TlačPoštaZväčšiZmenši

Jarné hromadné výberové konanie 2020

11.3. 2020, 17:03 |  najpravo.sk

Lenka Praženková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) v spojení s § 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (ďalej len „vyhláška“), 

hromadné výberové konanie

pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode: Krajského súdu v Bratislave,  Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove. 

I. Okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní:

Výberového konania sa v zmysle § 28b ods. 1 zákona o sudcoch môže zúčastniť ten, kto najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol vek 30 rokov a spĺňa predpoklady na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d), f), g) a ods. 2 zákona o sudcoch.
 
Predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d), f) a g):
 • získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
 • plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,
 • je bezúhonný,
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • zložil odbornú justičnú skúšku, prípadne mu bola táto skúška odpustená podľa § 5 ods. 3 zákona o sudcoch; za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.
Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona o sudcoch alebo občana, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora.  

II. V zmysle § 28 ods. 2 veta druhá zákona o sudcoch je určený počet miest kandidátov na funkciu sudcu, ktoré sa obsadzujú týmto hromadným výberovým konaním pre obvod:

 • Krajského súdu v Bratislave: 25 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Trnave: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Nitre: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Trenčíne: 10 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Banskej Bystrici: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Žiline: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Košiciach: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Prešove: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu

III. Zoznam predkladaných dokladov:

 
Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú: 
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo členmi výberovej komisie (aj negatívne vyhlásenie),
 • úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti,
 • súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,
 • doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa  v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia, ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, predloží aj doklad o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
 • osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku, alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia,
 • stanovisko príslušnej komory, ak je uchádzač advokát, exekútor alebo notár,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
 • označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu.
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3 vyhlášky, vyzve ho predseda súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie, na ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní s poučením,  že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania. 

IV. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania: 

Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka. 
 
Výberové konanie pozostáva z:
 
1. písomnej časti, ktorú tvorí:
 
a) písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva;
b) prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač, pričom pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe;
c) písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať  z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka, pričom pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v tlačenej podobe; 
d) písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí, kde uchádzači vypracujú jedno súdne rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno súdne rozhodnutie z oblasti civilného práva, pričom pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe;
 
2. psychologického posúdenia, ktorého účelom je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie sudcu, psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia v iný deň výberového konania;
 
3. ústnej časti, ktorá pozostáva z:
 
a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu, 
b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním. 
 

V. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 9. apríla 2020 vrátane,  na adresu pre obvod:
 
Krajského súdu v Bratislave: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66  Bratislava  
Krajského súdu v Trnave: Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava
Krajského súdu v Nitre: Krajský súd v Nitre, Štúrova 9, 950 48  Nitra
Krajského súdu v Trenčíne: Krajský súd v Trenčíne, Námestie sv. Anny 28, 911 50  Trenčín   
Krajského súdu v Banskej Bystrici: Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87  Banská Bystrica
Krajského súdu v Žiline: Krajský súd v Žiline,  Orolská 3, 010 01  Žilina
Krajského súdu v Košiciach: Krajský súd v Košiciach,  Štúrova 29, 041 51  Košice  
Krajského súdu v Prešove: Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, 080 01  Prešov
 
alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť osobne do podateľne krajského súdu, pre obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak sa v posledný deň tejto lehoty podá žiadosť na poštovú prepravu. Obálku je potrebné označiť „HVK – neotvárať“. 
 

VI. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

 
Výberové konanie pre obvod každého krajského súdu sa začne 1. júna 2020  o  9.00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z: písomného testu, prípadovej  štúdie a písomného prekladu  z cudzieho jazyka. 
 
Výberové konanie bude pre obvod každého krajského súdu pokračovať  2. júna 2020 so začiatkom o 9.00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z písomného vypracovania súdnych rozhodnutí a od nasledujúceho dňa,  t.j. od 3. júna 2020 bude pokračovať psychologickým posúdením a následne v iný deň ako psychologické posúdenie ústnou časťou. 
 
Miesto uskutočnenia písomnej časti výberového konania  pre obvod: 
 • Krajského súdu v Bratislave:  Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66  Bratislava, miestnosť č. 191, I. poschodie.
 • Krajského súdu v Trnave: Krajský súd v Trnave,  Vajanského 2/A, 918 70  Trnava, miestnosť č. 205, I. poschodie.
 • Krajského súdu v Nitre: Krajský súd v Nitre, Štúrova 9, 950 48  Nitra, miestnosť č. 225, II. poschodie, v prípade väčšieho počtu uchádzačov, aj miestnosť č. 230, II. poschodie.
 • Krajského súdu v Trenčíne: Krajský súd v Trenčíne, Námestie sv. Anny 28, 911 50  Trenčín, miestnosť č. 316, II. poschodie.
 • Krajského súdu v Banskej Bystrici: Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7,  974 87  Banská Bystrica,  miestnosť č. 204, I. poschodie.
 • Krajského súdu v Žiline:   Krajský súd v Žiline, Orolská 3, 010 01  Žilina, miestnosť, č. 408, IV. poschodie.
 • Krajského súdu v Košiciach:  Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51  Košice, miestnosť č. 207, II. poschodie.
 • Krajského súdu v Prešove: Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, 080 01  Prešov, miestnosť č. 206, II. poschodie.
 
Miesto a  čas uskutočnenia psychologického posúdenia sa oznámi uchádzačom po vyhodnotení písomnej časti výberového konania.
 
Miesto a čas uskutočnenia ústnej časti výberového konania oznámi predseda príslušného krajského súdu úspešným uchádzačom v písomnej časti, zároveň zabezpečí zverejnenie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a oznámi predsedníčke Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá uvedené zverejní na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky.
 
Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje predseda príslušného krajského súdu.
 
Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto KS Nitra: najprávo.sk
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 40
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Komora exekútorov: Exekúcie sa pre pozastavenie lehôt neprerušujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-exekucie-sa-pre-poz/456255-clanok.html

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami exekútori pripomínajú prístupnosť úradov v obmedzenom ...

Matovičova vláda zmierňuje opatrenia. Otvorených bude viac obchodov, ale sprísnia sa pravidláhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-zmiernuje-opatrenia-otvorenych-bude-viac-obchodov-ale-sprisnia-sa-pravidla/

Predseda vlády Igor Matovič informoval o opatreniach, ktoré v piatok prijal Ústredný krízový ...

Ombudsmanka radí dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-radi-docasnu-upravu-inte/456145-clanok.html

Prípadný osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom by mohol byť podľa Patakyovej dočasne ...

Šiesti sudcovia sa vzdali svojej funkcie, poslali list prezidentkehttps://www.webnoviny.sk/siesti-sudcovia-sa-vzdali-svojej-funkcie-poslali-list-prezidentke/

Do Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky doručili listy, ktorými sa viacerí sudcovia a ...

Amnestie kvůli koronaviru? Zeman ji odmítl vyhlásithttps://www.denik.cz/z_domova/amnestie-pandemie-koronavir-milos-zeman-20200328.html

Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii.

Bez rúška už ani na krok: Vláda schválila povinnosť nosiť hohttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-ulozila-prislusnym-organom-/456121-clanok.html

Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: