Sobota, 13. apríl 2024 | meniny má Aleš , zajtra Justína
Deň nespravodlivo stíhaných
Predplatné
Sobota, 13. apríl 2024 | meniny má Aleš , zajtra Justína
Deň nespravodlivo stíhaných
TlačPoštaZväčšiZmenši

472/2003 Z. z.

najpravo.sk • 10.12. 2019, 18:50

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. januára 1996 okrem § 9 ods. 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1996.

           

Týmto zákonom sa prvýkrát v Slovenskej republike ustanovili, podobne ako v členských štátoch EÚ, podmienky výroby potravín, manipulácie s nimi a ich uvádzanie do obehu na trh Slovenskej republiky, ako aj úlohy a organizácia potravinového dozoru nad dodržiavaním tohto zákona.

           

Na základe splnomocňovacích ustanovení v zákone sa postupne od roku 1996 pristúpilo k implementovaniu acquis v oblasti potravín vypracovaním horizontálnej a vertikálnej legislatívy v SR v nadväznosti na Smernice a Nariadenia EÚ a rokovania s Európskou komisiou.

           

V roku 2001 sa vypracoval prvý návrh na jeho zmenu, ktorý po jeho schválení v decembri 2001 v Národnej rade Slovenskej republiky bol uverejnený v Zbierke zákonov z 23.1.2002 pod č. 23/2002.

 

            Vykonanými zmenami sa odstránil nesúlad s legislatívou EÚ napríklad v používaní pojmov, odstránila sa predtrhová kontrola (predtým povinná certifikácia resp. povinné posudzovanie zhody pred uvedením potravín do obehu), označovanie potravín bolo dané do súladu so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/13/ES.

 

            Ďalšie úpravy sa týkali rozšírenia povinností podnikateľov napríklad o povinnosť vypracovať zásady správnej výrobnej praxe vrátane systému HACCP v súlade so Smernicou o hygiene potravín, ako aj zapracovania problematiky potravín nového typu vrátane ich označovania.

 

            Týmto zákonom sa taktiež upravila organizácia a pôsobnosť, práva a povinnosti orgánov potravinového dozoru na všetkých stupňoch výrobného procesu až po predaj potravín v obchode, čo je v súlade so Smernicou EÚ č. 89/397/EEC o úradnej kontrole potravín. Vytvoril sa integrovaný orgán na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky.

 

            Pri vykonaných zmenách sa vychádzalo z Bielej knihy o potravinovej bezpečnosti z januára 2000 ako aj z návrhu nariadenia EP a Rady Európskej únie o potravinovom zákone.

 

            Predkladaný návrh zákona vychádza z potreby zapracovať do zákona o potravinách niektoré oblasti – články z Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. V dňoch 21. až 23. októbra 2002 sa uskutočnilo v Bruseli pracovné stretnutie kandidátskych krajín k všeobecnému potravinovému právu EÚ, bezpečnosti potravín a ku kapitole 1 Voľný pohyb tovaru.

            Na základe záverov tohto rokovania existujúce zákony o potravinách nesmú byť v rozpore s Nariadením 178/2002 a kandidátske krajiny sa musia pripravovať na jeho plnú a účinnú implementáciu po vstupe. Na základe odporúčaní sa upravili definície (pojmy) podľa nariadenia, ktoré  odporučilo pred vstupom ich zosúladiť. Ďalej sa pri úprave zákona vychádzalo z čl. 5 až 10, v intenciách ktorých sa majú existujúce zákony o potravinách upraviť najneskôr do 1. januára 2007. Napríklad v súlade s článkom 6 Nariadenia – analýza rizika sa dopĺňa § 6b Systém rýchlej výmeny informácií.  V tomto ustanovení sa vychádzalo z článkov 50 až 59, ktoré sa aplikovali na podmienky Slovenskej republiky, pretože tieto články zahŕňajú najmä povinnosti a úlohy Komisie a Úradu a členských štátov. Tieto články po prijatí za člena sa stanú záväznými.

 

            V návrhu zákona je zosúladený text § 7 týkajúci sa vývozu a dovozu z čl. 11 a 12 Nariadenia.

 

            Čl. 14 až 20 Nariadenia sa majú uplatňovať od 1. januára 2005. V zákone o potravinách č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sú už zakotvené v zásade požiadavky týchto článkov napríklad požiadavky na bezpečnosť potravín uvádzaných na trh (čl. 14 a čl. 16), zodpovednosť podnikateľov a systém úradných kontrol a prijatie opatrení a pokuty za porušenie zákona (čl. 17 a 19 nariadenia), vysledovateľnosť (čl. 18), čo nie je v rozpore s nariadením. Problematika vysledovateľnosti podľa čl. 18 nariadenia je doplnená v návrhu zákona v § 4 ods. 2 písmeno e). Po vstupe do EÚ budú tieto články priamo aplikovateľné.

 

            Tabuľka zhody – úprava zákona o potravinách sa vyhodnocuje v nadväznosti na nariadenie podľa odporúčaní ako je uvedené vyššie, čo treba pred vstupom zosúladiť najmä čl. 5 až 10 nariadenia.

 

            Ďalšie navrhované zmeny alebo doplnenia ako aj návrhy zmien niektorých zákonov napríklad vychádzajú z požiadaviek misie z Dublinu (§ 21, 22, 23, 25,31), vytvorenia podmienok a prerozdelenia gescií pri označovaní pôvodu a zemepisných označení (§9a), z rezerv pri výkone potravinového dozoru a z poznatkov uplatňovania zákona o potravinách v praxi.

 

            Predpokladá sa, že ďalšie úpravy si vyžiada zákon o potravinách po vstupe SR do EÚ v roku 2005 v nadväznosti na  poznatky z aplikácie ďalších článkov nariadenia (spomínané vyššie), na ďalšie pripravované predpisy napríklad smernice o hygiene, o úradnej kontrole potravín a krmív atď., vzhľadom na vyriešenie možnosti odvolávať sa v zákonoch priamo na Nariadenie EÚ a tým i prestavbu a rozsah oblastí.

 

            Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet. Navrhovaná úprava tiež nebude mať vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

 

            Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

            Návrh zákona nebol predložený Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR v zmysle zákona č. 106/1999 Z. z., nakoľko sa problematika návrhu netýka oblastí ustanovených v § 3 cit. zákona.

 

            Ministerstvo financií SR v rámci pripomienkového konania listom z 29.4.2003 číslo 8233/2003-81 zaujalo stanovisko, že sa stotožňuje s vyjadrením predkladateľa vo všeobecnej časti dôvodovej správy, že návrh nebude mať dopad na štátny rozpočet, zamestnanosť a tvorbu pracovných miest.

 

 

Osobitná časť

 

 

K bodu 1

            V súlade s článkom 1 bod 3 Nariadenia sa dopĺňa do zákona text, podľa ktorého sa používanie tohto zákona nevzťahuje na oblasti týkajúce sa potrieb súkromných osôb napríklad chov zvierat, pestovanie zeleniny a ovocia atď. až ich spracovanie na hotové výrobky a ak sa vykonáva výlučne pre súkromnú domácu spotrebu.

 

K bodom 2 a 3

            Upresňuje sa znenie, čo sa považuje za potraviny a čo medzi potraviny nepatrí podľa čl. 2 Nariadenia. V súčasnosti sa podobne ako v niektorých členských štátoch a po konzultácii so zástupcami Komisie ponecháva tabak a tabakové výrobky v pôsobnosti tohto zákona. Predpokladá sa vypracovanie samostatného zákona o tabaku po vstupe do EÚ (zákon o potravinách si vyžiada ďalšiu novelu v nadväznosti na pripravované zmeny smerníc o hygiene, o úradnej kontrole potravín a krmív a ďalšie zmeny v potravinovom práve spoločenstva ).

 

K bodu 4

            Doplňujú sa pojmy z  nariadenia, čo v prvom rade požadovala EK doplniť u kandidátskych krajín do existujúcich zákonov o potravinách. Definuje sa,  čo treba rozumieť pod systémom rýchlej výmeny informácií o potravinách prostredníctvom oznámení medzi zainteresovanými orgánmi v prípadoch, ak sa preukáže, že sú potraviny zdraviu škodlivé alebo existuje odôvodnené podozrenie, že môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

 

K bodu 5

            V § 2a sú osobitne definované pojmy z  nariadenia na účely tohto zákona k problematike „rizika“ vo vzťahu k iným predpisom a pojmy v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, potrebných pre doplňujúci § 9a tohto návrhu zákona.

K bodu 6

            V § 4 ods. 2 sa rozširuje text písmena e) o ďalšie skutočnosti súvisiace s vedením evidencie dodávateľov a odberateľov v záujme vytvorenia funkčných systémov a postupov slúžiacich k vysledovateľnosti alebo k identifikácii v prípadoch podozrenia výskytu nebezpečných – rizikových potravín.

 

K bodu 7

            V § 6 ods. 1 sa dopĺňa text o zasielanie formulára na ohlasovanie výroby a ostatných činností podľa pôvodného textu zákona.

           

K bodu 8

            Z dôvodov, že v EÚ sa predtrhová kontrola potravín nevykonáva u všetkých skupín výrobkov, patriacich do kategórie „potraviny určené na osobitné výživové účely“ bolo potrebné vykonať úpravu tohto bodu.

 

K bodu 9

            Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 8a.

 

K bodu 10

            V § 67 sa vypúšťa odsek 5, ktorý sa po úprave (rozširuje sa o krmivá) presúva do § 6b.

 

K bodu 11

            Text § 6b sa dopĺňa v nadväznosti na príslušné články 6 a 50 až 57 Nariadenia. Výstrahy (hlásenia) o nebezpečných potravinách a krmivách sa v rámci EÚ transformujú cez Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá. Organizuje ho Európska komisia (DG XXIV. Ochrana spotrebiteľa a zdravia) ako formu rýchlej informovanosti členských štátov o problémoch a rizikách, týkajúcich sa potravín, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť potravín alebo ktoré sú nesprávne označené a tak predstavujú pre spotrebiteľa riziko.

            Implementácia tohto systému vyplýva zo záväzkov SR v prístupovom procese. V odseku 2 sú vymenované subjekty, ktoré budú v SR zapojené do systému a ustanovuje sa ako kontaktný bod Štátna veterinárna a potravinová správa SR. V odseku 4 sa uvádzajú povinnosti kontaktného bodu. Ďalej sa ustanovuje  zodpovednosť MP SR a MZ SR.      Riadenie rizika spadá v EÚ do kompetencie ministerstiev ako tvorcov stratégie politiky kvality. Krízové manažmenty sú totožné s riadením rizika a sú vytvárané v prípade kríz na oboch ministerstvách a sú autoritami s rozhodovacími právomocami na dosiahnutie bezpečnej situácie.

Rozpracovaná  je zásada preventívnosti podľa čl. 7 nariadenia.

 

 

K bodu 12

            V § 7 sa pôvodný text dopĺňa o text čl. 11 nariadenia a dáva sa do súladu s textom čl. 12 nariadenia..

 

K bodu 13

            Ustanovuje sa prerozdelenie pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „Úrad“) a Ministerstva pôdohospodárstva SR pri administrovaní označenia pôvodu a zemepisného označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín, u ktorých na rozdiel od ostatných výrobkov sa podľa Nariadenia Rady č. 2081/92 vyžaduje odborné posúdenie žiadateľmi predloženej špecifikácie výrobkov. Odborné posúdenie ako aj autorizácia kontrolných orgánov spadá v plnom rozsahu do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Toto vymedzenie pôsobnosti ministerstva na posudzovanie špecifikácií a kontrolu ich dodržiavania na poľnohospodárske výrobky a potraviny vo vzťahu k Úradu, je v súlade s právom EÚ. Do pôsobnosti ministerstva spadá aj posudzovanie a registrácia i najnižšieho stupňa ochrany – vydávanie osvedčení špecifického charakteru podľa Nariadenia Rady č. 2082/92. Úrad pripravuje všeobecný zákon o ochrane označenia pôvodu, ktorý bude túto problematiku riešiť komplexne teda i vo vzťahu k WTO, kde sú pri žiadosti o registráciu určené odlišné podmienky a vzťahuje sa na všetky výrobky.

 

K bodu 14

V § 17 sa upresňuje, ktoré ustanovenia novely v súlade s legislatívou EÚ sa nevzťahujú na tabakové výrobky.

 

K bodu 15

            V § 20 ods. 1 písmeno b) sa dopĺňa text na základe pripomienok EÚ o právomoc orgánov potravinového dozoru vyhotovovať z kontrolovanej dokumentácie kópie alebo výpisy.

 

K bodu 16

            Návrhom sa upresňuje pôsobnosť zamestnancov orgánov potravinového dozoru pri priamom výkone kontroly a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, na ktoré sa nevzťahuje § 31 ods. 2 zákona – všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

K bodu 17

            V roku 2002 sa uskutočnila Misia Potravinového a veterinárneho úradu z Dublinu, ktorá požadovala, aby po vstupe do EÚ bola Národná správa o úradnej kontrole potravín v SR každoročne predkladaná Komisii podľa Smernice o úradnej kontrole potravín č. 89/397/EHS a  rozšírená  o výsledky kontroly v týchto subjektoch.

 

K bodu 18

            V § 22 v nadväznosti na závery z misie a ďalších misií z EÚ a tiež skutočnosti, že po vstupe do EÚ bude potrebné napríklad

notifikovať orgány alebo organizácie autorizované ministerstvami pre činnosti vyplývajúce zo zákona,

 rozšíriť koordináciu pri vypracúvaní správ i o oblasti, ktoré zastrešuje iný rezort napríklad MZ SR služby spoločného stravovania,

vytvárať podmienky na optimalizáciu a komplexné využívanie modernej prístrojovej techniky dostupnej v SR,

ako aj zabezpečenie kontroly dodržiavania špecifikácie u poľnohospodárskych výrobkov a potravín podľa § 9a atď.

Ustanovujú sa úlohy a povinnosti jednotlivých rezortov.

 

K bodu 19

Z § 23 ods. 1 písm. c) sa z pôsobnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vyníma kontrola tabakových výrobkov v zariadeniach spoločného stravovania.

 

K bodu 20

            V § 23 sa dopĺňajú odseky 3 a 6 o podmienkach zrušenia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu tiel jatočných zvierat podľa § 6a a kontrolu potravín rastlinného pôvodu na hraničných priechodoch.

 

K bodu 21

            § 23 ods. 7 sa text písmena d) rozširuje o kontrolu dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok.

 

K bodu 22

            Podľa zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov spadá kontrola – zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania do gescie orgánov na ochranu zdravia.

            V EÚ však predpisy – Smernice, Nariadenia na potraviny zahŕňajú aj potraviny, ktoré sa spracovávajú, podávajú ako pokrmy alebo priamo predávajú pri poskytovaní služieb spoločného stravovania a výsledky kontroly sú súčasťou Národných správ z členských štátov podľa čl. 14 Smernice 89/397/EHS o úradnej kontrole potravín. To znamená, že kontrola orgánmi na ochranu zdravia musí vychádzať i z tohto zákona a najmä potravinového kódexu a výkladu k čl. 14 vyššie citovanej smernice a nielen predpisov vydaných na základe zákona o ochrane zdravia ľudí.

            Na základe uvedeného sa dopĺňa predmetný text. 

 

K bodu 23

            Slová sa vypúšťajú v nadväznosti na zmenu pôsobnosti okresných úradov na úseku ochrany spotrebiteľa.

 

K bodu 24

            Kontrolou orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa zistilo neplnenie povinností vyplývajúcich z § 6a zákona. V zákone chýba možnosť postihu podnikateľov udelením pokuty – dopĺňa sa. Rovnako sa dopĺňa vo väzbe na nový § 9a i možný postih za neoprávnené užívanie označenia pôvodu, zemepisného označenia a označenia výrobkov špecifického charakteru.

 

K bodu 25

            Ustanovuje sa pre ministerstvo vydať všeobecne záväzný právny predpis.

 

K bodu 26

            V nadväznosti na závery z misie z Dublinu sa pristúpilo k prerozdeleniu gescie MP SR a MZ SR v rámci potravinového práva v jednotlivých oblastiach (predpisy EÚ resp. pre vnútroštátnu potrebu) podľa § 3 ods. 1, ktorým sa ustanovuje vypracovanie potravinového kódexu a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy na základe splnomocňovacích ustanovení v zákone.

 

K bodu 27

            Predmetným ustanovením sa upresňuje, že na potravinový dozor sa nevzťahujú ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti a zákona o ochrane zdravia, ak sa vykonáva podľa tohto zákona.

 

K bodu  28

            V tomto prípade, ak ide o odber vzoriek a ich analýzu, sa na tento výkon všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.

 

K bodom 29 a 30

            Vedenie registra potravín považuje EK za bariéru – prekážku pre voľný pohyb potravín, žiadali zrušiť po vstupe do EÚ.

            Na základe toho sa zrušuje Vyhláška MP SR č. 240/2002 Z.z. o registrácii vyrábaných a dovážaných potravín dňom vstupu platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do EÚ.

 

 

K článku II

            V článku II sa v § 3 ods. 3 upresňuje text na základe záverov technického stretnutia k monitoringu transpozície legislatívy EÚ so zástupcami EÚ v dňoch 26.-27.2.2003.

Ďalej sa v článku II zvýrazňuje, že štátne laboratória v pôsobnosti rezortu sú zriadené i na účely analýz – skúšania výrobkov podľa zákona o potravinách a nielen pre potreby veterinárneho dozoru. Vzhľadom k tomu, že podľa Smernice 93/99/EHS na analýzu odobratých vzoriek pri potravinovom dozore sú potrební i odborníci nielen z oblasti veterinárnej medicíny, ale i iní odborníci, navrhujeme zrušiť povinnosť menovať riaditeľa laboratória iba z úradných veterinárnych lekárov.

Ďalej sa dopĺňa, kedy sa neplnenie povinností považuje za priestupok alebo správny delikt.

Ďalšia zmena sa vykonáva podľa záverov rokovania so zástupcami EÚ vo februári 2003, aby bolo umožnené prevádzkovateľom dosiahnuť splnenie podmienok EÚ do dátumu pristúpenia SR k EÚ a ustanovuje sa povinnosť prevádzkovateľom prevádzkární, u ktorých sa vyžaduje schválenie podľa § 37 zákona č. 488/2002 Z. z. podať si žiadosť v uvedenom termíne.

Vytvára sa  právny rámec pre prevádzkáreň, ktorá je zaradená do prechodného obdobia. Upresňuje sa v prílohe č. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti správne názvy regionálnych veterinárnych a potravinových správ.

 

 

K článku III

            Zmeny navrhované v článku III  v zákone č. 274/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov vychádzajú z nasledovných skutočností:

zásady správnej výrobnej praxe – uplatňovanie systému HACCP, vydaný MP SR, na ktorý sa § 4 ods. 3 zákona o potravinách odvoláva, sa týka aj zariadení spoločného stravovania,

návrh na úpravu vychádza zo zmien vykonaných v zákone o potravinách v predkladanom návrhu pri zmene podmienok uvádzania potravín na osobitné výživové účely do obehu.

 

 

K článku IV

Návrh na zmenu v článku IV sa predkladá v nadväznosti na § 6b, podľa ktorého v súlade s Nariadením sa ÚKSÚP stáva subjektom, ktorý musí byť zapojený do systému rýchlej výmeny informácií.

 

 

K článku V

            Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. októbra 2003 s výnimkou § 6b ods. 4 písm. b), § 23 ods. 6, § 31a ods. 3 a § 31c, u ktorých sa navrhuje dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

 

 

 

 

 

Bratislava, 18. júna 2003

 

 

 

 

 

 

Predseda vlády Slovenskej republiky

 

Mikuláš  D z u r i n d a , v. r.

 

 

 

 

Minister pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

 

Zsolt  S i m o n , v. r.

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 530

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: