Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
Predplatné
Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
TlačPoštaZväčšiZmenši

Odporúčania a tipy v súvislosti s aktuálnou situáciou okolo COVID-19

najpravo.sk • 15.3. 2020, 12:56

Prehľad situácie – stav k 13.03.2020 o 12.00 hod.

V stredu 11.03.2020 s účinnosťou od 12.03.2020 od 06.00 hod. bola vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia v SR. Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje pre všetky osoby – podnikateľov, ako aj fyzické osoby špecifické povinnosti, ktorých porušenie je sankcionované. Plnenie týchto povinností je plnením zo zákona a preto je na vlastný náklad povinnej osoby. Náhrada škody však nie je dotknutá, aj keď jej uplatnenie bude veľmi náročné a bude sa vzťahovať iba na veľmi špecifické prípady.

 

 

 

V čase mimoriadnej situácie sa nariaďujú povinnosti rôznou formou. Jednou z nich sú opatrenia vydané formou verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o podpore a rozvoji verejného zdravia sú všetky fyzické, ako aj právnické osoby povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Náklady, ktoré vzniknú pri plnení týchto a ďalších povinností, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť. Ak sa v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru zistí porušenie povinností môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť porušiteľovi čiastočnú alebo úplnú náhradu nákladov. Pokutu môže príslušný orgán uložiť až do výšky 50.000 EUR.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky včera 12.03.2020 avizoval drakonické opatrenia, ich implementácia však vyžaduje aj určité legislatívne kroky, ktoré ešte stále nie sú ukončené. Zatiaľ boli vydané iba niektoré opatrenia podľa prehľadu nižšie.

 

Karanténa

Opatrenie prijaté Ústredným krízovým štábom (zriadený 27.02.2020) zo dňa 12.03.2020 bolo zverejnené dňa 13.03.2020, pod č. OLP/2567/2020 na webovom portály Úradu verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/, začalo platiť od 13.03.2020 o 7.00 do odvolania.

 

Opatrenia sú nasledovné:

 • povinná 14-dňová domáca izolácia pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, a ich rodinných príslušníkov žijúcich s nimi v jednej domácnosti, ktorú formálne nariaďuje všeobecný lekár alebo pediater,
 • týmto osobám sa nariaďuje, aby bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi.
 • Výnimky z tejto povinnosti:

-      vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

-      vodiči a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,

-      piloti dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov

-      posádky v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

-      rušňovodiči a strojvodcovia v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

-      týmto osobám sa nariaďuje, aby v prípade príznakov choroby, aby bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi.

 • Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom a strojvodcom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

 

Dňa 10.03.2020 vydal hlavný hygienik SR usmernenie o karanténe, ktoré ustanovuje, že osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

 • sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
 • zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
 • zdržať sa cestovania,
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
 • zdržať sa pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.


Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.


Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

 

Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva vydal verejnú vyhlášku č. SHHSRVSU/2448/2020, ktorou nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov s prechodným aj trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei a určil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vo vzťahu k týmto osobám rozhodli o izolácii v domácom prostredí. Karanténa (domáca izolácia) sa týka aj rodinných príslušníkov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie. Opatrenie sa však netýka vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez vyššie uvedené štáty alebo vykonávajú prepravu a nakladanie a vykladanie tovaru vo vyššie uvedených štátoch, vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianska alebo z Talianska, pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia paluba lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch. Vyššie uvedené skupiny výnimiek však majú vo verejnej vyhláške nariadené ďalšie opatrenia, ktorých porušenie môže založiť vznik sankčného postihu pre ich zamestnávateľov.

Hraničné kontroly

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná. V piatok 13.03.2020 od 7. hodiny boli spustené hraničné kontroly, veľké hraničné priechody zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup iba osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným atď. a platným cestovným dokladom, malé hraničné priechody sa zatvoria – toto bolo zaradené do medzirezortného pripomienkového konania pod číslom LP/2020/91 (dostupné na internete) - Návrh opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach hraníc Slovenskej republiky, tento dokument však len rieši organizačné otázky zabezpečenia tejto povinnosti.

Školy a voľnočasové aktivity

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení.  Od 16.03.2020 sa zatvoria všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti, maturitné skúšky, ktoré sa mali konať od 17.-20.03.2020, sa budú musieť na minimálne dva týždne odložiť, rovnako sa to týka prijímacích konaní na vysoké školy.

Dňa 09.03.2020 Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava a jej mestské časti, Univerzita Komenského a ďalší prijali ako zriaďovatelia škôl rozhodnutie o karanténe zatiaľ s platnosťou do 13.03.2020.

Doprava

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Čiastočne je však opatrenie upravené vo vyhláške Verejného úradu zdravotníctva č. OLP/2567/2020

Zastavenie medzinárodnej železničnej dopravy od 13.03.2020 od 07.00 hod. a vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14.03.2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK bude pokračovať v pravidelnej dezinfekcii vozňov a pristúpi k dezinfekcii priestorov staníc.

 

Zastavenie medzinárodnej autobusovej dopravy od 13.03.2020 od 07.00 hod. Kamiónová preprava tovaru je povolená pre zásobovanie, vodiči však musia byť vybavení pomôckami. V lodnej preprave platí, že osobné lode nesmú na Slovensku od 13.03.2020 od 07.00 hod.pristavovať, môžu však bez zastavenia na Slovensku preplávať. Letecká doprava – všetky medzinárodné lety zo aj na Slovensko budú zastavené po schválení vládou SR.

Pošta

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení. Predpokladáme však, že úprava pracovných hodín bude predmetom rozhodnutia manažmentu.

Slovenská pošta bude fungovať v obmedzenom režime, podľa potreby budú upravené aj otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Voľnočasové zariadenia – prevádzky, kde sa zhromažďujú osoby

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (zábavných podnikov, lyžiarskych stredísk, diskoték, detských kútikov, plavární, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov, kúpeľov a podobne), od 13.02.2020, pokuta pre právnickú osobu, ktorá nedodrží zákaz bude viac ako 10.000 EUR (max. možná pokuta je do výšky 20.000 EUR za každé porušenie).

Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, nemocnice

 

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Bude nariadený zákaz návštev, čiastočne je to však už pokryté vo verejnej vyhláške č. OLP/2405/2020 Úradu verejného zdravotníctva

 

Dňa 06.03.2020 bola vydaná verejná vyhláška OLP/2405/2020, ktorou sa od 07.03.2020 do odvolania:

 • zakazujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach,
 • prikazuje sa dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia,
 • nariaďuje povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečiť zákaz návštev.

Obchodné centrá

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Od víkendu 14-15.03.2020 bude obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky, drogériu a budú otvorené aj novinové stánky, ďalší postup určí 16.03.2020 Ústredný krízový štáb.

Služby pre občanov

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Plánuje sa obmedzenie úradných hodín klientskych centier, úradoch práce a podobne na tri hodiny denne, obmedzenie fungovania sociálnej poisťovne – agendu je nutné vybavovať emailom alebo telefonicky a špeciálna OČR nahlasovaná telefonicky, nie je treba vybavovať osobne.

Organizácia a usporadúvanie podujatí

Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva vydal verejnú vyhlášku č. OLP/2405/84443, ktorou sa s účinnosťou od 10.03.2020 nariadila povinnosť všetkým fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom neorganizovať a neusporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Uvedené opatrenie platí do 23.03.2020.

 

Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory. Uvedené opatrenie platí do 23.03.2020.

 

Podľa § 52, ods. 1 zákona č. 103/2015 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú právnické osoby povinné plniť opatrenia na predchádzanie ohrozenia podľa § 48, ods. 4, ktoré nariadi príslušný orgán verejného zdravotníctva a ich nerešpektovanie môže mať v zmysle § 57, ods. 33 za následok pokutu do výšky 20.000,- Eur za každé porušenie.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva je rozhodnutím, ktoré je v zmysle § 53 a 54, ods. 1 a 2) zákona č. 71/1967 Z. z. (Správny poriadok) možné napadnúť odvolaním v lehote 15 dní od jeho zverejnenia, avšak toto nemá odkladný účinok, t.j. aj v prípade podania odvolania nebude jeho účinok dotknutý. Po rozhodnutí o odvolaní je možné ešte využiť preskúmanie zákonnosti rozhodnutia súdom. Odvolanie môže každý, koho práva a povinnosti sú rozhodnutím dotknuté. 

RIADITELIA SPOLOČNOSTÍ: ZMLUVNÉ VZŤAHY JE NEVYHNUTNÉ ANALYZOVAŤ!

Omeškanie z titulu nedostatku pracovnej sily, omeškanie z titulu nedostatku materiálu, omeškanie v dôsledku nevyhnutnosti vynaložiť neočakávané výdavky v súvislosti s BOZP atď., toto všetko môže mať významný vplyv na zmluvné záväzky spoločností.

Analyzujte svoje zmluvy!

Overte si, či vaše odberateľsko-dodávateľské (prípadne iné zmluvy) obsahujú klauzulu o vyššej moci (v zmluvách tiež ako „Act of God“, „Vis major“ alebo „Force majeure“), a či táto upravuje vzájomné vzťahy zmluvných strán pre prípad udalostí ako je epidémia, mimoriadna situácia alebo núdzový stav.

Vyššia moc nemá zákonnú definíciu a preto sa môže vykladať rôznymi spôsobmi, no rozumieme ňou právnu skutočnosť, spočívajúcu v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá môže spôsobiť alebo spôsobí škodu. Nespoliehajte sa na vaše vnímanie daného ustanovenia, preverte si, či skutočne je možné dané znenie aplikovať na prípad COVID-19. Uvedomte si, že dané ustanovenie nemusí byť aplikované iba z Vašej strany, ustanovenie môže byť aj iba v prospech Vašich dodávateľov, čo pre Vás znamená, že môžete mať pomerne závažnú situáciu, ktorú je nevyhnutné riešiť, teraz.

V zmluve sa zamerajte sa na konkrétne podmienky tejto klauzuly, najmä či sa vzťahuje na štátom vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav, verejnú vyhlášku alebo epidémiu, a aj to ako je potrebné ďalej postupovať.

Analyzujte aj možnosti predčasného ukončenia zmluvy, ako aj sankčných mechanizmov v zmluve dohodnutých a dobre zvážte riziká s tým súvisiace.

Informujte partnerov!

Ak sa uskutočnenie jedného z viacerých voliteľných plnení stane nemožným, obmedzuje sa záväzok na zvyšujúce plnenie. Povinný musí bez zbytočného odkladu oznámiť oprávnenému, takúto nemožnosť inak zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne tým, že nebol včas o nemožnosti upovedomený. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je dotknuté. Dodatočné náklady s neskorším alebo alternatívnym plnením nesie povinný, ak sa s oprávneným nedohodnú inak.

Rokujte s partnermi!

V prípade, že takúto klauzulu zmluvy neobsahujú, skúste sa s obchodným partnerom priateľsky dohodnúť na dočasnom zmenenom plnení záväzkov, ktoré budú zmluvné strany vedieť dodržať.

Pokiaľ sa obchodní partneri nedohodnú, uplatnia sa ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä dodatočná nemožnosť plnenia (čiastočná alebo aj úplná).

Ak sa plnenie zmluvy stane nemožným, povinnosť plniť zanikne.  Povinnosť plniť však nezanikne, najmä ak možno plnenie uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase (v prípade obchodných záväzkových vzťahoch aj pomocou inej osoby). Aj napríklad po ukončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo obmedzení stanovených verejnou vyhláškou.

Ak však z povahy zmluvy alebo z účelu plnenia, vyplýva, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre oprávneného žiaden hospodársky význam, zanikne záväzok v celom rozsahu, ibaže oprávnený bez omeškania oznámi povinnému, že na zvyšku plnenia trvá.

Rozsah poistného krytia!

Preverte si do akej miery a či vôbec sa Vaša poistná zmluva vzťahuje na možné prípady porušenia zmlúv alebo prípadne iné prípady týkajúce sa bežnej operatívnej činnosti spoločnosti (napr. výpadok dodávok nevyhnutných pre bežný chod, storná atď.).

Úverové a iné finančné zmluvy!

Preverte si najmä nastavené parametre nevyhnutných finančných ukazovateľov a ich plnenie. Zvážte so akej miery môže byť vaša spoločnosť dotknutá vzniknutou situáciou a konajte!

Zmluvné vzťahy spravujúce sa inými právnymi poriadkami!

Preverte si aké sú konkrétne možnosti uplatnenia inštitútu vyššej moci podľa právneho poriadku, ktorým sa daný zmluvný vzťah spravuje. Nie všetky jurisdikcie musia nevyhnutne na stav nemožnosti plnenia reagovať tak, ako predpokladáte. 

Zamestnávatelia pozor!

Dopady vzniknutej situácie môžu byť pre zamestnávateľa veľmi veľké:

 • nedostatok pracovných síl či už z dôvodu zvýšených OČR, karanténnych opatrení alebo preto, že im nebude umožnené sa do práce dostaviť (opatrenia na štátnych hraniciach prípadne uzatvorenie územia v mieste sídla spoločnosti);
 • nevyhnutnosť uhrádzať náhradu mzdy v prípade prekážok na strane zamestnávateľa (napr. pre prijaté opatrenia v súvislosti s obmedzením alebo uzatvorením prevádzok);
 • zvýšená administratíva spojená s dôsledkami nariadených karantén alebo iných plošných nariadení a opatrení,
 • nezabezpečenie dostatočných ochranných pomôcok v dôsledku celoštátneho výpadku,
 • sankčné postihy za možné neúmyselné porušenia na úseku BOZP,
 • sankčné postihy za nedodržiavanie rozhodnutí a opatrení nariadených úradom verejného zdravotníctva a iných štátnych orgánov (priestupok pokuta do výšky 1659 EUR, správny delikt pokuta až do výšky 20.000 EUR) a iné.

Z vyššie uvedeného dôvodu si dovoľujeme zhrnúť niektoré základné možnosti opatrení v pracovnoprávnych vzťahoch:

 • práca z domu, tzv. home office – nie je možné jednostranne nariadiť; ak to povaha práce umožňuje je možné dohodnúť si so zamestnancom prácu z domu (ak toto nie je súčasťou pracovnej zmluvy, je nutné túto upraviť), zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné prostriedky a nástroje (napr. notebook, mobilný telefón a pod.),
 • prekážky na strane zamestnanca – tzv. dôležité osobné prekážky v práci (zamestnanec je dočasne PN, je v nariadenej karanténe, ošetruje chorého člena rodiny, stará sa o dieťa mladšie ako 10 rokov z dôvodu zatvorenia škôl a školských zariadení a pod.) – nárok zamestnanca na náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné a pod.,
 • prekážky na strane zamestnávateľa – (i) z dôvodu iných prekážok v práci na strane zamestnávateľa s nárokom na náhradu mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca, alebo (ii) z vážnych prevádzkových dôvodov, ak sa tieto dôvody dohodnú písomne so zástupcami zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník) s nárokom na náhradu mzdy určenej v dohode, avšak najmenej v sume 60% priemerného zárobku zamestnanca. Túto dohodu nie je možné nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa,
 • čerpanie dovolenky – je možné dohodnúť si so zamestnancom, avšak nie je možné jednostranne nariadiť okamžité čerpanie dovolenky, nakoľko čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Táto lehota na oznámenie čerpania dovolenky môže byť výnimočne skrátená len so súhlasom zamestnanca,
 • čerpanie náhradného voľna – ak vznikol zamestnancovi nárok na náhradné voľno napr. za prácu nadčas po vzájomnej dohode zamestnávateľa a zamestnanca,
 • poskytnutie pracovného voľna – či už plateného alebo neplateného iba na základe dohody zamestnávateľa so zamestnancom.

Základné povinnosti zamestnávateľa:

 • zamestnávateľ je povinný v zmysle Zákonníka práce, ako aj zákona o BOZP zabezpečovať ochranu zamestnancov,
 • zamestnávateľ je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, sústavne monitorovať situáciu a priebežne informovať zamestnancov o hygienických zásadách na zníženie prenosu nákazy, o opatreniach pri výskyte príznakov ochorenia,
 • zamestnávateľ je povinný vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Voľba vhodných opatrení závisí od zamestnávateľa a charakteru jeho prevádzky a pracovísk,
 • prerokovať vopred plánované opatrenia so zástupcami zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník a zástupca pre BOZP),
 • zákon o BOZP stanovuje pre zamestnávateľa povinnosť uplatňovať všeobecné zásady prevencie, medzi ktoré patrí okrem iného posúdenie rizík, prijatie a vykonanie ochranných opatrení, ako aj vydávanie pokynov a informácií zamestnancom ako napr.: zabezpečenie pracoviska ochrannými prostriedkami (napr. dezinfekčné gély a ochranné pomôcky – rúška a pod.), obmedzenie a/alebo úplné zrušenie pracovných ciest zamestnancom, dohoda so zamestnancami o práci z domu, nariadenie lekárskej prehliadky, obmedzenia osobných pracovných stretnutí a rokovaní, ich nahradenie telekonferenciami, videoprenosmi a pod., monitorovanie zdravotných podmienok zamestnancov pred ich vstupom na pracovisko; ak vykazujú znaky ochorenia, zamedziť takejto osobe prístup na pracovisko, úpravy pracovných zmien, skrátenie pracovného času a pod.

Základné povinnosti zamestnanca:

 • dodržiavať opatrenia prijaté zamestnávateľom,
 • riadiť sa rozhodnutiami a všeobecnými odporúčaniami štátnych orgánov a verejných inštitúcií (napr. ministerstvo zdravotníctva, úrad verejného zdravotníctva, vláda SR, hlavný hygienik SR, ministerstvo vnútra, ministerstvo zahraničných vecí a pod.),
 • dodržiavať povinnosť izolácie v domácom prostredí, ak sa na neho vzťahuje karanténne opatrenie*,
 • dodržiavať liečebný režim, ak je dočasne PN,
 • používať ochranné pracovné prostriedky a dbať na zvýšenú potrebu dezinfekcie a dodržiavanie hygienických opatrení.

Právomoc odborového orgánu:

 • odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • odborový orgán spolupracuje so zamestnávateľom pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti BOZP,
 • odborový orgán má právo zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP,
 • v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov je odborový orgán oprávnený požadovať prerušenie práce,
 • prerokovanie plánovaných opatrení so zamestnávateľom, návrhy opatrení,
 • uzavretie písomnej dohody so zamestnávateľom o vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancom prideľovať prácu, pri ktorej patrí zamestnancom náhrada mzdy najmenej v sume 60% priemerného zárobku zamestnanca.

*     Karanténa na dobu 14 dní sa vzťahuje na osoby, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z Číny, Kórejskej republiky, Iránu a Talianska. Karanténa na dobu 14 dní sa vzťahuje tiež na všetky osoby, ktoré sa vracajú zo zahraničia od 13.03.2020, ako aj osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf). Podľa rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva tieto osoby (aj keď nemajú známky ochorenia) musia telefonicky alebo e-mailom oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi a pediatrovi túto skutočnosť, že sa vrátili zo zahraničia a lekár rozhodne o izolácii v domácom prostredí na dobu 14 dní. Výnimky sa týkajú vodičov nákladnej dopravy, dopravnej zdravotnej služby, pilotov, posádku v lodnej nákladnej preprave, rušňovodičov a strojvodcov, ak neprejavujú známky ochorenia.

GDPR Ochrana osobných údajov

 

Na základe žiadosti orgánu, poskytnite osobné údaje!

Rôzne orgány verejnej správy môžu v čase mimoriadnej situácie alebo v prípade núdzového stavu žiadať informácie vrátane informácií o rôznych osobách, ktoré môžu predstavovať osobné údaje, ako aj osobitné osobné údaje o zdravotnom stave. Každý je v zmysle zákona povinný zabezpečiť si právny základ pre spracovanie osobných údajov.

V prípade mimoriadnych situácií však možno predpokladať, že bude spracúvanie založené na právnych základoch ako:

 • ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo
 • splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas, alebo
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo (napríklad v prípade zdravotných informácií o pacientovi, ktorý nie je pri vedomý).

Za takýchto podmienok sa netreba obávať, a poskytnúť nevyhnutné informácie týmto orgánom tak, aby vedeli zabezpečiť účel, ktorý sledujú a zabezpečili ochranu spoločnosti.

 Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 649

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: