Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

435/2010 Z. z.

Edmund Horváth • 5.3. 2011, 19:44

D ô v o d o v á s p r á v a

Všeobecná časť

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") je v súčasnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na základe § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dotáciu zo štátneho rozpočtu možno od 1. januára 2011 poskytnúť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie.

V návrhu zákona sa ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrola poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva.

Upravuje sa možnosť poskytovania dotácie najmä na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky, podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky, ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny, podporu programov rozvoja kultúrnych, duchovných a spoločenských potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov a starostlivosť o športové talenty a podporu vrcholového a výkonnostného športu.

Návrhom zákona sa umožňuje aj poskytovanie dotácie na aktivity a činnosti v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky. Účelom poskytovania dotácií v tejto oblasti je výskumno-vývojová podpora cieľov a úloh identifikovaných v priebehu výstavby a rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky implementujúcich obranné spôsobilosti vyplývajúce z dlhodobých požiadaviek Severoatlantickej aliancie na spôsobilosti potrebné na rozvoj a integráciu ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci aliancie.

Dotácie možno poskytnúť aj na úhradu nákladov na odstránenie následkov živelných pohrôm a podporu akcií súvisiacich s dosiahnutím a udržaním ekologickej stability a zdravého životného prostredia a úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu, ktoré súvisia s výcvikom ozbrojených síl vo vojenskom obvode.

Návrh zákona upravuje aj okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti, spôsob poskytovania dotácií a kontrolu.

Návrhom zákona nevznikajú nové požiadavky na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií sa budú zabezpečovať v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky na príslušný rok. Návrh zákona nezhorší životné prostredie, nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť, bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie tých subjektov, ktorým sa poskytne dotácia.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Termín začatia a ukončenia PPK: Bezpredmetné.

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? x

3. Sociálne vplyvy x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, x

– sociálnu exklúziu, x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť x

4. Vplyvy na životné prostredie x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti x

A.3. Poznámky

Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií sa budú zabezpečovať v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky na príslušný rok.

A.4. Alternatívne riešenia

Bezpredmetné.

A.5. Stanovisko gestorov

Bezpredmetné.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie:

- primárnom

Článok 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010),

- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Ú. v. EÚ C323, 30.12.2006)

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008),

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

Bezpredmetné.

b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

Bezpredmetné.

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu prebratia

Bezpredmetné.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru

s právom Európskej únie

Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Osobitná časť

K § 1

Vymedzuje sa predmet návrhu zákona, t. j. účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrola poskytovania dotácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

K § 2

Vymedzuje sa účel, na ktorý možno dotáciu poskytnúť. Dotáciu sa navrhuje poskytnúť na vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, konferencie, besedy, exkurzie) zamerané napr. na prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky, podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu ako súčasti národného povedomia, prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky, informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii. Ďalej sa navrhuje poskytnúť dotáciu na spoločenské podujatia zamerané na podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov (organizovanie a účasť na spomienkových stretnutiach), na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva zameraného na vojenské dejiny (činnosť klubov vojenskej histórie, rekonštrukcie bojov v historických uniformách) ako aj na podporu športových talentov (súťaže, sústredenia, majstrovstvá športovo brannej všestrannosti, branné viacboje).

Navrhuje sa poskytovať dotácie na projekty výskumu a vývoja zamerané na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky vrátane projektov na účely obrany organizácií Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Zákonom sa upravuje aj možnosť poskytnúť dotáciu na úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu z dôvodu výcviku ozbrojených síl, na aktivity súvisiace s udržaním ekologickej stability, priaznivého životného prostredia a na opatrenia zamerané na odstránenie následkov prírodných kalamít.

K § 3

Ustanovujú sa podmienky a rozsah poskytovania dotácií tak, že sa vymedzuje okruh žiadateľov, ktorým možno poskytnúť dotáciu.

Ustanovuje sa, že na niektoré účely uvedené v § 2 je potrebné, aby mal žiadateľ na financovanie projektu, ktorým je časovo, finančne a obsahovo ohraničená aktivita súvisiaca s účelom poskytnutia dotácie, zabezpečené, okrem finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu územnej samosprávy, aj iné finančné zdroje najmenej vo výške 10 % nákladov na projekt. Tiež sa ustanovuje rozsah poskytnutia dotácií v oblasti financovania výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu na krytie oprávnených nákladov na projekt osobitne pre výskumnú organizáciu a osobitne pre žiadateľa, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

K § 4

Ustanovuje sa, že dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutí dotácie. Termín jej predloženia je stanovený do 31. januára príslušného rozpočtového roka s výnimkou dotácie poskytnutej na podporu výskumu a vývoja a dotácie poskytnutej na odstránenie následkov živelných pohrôm, ktoré sa poskytujú na základe zverejnenej výzvy na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Osobitne sa špecifikujú doklady, ktoré je žiadateľ povinný predložiť nad rámec dokladov uvedených v zákone

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalej sa ustanovuje, že dotáciu možno poskytnúť len na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Taxatívne sa vymedzujú náležitosti zmluvy.

K § 5

Ustanovuje sa, že kontrolu dodržiavania podmienok podľa návrhu zákona i podľa osobitného predpisu ako aj kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky s tým, že kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov tým nie je dotknutá.

K § 6

V spoločných ustanoveniach sa navrhuje ustanoviť, že na dotáciu nie je právny nárok a že neúplná žiadosť a žiadosť, ktorá neobsahuje zákonom ustanovené doklady, sa nebude posudzovať.

Z dôvodu zabezpečenia vyššej transparentnosti pri rozhodovaní o poskytovaní dotácie sa navrhuje, aby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňovalo zoznamy žiadateľov o dotácie a zoznamy príjemcov dotácií. Súčasne sa zverejní aj účel dotácie, požadovaná suma dotácie, celkový rozpočet projektu, na ktorý sa dotácia žiada a suma poskytnutej dotácie.

K § 7

Navrhuje sa zrušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní dotácií Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

K § 8

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2011.

K prílohe

Navrhuje sa vzor žiadosti o poskytnutie dotácie.

Bratislava 18. augusta 2010

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ľubomír Galko, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1297

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: