TlačPoštaZväčšiZmenši

Nekalú podmienku môže súd nahradiť

5.5. 2014, 12:17 |  najpravo.sk

Spotrebitelia, ktorí si dohodnú úver v cudzej mene, musia mať možnosť posúdiť hospodárske dôsledky toho, že pri splácaní úveru sa uplatňuje iný kurz (kurz pre predaj meny) než kurz uplatňujúci sa na výpočet výšky úveru pri jeho poskytnutí (kurz pre nákup meny). Vnútroštátny súd môže nahradiť nekalú podmienku ustanovením vnútroštátneho práva, aby obnovil rovnováhu medzi zmluvnými stranami a zachoval platnosť zmluvy. To sú dva zásadné výroky Súdneho dvora EÚ vo veci C-26/13 z 30. apríla 2014.

Smernica o nekalých zmluvných podmienkach (Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách) stanovuje, že nekalé podmienky uvedené v zmluvách uzavretých s podnikateľmi nezaväzujú spotrebiteľov. Pokiaľ však ide o podmienky vymedzujúce hlavný predmet zmluvy a primeranosť ceny a úhradu na jednej strane, ako aj tovaru alebo služieb dodávaných ako protiplnenie na druhej strane, smernica umožňuje členským štátom stanoviť vo svojej vnútroštátnej právnej úprave, ktorou sa preberá, že tieto podmienky nepodliehajú posúdeniu z hľadiska svojej nekalej povahy, pokiaľ sú formulované jasne a zrozumiteľne. Maďarská právna úprava, ktorou sa preberá smernica, obsahuje takéto vylúčenie.

Dňa 29. mája 2008 Á. Kásler a H. Káslerné Rábai uzavreli s maďarskou bankou zmluvu o hypotekárnom úvere znejúcom na cudziu menu. Banka poskytla dlžníkom úver vo výške 14 400 000 maďarských forintov (HUF) (približne 46 867 EUR).

Zmluva uvádzala, že určenie výšky úveru v švajčiarskych frankoch (CHF) sa musí uskutočniť podľa kurzu pre nákup tejto meny uplatňovaného bankou v deň poskytnutia finančných prostriedkov. Na základe tejto podmienky bola výška úveru stanovená na 94 240,84 CHF. Podľa zmluvy sa však výška každej mesačnej splátky, ktorá sa mala zaplatiť v maďarských forintoch, mala určiť v deň predchádzajúci dňu splatnosti na základe výmenného kurzu uplatňovaného bankou pre predaj švajčiarskeho franku.

Manželia Káslerovci napadli pred maďarskými súdmi podmienku, ktorá umožňuje banke vyčísliť dlžné splátky podľa kurzu pre predaj švajčiarskeho franku. Odvolali sa na nekalú povahu tejto podmienky, keďže v súvislosti so splatením úveru stanovuje uplatňovanie iného kurzu, než bol kurz použitý pri poskytnutí úveru.

Kúria (Najvyšší súd Maďarska), ktorej bol v spore predložený opravný prostriedok, sa pýta Súdneho dvora, či sa podmienka, ktorá sa týka výmenných kurzov uplatňujúcich sa na zmluvu o úvere vyjadrenom v cudzej mene, vzťahuje na hlavný predmet zmluvy alebo vzťah kvalita/cena plnenia. Chce tiež vedieť, či napadnutú podmienku možno považovať za formulovanú jasne a zrozumiteľne, v dôsledku čoho možno v zmysle smernice vylúčiť posudzovanie jej nekalej povahy. Maďarský súd chce napokon vedieť, či v prípade, ak zmluva nemôže ďalej existovať po odstránení nekalej podmienky, je vnútroštátny súd oprávnený zmeniť alebo doplniť ju.

Súdny dvor v prvom rade pripomína, že zákaz posudzovať nekalú povahu podmienok, ktoré sa vzťahujú na hlavný predmet zmluvy, sa má vykladať striktne a môže sa uplatňovať iba na podmienky upravujúce základné plnenia zo zmluvy. Kúrii prislúcha, aby určila, či napadnutá podmienka predstavuje podstatný prvok zmluvy, ktorú uzavreli manželia Káslerovci.

Súdny dvor okrem iného uviedol, že skúmanie nekalej povahy dotknutej podmienky by nemalo byť vylúčené z dôvodu, že uvedená podmienka sa údajne vzťahuje na primeranosť medzi na jednej strane cenou a úhradou a na druhej strane službami alebo tovarom, ktorý sa má dodať ako protiplnenie. Táto podmienka sa totiž obmedzuje na určenie výmenného kurzu medzi maďarským forintom a švajčiarskym frankom v súvislosti s výpočtom splátok, pričom však neuvádza, žeby veriteľ poskytoval služby výmeny. V prípade neexistencie takejto služby pritom finančnú záťaž vyplývajúcu z rozdielu medzi kurzom pre nákup a kurzom pre predaj, ktorú musí znášať dlžník, nemožno považovať za úhradu dlžnú ako protiplnenie za službu.

V druhom rade Súdny dvor spresňuje, že podmienka vymedzujúca hlavný predmet zmluvy nepodlieha posúdeniu nekalej povahy len vtedy, ak bola formulovaná jasne a zrozumiteľne. V tejto súvislosti Súdny dvor zdôrazňuje, že táto požiadavka sa neobmedzuje na formálnu a čisto gramatickú jasnosť a zrozumiteľnosť. Naopak, zmluva o úvere musí transparentne uvádzať dôvod a podrobnosti mechanizmu výmeny cudzej meny. Kúrii tak prislúcha určiť, či riadne informovaný a primerane pozorný spotrebiteľ mohol na základe reklamy a informácií poskytnutých veriteľom v rámci dojednávania zmluvy o úvere nielen vedieť o existencii rozdielu, ktorý sa vo všeobecnosti zaznamenáva na peňažnom trhu medzi výmenným kurzom pre predaj a výmenným kurzom pre nákup cudzej meny, ale tiež posúdiť dôsledky uplatňovania výmenného kurzu pre predaj v súvislosti s výpočtom splátok a celkovými nákladmi svojho úveru.

V poslednom rade Súdny dvor uvádza, že v prípade, ak by odstránenie nekalej podmienky viedlo k nevykonateľnosti zmluvy o úvere, ako je to v prejednávanej veci, smernica nebráni tomu, aby vnútroštátny súd nahradil dotknutú podmienku ustanovením vnútroštátneho práva dispozitívnej povahy. Takýto prístup totiž umožňuje dosiahnutie cieľa smernice, ktorý spočíva najmä v obnovení rovnováhy medzi zmluvnými stranami pri čo najväčšom zachovaní platnosti zmluvy ako celku.

Ak by takéto nahradenie nebolo prípustné alebo ak by súd bol povinný vyhlásiť neplatnosť zmluvy, mohol by byť ohrozený odstrašujúci účinok sankcie neplatnosti, ako aj cieľa týkajúceho sa ochrany spotrebiteľa. V danom prípade by takéto vyhlásenie neplatnosti mohlo mať za následok splatnosť celého dlžného zostatku úveru. To by však mohlo presiahnuť finančné možnosti spotrebiteľa a z toho dôvodu potrestať skôr spotrebiteľa ako veriteľa, ktorý by vzhľadom na tento dôsledok mohol byť vedený k tomu, aby sa nevyhýbal vkladaniu takýchto podmienok do svojich zmlúv.

Zdroj: curia.europa.eu
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 786
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Komora exekútorov: Exekúcie sa pre pozastavenie lehôt neprerušujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-exekucie-sa-pre-poz/456255-clanok.html

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami exekútori pripomínajú prístupnosť úradov v obmedzenom ...

Matovičova vláda zmierňuje opatrenia. Otvorených bude viac obchodov, ale sprísnia sa pravidláhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-zmiernuje-opatrenia-otvorenych-bude-viac-obchodov-ale-sprisnia-sa-pravidla/

Predseda vlády Igor Matovič informoval o opatreniach, ktoré v piatok prijal Ústredný krízový ...

Ombudsmanka radí dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-radi-docasnu-upravu-inte/456145-clanok.html

Prípadný osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom by mohol byť podľa Patakyovej dočasne ...

Šiesti sudcovia sa vzdali svojej funkcie, poslali list prezidentkehttps://www.webnoviny.sk/siesti-sudcovia-sa-vzdali-svojej-funkcie-poslali-list-prezidentke/

Do Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky doručili listy, ktorými sa viacerí sudcovia a ...

Amnestie kvůli koronaviru? Zeman ji odmítl vyhlásithttps://www.denik.cz/z_domova/amnestie-pandemie-koronavir-milos-zeman-20200328.html

Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii.

Bez rúška už ani na krok: Vláda schválila povinnosť nosiť hohttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-ulozila-prislusnym-organom-/456121-clanok.html

Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: