TlačPoštaZväčšiZmenši

Portál najprávo.sk podal podnet na legislatívnu zmenu Civilného mimosporového poriadku

2.8. 2021, 18:06 |  najpravo.sk

Ešte začiatkom júla sme vás na stránkach portálu najprávo informovali o tom, že Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo tzv. predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. Pripravované procesné zmeny sa sústredia najmä na úkon odňatia maloletého dieťa rodičom, pričom sa uvažuje o rozlišovaní medzi jednorazovým výkonom rozhodnutia (napríklad odňatie dieťaťa zo starostlivosti fyzickej osoby a jeho umiestnenie do reedukačného centra, prípade centra pre deti a rodiny) a tzv. opakovaným výkonom, kedy má pravidelne dochádzať k výkonu rozhodnutia o úprave styku dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá vo svojej osobnej starostlivosti. Účelom zákona má byť okrem iného tiež aby, sa opakované odňatie maloletého dieťaťa v rámci výkonu rozhodnutia podľa § 386 ods. 1 uskutočňovalo v prítomnosti sudcu.

Navrhujeme

Portál najprávo.sk po oboznámení sa s predbežnou informáciou na základe podnetov čitateľov zaslal na Ministerstvo spravodlivosti podnet na zakomponovanie nasledovnej legislatívnej zmeny:

Čl. I

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z.z., zákona č.  390/2019 Z.z. a zákona č. 68/2021 Z.z. sa mení takto:

1. V § 386 ods. 2 znie:

„(2) Odňatie maloletého dieťaťa vykonáva osobne sudca“.

Odôvodnenie:

Podľa súčasného znenia § 386 ods. 2 CMP sudca je oprávnený poveriť súdneho úradníka zabezpečením odňatia maloletého, pričom poverený súdny úradník má pri výkone rozhodnutia rovnaké oprávnenia podľa tohto zákona ako sudca. Uvedené ustanovenie dáva možnosť sudcovi poveriť súdneho úradníka odňatím dieťaťa, a to v každej jednej veci bez akéhokoľvek dôvodu. Sudca sa teda môže svojej zákonnej povinnosti zbaviť a preniesť zodpovednosť na súdneho úradníka v každom jednom prípade výkonu rozhodnutia odňatím dieťaťa. Prax v niektorých regiónoch potvrdzuje, že nejde len o hypotetickú možnosť. Treba zdôrazniť, že predpoklady pre vymenovanie do funkcie sudcu sú pomerne prísne nastavené a okrem presne stanoveného veku, ktorý by mal byť aj garanciou určitých životných skúseností, okrem znalosti právnej úpravy predpokladajú aj prax ako aj psychologické posúdenie, ktorého účelom je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie sudcu, taktiež spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne a i., Na strane súdneho úradníka ide o štátneho zamestnanca, na prijatie ktorého do štátnej služby nie sú kladené obdobné vysoké odborné a osobnostné nároky, dokonca do dočasnej štátnej služby, v ktorej vykonávajú prácu mnohí súdni úradníci, sa nevyžaduje ani výberové konanie. Súdnym úradníkom sa teda môže stať „čerstvý“ mladý absolvent s minimálnymi životnými skúsenosťami, minimálnou praxou, bez vzťahu k rodinnoprávnej agende, ktorého osobnostné vlastnosti nedávajú garanciu zvládnutia takéhoto úkonu. Odňatie dieťaťa je pritom mimoriadne náročným úkonom, ktorý vyžaduje citlivý, trpezlivý prístup, vzťah k predmetnej agende, vysokú mieru empatie a skúseností a schopnosť zvládania konfliktov. Nezvládnutie tohto úkonu nezriedka v prostredí plnom vybičovaných emócií môže spôsobiť zmarenie výkonu rozhodnutia, taktiež môže zanechať na maloletom dieťati nezmazateľné následky, môže spôsobiť vznik ďalších konfliktov (nielen) v rámci rodinných vzťahov. Nie je preto podľa nášho názoru absolútne prípustné, aby takýto náročný úkon mohol kedykoľvek sudca delegovať na súdneho úradníka. Taktiež nepovažujeme za vhodné, aby bola v rámci legislatívnych zmien prípadná delegácia na súdneho úradníka v hypotéze právnej normy akokoľvek podmienená, nakoľko interpretácia takéhoto zákonného ustanovenia by bola pochopiteľne subjektívne ovplyvnená. Vzhľadom k vyššie uvedenému nevidíme ani dôvod na diferenciáciu medzi jednorazovým a opakovaným výkonom. Ako pri opakovanom, tak aj pri jednorazovom výkone rozhodnutia odňatím dieťaťa môže dôjsť k identickým, náročným, príp. aj konfliktným situáciám vyžadujúcim účasť sudcu (pravidelne v prípade zmeny výchovného prostredia). Jediným riešením je realizácia výkonu odňatím dieťaťa výlučne osobne sudcom vo všetkých prípadoch. To však samozrejme nevylučuje, aby si sudca k výkonu pribral svojho súdneho úradníka obdobne ako si priberá k výkonu aj asistentku senátu.

Na podporu nášho názoru je tiež potrebné uviesť, že realizácia odňatia dieťaťa neprebehne vždy úspešne, úradník však môže vnímať (alebo naopak nemusí) aj pri neúspešnom výkone určité skutočnosti, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ďalšie konanie o výkone rozhodnutia, avšak pochopiteľne tento vnem/dojem/úsudok nie je bezprostredne prenositeľný do pomerov sudcu (mutatis mutandis napríklad stanovisko Nejvyššího soudu ČR Cpjn 201/2015, ktoré sa síce týkalo len úkonu vzhliadnutia osoby, ale jeho závery sú plne použiteľné aj na oveľa zásadnejší úkon, ktorým je odňatie dieťaťa). Nejvyšší soud ČR v uvedenom stanovisku tiež dodal, že v „...v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva je zakotveno pravidlo, podle něhož „soudci, kteří vydávají rozhodnutí mající závažné dopady na soukromý život člověka, by měli mít v zásadě s tímto člověkem osobní kontakt (např. X. a Y. proti Chorvatsku, č. 5193/09, rozsudek ze dne 3. listopadu 2011).“

V uvedenej súvislosti je potrebná aj nasledovná systémová zmena:

Čl. II.

Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z.z., zákona č. 517/2008 Z.z., zákona č. 33/2011 Z.z., zákona č. 78/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 315/2016 Z.z., zákona č. 307/2016 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 396/2019 Z.z. a zákona č. 211/2021 Z.z. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. d) znie:

„d) v konaní o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí okrem odňatia maloletého dieťaťa,“

Odôvodnenie:

Ide o systémovú zmenu súvisiacu so zmenou ustanovenia § 386 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku, nakoľko úkon odňatia dieťaťa môže vykonať len sudca osobne. Zákonodarca, rovnako ako je to podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 549/2003 Z. z., v exekučnom konaní, kedy vyšší súdny úradník síce koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu, avšak s výnimkou schválenia príklepu súdom, a to s cieľom ochrany vlastníckeho práva, aj v písm. d) zákonodarca akcentuje mimoriadnu dôležitosť konkrétneho úkonu, a to úkonu odňatia maloletého dieťaťa v rámci výkonu rozhodnutia s cieľom ochrany záujmov maloletých detí, ktorý úkon musí osobne vykonať sudca bez možnosti poveriť na tento úkon vyššieho súdneho úradníka. 

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 80
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, ...

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: