Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

150/1993 Z. z.

- zet -  • 25.2. 2014, 15:50

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Zákon o súdnych poplatkoch prijala Slovenská národná rada 28. januára 1992. Novoprijatý zákon č. 71/1992 Zb. do určitej miery obmedzil rozsah vecného a osobného oslobodenia od súdnych poplatkov, zaviedol spoplatnenie prvých zápisov do obchodného registra, zvýšil niektoré sadzby poplatkov za konania a úkony súdov a súdnej správy.

V priebehu roku 1992 došlo k zmenám viacerých súvisiacich hmotnoprávnych predpisov, ktoré si vyžiadali aj zmenu zákona o súdnych poplatkoch. Zrušením štátnych notárstiev prešli niektoré ich právomoci na súdy, čím sa rozšíril počet spoplatňovaných úkonov na súdoch. Novelizáciu niektorých ustanovení zákona a doplnenie sadzobníka si vyžiadala aj zásadná zmena v štátoprávnom usporiadaní.

Navrhované zmeny zákona reagujú tiež na zvyšujúce sa náklady súdnictva, najmä v dôsledku rastu cien materiálnych potrieb, poštovného, energií atď. Doterajšia súdna prax ukázala, že sadzby súdnych poplatkov nie vždy zodpovedajú právnej, skutkovej a časovej náročnosti toho ktorého súdneho konania, úkonu i jeho právnemu významu. Požiadavky praxe smerovali tiež k vecnému upresneniu niektorých ustanovení zákona.

Navrhované zavedenie nových poplatkových úkonov a úprava sadzieb poplatkov budú znamenať zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu SR v závislosti od počtu súdnych podaní a úkonov. Možno uvažovať o zvýšení približne o 20 mil. korún.

Medzičasom Národná rada SR 25. marca 1993 schválila návrh novely cit. zákona predložený jej poslancom. Novela zahŕňa zmenu v ustanovení o oslobodení a pripúšťa možnosť spätného vrátenia poplatkov.

Nároky na zvýšenie pracovných síl si navrhovaná právna úprava nevyžiada.

Osobitná časť

K bodu 1

Upresňuje sa názov zákona čím sa má zvýrazniť podiel orgánov prokuratúry na príjmoch štátneho rozpočtu SR.

K bodu 2 a 3

Nadväzne na navrhovanú zmenu názvu právneho predpisu upresňuje sa aj názov sadzobníka súdnych poplatkov.

Doplnenie ustanovenia o predmete poplatkov a poplatníkoch si vyžaduje spoplatnenie konania o dedičstve. Doterajšia koncepcia zákona vychádzala výlučne zo zásady, že sa spoplatňuje konanie začaté na návrh. Dedičské konanie je konaním ex offo, i keď je možné konať aj na základe návrhu. Podmienkou spoplatnenia konania začatého bez návrhu je to, aby bolo konané v prospech poplatníka a sadzobník určuje pre daný druh konania príslušnú sadzbu.

K bodu 4

Vypustenie druhej vety § 2 ods. 4 zákona vyžaduje koncepcia zákona o súdnych poplatkoch, ktorá vychádza zo zásady, že poplatok platí ten, kto podáva návrh /odvolanie, dovolanie/, a že je splatný podaním návrhu. Ak je poplatník úspešný, priznáva sa mu náhrada trov konania vrátenie náhrady za zaplatený poplatok a to podľa procesných predpisov. Je preto nadbytočné, aby poplatkový predpis riešil otázku úhrady poplatku. Samotný Občiansky súdny poriadok pri úprave trov konania vychádza z koncepcie zodpovednosti za výsledok celého sporu a nie jeho jednotlivých stupňov. V záujme odstránenia výkladových problémov sa navrhuje vypustenie druhej vety.

K bodu 5

Upresnenie textu v súlade s platnými hmotnoprávnymi predpismi.

K bodu 6 a 8

Zrušenie štátnych notárstiev si vyžiadalo vypustenie doterajšieho oslobodenia konania o odvolaní proti rozhodnutiam štátneho notárstva. Odvolacie konanie vo veciach dedičských nie je odôvodnené oslobodiť od poplatku.

Osobné oslobodenie v § 4 ods. 2 písm. g/ sa navrhuje vypustiť ako nadbytočné, lebo je pokryté oslobodenie vecným podľa ods. 1

písm. b/.

K bodom 7 a 9

Navrhované zmeny vyplývajú z nového štátoprávneho usporiadania.

K bodu 10 a 12

Vypustenie písmena n) z ustanovenia § 4 ods. 2 a následné zaradenie odseku 3 sleduje poplatkové zvýhodnenie tých účastníkov, ktorí si úspešne uplatňovali svoje práva v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd a zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. Navrhovaným znením sa sleduje predovšetkým regulovanie počtu tých podaní o navrátenie majetku podľa cit. zákonov, o ktorých je už vopred pri podaní zrejmý neúspech v konaní.

K bodu 11

Rozširuje sa okruh osôb oslobodených od súdnych poplatkov vo vzťahu k zákonu č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.

K bodu 13

Ide o spresnenie doterajšieho znenia tohto ustanovenia.

K bodu 14

Upresňuje sa vznik poplatkovej povinnosti aj pri odvolaní a dovolaní.

K bodu 15

Upresňuje sa text v súlade so zákonom o súdoch a sudcoch.

K bodu 16

Ide o doplnenie ustanovenia § 5 zákona o vznik poplatkovej povinnosti v dedičskom konaní.

K bodu 17

Návrh rieši otázku splatnosti poplatku v dedičskom konaní.

K bodu 18 a 19

Zvyšuje sa suma poplatku, ktorú možno zaplatiť v kolkových známkach a upresňuje sa zároveň mena, v ktorej sa platia súdne poplatky.

K bodu 20

Nadväzne na bod 10 návrhu upravuje sa splatnosť poplatku až po rozhodnutí vo veci.

K bodu 2 1

Rozširuje sa povinnosť súdu rozhodnúť o vrátení poplatku z úradnej povinnosti.

K bodu 2 2 a 2 3

Navrhované zmeny v úprave vracania poplatkov vyplývajú z poznatkov praxe, najmä vo veciach obchodných a správnych. Novelou sa sleduje, aby vrátenie poplatku motivovalo k včasnému späťvzatiu návrhu, pokiaľ súd nezačal vo veci konať. Súčasne sa rieši doterajší nejednotný výklad vrátenia časti poplatku tzv. "preplatku poplatku". Zvýšenie sumy, o ktorú sa poplatok kráti z 50 Kčs na 100 Kčs si vyžiadali stúpajúce náklady na administratívne spracovanie a vecné náklady spojené s vedením evidencie veľkého množstva vecí, u ktorých dochádza k vráteniu poplatkov.

K bodu 24

V súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov upresňuje sa pojem príslušného daňového úradu.

K bodu 25

Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré riešilo spätnú účinnosť a vracanie súdnych poplatkov v rozpore s úst. § 11 zákona o vracaní poplatkov.

Článok II avizuje zmeny a doplnky sadzobníka súdnych poplatkov, ktoré sú uvedené v osobitnej prílohe navrhovanej novely zákona.

V článku III sa splnomocňuje predseda NR SR na vydanie úplného znenia zákona.

Článok IV rieši spôsob spoplatňovania pred účinnosťou tohoto zákona.

K sadzobníku súdnych poplatkov K bodu 1

Upresňuje sa znenie textu poznámky k položke 1 v tom smere, že poplatok v určenej sadzbe sa bude platiť aj za podanie odporu proti platobnému rozkazu.

K bodu 2

So zreteľom na náročnosť konania v obchodných veciach, navrhuje sa zvýšenie sadzby poplatku, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi z 1000 Kčs na 2000 Sk v obchodných veciach.

K bodu 3

Novela zákona o konkurze a vyrovnaní uvádza tzv. dohodovacie konanie a súčasť konkurzného konania. Na základe požiadavky MS SR zavádza sa osobitná sadzba za dohodovacie konanie s tým, že súdny poplatok za konkurzné konanie sa v prípade "úspešnosti" dohodovacieho konania vráti /krátený o uvedených 5000 Sk/.

K bodu 4

Obmedzenie hranice poplatku na 2 000 korún pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov znamená, že pri 2%-nej sadzbe sa spoplatňuje majetok najviac v cene 100 000 Sk. Touto sadzbou sa nepostihujú reálne prípady vysporiadania majetku rozvedených manželov. Navrhovaná maximálna sadzba bude zodpovedať hodnote majetku 2, 5 mil. Sk.

K bodu 5

Opravuje sa nesprávne číslo právneho predpisu.

K bodom 6, 8 a 9

Ide o doplnenie hornej hranice poplatku.

K bodom 7 a 10

Zvýšenie sadzieb za obnovu konania vo veciach, ktoré už raz boli právoplatne rozhodnuté, odôvodňuje požiadavka posilnenia právnej istoty a pokiaľ má dôjsť k zmene už takto upravených právnych vzťahov, je navrhovaná sadzba opodstatnená.

K bodom 11 a 12

Úprava sadzieb poplatkov vo veciach obchodného registra je odvodené od doterajších poznatkov registrovaných súdov, podľa ktorých poplatky nezodpovedajú právnej a skutkovej náročnosti tohoto konania a jeho právnym dôsledkom. Pri určení nových sadzieb boli využité zahraničné skúsenosti, kde poplatky sú v zásade stanovené v závislosti od základného imania spoločnosti. Najvyššia suma poplatku pri 20%-nej sadzbe by zodpovedala výške imania 750 000 Kčs.

K bodu 13

Upresňuje sa význam pojmu "zmena zápisu. ".

K bodu 14

Ide o ustanovenie nových sadzieb poplatkov nadväzujúcich na zmeny procesných predpisov, ktorými prešli na súdy niektoré právomoci doterajších štátnych notárstiev. Pri určení poplatkov za konanie o dedičstve sa zohľadnil už prijatý zákon o dani z dedičstva a predpis o odmenách notárov za činnosť v dedičských veciach. Poplatky v minimálnej miere majú len zabezpečiť náhradu vecných nákladov súdov /vydanie rozhodnutia, doručenie, evidencia spisov/ a pritom sa výraznejšie nezvýšia náklady dedičov alebo iných osôb /napr. veriteľov/ spojené s konaním o dedičstve. Navrhovaná poznámka k položke 18a vyníma zo spoplatnenia konania vo veciach dedičských, ktoré sa neukončili do 31. 12. 1992.

Návrh novely tiež reaguje na agendu uznávania cudzích rozhodnutí, ktorú vykonával Najvyšší súd ČSFR.

K bodu 15

Ide len o upresnenie poznámky v záujme odstránenia nejednotného výkladu.

K bodu 16

Ide o nový poplatný úkon spočívajúci vo vyhotovovaní rovnopisov podaní a príloh, ktoré sú podmienkou konania súdov vo veci samej, ak ich účastník nepredložil.

K bodu 17

Agenda zmenkových a šekových protestov bude mať stúpajúcu tendenciu a je právne veľmi významná. Zvýšená sadzba má viesť aj k uváženejšej protestácii zmeniek a šekov.

K bodu 18

Upresňuje sa znenie poznámok.

K bodu 19

Nová položka 24a bude slúžiť na spoplatnenie úkonov, ktorými súd osvedčuje známe skutočnosti zo spisov.

Položka 24b, 24c upravujú špecifické výpisy z obchodného registra a nahliadanie do obchodného registra.

K bodom 20, 22 a 23

Zvýšenie sadzieb úkonových poplatkov je odôvodnené ďalším zvýšením nákladov na poštovné a iných vecných nákladov.

K bodu 21

Výrazné zvýšenie poplatku za prikázanie veci inému súdu z dôvodov vhodnosti má pôsobiť na uvážené podávanie návrhov /žiadostí/.

K bodu 24

Zvýšenie poplatku za výpis z registra trestov je odôvodnené obdobne ako u súdnych poplatkov zvýšenými nákladmi.

K bodu 25

Podľa úst. § 15 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, peňažnou jednotkou v Slovenskej republike je slovenská koruna, v skratke "Sk". Z toho dôvodu treba doposiaľ používanú skratku Československej koruny "Kčs" v položkách sadzobníka súdnych poplatkov považovať za skratku "Sk" podľa cit. zákona.

Bratislava 31. mája 1993

Predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar

Minister financií Slovenskej republiky Július Tóth 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1212

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: