TlačPoštaZväčšiZmenši

Parlament schválil veľkú novelu protischránkového zákona

15.7. 2019, 17:25 |  najpravo.sk

Dňa 1. septembra 2019 nadobúda, s výnimkou niektorých ustanovení, účinnosť „veľká“ novela Zákona o partneroch verejného sektora, na ktorej sa podieľali aj advokáti z Taylor Wessing. Po 2,5 rokoch účinnosti zákona tak došlo k novelizácii, ktorej cieľom je eliminácia interpretačných a aplikačných nedostatkov, ktoré predstavovali riziko jeho obchádzania. V zmysle tzv. protischránkového zákona je každý kto obchoduje s verejným sektorom povinný identifikovať, oprávnenou osobou overiť a do verejného registra zapísať svojich konečných užívateľov výhod – teda fyzické osoby, ktoré profitujú z týchto obchodov. V čom spočíva význam schválenej novely a akým spôsobom sa vysporiada s nedostatkami doterajšej právnej úpravy, vysvetľuje bývala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a partneri kancelárie – Andrej Leontiev a Radovan Pala.

 

 

Význam a doterajší prínos protischránkového zákona

Zákon o partneroch verejného sektora predstavuje svetovo jedinečnú právnu úpravu v oblasti, v ktorej sa stretajú obchodné záujmy podnikateľov maximalizovať zisk na jednej strane a verejný záujem na transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi na strane druhej. Umožňuje úradníkom, neziskovým organizáciám, investigatívnym novinárom a tretiemu sektoru, aby mali prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod, t. j. o osobách, ktoré skutočne profitujú z obchodu so štátom.

Po 2,5 rokoch účinnosti zákona možno konštatovať, že tento predstavuje efektívny nástroj na odhaľovanie prepojenia biznisu na politiku, ktoré je v Slovenskej republike často diskutovaný problém. „Až vďaka tomuto zákonu sa podarilo ukázať, koľko spoločností obchodujúcich so štátom či inak čerpajúcich verejné prostriedky má medzi konečnými užívateľmi výhod osoby či už s pochybnou povesťou alebo s kontaktami na politikov,“ vysvetľuje Žitňanská. Okrem firiem je tak vyvíjaný tlak aj na verejný sektor, aby využíval finančné prostriedky nás všetkých čo najefektívnejšie.

Napriek nespochybniteľnému prínosu zákona sa však v priebehu jeho účinnosti objavili aj aplikačné a interpretačné nejasnosti, ktoré oslabovali naplnenie jej účelu. Napokon, jedná sa o jedinečný zákon, pri ktorého koncipovaní nebolo možné sa inšpirovať žiadnym vzorom, a preto je logické, že v praxi sa podarilo identifikovať niektoré jeho nedokonalosti.

Dňa 27. júna 2019 bola preto v parlamente schválená novela protischránkového zákona, ktorá jednotlivé jeho časti spresňuje a upravuje tak, aby sa ďalej zužovali možnosti zákon obchádzať a zároveň, aby sa eliminovali jeho aplikačné nedostatky.

Výnimky z povinností podľa zákona

Jednou z najdôležitejších zmien je spresnenie vymedzenia verejného sektora. Zavádza sa nový pojem verejný podnik, ktorým sa zužuje objem sledovaných transakcií o tie, pri ktorých nie je verejný záujem na najvyššej úrovni transparentnosti. „Jedná sa najmä o energetické spoločnosti, ktoré sa správajú trhovo ako bežný podnikateľ pri štandardnom ekonomickom styku. Účasť štátu v týchto spoločnostiach totiž doposiaľ spôsobovala to, že ich zákazníci mali povinnosť registrácie, čím boli tieto spoločnosti nepriamo znevýhodnené oproti konkurencii. Cieľom zákona je totiž sledovať tok finančných prostriedkov medzi štátom a súkromným sektorom, nie obmedzovať obchodné vzťahy medzi podnikateľmi. Naďalej však ostáva zachovaná povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora pre dodávateľov, ktorí poskytujú energetickým spoločnostiam tovary a služby cez verejné obstarávanie.“ dodáva Pala.

Takisto sa z pôsobnosti zákona vynímajú aj iné subjekty, ktoré podliehajú funkčnej verejnej kontrole podľa osobitných predpisov. Takto sprecizované vymedzenie partnerov verejného sektora má za následok, že napr. finančné inštitúcie, nebudú podliehať povinnostiam podľa protischránkového zákona.

Sprísnenie právnej úpravy

Nepriaznivý jav, kedy sa podnikatelia tendenčným výkladom niektorých ustanovení zákona pokúšali vyhnúť svojim povinnostiam odstraňuje zavedenie nového inštitútu – tzv. hodnoty zmluvy – a poskytnutie podrobného návodu, ako túto hodnotu správne určiť. „Cieľom tejto úpravy bolo normatívne zakotviť výkladové pravidlá, ktoré dajú podnikateľom odpoveď na to, či hodnota plnenia v danom prípade zakladá povinnosť registrácie podľa zákona,“ vysvetľuje Leontiev. Samotné finančné kritéria, ktoré klasifikujú osobu za partnera verejného sektora – teda 250 tis. EUR pri opakovaných plneniach a 100 tis. EUR pri jednorazových plneniach zostávajú nezmenené.

V praxi sa často vynárali otázky nielen v súvislosti so vznikom povinnosti podľa zákona, ale aj ohľadom dĺžky jej trvania. Novela na tento stav reaguje a zakotvuje definíciu trvania zmluvy, ktorá vyjadruje princíp, že subjekt musí byť registrovaný nepretržite počas celej doby, kedy prijíma verejné finančné prostriedky.

K sprísneniu zákona dochádza aj pri súdnom konaní o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Doposiaľ bolo otázkou výkladu ako má súd postupovať v prípade ak začne konanie podľa tohto zákona a následne podá oprávnená osoba žiadosť o dobrovoľný výmaz z registra alebo ak dôjde po začatí súdneho preverovania k náprave. Podľa Leontieva je nevyhnutné, aby postih za uvedenie nepravdivých informácií o konečnom užívateľovi výhod bol predmetom riadneho súdneho konania bez ohľadu na to či v jeho priebehu dôjde k náprave alebo k výmazu partnera.

„V opačnom prípade by bol celý sankčný mechanizmus za porušenie zákona úplne znefunkčnený,“ dodáva.

Od uvádzania nepravdivých a skreslených informácií v registri by mala partnerov odradiť aj spresnená sankcia – „stopka“ obchodovania zo štátom na dva roky od núteného výmazu z registra. Pokiaľ teda registrový súd rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z dôvodu porušenia jeho zákonných povinností, tento je okrem pokuty pozbavený možnosti sa v priebehu dvoch rokov registrovať a tak čerpať finančné prostriedky od štátu.

Čiastočné odbremenenie podnikateľov

Dôsledkom snahy o nájdenie rovnováhy medzi dosiahnutím účelu zákona a administratívnou záťažou pre partnerov verejného sektora dochádza v novele k zjednodušeniu procesu verifikácie a registrácie konečných užívateľov výhod. Subjekty, ktoré nezapisujú svojich konečných užívateľov výhod, napr. emitenti cenných papierov, už viac nemusia zapisovať všetkých členov vrcholového manažmentu, ale iba štatutárny orgán. „Takáto úprava má význam pri veľkých nadnárodných spoločnostiach, ktorých fluktuácia osôb vo vrcholovom manažmente je tak vysoká, že aktualizovanie údajov v registri predstavuje pre partnera neprimeranú záťaž,“ konštatuje Pala. Leontiev dopĺňa: „Rovnako sme museli vyriešiť duplicitu zápisu konečných užívateľov výhod v obchodnom registri a v registri partnerov verejného sektora. Po novom platí, že tí, ktorí sú zapísaní v registri partnerov už nemusia zapisovať svojich skutočných vlastníkov do obchodného registra.“

Novinkou je aj to, že oprávnená osoba môže vykonať kedykoľvek dobrovoľnú verifikáciu aj bez toho, aby došlo ku vzniku tejto povinnosti podľa zákona. Pokiaľ nedôjde počas roku k zmene konečných užívateľov výhod, umožňuje povinná „zimná“ a dobrovoľná „letná“ verifikácia veľmi administratívne jednoduchý spôsob podnikania so státom.

Vysoké očakávania od novely

V období krátko pred prijatím novely priniesol zákon prvé ovocie, v podobe medializovaných súdnych konaní vo veci správnosti údajov v registri partnerov verejného sektora. Aj vďaka nekompromisnému a vysoko profesionálnemu prístupu sudcov žilinského súdu, boli viacerí oligarchovia prinútení sa priznať k vlastníctvu niektorých spoločností napojených na verejný sektor respektíve tieto spoločnosti museli s obchodovaním so štátom prestať. „O funkčnosti zákona teda nemôže byť viac pochýb a novela má ambíciu ešte viac posilniť jeho pozíciu ako efektívneho nástroja na verejnú kontrolu obchodných prepojení oligarchov a finančných skupín so štátom,“ uzatvára Žitňanská.

O Taylor Wessing Slovensko

Taylor Wessing e/n/w/c advokáti s. r. o. na Slovensku dominuje v poskytovaní právneho poradenstva pre priemyselné odvetvia budúcnosti. V roku 2018 ju The Slovak Spectator označil ako najziskovejšiu a najväčšiu podľa počtu spolupracujúcich právnikov z medzinárodných kancelárií na Slovensku. Taylor Wessing získala v roku 2015 hlavnú cenu Via Bona Slovakia, Cenu za zodpovedné podnikanie.

O Taylor Wessing

Taylor Wessing je medzinárodná advokátska kancelária s viac ako 1.100 právnikmi, ktorá poskytuje právne služby klientom z najdynamickejších odvetví priemyslu. Pri poskytovaní právnych služieb našim klientom sa zameriavame na dosiahnutie požadovaného cieľa, pomáhame im uspieť inovatívnym pohľadom na ich podnikanie. Našich 33 kancelárií v Európe, na Blízkom Východe a Ázii ako aj dve zastúpenia v USA nepredstavujú len formálnu prítomnosť v regióne – spájajú to najlepšie z miestneho podnikania, priemyslu a kultúrneho povedomia s medzinárodnými skúsenosťami s cieľom poskytovať rozumné obchodné riešenia pre našich klientov.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 204
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: