TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdy sa rušiť nebudú

15.3. 2011, 20:30 |  Edmund Horváth

Vláda Slovenskej republiky má zajtra 16. marca na programe okrem iného analýzu činností vykonávaných Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a jeho podriadených organizácií. Z tohto dokumentu vyplývajú mnohé zaujímavé závery.

Súdy sa rušiť nebudú

Ako uvádza analýza, v roku 2007 boli kapitole ministerstva spravodlivosti pridelené rozpočtové prostriedky na prvotné vybavenie novozriadených súdov od 1. 1. 2008. V ďalších obdobiach však neboli prideľované vyššie rozpočtové prostriedky, ktoré by zohľadňovali rozšírenú súdnu sústavu, čo sa odrazilo v problematickom zabezpečení súdnictva a osobitne súdnych konaní a prevádzky súdov.

Záver analýzy však znie, že v nadväznosti na uvedené a vzhľadom na postavenie a pôsobnosť súdov v súčasnosti by prípadné dosiahnutie úspory rozpočtových prostriedkov kapitoly ministerstva spravodlivosti opätovným zrušením niektorých súdov bolo kontraproduktívne, vzhľadom na potrebu širšej a dôkladnej analýzy efektívnosti fungovania súdnej sústavy z viacerých hľadísk aj z pohľadu hodnotenia ich činnosti ostatnými dotknutými zložkami štátnej správy, verejnosti a v neposlednom rade samotných súdov a sudcovskej samosprávy. 

Justičná akadémia a Inštitút vzdelávania v Omšení ostávajú

Analýza sa venuje aj vzdelávacím inštitúciám v rezorte spravodlivosti. Za účelom zabezpečenia vzdelávania sudcov a zamestnancov rezortu justície boli zriadené dve vzdelávacie inštitúcie, a to Inštitút vzdelávania ministerstva spravodlivosti v Omšení a Justičná akadémia. Tieto inštitúcie sú rozpočtovými organizáciami s vlastnou právnou subjektivitou priamo riadenými ministerstvom spravodlivosti. Finančnými vzťahmi sú zapojené na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly ministerstva spravodlivosti.  

V roku 2009 bol vykonaný mimoriadny vnútorný audit efektívnosti a účelnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu inštitúciami, ktoré majú právnu subjektivitu, sú zapojené na rozpočet kapitoly ministerstva spravodlivosti a sídlia v jednej lokalite v Omšení. Cieľom audítorskej akcie bolo analyzovať prevádzkové náklady, personálne obsadenie a systém finančného riadenia za účelom možnej úspory rozpočtových prostriedkov kapitoly ministerstva spravodlivosti pri zachovaní, resp. zefektívnení základného poslania organizácií.

Zo záverov predmetného auditu možno konštatovať, že predpokladom úspešnej, efektívnej a kvalitnej činnosti obidvoch zariadení je zachovanie ich právnej subjektivity, a to vzhľadom na ich špecifické poslanie k cieľovým skupinám a na ďalšie možnosti využitia v prospech vzdelávacích aktivít. 

Návrhy na úspory

Doručovanie

Poštové služby vykonáva pre rozpočtové organizácie, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti v rozhodujúcom objeme Slovenská pošta, a. s. Výdavky na poštové služby v rámci rozpočtovej kapitoly sú významnou výdavkovou položkou, u súdov tvoria až 20 % vynaložených výdavkov na tovary a služby. 

Ministerstvo uvádza, že je pripravený návrh zákona o poštových službách, ktorého účinnosť sa predpokladá v lete 2011, resp. od 1. 1. 2012. Nadväzne na schválenie zákona o poštových službách v tých organizáciách, kde je to zmysluplné, ministerstvo spravodlivosti plánuje navrhnúť zúženie služby Slovenskou poštou, resp. zrušenie, čo si vyžiada podrobnejšiu analýzu predpokladaných nových možností a podmienok poskytovania poštovej služby v súdnictve a v ostatných podriadených rozpočtových organizáciách.

Ako ďalej uvádza minsiterstvo, ďalším návrhom, ktorý sa už z časti v praxi realizuje, je zasielanie jednotlivých písomností (napr. žiadosti, záznamy, usmernenia a pod.), ktoré nevyžadujú poštovú prepravu, realizovať vo väčšom rozsahu alebo výlučne elektronickou formou. 

Nájomné

Analýza ďalej uvádza, že nákladovosť prevádzky a efektivita výkonu správy súdov súvisí okrem už uvedených zmien v organizácii sústavy súdov aj so skutočnosťou, že súdy, z dôvodu neustále narastajúcej agendy, pracujú už vo viacerých budovách.

Nie všetky objekty, kde sídlia, resp. ktoré užívajú jednotlivé súdy, sú vlastníctvom Slovenskej republiky, časť súdov sídli vo vypožičaných priestoroch a časť dokonca v nájme. Pokiaľ súd nie je správcom budovy, v ktorej zabezpečuje svoju činnosť, nemôže priamo ovplyvňovať náklady spojené s prevádzkou budovy a zodpovedať súčasne za efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov na tieto účely. Rôzny vlastnícky vzťah z pohľadu správy majetku štátu má dosah aj na optimálny výkon správy súdov.

Na rozpočet ministerstva spravodlivosti je napojených 63 súdov, ktoré pracujú v 83 budovách. Krajský súd v Bratislave, Okresný súd BA I, Okresný súd Piešťany, Krajský súd v Nitre, Okresný súd Považská Bystrica a pracovisko Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici využívajú priestory vo výpožičke, Okresný súd Piešťany pracuje aj v priestoroch v nájme, rovnako aj Okresný súd Galanta, Krajský súd v Banskej Bystrici, Okresný súd Revúca a Okresný súd Žiar nad Hronom. V súvislosti s riešením ukončenia výstavby a dofinancovania stavby „Rekonštrukcie a modernizácie budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici" ministerstvo spravodlivosti pripravuje návrh na zvýšenie efektívnosti využitia a prevádzky súdnych objektov v Banskej Bystrici.

Návrh na zvýšenie efektívnosti výkonu správy súdov z pohľadu správy majetku štátu bude vo vymedzenom rozsahu aj predmetom samostatného spracovania a posúdenia pripravovaného materiálu z iniciatívy ministerky spravodlivosti „Investičných potrieb súdnictva na roky 2011 až 2020", uvádza záverom analýza. 

Centrum právnej pomoci

V posledných dňoch sa medzi odbornou aj laickou verejnosťou objavujú otázky o zrušení pobočiek centier právnej pomoci. 

Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc v 12 kanceláriách a 9 konzultačných pracoviskách. Centrum je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby, uvádza ministerstvo.

Ku kapitole Centrum právnej pomoci analýza uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že Centrum poskytuje právnu pomoc vo veciach určených zákonom a vzhľadom na špecifické poslanie k cieľovým skupinám je zachovanie jeho právnej subjektivity opodstatnené. Analýza sa však nevenuje skutočnosti, či sa mieni zužovať rozsah kancelárií alebo konzultačných pracovísk. 

Hlbšia analýza

Portál najprávo.sk vždy umožňuje svojim čitateľom, aby si urobili vlastný názor. Ak si mienite pozrieť rozoberaný materiál sami, kliknite SEM.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 829
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kto je sudca Ján Hrubala?https://video.sme.sk/c/22463145/kto-je-sudca-jan-hrubala.html

Do motivačného listu napísal veľkým ZMENA.

O novej väznici v Rim. Sobote sa hovorí už dlho. Výstavby by sa chceli chopiť dvaja záujemcoviahttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/podnikanie-ekonomika/o-novej-vaznici-v-rim-sobote-sa-hovori-uz-dlho-vystavby-by-sa-chceli-chopit-dvaja-zaujemcovia/

O novej väznici na Sabovej sa hovorí už dlho. Najnovšie mala vplyv na priebeh verejného ...

Vodiči pozor! Toto sú nové dopravné značky. Nenechajte sa nimi zaskočiťhttps://auto.pravda.sk/doprava/clanok/559353-vodici-pozor-toto-su-nove-znacky-nenechajte-sa-zaskocit/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox

V poslednom období pribudli na cestách dopravné značky, na aké sme neboli zvyknutí.

M. Kolíková vymenovala J. Hrubalu za predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-vymenovala-j-hrubalu-za-p/485143-clanok.html

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS boli v pondelok (3. 8.) úspešní traja kandidáti.

Disciplinárne konanie s D. Trnkom bude pokračovať v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/disciplinarne-konanie-s-d-trnkom-bude/485076-clanok.html

Trnka je okrem toho obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže ...

ANALÝZA:Nový návrh zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu menšínhttps://www.teraz.sk/slovensko/imb-navrh-novely-zakona-o-statnom-o/485070-clanok.html

Vládny návrh je podľa Inštitútu Mateja Bela IMB zbytočne komplikovaný a tvorí výnimky zo ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: