TlačPoštaZväčšiZmenši

450/2009 Z. z.

6.2. 2013, 10:14 |  Maja

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov bol vypracovaný a na rokovanie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre občianske a obchodné právo sa predkladá na základe splnomocňovacích ustanovení § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

Navrhovaná právna úprava reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a má za cieľ vyriešiť niektoré sporné otázky týkajúce sa zapisovania vecí došlých na súdy do príslušných súdnych registrov. Právna úprava ďalej reaguje na požiadavky a výhrady Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, že nemá vedomosť o právnych veciach podľa ustanovenia § 35 ods. 2 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku, do ktorých môže prokurátor vstúpiť a vyhľadávanie v registroch súdov je zdĺhavé.

Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ako aj so splnomocňovacím ustanovením príslušného zákona, na vykonanie ktorého sa táto vyhláška vydáva.

Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Návrh vyhlášky bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie stálej pracovnej komisie sa predkladá bez rozporov.

Osobitná časť:

K Čl. I

K bodom 1 až 9

V nadväznosti na prebiehajúci legislatívny proces vo veci novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1196) sa navrhuje v § 72 ods. 2 vykonanie zmeny zohľadňujúcej rozsah oslobodenia od dane z príjmu v § 5 ods. 7 cit. zákona:

3. V § 5 ods. 7 písmeno j) znie:

„j) náhrada za stratu na zárobku vyplatená zamestnancovi podľa osobitného predpisu,23aa) ak sa na účely jej výpočtu vychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu.23ab)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 23aa a 23ab znejú:

„23aa) § 72 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

23ab) § 134 ods. 9 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.".

Ďalej sa navrhuje zosúladenie textu § 72 až 75 s nadpisom ôsmeho oddielu, t.j. doterajší pojem „účastník" sa nahrádza pojmom „osoba zúčastnená na konaní". Vykonanie tejto zmeny je dané okrem iného aj požiadavkami aplikačnej praxe, keďže doterajšie znenie umožňovalo rôzny prístup k výkladu právnej normy, najmä v oblasti trestného práva, ktoré nepozná pojem „účastník", resp. „účastník konania".

K bodom 10, 11, 13 a 18

Cieľom navrhovaného ustanovenia nie je zmeniť prax, ale odstrániť pochybnosti o tom, že spotrebiteľské veci patri medzi občianskoprávne veci, a to bez ohľadu na to, či ide o vzťahy z tzv. absolútnych obchodov, alebo či bolo dohodnuté obchodné právo (§ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka). V praxi vyvstávajú otázky najmä, o akú vec ide a aké právo sa má použiť v prípade úveru poskytnutého podnikateľom spotrebiteľovi. Ak ide o spotrebiteľský úver, jednoznačne je potrebné aplikovať zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v zmysle zásady lex specialis derogat lex generalis. Aj keď teda úver je absolútnym obchodom, prioritu budú mať normy určené na ochranu spotrebiteľa obsiahnuté v citovanej právnej norme. Ak by táto špeciálna norma neregulovala niektoré zmluvné podmienky, je dôležité ustanovenie § 54 Občianskeho zákonníka, ktoré nepripúšťa, aby sa zmluvné podmienky odchýlili od úpravy v Občianskom zákonníku. Prioritu teda majú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj pri úverových vzťahoch, ak ide o spotrebiteľa a nejde len o ustanovenia v piatej hlave prvej časti Občianskeho zákonníka pod názvom Spotrebiteľské zmluvy. Ustanovenia Obchodného zákonníka je teda možné aplikovať, len ak, zákon o spotrebiteľských úveroch nereguluje vzťah zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ak v Občianskom zákonníku nie je priaznivejšia úprava pre spotrebiteľa a ak zmluvné podmienky neodporujú ustanoveniam Občianskeho zákonníka, neobchádzajú Občiansky zákonník, ale sa nepriečia dobrým mravom. Je nemysliteľné, aby bol spotrebiteľ považovaný za „biznismena" a aby sa v obchodnom oddelení vydávali platobné rozkazy proti spotrebiteľovi napriek tomu, že sa vymáhajú neprimerané sankcie najmä neprimerané zmluvné pokuty a úroky z omeškania nad rámec podľa predpisov občianskeho práva; to samozrejme platí aj pred ostatnou zmenou ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka, teda pred 15. januárom 2009. Predkladateľ dáva do pozornosti článok publikovaný v Návrhu Legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2008 od JUDr. Daniely Švecovej a JUDr. Jany Bajánkovej (str. 281 a nasl.): „...aplikácia hmotného práva, na ktorej sa účastníci dohodli (§ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka) sama osebe súčasne neurčuje aj povahu veci z hľadiska jej zapísania do príslušného registra v rámci vybavovanie súdnej agendy.".

Navrhovanou právnou úpravou sa teda zabezpečí, aby spory zo spotrebiteľských zmlúv boli riešené v rámci súdnych registrov občianskoprávnej povahy (registre C, Co, Ro).

Nie je významné, ktorý sudca a v ktorom oddelení súdu je vec zapísaná. Dôležité je poskytnúť spotrebiteľovi ochranu, ktorá mu podľa slovenského právneho poriadku a podľa komunitárneho práva patrí. Tú mu musia poskytnúť aj obchodní sudcovia. Aby však neboli pochybnosti, čo s vecami nesprávne zapísanými v registri Cb, Cob alebo Rob, prechodné ustanovenie túto otázku rieši tak, že sa v týchto oddeleniach veci dovybavujú vrátane sudcov, ktorým táto agenda bola pridelená.

K bodom 12, 14 až 17 a 19

Aktualizuje sa právna úprava registrov určených pre zapisovanie dožiadaní cudzích štátnych orgánov. V doteraz platnom znení prílohy č. 1 v časti II písmeno B, C a G v súdnych registroch týkajúcich sa cudziny je nesprávna formulácia (správna je v bode E), ktorá činí popis činnosti nevhodným („iné úkony vo vzťahu k súdu"). Správne má ísť o „iné úkony súdu vo vzťahu k cudzine". Dožiadania z cudziny vo veciach výkonu rozhodnutia alebo v exekučných veciach neexistujú (resp. nie sú možné), preto ich špecifické uvádzanie v písmenách H a I v prílohe I časti II nemá opodstatnenie. Naopak, chýba podstatná súčasť týchto registrov, a to je konanie súvisiace s uznaním a výkonom cudzieho rozhodnutia. Ako najnovšie poznatky ukázali, dochádza často v činnosti súdov a exekútorov k nesprávnemu postupu, keď vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia (čo má byť samostatné konanie predchádzajúce možnosti exekúcie cudzieho rozhodnutia) súd robí v rámci exekučného konania. Špecifikácia návrh a ich rozlíšenie aj v registroch môže byť užitočnou pomôckou pre súd.

K Čl. II

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje s prihliadnutí na dopady novej právnej úpravy na oblasť štatistického zisťovania v rezorte spravodlivosti (štatistickým obdobím je kalendárny rok) a s prihliadnutím na zamýšľanú účinnosť návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2009. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 816
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Liga za ľudské práva: Agendu migrácie by mal zastrešiť jeden úradhttps://www.teraz.sk/slovensko/liga-za-ludske-prava-agendu-migraci/486695-clanok.html

Občianske združenie Liga za ľudské práva navrhuje vláde zriadiť Imigračný a naturalizačný ...

Vláda projednává zákon zabývající se YouTubem a jeho službamihttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vlada-projednava-zakon-zabyvajici-se-youtubem-a-jeho-sluzbami_546597.html

Lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy ...

Kováčiková: Nikdy som pre Jankovskú nič nevybavovala. V prípade jej obvinenia som postupovala správnehttps://www.webnoviny.sk/kovacikova-nikdy-som-pre-jankovsku-nic-nevybavovala-v-pripade-jej-obvinenia-vraj-postupovala-spravne/

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková trvá na tom, že pri ...

Súdnictvo na Slovensku je momentálne v prechodnom období, zhodol sa Šikuta s Mazákomhttps://www.webnoviny.sk/sudnictvo-na-slovensku-je-momentalne-v-prechodnom-obdobi-zhodol-sa-sikuta-s-mazakom/

Súdnictvo na Slovensku sa momentálne nachádza v prechodnom období, v ktorom prichádza k ...

V. Kováčiková: Ak prejde veto o prokuratúre, obrátime sa na ÚS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-kovacikova-ak-prejde-veto-o-prok/486206-clanok.html

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa podľa vlastných slov zhoduje ...

Ochrana zdravia pracovníkov by sa mala sprísniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/ochrana-zdravia-pracovnikov-by-sa-mala/486195-clanok.html

Novelou, ktorá je v súlade s európskym cieľom, sa má zabezpečiť lepšia ochrana zdravia ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: