TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmeny v oblasti sociálneho poistenia od roku 2018 a iné súvisiace aktuality

28.12. 2017, 18:37 |  najpravo.sk

Ako sa zvýšia dôchodky

Od 1. januára 2018 sa budú dôchodcom valorizovať dôchodcovské dávky novým spôsobom. Zvýšia sa o 0,8 % mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu podľa druhu dôchodku (v tabuľke nižšie), ktorá je určená ako 2 percentá z priemernej mesačnej sumy dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2017 (na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti – Priemerné výšky dôchodkových dávok pre potreby valorizácie k 30. 6.).

Sociálna poisťovňa tiež dôchodcov upozorňuje, že o zvýšenie nemusia osobitne žiadať – zvýšené dôchodky dostanú automaticky na účet v banke alebo v hotovosti v ich výplatnom termíne za mesiac január 2018 spolu s doplatkom od 1. januára 2018 do posledného dňa pred ich výplatným januárovým termínom. Zároveň o tom poberatelia dôchodkov dostanú od Sociálnej poisťovne poštou písomné rozhodnutie.

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2018* sú nasledovné:

 

Dôchodok vyplácaný

v plnej sume

Zvýšenie

najmenej o

Dôchodok vyplácaný

v sume jednej polovice

Zvýšenie

najmenej o

starobný

8,40

starobný

2,60

predčasný starobný

8,20

predčasný

starobný

3,00

invalidný s mierou poklesu nad 70 %

7,20

invalidný s mierou poklesu

nad 70 %

2,70

invalidný s mierou poklesu do 70 %

4,10

invalidný s mierou poklesu

do 70 %

1,70

vdovský a vdovecký

5,40

vdovský a vdovecký

2,40

sirotský

2,60

sirotský

1,30

*Čiastkový dôchodok sa v roku 2018 zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Vek odchodu do dôchodku sa posunie na 62 rokov a 139 dní

Od 1. januára 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Oproti dôchodkovému veku 62 rokov a 76 dní, ktorý je platný pre rok 2017, sa teda dôchodkový vek v roku 2018 predĺži o 63 dní.

Dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva.

Kalkulačka, pomocou ktorej je možné určiť dôchodkový vek, je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Výpočet dôchodkového veku. Ak sa na poistenca vzťahuje nový spôsob určenia dôchodkového veku, avšak jeho dôchodkový vek zatiaľ nie je možné určiť, kalkulačka ho na to upozorní.

Sociálna poisťovňa prepočíta dôchodky starodôchodcom

Sociálna poisťovňa bude od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 novo určovať sumy starobných dôchodkov dôchodcom, ktorým bol priznaný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Ak bude novo určená suma starobného dôchodku vyššia ako vyplácaná suma, starobný dôchodok sa od 1. januára 2018 zvýši. Ak bude novo určená suma starobného dôchodku nižšia ako vyplácaná suma, naďalej sa bude vyplácať dôchodok v nezmenenej výške. Dôchodcovia nemusia o prepočet žiadať, Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta z vlastnej iniciatívy. Všetci starodôchodcovia, ktorí majú nárok na prepočet dôchodku, dostanú informáciu zo Sociálnej poisťovne (rozhodnutie) o zvýšení alebo aj o nezvýšení dôchodku.

Mení sa lehota registrácie zamestnávateľa a zamestnancov

Od 1. januára 2018 sú zamestnávatelia povinní prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začali zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Do konca roka 2017 majú povinnosť urobiť tak do ôsmich dní. Naopak, predlžuje sa lehota na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov z jednodňovej na osemdňovú.

Zmenou zákona sa tak zjednotila lehota na prihlásenie zamestnávateľa s lehotou na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne a tiež lehota na odhlásenie zamestnanca s lehotou na odhlásenie zamestnávateľa. V praxi to znamená, že zamestnávateľ bude musieť seba prihlásiť do Sociálnej poisťovne už v deň predchádzajúci dňu, kedy zamestná prvého zamestnanca a odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne do ôsmich dní po zániku poistenia zamestnanca.

Ak povinnosť prihlásiť zamestnávateľa do registra zamestnávateľov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, zamestnávateľ musí túto povinnosť splniť bez ohľadu na to, na aký deň povinnosť podania prihlášky pripadne (nie v najbližší pracovný deň). Naopak, ak posledný deň lehoty na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, za včasné odhlásenie sa považuje splnenie odhlasovacej povinnosti zamestnávateľom v najbližší pracovný deň.

Mamičky, opatrovatelia a asistenti budú automaticky prihlásení na dôchodkové poistenie

Menej administratívnych povinností čaká od 1. januára 2018 štyri kategórie osôb, tzv. poistencov štátu. Nemusia sa už prihlasovať na dôchodkové poistenie štátu a odhlasovať sa z neho. Prihlásenie a odhlásenie z registra za nich urobí (s malými výnimkami) automaticky Sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré dostane z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide najmä o mamičky, resp. ďalšie osoby starajúce sa o deti do šiestich rokov veku s nárokom na rodičovský príspevok; ďalej ide o tých, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku; ale aj o skupinu opatrovateľov, ktorí z úradov práce poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Poslednou kategóriou sú osobní asistenti, ktorí majú podľa zmluvy vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. Sociálna poisťovňa bude tieto osoby sama evidovať na dôchodkové poistenie a vznik a zánik obdobia plateného štátom im bude po 1. januári 2018 oznamovať. Zároveň však odporúča tým, ktorí sa nazdávajú, že tiež patria do spomínaných kategórií a oznámenie nedostanú, aby sa obrátili na pobočku Sociálnej poisťovne a preverili si svoju situáciu.

Nutnosť podať prihlášku v pobočke Sociálnej poisťovni zostáva pre takú osobu, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Povinnosť podať odhlášku zostáva v prípade, ak osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov a osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov skončí riadnu starostlivosť (odhlášku podáva v lehote do 8 dní od jej skončenia).

Ak sa poistenec štátu dobrovoľne rozhodne, že nechce byť dôchodkovo poistený, má možnosť podať z tohto poistenia odhlášku. Poistenie poistenca štátu mu zanikne najskôr odo dňa podania odhlášky. Novela zákona zároveň umožňuje poistencovi štátu po dobrovoľnom odhlásení sa z poistenia spätne sa na toto poistenie znova prihlásiť, najskôr odo dňa, od ktorého sa predtým odhlásil.

Obdobie splátkového kalendára sa predĺži na dva roky

Od 1. januára 2018 sa predĺži obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 mesiacov na 24 mesiacov. Novinkou je aj to, že Sociálna poisťovňa umožní splácať dlh postupne podľa dohodnutého splátkového kalendára aj tým dlžníkom, ktorí už nie sú aktívnymi odvádzateľmi poistného (napr. zamestnávateľ už nie je evidovaný v registri zamestnávateľov Sociálnej poisťovne, pretože nezamestnáva ani jedného zamestnanca, SZČO zaniklo povinné poistenie).

Pre dlžníkov, ktorí splnia podmienky pre splátkový kalendár, to znamená, že si budú môcť splatenie dlžných súm poistného, penále a pokuty rozložiť na dlhšie časové obdobie, a tým si znížiť výšku mesačnej splátky. Zmena podmienok splátkového kalendára od nového roka je zároveň príležitosťou, aby oň mohol požiadať širší okruh dlžníkov.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného sa zvýši

Od 1. januára 2018 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Nový minimálny vymeriavací základ je 456,00 eur. Suma poistného vypočítaná z tohto nového minimálneho vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO je 151,16 eura.

Nový maximálny vymeriavací základ je 6 384,00 eur. Suma poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO je 2 116,29 eura.

Minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2018.

Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznamuje živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) listom, a to do 20 dní od zmeny. Oznámenie dostanú v januári 2018.

Poistné z týchto nových vymeriavacích základov za január 2018 zaplatia do 8. februára 2018 tie SZČO, ktoré do 31. decembra 2017 platili poistné z minimálneho vymeriavacieho platného do 31. decembra 2017 (441,50 eur) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 441,51 eur do 455,99 eur. Tie SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je určený v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2017 (1 112,58 eur) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 6 384,00 eur, platia poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v uvedenom rozpätí.

Platí to aj pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá si určila minimálny vymeriavací základ platný do 31. decembra 2017 alebo si vymeriavací základ určila v rozpätí súm od 441,51 do 455,99 eur, t. j. od 1. januára 2018 platí poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 456,00 eur. SZČO a DPO by mali myslieť na potrebu zmeny trvalého platobného príkazu vo svojom peňažnom ústave.

Vyššie budú nemocenské dávky

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2018, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 32,98196000 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 989,50 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 022,50 eura.

Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 44,97540000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 349,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 394,30 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Maximálne denné ošetrovné v budúcom roku dosiahne hodnotu 32,98196000 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 329,90 eura za 10 kalendárnych dní.

Zvýšia sa aj úrazové dávky

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2018 zvýšia o 2 %.

Rovnako o 2 % vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje, nasledovne:

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2018 bude 54 573,30 eura a rovnako maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2018 zvyšuje na 54 573,30 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2018 bude predstavovať 27 286,90 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2018 bude vo výške 2 729,30 eura. Na sumu 2 729,30 eura vzrastie aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Menia sa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

Od 1. januára 2018 musí byť poistenec pre nárok na dávku v nezamestnanosti poistený najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posudzovanie obdobia poistenia sa tak pre poistencov predĺži a zjednotí. Zjednotí sa obdobie vyplácania dávky (podporné obdobie) na 6 mesiacov pre všetkých poistencov (aj tým, ktorí predtým pracovali na dobu určitú, resp. si dávku uplatnili z dobrovoľného poistenia). Znamená to, že k dávke v nezamestnanosti bude mať prístup väčší počet poistencov, ktorí si v minulosti platili poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Do konca roka 2017 musel byť poistenec pre nárok na dávku poistený najmenej dva roky v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Tomuto poistencovi sa vyplácala dávka 6 mesiacov. Dávka sa vyplácala 4 mesiace tým poistencom, ktorí boli poistení dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ako zamestnanci na dobu určitú, resp. si nárok na dávku uplatňovali z dobrovoľného poistenia a nemali v posudzovanom období uzatvorený pracovný pomer na neurčitý čas.

Povinnosť vrátiť preplatok na dávke bude od viac ako 5 eur

V prípade vzniku preplatku na dávke bola Sociálna poisťovňa do 31. decembra 2017 povinná predpísať zodpovednej osobe preplatok v akejkoľvek výške. Od 1. januára 2018 bude Sociálna poisťovňa predpisovať preplatky na dávkach až v prípade, ak suma preplatku bude vyššia ako 5 eur. V prípade vysokého preplatku na dávke, ktorý poistenec nebude môcť zaplatiť naraz, bude možné dohodnúť si splátkový kalendár až na 24 mesiacov.

Nárok na vyrovnávací príplatok budú mať aj predčasní dôchodcovia

Od 1. januára 2018 vznikne nárok na vyrovnávací príplatok aj poistencovi, ktorý má priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok. Doteraz naň mali nárok len poberatelia starobného dôchodku.

Výška vyrovnávacieho príplatku sa určí ako rozdiel fiktívnej sumy predčasného starobného dôchodku a úhrnu sumy vyplácaného českého starobného dôchodku a vyplácaného slovenského starobného dôchodku. Suma vyrovnávacieho príplatku sa bude každoročne k 31. januáru určovať nanovo v závislosti od aktuálnej sumy slovenského starobného dôchodku a českého starobného dôchodku. Vyrovnávací príplatok sa nevalorizuje.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa zvýšia na 4,50 %

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa od roku 2018 zvýši na 4,50 % z vymeriavacieho základu. Sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri sa výška odvodov do I. piliera bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby odvody do I. a II. piliera dosahovali v súčte vždy 18 %.

Pracujúci dôchodcovia nebudú musieť platiť odvody zo zárobku do 200 eur – od 1. júla 2018

Dôchodcovia-dohodári budú môcť pracovať na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce bez platenia odvodov, ak ich zárobok nepresiahne 200 eur mesačne. Túto výhodu môžu využiť od 1. júla 2018.

Stanovuje sa fixná sadzba na úrazové poistenie

Fixne sa stanovuje jednotná sadzba poistného na úrazové poistenie vo výške 0,8 %. bez jej rozlišovania v závislosti od zaradenia zamestnávateľa do nebezpečnostných tried a bez prirážky a zľavy k poistnému na úrazové poistenie. Zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Prechod z roku 2017 do roku 2018

​Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok (nemocenské, materské, ošetrovné), že nemocenské dávky sa vyplácajú počas celej doby ich trvania v rovnakej výške – tak, ako boli vypočítané ku dňu vzniku dôvodu na ich poskytnutie.

Dávky, na ktoré vznikol nárok ešte v roku 2017 a ich vyplácanie pokračuje aj v roku 2018, sa po 1. 1.2018 prepočítavať nebudú, a to ani vtedy, ak boli v roku 2017 vypočítané v maximálnej sume. Maximálny denný vymeriavací základ platný od 1.1.2018 sa už vyplácaných dávok teda týkať nebude, vzťahuje sa len na tie dávky, na ktoré vznikne nárok v roku 2018.

Na začiatku roka 2017 Sociálna poisťovňa dávky prepočítavala, dôvodom ale nebolo samotné zvýšenie denného maximálneho vymeriavacieho základu, ale zmena v zákone, podľa ktorej sa suma, pri ktorej možno maximálnu výšku nemocenskej dávky dosiahnuť, zvýšila z 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2016 bola táto suma vo výške 1 287 eur , v roku 2017 predstavovala 1 776 eur, od 1. 1. 2018 je to 1 824 eur.

Pri prácach na dohodu o brigádnickej práci študentov sa v roku 2018 nič nemení

Sociálna poisťovňa pripomína, že študentom-brigádnikom sa hraničná suma 200 eur pre uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie v roku 2018 nemení. To znamená, že ak sa študent zamestná na dohodu o brigádnickej práci študentov, uplatní si výnimku z platenia poistného a jeho mesačný príjem neprekročí 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani on, ani zamestnávateľ. Ak príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ.

Študent si výnimku z neplatenia poistného uplatní u zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Upozorňujeme, že ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Nárok na nemocenské môže vzniknúť aj počas rizikového tehotenstva

Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce matky v zamestnaneckom pomere, že v prípade rizikového tehotenstva im môže vzniknúť nárok na dávku nemocenské. To znamená, že ak sú z tohto dôvodu uznané za dočasne práceneschopné, majú rovnaké nároky na sociálne dávky ako pri „klasickej“ práceneschopnosti. Budúcej matke-zamestnankyni trvá nárok na dávku nemocenské až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak však jej PN trvá aj v období, od ktorého jej vznikol nárok na materské a jeho výplatu, t. j. v zásade v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, zaniká jej nárok na výplatu nemocenského odo dňa, od ktorého má nárok na výplatu materského, ktoré je v zásade vyššie ako dávka nemocenské.

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba (ak splnia všetky podmienky) majú aj v prípade rizikovej gravidity nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, príp. nárok na výplatu nemocenského im zanikne odo dňa vzniku nároku na výplatu materského.

Nárok na náhradu príjmu, ako aj nárok na nemocenské, si poistenkyňa uplatňuje prostredníctvom tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré vystaví práceneschopnej žene ošetrujúci lekár alebo gynekológ.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 758
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Len za december podali na OS BA I 39.000 návrhov na obchodný registerhttps://www.teraz.sk/slovensko/jgolian-len-za-december-podali-na-os-b/479175-clanok.html

Na obchodnom úseku Okresného súdu (OS) Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na ...

Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justíciehttps://www.webnoviny.sk/ustavny-sud-nebude-moct-zamietat-podnety-z-procesnych-dovodov-docieli-to-reforma-justicie/

Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a ...

Vysokoškolské tituly sa budú odoberať aj spätne, Gröhlingovo ministerstvo má v rukách nový zákonhttps://www.webnoviny.sk/vskolstve/vysokoskolske-tituly-sa-budu-odoberat-aj-spatne-grohlingovo-ministerstvo-ma-v-rukach-novy-zakon/

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) informuje, že jeho rezort pripravil zákon, na ...

Největší soud v zemi může vést žena. Přísná, náročná a téměř neznámáhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mestsky-soud-v-praze-vyberove-rizeni-predseda-libor-vavra-jaroslava-pokorna-funkce-prezident-ministe.A200702_190112_domaci_iri

Za čtvrt roku se může stát Jaroslava Pokorná, předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10, ...

O post ústavného sudcu sa uchádza aj R. Šorlhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-aj/479015-clanok.html

Okrem Šorla sa o post ústavného sudcu zatiaľ uchádzajú aj Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, ...

Smer-SD: Zákon na pomoc podnikateľom nerieši hospodárske problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-zakon-na-pomoc-podnikatelom-n/479002-clanok.html

Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý má pomôcť podnikateľskému prostrediu, je ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: