Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

105/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 18.4. 2011, 12:36

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrh novely zákona č. 564/1991 Zb. SNR z 3. decembra 1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov stanovil jasné pravidlá pre vznik obecnej polície a rovnako tak vymedziť základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície.

V § 2 ods. 1, citovaného zákona sa uvádza nasledovné : Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Z čoho jasne vyplýva teritórium pôsobenia obecnej polície.

Rovnako tak ďalšie ustanovenia zákona o obecnej polícii v § 3 potvrdzujú pôsobenie obecnej polícii výlučne na teritóriu obce, ktorou je obecná polícia zriadená.

V poslednom období došlo, z dôvodov snáh predísť poškodzovaniu oprávnených záujmov občanov, viackrát zo strany samosprávnych orgánov o rozšírenie pôsobenia obecnej polície aj na územie inej samosprávy. Všetky tieto pokusy rozšíriť územie pôsobenia obecnej polície, aj keď motivované tými najlepšími úmyslami, je nutné označiť ako pokusy nad rámec zákona.

Uvedomujúc si oprávnenosť snáh samospráv o zvýšenie bezpečnosti vlastných občanov, predkladáme na rokovanie NR SR návrh novely zákona o obecnej polícii, ktorá

1. umožní na základe spoločnej schválenej zmluvy medzi zriaďovateľskou obcou podľa § 2

a pristupujúcou obcou (ďalej len „zmluvné strany") vykonávať úlohy podľa tohto zákona i na území katastrálneho územia inej obce, ktorá nemá zriadenú obecnú políciu.

2. stanovuje spôsob preukazovania sa príslušnosťou k obecnej polícii

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. 4. 2010.

Návrh zákona nepredpokladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, nebude mať environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť, na tvorbu nových pracovných miest a na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

ČL. I.

K bodu 1

Stanovuje spôsob – schválenie zmluvy, akým môže obec ktorá nemá zriadenú obecnú políciu, v rámci zákona umožniť pôsobenie príslušníkov obecnej polície zriadenej inou obcou, pôsobiť na území vlastnej obce. Ďalej stanovuje postup pri schvaľovaní takejto zmluvy a náležitosti, ktoré musí predmetná zmluva obsahovať. Zároveň stanovuje povinnosť obce, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy podľa odseku 1 a na území ktorej bude plniť úlohy obecná polícia inej obce, vydať pre príslušníka obecnej polície zriaďovateľskej obce písomné splnomocnenie, ktorým príslušník obecnej polície preukazuje oprávnenosť výkonu právomoci na jej území v predmete zmluvy.

K bodu 2

Upresňuje spôsob preukazovania sa príslušníka obecnej polície príslušnosťou k obecnej polícii.

K bodu 3

Ustanovuje spôsob preukázania oprávnenosti plniť úlohy na území obce, ktorá je zmluvnou stranou podľa § 3.

K Ćl. II

Navrhuje sa účinnosť predkladanej novely zákona obecnej polícii v súlade s Harmonogramom schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1313

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: