TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena pre poisťovne pri odškodňovaní nemajetkovej ujmy pozostalých obetí z dopravných nehôd

24.3. 2014, 21:36 |  Katarína Dudíková

V súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním na Slovensku bola predložená Európskemu súdnemu dvoru (ESD) v Luxemburgu prejudiciálna otázka ohľadom výkladu ustanovení zákona o povinnom zmluvnom poistení. Išlo o otázku, či v prípade usmrtenia osoby pri dopravnej nehode je poisťovňa povinná nahrádzať aj nemajetkovú ujmu pozostalých obete z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody?

Uvedená situácia vznikla z dôvodu, že poisťovňa odmietla predmetné plnenie pozostalým obete poskytnúť z dôvodu, že „Poistná zmluva o PZP sa podľa nej nevzťahuje na nahradenie ujmy podľa § 13 Občianskeho zákonníka, keďže právo na náhradu takej ujmy nie je kryté poistením podľa slovenského zákona o PZP".

Aj napriek skutočnosti, že stratu blížneho svojho ako člena rodiny nikdy nenahradia peniaze, náhrada zníženia ľudskej dôstojnosti človeka do takej miery, by mala byť jednoznačne zaručená vnútroštátnou legislatívou. Najmä, ak takýto priestor vytvára naša zákonná úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Táto myšlienka bola už dávno prevedená do Smerníc Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti č. 72/166/EHS z 24. apríla 1972 (jej ďalšie zmeny 84/5/EHS z 30.12.1983, 2005/14/ES z 11.5.2005 a 90/232/EHS z 14.05.1990), ktorá bola samozrejme stále vylepšovaná a čo najviac prispôsobovaná pre posilnenie ochrany obetí dopravných nehôd. V zmysle výkladu jednotlivých ustanovení smerníc a hlavne s poukazom na ich účel je stanovená záruka ochrany pre akúkoľvek osobu oprávnenú na odškodnenie následkov nehody spôsobenej motorovými vozidlami, či už sa to týka škody alebo nemajetkovej ujmy, nakoľko zásah do osobnej integrity človeka môže predstavovať nielen fyzickú, ale aj psychickú traumu.

Prečo teda naše poisťovne nechcú platiť a prečo súdy nevedia, či sú oprávnené priznať pozostalým obetí takúto nemajetkovú ujmu v peniazoch?

Chybičkou krásy môže byť neuspokojivá a otázna všeobecná úprava v Občianskom zákonníku, ktorý pojem nemajetková ujma nedefinuje a bližšie nešpecifikuje možné prípady jej uplatniteľnosti. Ministerstvo spravodlivosti však hovorí o veľkej pripravovanej novele Občianskeho zákonníka okrem iného aj v tomto smere, ktorá by mala byť dokončená do konca roka 2014.

Aktuálna úprava slovenského Občianskeho zákonníka čo sa týka nemajetkovej ujmy:

Podľa § 13 slovenského Občianskeho zákonníka, „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch".

Aktuálna úprava českého Občianskeho zákonníka čo sa týka nemajetkovej ujmy:

Podľa § 2958 českého Občianskeho zákonníka, „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti".Podľa § 2959 českého Občianskeho zákonníka „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti".

ESD o prejudiciálnej otázke rozhodol dňa 24. októbra 2013, kedy bol vydaný rozsudok C-22/12 v znení, že jednotlivé ustanovenia smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pokrývať aj náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode, ak jej náhradu na základe zodpovednosti poisteného za škodu upravuje vnútroštátne právo uplatniteľné v spore vo veci samej. A keďže totiž zodpovednosť poisteného, ktorá podľa vnútroštátneho súdu v tomto prípade vyplýva z § 11 a 13 Občianskeho zákonníka, vznikla na základe dopravnej nehody a mala občianskoprávnu povahu, nič nenasvedčuje, že na túto zodpovednosť sa nevzťahuje vnútroštátne hmotné právo zodpovednosti za škodu, na ktoré odkazujú uvedené smernice.

Uvedený judikát uviedol na pravú mieru výklad ustanovení zákona o povinnom zmluvnom poistení a poskytol konečne priestor pre uplatňovanie takých nárokov v podobe nemajetkovej ujmy, o ktorých malo byť už dávno rozhodované u nás tak, ako v ostatných členských štátov a vydávané rozsudky, ako napríklad v Nemecku vyčíslili pred pár rokmi hodnotu života až na 1,2 milióna eur.

A čo sa týka záväznosti rozsudku Súdneho dvora u nás? Ten je záväzný odo dňa vyhlásenia nielen pre súd, ktorý podal prejudiciálnu otázku, ale aj pre súdy, ktoré budú rozhodovať v tej istej veci o opravných prostriedkoch. Samozrejme pre ďalšie takéto prípady rozsudok zaväzuje všetky súdy členských štátov „pro futuro".

V konečnom dôsledku, v prípade nároku na nemajetkovú ujmu pozostalých obete dopravnej nehody bude možné uplatňovať súdnou cestou aj napriek našej doterajšej úprave v občianskom zákonníku, nakoľko jej výšku môže schváliť len súd. Poisťovňa bude zaviazaná uhradiť nemajetkovú ujmu v peniazoch vo výške uvedenej v rozsudku súdu, a to z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody. Uvidíme teda, či sa judikatúra slovenských súdov v tomto smere zmení a bude sa konečne prihliadať na pozostalých, ktorí stratili svojho blízkeho príbuzného, čo spôsobuje neodstrániteľný a trvalý zásah do práva na rodinný život, alebo radšej poisťovne zvýšia poistné.

Autor: JUDr. Katarína Dudíková
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 889
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
zavádzanie

Pani autorku by som veľmi poprosil vyjadriť sa k judikátu NS SR 4 Cdo 168/2009 - NS SR tam jednoznačne a zrozumiteľne ustanovil, prečo nemá byť nemajetková ujma hradená z PZP. Ja plne chápem, prečo by bolo dobré odškodniť pozostalých aj pre prípad úmrtia poškodeného, ale nevidím dôvod aby poiťovne zrazu začali platiť za niečo, čo nemusia. To, že tak rozhodujú niektoré okresné súdy (Vranov nad Topľou) je kapitola sama o sebe.

 
Tomas | 26.03.2014 15:51
 
PZP a nemajetkova ujma

Poisťovne platia z PZP to, čo stanovuje zákon č. 381/2001 Z. z. Výklad o tom, že namjú poisťovne povinnosť plniť za poistených nemajetkovú ujmu podľa môjho názoru jednoznačne vyplýva z judikátu NS SR 4 Cdo 168/2009. Chcel by som autorku poprosiť o prečítanie si tohto judikátu, kde NS SR jednoznačne a zrorumiteľne uviedol, prečo poisťovne nemá plniť z PZP poistenia. To, že niektoré súdy (napr. Vranov nad Topľou) rozhodujú iným spôsobom, je kapitola sama o sebe.

 
Tomas | 26.03.2014 12:51

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor má byť podľa prezidentky spomedzi prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-zhoduje-s-nazorom-ze-k/469968-clanok.html

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku Národnej rady SR predložili do parlamentu ...

Ústavný súd zastavil konanie v prípade telekomunikačného zákonahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zastavil-konanie-v-pripade-zmeneny/469954-clanok.html

Súd konanie o súlade právnych predpisov zastaví, ak preskúmavaný právny predpis stratí ...

Kolíková: Je aj na Praženkovej, či z funkcie šéfky Súdnej rady odídehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-je-aj-na-l-prazenkovej/469939-clanok.html

Ministerka si nemyslí, že predsedom Súdnej rady by mal byť nevyhnutne sudca.

V máji sa vzdalo funkcie osem sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-maji-sa-vzdalo-funkcie-osem-sudcov/469937-clanok.html

Počas mesiaca o tom doručili oznámenia prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

Až tři roky vězení. Bartošek navrhuje trestat používání nacistických symbolůhttps://www.denik.cz/z_domova/az-tri-roky-vezeni-bartosek-navrhuje-trestat-pouzivani-nacistickych-symbolu-20200527.html

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek chce v souvislosti s kauzou kalendáře s portréty ...

Čaputová: Generálna prokuratúra potrebuje zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-generalna-prokuratura-pot/469743-clanok.html

Generálna prokuratúra SR potrebuje zmeny. Mala by sa po nich stať otvorenou, transparentnou, ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: