TlačPoštaZväčšiZmenši

Voľba prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

11.1. 2021, 18:00 |  najpravo.sk

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 34 ods. 5 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej rade“) a na základe článku 154g ods. 7 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) vyhlásil voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho správneho súdu“) na 2. marca 2021 o 9. 30 hod. v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky, Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava.

I. Oprávnení navrhovatelia

1. Navrhovateľmi kandidátov na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu môžu byť len člen súdnej rady, sudcovská rada, stavovská organizácia sudcov alebo minister spravodlivosti.

2. Výzva na predloženie kandidátov na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu bude oprávneným navrhovateľom doručená 12. januára 2021 len elektronicky.

3. Návrhy kandidátov na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu spolu s prílohami preukazujúcimi splnenie predpokladov účasti možno predkladať do 1. februára 2021.

II. Predpoklady účasti

Volieb sa môže zúčastniť

1. sudca zo súdov ustanovených v čl. 143 ods. 1 ústavy v znení účinnom do 31. decembra 2020, za predpokladu, že po dobu najmenej 15 rokov vykonával právnickú prax,

2. osoba, ktorá nie je sudcom a spĺňa podmienky podľa čl. 134 ods. 4 ústavy v znení účinnom od 1. januára 2021

- je občanom Slovenskej republiky,

- je voliteľná do Národnej rady Slovenskej republiky,

- dosiahla vek 40 rokov,

- je bezúhonná,

- má vysokoškolské právnické vzdelanie,

- najmenej 15 rokov vykonávala právnickú prax,

- jej doterajší život a morálne vlastnosti sú zárukou, že funkciu predsedu najvyššieho správneho súdu bude vykonávať riadne,

- má plnú spôsobilosť na právne úkony,

- je zdravotne spôsobilá na výkon funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu.

III. Písomnosti potvrdzujúce splnenie predpokladov

1. K návrhu kandidáta, ktorým je sudca, sa predkladá potvrdenie o právnickej praxi a potvrdenie, na ktorom súde vykonáva funkciu sudcu.

2. K návrhu kandidáta, ktorým je osoba, ktorá nie je sudcom, sa predkladá

- doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

- súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom kandidát uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,

- potvrdenie o dosiahnutí vysokoškolského právnického vzdelania,

- potvrdenie o právnickej praxi,

- potvrdenie o trvalom pobyte,

- vyhlásenie o úplnej spôsobilosti na právne úkony

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie,

- vyhlásenie, že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a ak je, vyhlásenie, že sa pred zložením sľubu vzdá členstva v politickej strane alebo politickom hnutí,

- vyhlásenie kandidáta, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu a ak vykonáva, vyhlásenie, že ešte pred zložením sľubu sa vzdá takejto funkcie alebo činnosti,

- majetkové priznanie podľa § 32 zákona o sudcoch.

IV. Ďalšie predkladané písomnosti

K návrhu kandidáta, ktorým je sudca, ako aj k návrhu kandidáta, ktorým je osoba, ktorá nie je sudcom, sa predkladá aj

1. vyhlásenie o tom, že súhlasí s kandidatúrou na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu,

2. profesijný životopis,

3. motivačný list,

4. čestné vyhlásenie, že kandidát nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu,

5. projekt založenia, riadenia a správy najvyššieho správneho súdu.

V. Priebeh volebného zasadnutia

1. Kandidáti na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu majú právo zúčastniť sa na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa konajú voľby. Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie pozvánky kandidátom na zasadnutie súdnej rady najneskôr sedem dní predo dňom konania volieb.

2. Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu rovnaké podmienky na prezentáciu svojej osoby a svojej predstavy o pôsobení v tejto funkcii.

3. Kandidát v úvodnom slove predstaví projekt založenia, riadenia a správy najvyššieho správneho súdu. Úvodné slovo nesmie presiahnuť tridsať minút.

4. Po úvodnom slove členky a členovia súdnej rady majú právo klásť kandidátovi otázky súvisiace predovšetkým so splnením predpokladov na vykonávanie funkcie prvého predsedu najvyššieho správneho súdu.

5. Počas prezentácie kandidáta na zasadnutí súdnej rady nie sú prítomní ostatní navrhnutí kandidáti.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Návrh kandidáta na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu sa doručí predsedovi súdnej rady; na návrhy doručené predsedovi súdnej rady po uplynutí 1. februára 2021 a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto vyhlásením, sa neprihliada.

2. Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie zoznamu kandidátov na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu členom súdnej rady najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.

3. Návrh kandidáta na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu možno do začatia volieb vziať písomne späť.

4. Kandidát na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu sa môže do začatia volieb písomne vzdať svojej kandidatúry.

5. Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry je účinné doručením predsedovi súdnej rady.

6. Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba vykonala.

7. Ak žiadny z kandidátov na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, na tom istom zasadnutí súdnej rady sa vykoná opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov a druhý najväčší počet hlasov.

8. Ak žiadny z navrhnutých kandidátov na funkciu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu nezíska vo voľbe alebo v opakovanej voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 18
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Šikuta: Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu NS SR je zláhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-personalna-situacia-v-obc/521723-clanok.html

Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR sa zhoršuje.

ZSS: Otvorený list opodstatnene poukazuje na nedostatkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-otvoreny-list-sudcov-opodstatnene/521719-clanok.html

Sudcovia v otvorenom liste zo 7. januára upozorňujú, že nová súdna mapa spomalí súdne ...

Rezort spravodlivosti plánuje diskutovať o podmienkach väzbyhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-planuje-otvorit-trestny-poriado/521697-clanok.html

Iniciatívu podporilo takmer 120 advokátov a príslušníkov iných právnických profesií.

Rezort spravodlivosti: Usilujeme o otvorenú komunikáciu o návrhochhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-usilujeme-sa-vzdy-o-otvorenu-ko/521583-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti sa vždy usiluje o otvorenú komunikáciu o návrhoch, ktoré ...

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina opäť zadržalihttps://www.webnoviny.sk/byvalu-predsednicku-krajskeho-sudu-zilina-opat-zadrzali/

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina Evu Kyselovú opäť zadržali.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: