TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyjadrenie Ústavného súdu Slovenskej republiky k nálezu vo veci sp. zn. II. ÚS 428/2020 z 28. januára 2021

15.2. 2021, 17:44 |  najpravo.sk

Vzhľadom na niektoré mediálne prezentované názory k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 428/2020 z 28. januára 2021 považuje Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) za potrebné sa k nim výnimočne vyjadriť. Vyjadrenie Ústavného súdu SR prinášame v plnom, nekomentovanom znení:

„Záväznosť rozhodnutí ústavného súdu pre ostatné orgány verejnej moci je nepochybná. Napriek tomu sa ústavný súd nebráni kritike svojich rozhodnutí. O ich správnosti je možné polemizovať (v ideálnom prípade so znalosťou všetkých relevantných okolností prípadu) tak, ako o akomkoľvek inom akte orgánu verejnej moci.

Ústavný súd trvá na tom, že v odôvodnení predmetného nálezu sa najmä v ústavnoprávnej rovine vysporiadal so všetkými relevantnými okolnosťami prípadu.

Ústavný súd reflektuje aktuálny stav judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (stanovisko trestnoprávneho kolégia č. 15/2017 v časti B), ktorá však v rámci medializovaných názorov nebola na otázku rozhodovania o vylúčení sudcu v prípade súbehu námietky zaujatosti vznesenej stranou (obvineným) a zároveň rovnakej okolnosti uplatnenej sudcom samotným použitá adekvátne. Označené stanovisko trestnoprávneho kolégia rieši odlišnú situáciu. Smeruje totiž k zamedzeniu opakovaného rozhodovania o rovnakých okolnostiach, na ktorých má byť založené vylúčenie sudcu v prípade, keď neskoršia námietka bude vznesená potom, čo už bolo o skoršej námietke rozhodnuté. Stanovisko zdôrazňuje, že o vylúčení sudcu sa rozhodne len raz, a to buď na základe oznámenia zaujatosti samotným sudcom (postačuje pochybnosť o jeho nezaujatosti), alebo o námietke zaujatosti sudcu zo strany (v tomto prípade) obvineného, s vyriešením vylúčenia/nevylúčenia sudcu z rozhodovania pre celý ďalší priebeh konania až do jeho právoplatného skončenia. Zároveň samotné stanovisko deklaruje, že opätovne môže byť táto otázka skúmaná len súdom s potrebnou vyššou revíznou právomocou, teda buď dovolacím súdom, alebo ústavným súdom, ktorý má v takom prieskume na úrovni orgánov verejnej moci Slovenskej republiky „posledné slovo“.

Podstatným rozdielom však je, že stanovisko neupravuje procesný postup pri uplatnení námietky obvineného týkajúcej sa zaujatosti sudcu a súčasnom oznámení sudcu o totožných (prekrývajúcich sa) okolnostiach jeho možného vylúčenia, na ktorých je dotknutá námietka obvineného založená. Zákonná úprava procesných postupov v týchto dvoch situáciách je rozdielna. Stanovisko teda neurčuje, ktorý z týchto dvoch postupov má byť použitý na rozhodovanie. Uvedenú „dilemu“ rieši až rozhodnutie ústavného súdu, a to pri ústavne konformnom výklade dotknutých ustanovení Trestného poriadku, čím so stanoviskom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) neprichádza do konfliktu, ale ho zmysluplne dopĺňa.

Ako vyplýva z kontextu predmetného nálezu, ústavný súd nevylúčil uprednostnenie rozhodovania o námietke vznesenej sudcom v prípade, keď sa sudca s námietkou vznesenou stranou konania stotožnil, a rozhodnutím súdu bude vylúčený.

V popísanej situácii bolo úlohou senátu najvyššieho súdu postupovať spôsobom určeným zákonom pre rozhodovanie o námietke zaujatosti vznesenej obvineným (o námietke rozhodne trojčlenný senát, ktorého je namietaný sudca členom), a v prípade nevyhovenia námietke je rozhodnutie trojčlenného senátu na základe opravného prostriedku (sťažnosti) obvineného preskúmateľné päťčlenným senátom najvyššieho súdu ako jeho vrcholným telesom na rozhodovanie trestných vecí. Takýto postup mal najvyšší súd uprednostniť pred inštančne zjednodušeným postupom, ktorý použil, keď dotknutý sudca predložil oznámenie svojej zaujatosti inému trojčlennému senátu najvyššieho súdu, ktorý rozhodol o nevylúčení sudcu bez možnosti využitia opravného prostriedku obvineným (postup ustanovený pre „samooznámenie“ zaujatosti sudcom). Obvinený tak stratil možnosť, aby negatívnemu rozhodnutiu o vylúčení sudcu na základe ním oznámených okolností vzdoroval opravným prostriedkom, čím by vyvolal opätovné a konečné posúdenie kritickej otázky, podstatnej pre rozhodnutie o vylúčení sudcu, už uvedeným päťčlenným senátom.

K postupu zvolenému najvyšším súdom je potrebné dodať, že oznámenie zaujatosti sudcu bolo svojím načasovaním a obsahom len negatívnym vyjadrením k už vznesenej námietke zaujatosti (išlo teda skutočne o simulovanú námietku vlastnej zaujatosti) a toto svoje oznámenie sudca predložil s výslovne deklarovanou snahou vyhnúť sa rozhodovaniu o obvineným vznesenej námietke spôsobom, ktorý je stanovený zákonom.

Tento postup bol ústavným súdom vyhodnotený ako s ústavnou relevanciou porušujúci práva obvineného, a to v súvislosti s okolnosťou, že senát ústavného súdu považoval postup najvyššieho súdu vzhľadom na časové súvislosti a výsledok tohto postupu za účelový. Argumentáciu najvyššieho súdu o nemožnosti rozhodovať o námietke zaujatosti skôr vznesenej obvineným z dôvodu, že tomu bráni rozhodnutie, ktorého vydanie bolo iniciované neskôr, považuje ústavný súd za ústavne neudržateľnú.

Úlohou ústavného súdu po zistení porušenia základných práv sťažovateľa bolo zjednať nápravu tak, aby vzniknutý defekt nezaťažoval celý ďalší priebeh trestného konania. Aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva vyžaduje od štátu pri rozhodovaní o väzbe dodržiavanie vnútroštátnych zákonných procesných noriem.

Zrušením napadnutého uznesenia najvyššieho súdu ústavným súdom sa otvára priestor na nápravu porušenia v náleze označených základných práv sťažovateľa (vyriešenie otázky nestrannosti sudcu ústavne konformným spôsobom a následné opätovné rozhodnutie vo veci).

Prekážkou pre zjednanie nápravy najvyšším súdom nemôže byť v tomto prípade – vzhľadom na záväzný právny názor ústavného súdu vyslovený v predmetnom náleze – ani existencia skoršieho rozhodnutia iného trojčlenného senátu najvyššieho súdu o nevylúčení sudcu. Artikulované obavy z porušenia zákona rešpektovaním nálezu ústavného súdu nie sú namieste.“

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najpravo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 ZP a práceneschopnosť zamestnanca

Práceneschopnosť zamestnanca nemá vplyv na plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 Zákonníka práce.

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z.

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. vzniká ex lege jednorazovo tomu, kto bol ...

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 274 CSP

V ustanovení § 274 C. s. p. zákon stanovuje 4 kumulatívne podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohol súd na pojednávaní rozhodnúť ...

Oneskorené podanie vyjadrenia a zánik nároku na náhradu trov konania

Ak strana sporu nevyužije svoje právo včas sa vyjadriť k podanému dovolaniu a dovolací súd na vyjadrenie z tohto dôvodu neprihliadol (§ 436 ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M. Kolíková diskutuje o návrhu súdnej mapy aj so zástupcami ZSShttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutuje-o-navrhu-sudne/531682-clanok.html

Ministerka podľa hovorcu komunikuje aj so zástupcami samospráv.

J. Mazák nenapadne na Ústavnom súde ustanovenie o výbere sudcov na NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-nenapadne-na-ustavnom-sude-u/531597-clanok.html

Do výberového konania na sudcov NSS SR sa prihlásilo 36 uchádzačov.

Nová voľba prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu má byť v aprílihttps://www.teraz.sk/slovensko/nova-volba-prveho-predsedu-najvyssi/531599-clanok.html

Na voľbe sa môže zúčastniť sudca, ale aj osoba, ktorá nie je sudcom v prípade splnenia ...

CELÉ ZNENIE: Nové opatrenia, ktoré vláda schválila 28. februárahttps://www.teraz.sk/slovensko/uznesenie-vlady-k-navrhu-na-opatrenia/531630-clanok.html

Uznesenie vlády k návrhu na opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu

Krúpa: Trend kyberšikany je rastúci, chýba úprava na boj proti nejhttps://www.teraz.sk/slovensko/krupa-trend-kybersikany-je-rastuci/531578-clanok.html

Problém kyberšikany je podľa Krúpu časovanou bombou internetu.

Žilinka nemieni privierať oči nad podozreniami voči prokurátorom, Kopčovej pozastavil výkon funkciehttps://www.webnoviny.sk/zilinka-nemieni-privierat-oci-nad-podozreniami-voci-prokuratorom-kopcovej-pozastavil-vykon-funkcie/

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v pondelok 1. marca rozhodol o dočasnom pozastavení ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2021

Súkromné právo 1/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 1/2021

Zo súdnej praxe 1/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 1/2021

Právny obzor 1/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2021

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2020

Justičná revue 12/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: