladenie používaného pojmu „internetová stránka" s terminológiou ustanovenou zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecný novelizačný bod, ktorým by sa slová „internetová stránka" v celom texte Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ") zmenili na slová „webové sídlo" nepovažoval predkladateľ za vhodné legislatívno-technické riešenie, nakoľko toto by dostatočným spôsobom nezohľadňovalo použitie týchto slov s kontexte príslušných ustanovení.

K bodu 5 (§ 69b ods. 4) a 7 (§ 152a ods. 4)

Predmetné novelizačné body predstavujú nevyhnutnú legislatívno-technickú úpravu, ktorou predkladateľ vykonáva prečíslovanie vnútorného odkazu, a to vzhľadom na doplnenie ustanovenia § 218c o nové odseky 4 a 5 Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ") a následné prečíslovanie tých existujúcich (pozri novelizačný bod 22.)

K bodu 6 (§ 125 ods. 1 písm. k))

Predmetný novelizačný bod je výsledkom akceptovania a zapracovania pripomienky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vznesenej v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Navrhovaná zmena súvisí s legislatívnym materiálom z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky s názvom: Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (rezortné č.: 260/2010-1000-MH, parlamentná tlač 212).

K bodu 8 (§ 154 ods. 4)

Predmetným novelizačným bodom predkladateľ sleduje záujem na zosúladení požiadavky kvalifikovanej väčšiny formulovanej v § 154 ods. 4 OBZ pre prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou s požiadavkou formulovanou v § 187 ods. 2 druhá veta OBZ pre to isté rozhodnutie spoločnosti.

K bodu 9 (§ 180 ods. 3 štvrtá veta), 10 (§ 180 ods. 3 piata veta), 11 (§ 184a ods. 1 písm. b)), 12 (§ 184a ods. 1 písm. f)), 13 (§ 184a ods. 2), 14 (§ 184a ods. 3), 15 (§ 184a ods. 4) a 16 (§ 184a ods. 8)

Viď odôvodnenie k novelizačným bodom 1. (§ 3a ods. 3), 2. (§ 21 ods. 7), 3. (§ 69aa ods. 3 písm. c)) a 4. (§ 69aa ods. 4).

K bodu 17 (§ 184a ods. 9)

Predmetným novelizačným bodom sleduje predkladateľ záujem na oprave nesprávne uvedeného vnútorného odkazu.

K bodu 18 (§ 187 ods. 1 písm. k))

Viď odôvodnenie novelizačného bodu 6. (§ 125 ods. 1 písm. k)).

K bodu 19 (§ 188 ods. 5)

Predmetný novelizačný bod bol zapracovaný na základe pripomienky sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky vznesenej na rokovaní Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a jeho cieľom je zosúladenie používaného pojmu „internetová stránka" s terminológiou ustanovenou zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 20 (§ 218a ods. 5)

Predkladateľ predmetným novelizačným bodom sleduje záujem na odstránení legislatívno-technického opomenutia spočívajúceho v dôkladnom nezohľadnení zmien, ktoré so sebou priniesla novela OBZ vykonaná zákonom č. 487/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne vo svojom novelizačnom bode 4. (§ 152a ods. 6), 24. (§ 218a ods. 1 písm. g), § 218a ods. 2 až 4, § 218c ods. 2 písm. e), § 218g ods. 2 a § 218h ods. 2) a 25. (§ 218a ods. 5).

K bodu 21 (§ 218a ods. 6)

Predmetné doplnenie ustanovenia § 218a ods. 6 OBZ sleduje záujem na transpozícii ustanovenia čl. 2 bod 2. smernice (resp. čl. 6 ods. 2 až 6 tretej obchodnej smernice v platnom znení). Nakoľko ide vo vzťahu k povahe ustanovenia smernice o transpozíciu s možnosťou voľby pre členské štáty (tzn. že ustanovenie smernice je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do národných právnych poriadkov jednotlivých členských štátov vo svojej podstate, v samotnom texte však obsahuje viac možností na jeho transpozíciu, medzi ktorými môžu členské štáty voliť slobodne) pristúpil predkladateľ aj vzhľadom na pripravovanú reformu vydávania a vedenia Obchodného vestníka (realizovanú vo forme osobitného zákonného rámca) k transpozícii predmetného ustanovenia tak, ako je uvedené v tabuľke zhody (zverejnením návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností v Obchodnom vestníku). Akciová spoločnosť podieľajúca sa na zlúčení alebo splynutí teda bude môcť uverejniť na svojom webovom sídle (rozumej internetovej stránke) návrh zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností v zmysle základnej súkromnoprávnej zásady „čo nie je zakázané, je dovolené", no takýmto uverejnením si nesplní povinnosť podľa § 218a ods. 6 OBZ, t.j. uložiť návrh zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí do zbierky listín tak, aby oznámenie o uložení listiny do zbierky listín bolo v obchodnom vestníku publikované najneskôr 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o schválení zlúčenia alebo splynutia a návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností. Túto povinnosť si v zmysle návrhu zákona akciová spoločnosť (predstavenstvo) splní len, ak zabezpečí zverejnenie návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy splynutí spoločností (teda jej celého obsahu) v obchodnom vestníku, ktorý v dôsledku pripravovanej reformy bude vedený a vydávaný v elektronickej podobe (teda sa bude pre potreby čl. 2 bod 2. smernice (resp. čl. 6 ods. 3 tretej obchodnej smernice) považovať za „centrálnu elektronickú platformu" v zmysle tzv. publikačnej smernice ). Podmienky a postup pre zverejnenie upraví osobitný zákonný rámec vedenia a vydávania obchodného vestníka, ktorý v týchto dňoch pripravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Jeho legislatívna úprava (ktorá je predmetom samostatného legislatívneho procesu), ako aj technická príprava a realizácia bude prebiehať súčasne s týmto návrhom zákona, pričom účinnosť oboch predpisov bude potrebným spôsobom navzájom korešpondovať. Nakoľko smernica pri tejto voľbe transpozície ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby spoločnostiam neboli za takéto zverejnenie účtované osobitné poplatky, ministerstvo nespoplatní v rámci sadzobníka spoplatňovaných úkonov vo vzťahu k obchodného vestníku tento typ zverejnenia. Uvedená požiadavka však bude predmetom pripravovaného osobitného zákonného rámca pre vedenia a vydávanie obchodného vestníka.

K bodu 22 (§ 218b ods. 3 a 4)

Predmetné doplnenie ustanovenia § 218b OBZ o nové odseky 3 a 4 sleduje transpozíciu ustanovenia čl. 2 bod 4. smernice (resp. čl. 9 ods. 2 a 3 tretej obchodnej smernice2 v platnom znení). Komisia Európskej únie (ďalej len „Komisia") predmetné doplnenie tretej obchodnej smernice2 vykonala po vzore čl. 7 ods. 3 šiestej obchodnej smernice (pozri transpozičné ustanovenie § 218n ods. 3 OBZ). Na základe uvedeného predkladateľ pri formulácii nového § 218b ods. 3 OBZ vychádzal z formulácie ustanovenia § 218n ods. 3 OBZ so zohľadnením špecifík procesu zlúčenia a splynutia, tak aby ustanovenie pokrývalo obidve tieto formy fúzie.

Komisia predmetným doplnením tretej obchodnej smernice2 sledovala záujem na zabezpečení prijatia „informovaného rozhodnutia" akcionármi spoločnosti na valnom zhromaždení, ktoré bude rozhodovať o procese fúzie. V situácii, ak by predmetné informácie o podstatnej zmene obchodného majetku alebo záväzkov spoločnosti boli v dispozícii len jednej zo spoločností podieľajúcich sa na zlúčení alebo splynutí, je predstavenstvo tejto spoločnosti povinné tieto informácie poskytnúť predstavenstvám ostatných spoločností podieľajúcich sa na procese fúzie, a to aj v prípade, ak by tieto mohli znamenať poškodenie alebo nerealizovanie jej záujmov sledovaných procesom fúzie. Pre nesplnenie si tejto povinnosti zákon neustanovuje žiadne liberačné dôvody.

V zmysle návrhu sa správa predstavenstva podľa § 218b ods. 1 OBZ ani informačná povinnosť podľa § 218b ods. 3 OBZ nebude vyžadovať, ak sa na tom zhodnú všetci akcionári každej zo spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí spoločností. Nakoľko sa pre neaplikovanie skôr uvedených ustanovení vyžaduje tzv. absolútny súhlas, t.j. ani jeden akcionár nesmie byť proti, je predmetné ustanovenie v súlade s filozofiou o prijatí „informovaného rozhodnutia" akcionármi spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí spoločností.

Uvedené ustanovenie sa na základe vnútorného odkazu v § 69aa ods. 10 OBZ primerane použije aj na cezhraničné fúzie.

K bodu 23 (§ 218c ods. 2 písm. c)) a 24 (§ 218c ods. 2 písm. d))

Navrhovaným ustanovením dochádza k transpozícii čl. 2 bod 5. písm. a) bod i) smernice (resp. čl. 11 ods. 1 písm. c) a d) tretej obchodnej smernice2 v platnom znení). Predmetné doplnenie ustanovenia § 218c ods. 2 písm. c) a d) OBZ, ktoré predstavuje transpozičné ustanovenie vo vzťahu k vyššie uvedenému ustanoveniu smernice, je ďalej rozvinuté v novelizačnom bode 20. (§ 218b ods. 4 OBZ) a 23. (§ 218c ods. 4 a 5 OBZ).

Doplnením ustanovení tretej obchodnej smernice2 Komisia sledovala záujem na odstránení niektorých povinností v prípade, kde je verejnej akciovej spoločnosti uložená iná informačná povinnosť, ktorá objektívne poskytuje akcionárom kvalitatívne rovnaké informácie (t.j. záujem na odstránení duplicity s povinnosťou vyhotovovať a uverejňovať polročné finančné správy podľa čl. 5 smernice o transparentnosti , ) alebo kde sa sami akcionári vzdajú práva na predmetný druh informácii, a tým znížiť administratívne zaťaženie a transakčné náklady spoločnosti.

Bližšie k jednotlivým zmenám pozri odôvodnenie k novelizačnému bodu 22. (§ 218b ods. 4) a 25. (§ 218c ods. 4 a 5).

Uvedené ustanovenie sa na základe vnútorného odkazu v § 69aa ods. 10 OBZ primerane použije aj na cezhraničné fúzie.

K bodu 25 (§ 218c ods. 4 a 5)

Navrhovaným ustanovením dochádza k transpozícii čl. 2 bod 5. písm. a) bod ii) smernice (resp. čl. 11 ods. 1 podods. 2 tretej obchodnej smernice2 v platnom znení).

Aplikácia predmetného zjednodušenia prichádza v zmysle navrhovanej úpravy do úvahy len vo vzťahu k verejným akciovým spoločnostiam v zmysle § 154 ods. 3 druhá veta OBZ, t.j. akciovým spoločnostiam, ktorých akcie sú (hoci aj sčasti) obchodované na regulovanom trhu . Na to, aby bola spoločnosť oslobodená spod požiadavky v zmysle § 218c ods. 2 písm. c) OBZ, t.j. vyhotoviť priebežnú účtovnú závierku, a to ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností uplynulo viac ako šesť mesiacov, musí byť subjektom, ktorý v zmysle ustanovení zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZBCP") vyhotovuje polročnú finančnú správu8, túto zverejňuje v zmysle ZBCP a poskytne akcionárom spoločnosti na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o fúzii (alebo v zmysle novonavrhovaného ustanovenia § 218c ods. 9 OBZ uverejní na svojom webovom sídle (rozumej internetovej stránke), pozri novelizačný bod 28.).

Uvedené ustanovenie sa na základe vnútorného odkazu v § 69aa ods. 10 OBZ primerane použije aj na cezhraničné fúzie.

K bodu 26 (§ 218c ods. 6)

Predkladateľ predmetným doplnením sleduje záujem na zohľadnení zmien a doplnení ustanovenia § 218c ods. 2 a 6 OBZ a novonavrhovaného § 218c ods. 7 a 9 OBZ v rámci „poučenia" v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Predkladateľ sa domnieva, že rozšírenie obsahu poučenia v pozvánkach na valné zhromaždenie a/alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia nezaloží pre spoločnosť zvýšené náklady, nakoľko sa toto bude uvádzať len v prípade, ak spoločnosť využije možnosť podľa § 218c ods. 9 OBZ. Ustanovenie je samo o sebe spôsobilé spoločnosti ušetriť náklady spojené s tlačou a uchovávaním dokumentov a predstavuje zjednodušenie procesu v porovnaní s doterajšou úpravou. Vo vzťahu k novonavrhovanému § 218c ods. 7 OBZ je potrebné uviesť, že už v súčasnosti musí pozvánka a/alebo oznámenie obsahovať „poučenie" o práve akcionára vyžiadať si kópie dokumentov podľa § 218c ods. 2 OBZ, resp. ich častí a práva požadovať, aby tieto dokumenty spoločnosť bezplatne zaslala na adresu ním pre tento účel uvedenú. Ustanovenie § 218c ods. 7 OBZ teda predstavuje alternatívny spôsob, akým môže spoločnosť vykonať svoju povinnosť, ak s tým akcionár bude súhlasiť. Rozšírenie časti „poučenia" o informáciu, že predmetné dokumenty môžu byť akcionárovi na základe jeho súhlasu poskytnuté prostredníctvom elektronickej pošty teda nebude pre spoločnosť predstavovať zvýšené náklady, skôr naopak, pokiaľ dôjde zo strany akcionára k súhlasu so zaslaním elektronickej podoby dokumentov, uvedené bude jednoznačne predstavovať úsporu na strane spoločnosti. Súhlas akcionára so zaslaním elektronickej podoby dokumentov na ním určenú adresu elektronickej pošty je imanentne nevyhnutný na to, aby spoločnosť kvalifikovaným spôsobom splnila svoju povinnosť v zmysle § 218c ods. 6 prvej vety OBZ.

Uvedené ustanovenie sa na základe vnútorného odkazu v § 69aa ods. 10 OBZ primerane použije aj na cezhraničné fúzie.

K bodu 27 (§ 218c ods. 7)

Novonavrhovaným ustanovením dochádza k transpozícii čl. 2 bod 5. písm. b) smernice (resp. čl. 11 ods. 3 podods. 2 tretej obchodnej smernice2 v platnom znení). Komisia predmetné doplnenie v odôvodnení uviedla nasledovne: „Cieľom zmien v čl. 11, ktoré sa navrhujú v bode 5, je zabezpečiť, aby ... kópie dokumentov uvedených v odseku 1 tohto článku bolo možné poslať aj elektronickou poštou, ak akcionár súhlasí s používaním tohto komunikačného prostriedku, napríklad tým, že poskytol spoločnosti svoju e-mailovú adresu. Existujúci text síce nevylučuje poslanie kópie v elektronickej forme, doteraz však nie je zrejmé, za akých podmienok môže spoločnosť využiť elektronické prostriedky. Podľa súčasného stavu môže akcionár vždy nástojiť na tom, že chce dostať papierovú kópiu. Ak sa toto ustanovenie zmení podľa návrhu, tak to už nebude možné,...". Predkladateľ v rámci transpozície však neupravuje podmienky samotnej elektronickej komunikácie medzi akcionárom a spoločnosťou, ktorá sa umožňuje (a ktorá de facto ani v minulosti nebola vylúčená); napr. zabezpečenie komunikácie prostredníctvom šifrovacích aplikácií a pod. Uvedené predkladateľ nepovažuje vzhľadom na neustále rozširujúcu sa ponuku služieb predmetného trhu za potrebné ani vhodné.

Uvedené ustanovenie sa na základe vnútorného odkazu v § 69aa ods. 10 OBZ primerane použije aj na cezhraničné fúzie.

K bodu 28 (§ 218c ods. 9 až 12)

Predmetným doplnením ustanovenia § 218c OBZ o nové odseky 9 až 12 dochádza k transpozícii čl. 2 bod 5. písm. c) smernice (resp. čl. 11 ods. 4 tretej obchodnej smernice2 v platnom znení).

Navrhované doplnenie smernice, a teda aj národných právnych poriadkov, Komisia v odôvodnení11 argumentovala z dôvodu záujmu na znížení transakčných nákladov spojených s realizáciou informačných práv akcionárov a tomu zodpovedajúcich povinností spoločnosti podieľajúcej sa na fúzii nasledovne: „Namiesto sprístupnenia dokumentov v sídle spoločnosti bude môcť spoločnosť tieto dokumenty zverejniť na svojej internetovej stránke. Táto možnosť uľahčuje spoločnosti celý postup a uľahčuje nerezidentným akcionárom a veriteľom (ak im spoločnosť umožní voľný prístup k tejto internetovej stránke) prístup k dokumentom. Ak si tieto dokumenty možno zo stránky stiahnuť, nie je potrebné zabezpečiť akcionárom právo dostať samostatnú kópiu, vzhľadom na skutočnosť, že proces zasielania (dokonca aj v elektronickej forme) spôsobuje spoločnosti zbytočné náklady.".

K § 218c ods. 9

Predmetným ustanovením sa spoločnosti poskytuje alternatívna možnosť ako si splní povinnosť podľa § 218c ods. 2 (úvodná veta) OBZ, t.j. poskytnúť akcionárom v sídle spoločnosti najmenej počas definovanej lehoty na nahliadnutie dokumenty uvedené v písmenách a) až e) citovaného ustanovenia. Ide teda o možnosť, nie povinnosť pre spoločnosť, pokiaľ táto má zriadené webové sídlo (rozumej internetovú stránku). Ak túto možnosť spoločnosť využije musí dôjsť k uverejneniu dokumentov na jej webovom sídle (rozumej internetovej stránke) v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o procese fúzie. Uverejnenie dokumentov musí byť (v skôr definovanej lehote) nepretržité. Smernica síce ponúka členským štátom možnosť výslovne upraviť požiadavky alebo ustanoviť obmedzenia, ktoré sa budú vzťahovať na spoločnosť a upravovať otázku bezpečnosti webového sídla (rozumej internetovej stránky) a pravosti uverejnených dokumentov, a to v rozsahu, v ktorom sú tieto primerané na dosiahnutie sledovaných cieľov, no predkladateľ s výnimkou ustanovenia povinnosti nepretržitého uverejnenia počas definovanej lehoty, nepovažoval za vhodné danú oblasť výslovne regulovať. Bližšie teda nie sú špecifikované konkrétne zabezpečovacie prostriedky (a to aj z dôvodu neustáleho pokroku v oblasti informačných technológii), ich voľba bude prináležať spoločnosti. Spoločnosť však má v tomto prípade pri výbere prostriedku postupovať tak, aby nedošlo k porušeniu princípov definovaných v § 56a a § 176b OBZ, t.j. zákazu zneužitia práv, ale najmä povinnosti spoločnosti zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako, ktorú je možné v tomto prípade interpretovať ako podmienku rovnakého prístupu všetkých akcionárov k zariadeniu (zariadeniam), ktoré sa budú používať napr. pre zabezpečenie dokumentov uverejnených na webovom sídle (rozumej internetovej stránke). V zmysle navrhovanej právnej úpravy totiž nie je vylúčené, nakoľko ustanovenie § 218c prístup k dokumentom zaručuje len akcionárom spoločnosti, aby prístup k elektronickému dokumentu uverejnenému na webovom sídle (rozumej internetovej stránke) spoločnosti bol podmienený znalosťou prístupového hesla a pod. Akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti webového sídla (rozumej internetovej stránky) spoločnosti alebo pravosti na ňom uverejnených dokumentov, majú byť predmetom individuálneho skúmania.

V závere ustanovenia nového § 218c ods. 9 OBZ považoval predkladateľ za potrebné upraviť vzťah novonavrhovaného ustanovenia s ustanovením § 184a ods. 2 OBZ ako lex specialis vo vzťahu k verejným akciovým spoločnostiam. V zmysle predmetného návrhu nebude možnosťou ustanovenia § 218c ods. 9 OBZ dotknutá povinnosť verejnej akciovej spoločnosti, ktorá sa podieľa na zlúčení alebo splynutí spoločností uverejniť na webovom sídle (rozumej internetovej stránke) informácie a dokumenty podľa § 184a ods. 2 OBZ.

Uvedené ustanovenie sa na základe vnútorného odkazu v § 69aa ods. 10 OBZ primerane použije aj na cezhraničné fúzie.

K § 218c ods. 10

Predmetné ustanovenie navrhuje predkladateľ vzhľadom na potrebu úpravy situácie, kedy dôjde k spoločnosťou zavinenému, alebo aj nezavinenému prerušeniu prístupu na webové sídlo (rozumej internetovú stránku) spoločnosti, kde sú uverejnené dokumenty podľa § 218c ods. 2 OBZ (k uvedenému bližšie pozri aj odôvodnenie k § 218c ods. 12 OBZ). Uvedené predkladateľ navrhuje aj vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie § 218c ods. 9 OBZ je formulované tak, že v prípade ak spoločnosť uverejní dokumenty na svojom webovom sídle (rozumej internetovej stránke), nie je ďalej povinná tieto poskytnúť akcionárom na nahliadnutie vo svojom sídle. Prerušenie prístupu na webové sídlo (rozumej internetovú stránku) spoločnosti by teda znamenalo, že akcionárom by bol znemožnený výkon ich zákonom zaručených práv. Aby sa tak nestalo, navrhuje sa bez ohľadu na dôvod prerušenia prístupu, dĺžku jeho trvania a mieru zavinenia zo strany spoločnosti, právo akcionára požiadať o poskytnutie dokumentov v listinnej podobe. Spoločnosť po obdržaní takejto žiadosti (pri ktorej sa výslovne nešpecifikuje, že musí byť vykonaná v písomnej podobe) je povinná bezodkladne a bezplatne tieto dokumenty akcionárovi poskytnúť. Uvedeným spôsobom je podľa názoru predkladateľa dostatočným spôsobom garantované právo akcionára, ktorého prostredníctvom sa zabezpečuje prístup akcionára k dokumentom ekonomickej a právnej povahy dôležitým pre zhodnotenie procesu fúzie, a to najmä s poukazom na dôsledky fúzie pre jeho postavenie v nástupníckej spoločnosti a prepočtu jeho majetkového vkladu v/do nástupníckej spoločnosti.

Uvedené ustanovenie sa na základe vnútorného odkazu v § 69aa ods. 10 OBZ primerane použije aj na cezhraničné fúzie.

K § 218c ods. 11

Predmetným ustanovením predkladateľ transponuje čl. 11 ods. 4 podods. 2 tretej obchodnej smernice2 v platnom znení. Novonavrhované ustanovenie súvisí s § 218c ods. 6 prvá veta OBZ a § 218c ods. 9 OBZ; ustanovuje sa ním, že spoločnosť, ktorá využije možnosť v zmysle § 218c ods. 9 OBZ uverejniť dokumenty podľa § 218c ods. 2 na svojom webovom sídle (rozumej internetovej stránke) nepretržite najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o procese fúzie, nie je povinná zasielať akcionárom dokumenty alebo ich časti poštovou zásielkou, ak forma a spôsob uverejnenia dokumentov na jej webovom sídle (rozumej internetovej stránke) umožňuje, aby si tieto akcionár mohol v elektronickej podobe stiahnuť a v prípade potreby aj vytlačiť. Možnosť poskytnutú členským štátom v čl. 11 ods. 4 podods. 2 posledná veta tretej obchodnej smernice2 v platnom znení, vyžadovať od spoločnosti (napriek tomu, že dokumenty uverejnené na jej webovom sídle (rozumej internetovej stránke) je možné stiahnuť a vytlačiť) naďalej poskytnutie týchto akcionárovi na nahliadnutie vo svojom sídle, sa rozhodol predkladateľ nevyužiť, nakoľko by sa tým, podľa jeho názoru znížil až znemožnil pozitívny vplyv na úspory sledovaný návrhom, pričom išlo by aj o neželanú duplicitnú povinnosť.

Uvedené ustanovenie sa na základe vnútorného odkazu v § 69aa ods. 10 OBZ primerane použije aj na cezhraničné fúzie.

K § 218c ods. 12

Predmetným návrhom sa transponuje čl. 11 ods. 4 podods. 3 druhá veta tretej obchodnej smernice2 v platnom znení. Predmetné ustanovenie spolu s § 218c ods. 10 OBZ výslovne upravuje niektoré dôsledky prerušenia prístupu na webové sídlo (rozumej internetovú stránku) spoločnosti. Priamy dôsledok prerušenia prístupu na webové sídlo (rozumej internetovú stránku) spoločnosti v zmysle § 218c ods. 10 OBZ spočíva v možnosti požadovať zaslanie listinnej podoby dokumentov podľa § 218c ods. 2 akcionárom spoločnosti. Nepriamym dôsledkom prerušenia prístupu však v zmysle § 218c ods. 12 OBZ v spojení s nesplnením si povinnosti podľa § 218c ods. 10 môže byť vyhlásenie uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti o fúzii a schválení návrhu zmluvy o fúzie za neplatné (t.j. zvrátenie celého procesu fúzie). Predkladateľ pri legislatívno-technickom vymedzení dôsledku prerušenia prístupu na webové sídlo (rozumej internetovú stránku) spoločnosti v § 218c ods. 12 OBZ zvolil metódu negatívneho vymedzenia; jeho výkladom a contrario spolu so splnením podmienky podľa § 183 OBZ (a na základe vnútorného odkazu aj § 131 OBZ) sú teda zrejmé podmienky, ktoré musia byť naplnené na to, aby sa oprávnená osoba – akcionár na súde mohol domáhať vyhlásenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Špecifikom tohto dôvodu pre vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia však je, že aktívne legitimovaným na jeho uplatnenie je len akcionár, vo vzťahu ku ktorému v prípade upravenom § 218c ods. 10 OBZ v spojení s § 218c ods. 9 OBZ spoločnosť nesplnila svoju povinnosť bezodkladne a bezplatne mu poskytnúť dokumenty podľa § 218c ods. 2 OBZ v listinnej podobe.

Naviac, vo vzťahu k namietaniu neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia z dôvodu porušenia povinností podľa § 218c ods. 9 OBZ v spojení s § 218c ods. 10 OBZ, považuje predkladateľ v súvislosti s ustanovením o špeciálnej prekluzívnej lehote v § 218h ods. 1 posledná veta OBZ za potrebné upozorniť, že táto sa samozrejme bude aplikovať aj na namietanie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia podľa § 218c ods. 12 OBZ v spojení s § 218c ods. 9 a 10 OBZ.

V závere považuje predkladateľ za potrebné sa vysporiadať so vzťahom novonavrhovaného ustanovenia § 218c ods. 12 OBZ k ustanoveniam o cezhraničnej fúzii, najmä § 69aa ods. 9 OBZ. Nakoľko ustanovenie § 69aa ods. 9 OBZ, ktoré predstavuje lex generalis právnej úpravy cezhraničných fúzií v Slovenskej republike, ustanovuje, že po tom, čo cezhraničná fúzia nadobudla účinnosť (t.j. došlo k zápisu fúzie v obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v zahraničnom registri alebo inej evidencii, do ktorej sa zapisuje nástupnícka spoločnosť so sídlom v zahraničí), nemôže byť vyhlásená za neplatnú, je aplikácia predmetného nepriameho dôsledku prerušenia prístupu (podľa § 218c ods. 12 OBZ v spojení s § 218c ods. 9 a 10 OBZ ) na webové sídlo (rozumej internetovú stránku) spoločnosti pri cezhraničnej fúzii z povahy tohto procesu s cezhraničným prvkom nemožná. Uvedené nepokladal predkladateľ za potrebné výslovne upraviť, nakoľko tento záver je potrebné dovodiť z logického a systematického výkladu predmetných noriem.

K bodu 29 (§ 218d ods. 1) a 30 (§ 218d ods. 2)

Predmetnými ustanoveniami sa transponuje čl. 1 bod 2. a čl. 1 bod 3. smernice (resp. čl. 10 ods. 5 podods. 1 a čl. 27 ods. 3 druhej obchodnej smernice v platnom znení).

Vo vzťahu k ustanoveniu čl. 10 ods. 5 druhej obchodnej smernice12 v platnom znení (ktoré upravuje situáciu ohodnotenia nepeňažných vkladov do základného imania spoločnosti) využil predkladateľ dobrovoľnú transpozíciu vo vzťahu k procesu zlúčenia (§ 218d ods. 2 OBZ), splynutia (§ 218d ods. 1 OBZ) a rozdelenia (§ 218n ods. 1 OBZ).

Vo vzťahu k ustanoveniu čl. 27 ods. 3 druhej obchodnej smernice12 v platnom znení (ktoré upravuje situáciu zvýšenia základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom) rovnako využil predkladateľ dobrovoľnú transpozíciu vo vzťahu k procesu zlúčenia (§ 218d ods. 2 OBZ), splynutia (§ 218d ods. 1 OBZ) a rozdelenia (§ 218n ods. 1 OBZ) napriek tomu, že slovenská jazyková verzia smernice používa anglický pojem „merger" len vo vzťahu k procesu zlúčenia, čo predkladateľ hodnotí ako nesprávny preklad, nakoľko anglický pojem „merger" treba vykladať širšie, t.j. ako pojem zastrešujúci tak proces zlúčenia, ako aj proces splynutia, pre ktoré slovenská obchodnoprávna teória často používa spoločné označenie „fúzia". Na základe uvedeného považuje predkladateľ za potrebné uviesť, že oproti súčasnej právnej úprave ustanovenia § 218d OBZ v spojení s § 218a ods. 5 OBZ (ktorá de facto umožňuje, aby v procese fúzie nedošlo k vypracovaniu ani jednej zo správ), pri ktorom zákonodarca v minulosti prekročil rozsah nevyhnutnej povinnej transpozície, sa sleduje doplnením ustanovenia § 218d ods. 1 a 2 OBZ dosiahnutie zámeru prezentovaného Komisiou v odôvodnení11 k návrhu smernice nasledovne: „Cieľom bodov 2 a 3 je centralizovať možnosť členských štátov udeliť výnimku od požiadavky na odborný posudok týkajúci sa príspevkov v naturáliách v druhej smernici. Zároveň sa navrhuje aj možnosť udeliť výnimku v prípade rozdelenia, s cieľom zosúladiť tieto ustanovenia s ustanoveniami o zlúčení a splynutí. V smerniciach o zlúčení, splynutí alebo rozdelení nie je síce uvedená povinnosť sprístupňovať správy odborníka požadované týmito smernicami veriteľom (na rozdiel od správy uvedenej v článku 10 druhej smernice), veritelia k správe budú mať v praxi prístup, najmä ak je zverejnená na internete. Ak však akcionári využijú možnosť vzdať sa správy odborníka, ktorá je uvedená v tretej smernici, v šiestej smernici a v smernici o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach, bude naďalej platiť povinnosť vypracovať správu o príspevkoch a naturáliách, aby sa tak zabezpečil dostatočný stupeň ochrany veriteľov.". Z uvedeného vyplýva, že cieľom sledovaným Komisiou bolo zjednodušenie avšak nie na úrok ochrany práv a oprávnených záujmov tretích osôb (veriteľov), z čoho vyplýva požiadavka vyžadovať od spoločnosti vypracovanie aspoň jednej z predmetných správ. Znalecký posudok na nepeňažný vklad (tak pri prvozápise – proces splynutia a rozdelenia, ako aj pri zmene zápisu – proces zlúčenia a rozdelenia zlúčením) sa teda v zmysle návrhu bude vyžadovať, ak došlo zo strany všetkých akcionárov všetkých spoločností k udeleniu súhlasu s nevypracovaním písomnej správy nezávislého experta v zmysle § 218a ods. 5 OBZ (vo vzťahu k procesu zlúčenia a splynutia) a § 218n ods. 4 OBZ (vo vzťahu k procesu rozdelenia).

K bodu 31 (§ 218k ods. 1 písm. b))

Ustanovenia § 218k OBZ predstavujú úpravu tzv. zjednodušených zlúčení, resp. up-stream zlúčení, kde medzi zanikajúcou spoločnosťou alebo zanikajúcimi spoločnosťami a nástupníckou spoločnosťou existuje zákonom kvalifikovaný rozsah majetkového prepojenia (teda v danom prípade ide o zlúčenie materskej spoločnosti s jej dcérou alebo dcérami). Predmetným doplnením ustanovenia § 218k ods. 1 písm. b) OBZ predkladateľ transponuje ustanovenie čl. 2 bod 10 písm. a) až c) smernice (resp. čl. 27 písm. a až c) tretej obchodnej smernice2 v platnom znení). Úmyslom Komisie pri zmene a doplnení predmetných ustanovení bolo, ako sa uvádza v odôvodnení11 k návrhu smernice, „urobiť z nepovinných ustanovení článkov 24 až 29 tretej smernice články povinné, ktoré by umožnili zjednodušený postup pri zlúčení a splynutí ".

Navrhovaným doplnením predkladateľ sleduje záujem na zohľadnení zjednodušení vykonaných v § 218c ods. 2 písm. c) a d) OBZ v spojení s § 218b ods. 4 OBZ a § 218c ods. 4 a 5 OBZ a zjednodušenia v § 218a ods. 5 OBZ.

K bodu 32 (§ 218k ods. 3) a 33 (§ 218k ods. 4)

Predmetné novelizačné body predstavujú nevyhnutnú legislatívno-technickú úpravu, ktorou predkladateľ vykonáva prečíslovanie vnútorných odkazov, a to vzhľadom na doplnenie ustanovenia § 218c o nové odseky 4 a 5 OBZ a následné prečíslovanie tých existujúcich (pozri novelizačný bod 25.).

K bodu 34 (§ 218n ods. 1)

Pozri odôvodnenie k novelizačnému bodu 29. (§ 218d ods. 1 OBZ) a 30. (§ 218d ods. 2 OBZ) tohto materiálu. Zmenou § 218d ods. 1 OBZ predkladateľ sleduje zosúladenie právnej úpravy procesu rozdelenia s úpravou procesu zlúčenia a splynutia.

K bodu 35 (§ 218n ods. 2)

Predmetným doplnením transponuje predkladateľ ustanovenie čl. 3 bod. 3 smernice (resp. čl. 7 ods. 2 podods. 2 šiestej obchodnej smernice6 v platnom znení). V danom prípade uvedenú informáciu bude správa predstavenstva obsahovať pokiaľ dôjde k využitiu zjednodušeného postupu, ktorý umožňuje § 218d ods. 1 a 2 OBZ; uvedené sa neaplikuje pokiaľ sa využije výnimka podľa § 218n ods. 4 OBZ.

K bodu 36 (§ 218n ods. 4)

Predmetný novelizačný bod predstavuje nevyhnutnú legislatívno-technickú úpravu, ktorou predkladateľ vykonáva prečíslovanie vnútorného odkazu, a to vzhľadom na doplnenie ustanovenia § 218c o nové odseky 4 a 5 OBZ a následné prečíslovanie tých existujúcich (pozri novelizačný bod 25.).

K bodu 37 (§ 218n ods. 5)

Predmetným doplnením predkladateľ sleduje záujem na transpozícii ustanovenia čl. 3 bod. 8 písm. b) smernice (resp. čl. 22 ods. 5 šiestej obchodnej smernice6 v platnom znení). Predmetné ustanovenie šiestej obchodnej smernice6 bolo do zmeny vykonanej smernicou dobrovoľným ustanovením, členské štáty teda nemuseli využiť opciu. V súčasnosti však predstavuje povinnú transpozíciu, s ktorou sa musia adresáti smernice kvalifikovaným spôsobom vysporiadať. Súčasné ustanovenie § 218n ods. 4 OBZ, ktoré je vymedzením vnútorných odkazov na ustanovenia OBZ, ktoré sa nebudú v danom prípade aplikovať, zhodné s novonavrhovaným odsekom 5, toto (§ 218n ods. 4 OBZ) však vychádza z iných znakov skutkovej situácie ako popisuje čl. 22 ods. 5 šiestej obchodnej smernice6 v platnom znení, preto je pre transpozíciu smernice v danom prípade nepoužiteľné.

K bodu 38 (§ 218o ods. 1 písm. b))

Ustanovenie § 218o OBZ predstavuje samostatnú právnu úpravu pre zjednodušený proces rozdelenia zlúčením. V tejto súvislosti nakoľko aj únijné právo predmetnú úpravu sústreďuje pre proces rozdelenia do šiestej obchodnej smernice6, pristúpila Komisia k novelizovaniu jej príslušných ustanovení tak, aby bol zjednotená úprava výnimiek pre proces zlúčenia, ako aj proces rozdelenia zlúčením (tento zámer uviedla Komisia v odôvodnení11 návrhu smernice nasledujúco: vo vzťahu k väčšine zmien navrhnutých v tomto článku (myslí sa článok 3 smernice) odzrkadľuje zmeny navrhnuté v tretej obchodnej smernici2). Predmetným doplnením teda dochádza k transpozícii ustanovenia čl. 3 bod 7. písm. a) a d) smernice (resp. čl. 20 podods. 2 šiestej obchodnej smernice6 v platnom znení).

Vo vzťahu k transpozícii čl. 3 bod 7. písm. a) smernice považuje predkladateľ za potrebné uviesť, že podľa jeho názoru nie je potrebné výslovne zohľadniť zmenu v slovom spojení „nevyžaduje sa" vo vzťahu k súčasnému zneniu čl. 20 podods. 1 šiestej obchodnej smernice6 v platnom znení. Súčasné znenie § 218o ods. 1 úvodná veta OBZ totiž svojou formuláciou ponecháva konečné rozhodnutie o tom, či sa predmetné ustanovenia ne/uplatnia na spoločnosť samú (pod podmienkou, že sú splnené aj ostatné znaky skutkovej podstaty ustanovenia). Cieľ sledovaný smernicou je teda dosiahnutý.

K predmetnému novelizačnému bodu bližšie pozri aj odôvodnenie k novelizačnému bodu 31. (§ 218k ods. 1 písm. b) OBZ).

K bodu 39 (§ 218p písm. b))

Predmetnou zmenou a doplnením dochádza k transpozícii ustanovenia čl. 3 bod 2. smernice (resp. čl. 6 podods. 2 šiestej obchodnej smernice6 v platnom znení).

K bodu 40 (§ 232 ods. 5)

Predmetným ustanovením predkladateľ sleduje záujem na poskytnutí dostatočnej miery ochrany záujmom členov družstva - právnických osôb v prípadoch, kedy dôjde k zániku ich členstva v družstve z dôvodu podľa § 232 ods. 4 OBZ (vyhlásením konkurzu), no v odvolacom konaní súd konkurz zruší z iného dôvodu ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku. Súčasná právna úprava totiž neumožňuje „obnoviť" členstvo člena – právnickej osoby, vo vzťahu ku ktorej odvolací súd zastaví nezákonne vyhlásený konkurz. Takúto možnosť OBZ predpokladá pri spoločníkoch spoločnosti s ručením obmedzeným (pozri § 148 ods. 2 v spojení s § 148 ods. 4 OBZ) a verejnej obchodnej spoločnosti (pozri § 88 ods. 1 písm. e) v spojení s § 88 ods. 3 OBZ). K uvedenému bližšie pozri nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.: PL. ÚS 23/05-25.

K bodom 41 (§ 774a) a 42 (názov prílohy)

Predmetné novelizačné body sú výsledkom akceptovania a zapracovania pripomienky odboru aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky vznesenej v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

K bodu 43 a 44 (príloha)

Z transpozičnej prílohy OBZ sa navrhuje vypustiť bod 1. odkazujúci na prvú obchodnú smernicu , tzv. publikačnú smernicu, nakoľko táto bola v rámci kodifikačného procesu zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk, o ktorú sa rozširuje transpozičná príloha OBZ v novelizačnom bode 44.

K bodu 45 (príloha)

Navrhuje sa rozšíriť transpozičná príloha OBZ o odkaz na transponovanú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia.

K Čl. II (Účinnosť)

V súvislosti s transpozičným termínom smernice (pozri čl. 6 ods. 1 smernice) sa navrhuje účinnosť zákona na 30. júna 2011.

Bratislava, 02. februára 2011

Iveta Radičová v.r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Lucia Žitňanská v.r.

ministerka spravodlivosti

Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 243) v druhom čítaní

Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. marca 2011 č. 344 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 243) na prerokovanie týmto výborom:

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).

III.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 243) odporúčali schváliť:

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesením z 3. mája 2011 č. 168 a

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, uznesením z 5. mája 2011 č. 116.

IV.

Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva tento doplňujúci návrh:

K čl. I

V čl. I sa za doterajší 40. bod vkladá nový 41. bod, ktorý znie:

„41. Za § 768 h sa vkladá § 768i, ktorý znie:

㤠768i

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 30. júna 2011

Ak súd nezrušil spoločnosť podľa § 768b do 30. júna 2011, môže tak po 30. júni 2011 urobiť len ak si spoločnosť nesplní povinnosť podľa § 768b ods. 3 ani v novej súdom určenej lehote. Súd však spoločnosť nezruší, ak si spoločnosť splnila povinnosť podľa § 768b ods. 3 do 30. júna 2011."

Doterajšie body 41 až 45 sa označujú ako body 42 až 46.

Pozmeňovací návrh odstraňuje povinnosť súdu na neprimerane prísnu represiu porušenia povinnosti, ktorá bola termínovaná dátumom spred dvanástich rokov a ktorá už v súčasnosti ani právne neexistuje. Znenie, ktoré sa navrhuje opraviť, ukladá súdu povinnosť zrušiť a zlikvidovať spoločnosť aj v situácii, keď v čase rozhodovania o zrušení a likvidácii už spoločnosť svoju povinnosť splnila, čo zjavne odporuje princípom proporcionality pri ukladaní sankčných opatrení v oblasti súkromného práva.

Existuje relatívne vysoký počet akciových spoločností, ktoré sa s predmetnou povinnosťou síce dostali do omeškania, ale následne ju splnili. Súčasné znenie zákona práve tieto spoločnosti vystavuje reálnej hrozbe zániku, napriek tomu, že spoločnosti, vzniknuté neskôr, rovnakej hrozbe pri porušení analogickej povinnosti nepodliehajú.

Navrhovaná úprava zachováva pôvodný účel zákonnej úpravy, avšak umožňuje jeho realizáciu v súlade so zákazom diskriminácie a princípom proporcionality, keď umožňuje primeranú aplikáciu ustanovení, ktoré dávajú spoločnosti príležitosť na odstránenie závadného stavu.

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov vyjadrených v rozprave, podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 243) schváliť v znení schváleného doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 243) v druhom čítaní (tlač 243a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. mája 2011 č. 190. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Radoslav Procházka

predseda Ústavnoprávneho výboru

Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava 16. mája 2011 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1057

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: