TlačPoštaZväčšiZmenši

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie na funkciu sudcu (12/2020)

4.10. 2020, 09:46 |  najpravo.sk

Predseda predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode:

Krajského súdu v Bratislave,

Krajského súdu v Trnave,

Krajského súdu v Nitre,

Krajského súdu v Trenčíne,

Krajského súdu v Banskej Bystrici,

Krajského súdu v Žiline,

Krajského súdu v Košiciach,

Krajského súdu v Prešove.


 

 


 

I. Okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní:

Výberového konania sa v zmysle § 28b ods. 1 zákona o sudcoch môže zúčastniť ten, kto najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol vek 30 rokov a spĺňa predpoklady na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d), f), g) a ods. 2 zákona o sudcoch.

Predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d), f) a g):

 • získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
 • má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,
 • je bezúhonný,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • zložil odbornú justičnú skúšku, prípadne mu bola táto skúška odpustená podľa § 5 ods. 3 zákona o sudcoch; za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.

Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona o sudcoch alebo občana, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora.

II. V zmysle § 28 ods. 2 veta druhá zákona o sudcoch je určený počet miest kandidátov na funkciu sudcu, ktoré sa obsadzujú týmto hromadným výberovým konaním pre obvod:

 

 • Krajského súdu v Bratislave: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Trnave: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Nitre: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Trenčíne: 13 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Banskej Bystrici: 25 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Žiline: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Košiciach: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Prešove: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu

III. Zoznam predkladaných dokladov:

Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo členmi výberovej komisie (aj negatívne vyhlásenie),
 • úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti,
 • súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,
 • doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia, ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, predloží aj doklad o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
 • osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku, alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia,
 • stanovisko príslušnej komory, ak je uchádzač advokát, exekútor alebo notár,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
 • označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu.

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3 vyhlášky, vyzve ho predseda súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie, na ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.

IV. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka. 4

Výberové konanie pozostáva z:

1. písomnej časti, ktorú tvorí:

a) písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva;

b) prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač, pričom pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe;

c) písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka, pričom pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v tlačenej podobe;

d) písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí, kde uchádzači vypracujú jedno súdne rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno súdne rozhodnutie z oblasti civilného práva, pričom pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe;

2. psychologického posúdenia, ktorého účelom je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie sudcu, psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia v iný deň výberového konania;

3. ústnej časti, ktorá pozostáva z:

a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu,

b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.

V. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 30. októbra 2020 vrátane, na adresu pre obvod:

Krajského súdu v Bratislave: Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66 Bratislava

Krajského súdu v Trnave: Krajský súd v Trnave

Vajanského 2/A

918 70 Trnava

Krajského súdu v Nitre: Krajský súd v Nitre

Štúrova 9

950 48 Nitra

Krajského súdu v Trenčíne: Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28

911 50 Trenčín

Krajského súdu v Banskej Bystrici: Krajský súd v Banskej Bystrici

Skuteckého 7

974 87 Banská Bystrica

Krajského súdu v Žiline: Krajský súd v Žiline

Orolská 3

010 01 Žilina

Krajského súdu v Košiciach: Krajský súd v Košiciach

Štúrova 29

041 51 Košice

Krajského súdu v Prešove: Krajský súd v Prešove

Hlavná 22

080 01 Prešov

alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť osobne do podateľne krajského súdu, pre obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak sa v posledný deň tejto lehoty podá žiadosť na poštovú prepravu. Obálku je potrebné označiť „HVK – neotvárať“.

VI. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Výberové konanie pre obvod každého krajského súdu sa začne 7. decembra 2020 o 9.00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z: písomného testu, prípadovej štúdie a písomného prekladu z cudzieho jazyka.

Výberové konanie bude pre obvod každého krajského súdu pokračovať 8. decembra 2020 so začiatkom o 9.00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z písomného vypracovania súdnych rozhodnutí a od nasledujúceho dňa, t.j. od 9. decembra 2020 bude pokračovať psychologickým posúdením a následne v iný deň ako psychologické posúdenie ústnou časťou.

Miesto uskutočnenia písomnej časti výberového konania pre obvod:

Krajského súdu v Bratislave: Krajský súd v Bratislave,

Záhradnícka 10,

813 66 Bratislava,

miestnosť č. 191, I. poschodie.

Krajského súdu v Trnave: Krajský súd v Trnave,

Vajanského 2/A,

918 70 Trnava,

miestnosť č. 205, I. poschodie.

Krajského súdu v Nitre: Krajský súd v Nitre,

Štúrova 9,

950 48 Nitra,

miestnosť č. 225, II. poschodie, v prípade väčšieho počtu uchádzačov, aj miestnosť č. 230, II. poschodie.

Krajského súdu v Trenčíne: Krajský súd v Trenčíne,

Námestie sv. Anny 28,

911 50 Trenčín,

miestnosť č. 316, II. poschodie.

Krajského súdu v Banskej Bystrici: Krajský súd v Banskej Bystrici, 7

Skuteckého 7,

974 87 Banská Bystrica,

miestnosť č. 204, I. poschodie.

Krajského súdu v Žiline: Krajský súd v Žiline,

Orolská 3,

010 01 Žilina,

miestnosť, č. 408, IV. poschodie.

Krajského súdu v Košiciach: Krajský súd v Košiciach,

Štúrova 29,

041 51 Košice,

miestnosť č. 207, II. poschodie.

Krajského súdu v Prešove: Krajský súd v Prešove,

Hlavná 22,

080 01 Prešov,

miestnosť č. 206, II. poschodie.

Miesto a čas uskutočnenia psychologického posúdenia sa oznámi uchádzačom po vyhodnotení písomnej časti výberového konania.

Miesto a čas uskutočnenia ústnej časti výberového konania oznámi predseda príslušného krajského súdu úspešným uchádzačom v písomnej časti, zároveň zabezpečí zverejnenie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a oznámi predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý uvedené zverejní na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky.

Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje predseda príslušného krajského súdu.

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto nitrianskych súdov: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 93
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: