TlačPoštaZväčšiZmenši

Prvý komentár k zákonu o pozemkových spoločenstvách

23.4. 2019, 16:51 |  PR

Napriek tomu, že „urbárske pozemky“ tvoria pomerne veľkú rozlohu nášho územia, že na Slovensku máme približne 2 000 pozemkových spoločenstiev, že s nimi často pri svojej činnosti prichádzajú do kontaktu obce, ako aj vo všeobecnosti orgány verejnej moci – a, napokon, aj súkromné fyzické a právnické osoby (napr. pri nájme týchto pozemkov) – a že vo všeobecnosti ide o inštitút pomerne známy v slovenskej spoločnosti, urbárom sa v právnickej obci venuje len málo priestoru. Prvý a rozsiahly komentár k zákonu č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách je dielom autorov JUDr. Mareka Masláka, PhD. pôsobiaceho na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a Mgr. Róberta Jakubáča, PhD. pôsobiaceho na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR.

V komentári nájdete aj aktuálne informácie k rozsiahlym zmenám, ktoré priniesla novela zákona o pozemkových spoločenstvách účinná od 1. júla 2018. Takisto obsahom komentára k § 2 zákona o pozemkových spoločenstvách je pomerne podrobný výklad ohľadom historického vývoja týchto útvarov siahajúcich až do feudálneho práva, no majúcich výrazné opodstatnenie aj v súčasnosti.

Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre prežitie spoločnosti ako takej. Urbariáty, komposesoráty a im podobné útvary (v súčasnosti nazývané pozemkové spoločenstvá) sú príznačne pre naše územie a slúžia lepšiemu a hospodárnejšiemu využívaniu poľnohospodárskej či lesnej pôdy. Tieto spoločenstvá majú hlboké historické pozadie, ich pôvod siaha až do obdobia stredoveku, pričom si prešli rôznymi spoločenskými obdobiami. Uvedené historické útvary vznikali v dôsledku feudálneho vlastníctva, keď spočiatku panovník bol vlastníkom všetkej pôdy na jeho území, pričom neskôr odovzdával jej časti šľachte, cirkvi, mestám, resp. mešťanom. Feudál na vidieku zabezpečoval priame hospodárenie so svojou pôdou využitím práce poddaných (tzv. dominikálna pôda), no časť tejto svojej pôdy priamo neobhospodaroval, ale odovzdal ju do užívania poddaným (tzv. rustikálna pôda). Samozrejme, poddaní boli feudálovi zaviazaní viacerými povinnosťami. Z týchto vzťahov (feudál – poddaní) vzniklo tzv. urbárstvo, keďže poddaní sa v tomto vzťahu nazývali urbárnici, resp. urbarialisti – uvedené vychádza z maďarského výrazu úrbéresek (pôvodne jobbágyok, latinsky jobbagiones).Po zrušení poddanstva v Uhorsku v roku 1848 sa bývalí poddaní postupne stali spoluvlastníkmi tých častí, ktoré sa z praktického hľadiska a ich racionálneho obhospodarovania nedali rozdeliť, išlo o lesy a pasienky. Práve z toho dôvodu začali vznikať rôzne spoločenstvá na efektívne využívanie týchto lesov a pasienkov, v ktorých sa združovali ich spoluvlastníci. Delenie lesov a pasienkov na jednotlivé parcely by nebolo účelné (napr. z dôvodu potreby rovnomernej ťažby dreva, pasenia dobytku a pod.). Ostatnú pôdu (poľnohospodárska pôda, úrodné polia) si bývalí poddaní rozdelili medzi sebou do individuálneho vlastníctva, keďže tam spoločné obhospodarovanie pôdy nemalo až taký zmysel.

Spomínané útvary hospodáriace na pasienkoch a lesoch a s nimi súvisiaci osobitný režim vlastníckych vzťahov však boli počas obdobia socializmu zlikvidované dvoma osobitnými zákonmi, a to zákonom č. 81/1949 Zb. n. SNR a zákonom č. 2/1958 Zb. n. SNR. Po zmene spoločenských podmienok v roku 1989 nasledoval proces reštitúcií tohto majetku, pričom obnova pozemkových spoločenstiev nebola vôbec jednoduchou záležitosťou. Právna úprava možnosti formovania spoločenstiev po zmene spoločenských pomerov v roku 1989 bola rámcová, neúplná a spletitá. V tom čase tu chýbal ucelený právny režim úpravy pozemkových spoločenstiev. Problematiku obnovenia pozemkových spoločenstiev po zmene režimu dôslednejšie (nie však dôsledne) upravil zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách  s účinnosťou od 1. septembra 1995. Podľa zákona o pozemkových spoločenstvách z roku 1995 mohli vznikať pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou a pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity. V súčasnosti už platí zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, pričom podľa tohto zákona už nie je možné, aby pozemkové spoločenstvo nemalo právnu subjektivitu.

Autori sa v komentári ďalej pomerne podrobne venujú analýze jedného zo základných inštitútov zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorým je spoločná nehnuteľnosť, a možností, postupu pri oddelení jej časti. Centrálnym pojmom činnosti pozemkových spoločenstiev je práve spoločná nehnuteľnosť, na ktorej spoločenstvo hospodári, resp. ju spravuje. Spoločná nehnuteľnosť, hoci zväčša pozostáva z veľkého množstva pozemkov a je často evidovaná na viacerých listoch vlastníctva, sa považuje za jednu jedinú nehnuteľnú vec, ide o jedno urbárske teleso. Vlastnícke právo k spoločnej nehnuteľnosti neprechádza vznikom spoločenstva na samotné spoločenstvo, to len hospodári, resp. spravuje spoločnú nehnuteľnosť, ale vlastnícke právo ostáva jednotlivým členom spoločenstva. Základom je teda rozlišovať medzi spoločnou nehnuteľnosťou, ktorá z hľadiska vlastníckeho práva patrí podielnikom (členom spoločenstva),a medzi majetkom samotného spoločenstva, keďže to je právnickou osobou oprávnenou podnikať.

Autori tiež, okrem iného, podrobne rozoberajú zvolávanie zasadnutia valného zhromaždenia spoločenstva, jeho priebeh a možnosti neplatnosti rozhodnutí tam prijatých, ako aj konanie spoločenstva vo vzťahu k tretím osobám. Upozorňujú pritom na mnohé nedostatky zákona, ktoré nevyriešila ani novela účinná od 1. júla 2018, ba práve naopak, niektoré z týchto nedostatkov aj zapríčinila.

Zákon o pozemkových spoločenstvách - komentár (VSTUP DO OBCHODU)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 335
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: