TlačPoštaZväčšiZmenši

Hľadá sa 35 nových právnych čakateľov prokuratúry

3.12. 2021, 18:19 |  najpravo.sk

Generálny prokurátor Slovenskej republiky podľa § 237 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov vyhlásil výberové konanie na funkciu právny čakateľ prokuratúry.

Názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie a počet voľných miest:

 • Okresná prokuratúra Bratislava I   -  2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bratislava III - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bratislava IV - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Bratislava V - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Trnava - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Dunajská Streda - 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Senica - 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Galanta - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Skalica - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Prievidza - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Levice - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Nové Zámky - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Čadca – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Dolný Kubín – 1 miesto
 • Okresná prokuratúra Banská Bystrica - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Lučenec – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Rimavská Sobota - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Revúca - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Humenné - 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Poprad - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Košice I - 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Trebišov - 2 miesta,

Bližšie informácie

Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry: § 236 zákona č. 154/2001 Z. z.; 

Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry doručiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania: § 237 ods. 6 zákona č. 154/2001 Z. z.;      

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania - k dispozícií na webovom sídle,

2. vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník - k dispozícií na webovom sídle,

3. životopis,

4. úradne overenú kópiu občianskeho preukazu,

5. úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

6. čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z.,

7. čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

8. potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,

9. čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,

10. súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry,

11. čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne;

Dátum konania výberového konania:

- písomná časť od 04.04.2022 (test z ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, správneho práva, medzinárodného práva, obchodného práva, osobitných predpisov o postavení a pôsobnosti prokuratúry a  postavení a pôsobnosti prokurátorov a právnych čakateľoch prokuratúry + preklad odborného textu z anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka do slovenského jazyka);

- ústna časť od 16.05.2022;

Uchádzač bude písomne pozvaný podľa § 237 ods. 7 zákona č. 154/2001 Z. z.;

Miesto konania výberového konania:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, Bratislava;

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a doklady je potrebné DORUČIŤ v termíne do 14.01.2022 do 15:00 h v písomnej forme v listinnej podobe na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – osobný úrad,

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1,

v zalepenej obálke s označením "výberové konanie“.

Poučenie:

Na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Vysvetlivky:

1. podrobnosti o výberovom konaní ustanovuje príkaz generálneho prokurátora SR por. č. 10/2015 v znení príkazu generálneho prokurátora SR por. č. 3/2019, ktoré sú zverejnené na webovom sídle v časti Legislatíva, Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora;

2. v žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač uvedie úplnú adresu pre poštový styk, v osobnom dotazníku aj kontaktné údaje - elektronickú adresu a telefonický kontakt; uchádzač písomne oznámi osobnému úradu prípadné zmeny údajov, najmä zmenu priezviska a kontaktných údajov;

3. požadované listiny: žiadosť o zaradenie do výberového konania, osobný dotazník, životopis, čestné vyhlásenia a súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom;

4. čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z. vyhlasuje uchádzač, napr. formuláciou:

Podpísaný JUDr. ... čestne vyhlasujem, že nie je u mňa prekážka ustanovená v § 236 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, teda

a) doposiaľ som nezložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku ani odbornú skúšku komerčného právnika,

b) doposiaľ som nebol právnym čakateľom prokuratúry ani justičným čakateľom/ bol som právnym čakateľom prokuratúry (justičným čakateľom), ale z tejto funkcie som nebol odvolaný pre opakované nezloženie odbornej justičnej skúšky,

c) nie som a doposiaľ som nebol vyšším súdnym úradníkom/ v súčasnosti som (bol som) vyšším súdnym úradníkom, ale doposiaľ som sa nezúčastnil ďalšej opravnej odbornej justičnej skúšky.

Pozn.: uveďte len skutočnosti týkajúce sa Vašej osoby, resp. nehodiace sa skutočnosti prečiarknite.

5. uchádzač predloží úradne overené kópie požadovaných dokladov (občiansky preukaz, rodný list, diplom Mgr. a diplom Bc.); diplom JUDr. nie je potrebné predložiť;

6. ak ste získali VŠ vzdelanie najprv v prvom (bakalárskom) stupni a následne v druhom (magisterskom) stupni, je potrebné predložiť oba diplomy - diplom Bc. aj diplom Mgr.;

7. uchádzač, ktorý študoval na zahraničnej vysokej škole predloží rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR, ak mu bol vydaný k 1.1.2016 (pozn. od uvedeného dňa ide o neregulované povolanie);

8. uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia ošetrujúceho lekára o „zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora“, a to vydané aktuálne;

9. v žiadosti o zaradenie do výberového konania a v súhlase s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry uchádzač určí jednu alebo viaceré okresné prokuratúry, na ktorých má záujem vykonávať prípravnú prax právneho čakateľa prokuratúry; na základe uvedeného generálny prokurátor rozhodne, ktorého úspešného uchádzača vymenuje na ktorúkoľvek z okresných prokuratúr určených uchádzačom;

10. v súhlase s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry prosím uveďte názov okresnej prokuratúry, napr.:

Podpísaný JUDr. ... súhlasím s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na Okresnú prokuratúru ...“.

11. databáza otázok na písomnú časť a ústnu časť výberového konania sa nezverejňuje;

12. osobný úrad nemôže poskytovať informácie o úspešnosti resp. neúspešnosti uchádzačov ústne, prostredníctvom telefónu, faxu a elektronickej pošty.

Informácie pre dotknutú osobu (uchádzača) pri získaní osobných údajov:

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) prevádzkovateľ poskytuje uchádzačovi nasledovné informácie:

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava, IČO:00166481, gpsr@genpro.gov.sk, 02/20837505.

2. Zodpovedná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov: Mgr. Peter Kuna, PhD., gdpr.gp@genpro.gov.sk.

3. Účely spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov uchádzača je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení všetkých úkonov súvisiacich s týmto výberovým konaním a následným vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry. Spracúvanie je ďalej nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a na účely archivácie vo verejnom záujme.

4. Právny základ spracúvania: zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

5. Príjemca: verejnosť, služobný úrad právneho čakateľa prokuratúry (príslušná krajská prokuratúra).

6. Zásady ochrany osobných údajov: Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

7. Doba uchovávania osobných údajov: Na uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s registratúrnym poriadkom prokuratúry, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra SR. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne po dobu podľa registratúrneho poriadku. Doklady predložené spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania uchádzača vymenovaného do funkcie právneho čakateľa prokuratúry bude uchovávať služobný úrad právneho čakateľa prokuratúry (príslušná krajská prokuratúra). Ostatným uchádzačom  prevádzkovateľ vráti bez zbytočného odkladu po skončení výberového konania všetky doklady predložené spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania (žiadosť a osobný dotazník sa uchádzačovi nevracajú). Osobný dotazník sa uchováva 3 roky od skončenia výberového konania a následne sa likviduje skartáciou.

8. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje (ani sa nezamýšľa).

9. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Vytvorenie testu a overovanie vedomostí uchádzača testom sa môže uskutočniť v elektronickej podobe prostredníctvom počítača. Test vyhodnocuje výberová komisia pridelením počtu bodov s tým, že podkladom pre rozhodnutie výberovej komisie sú údaje spracované počítačom. Prevádzkovateľ nebude vykonávať také spracovateľské operácie, výsledkom ktorých by bolo rozhodnutie s právnym účinkom alebo iným významným vplyvom na Vašu osobu. Vaše osobné údaje teda nebudú spracúvané výlučne automatizovaným spôsobom, ale na ich spracúvaní sa budú rozhodujúcim spôsobom podieľať členovia výberovej komisie poverení prevádzkovateľom.

10. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie tu uvedeného účelu. Neposkytnutie týchto osobných údajov by malo za následok nemožnosť realizácie zákonných povinností prevádzkovateľa a uchádzač by sa nemohol zúčastniť výberového konania.

11. V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR ste oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatniť si nasledovné práva dotknutej osoby:  

a) právo na potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov,

b) právo na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane relevantných informácií týkajúcich sa ich spracúvania,

c) právo na opravu Vašich nesprávnych a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov,

d) právo na výmaz Vašich osobných údajov,

e) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

f) právo namietať  spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na tu uvedené účely neuplatňuje.

12. Uchádzač je oprávnený podať žiadosť o výkon práv dotknutej osoby u prevádzkovateľa, resp. u jeho zodpovednej osoby

13. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdroj: genpro.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 100
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: K povinnosti súdu nariadiť ústne pojednávanie v konaní o správnom delikte

Najvyšší správny súd sa vyjadril k otázke práva účastníka na nariadenie pojednávania v správnom súdnom konaní.

JUDIKATÚRA: Prednosť skutočnej vôle účastníkov zmluvy pred jej formálnym vyjadrením

Ústavný súd ČR vo svojom náleze vyslovil porušenie zákona v prípade, keď súdy formálne posudzovali zmluvu len podľa obsahu bez ...

JUDIKATÚRA: Kritéria pre posúdenie striedavej starostlivosti a odôvodnenie rozhodnutia

Ústavný súd ČR sa vo svojom rozsudku vyjadril k tomu, čo všetko by mali súdy zohľadňovať pri striedavej starostlivosti.

JUDIKATÚRA: Odmietnutie poskytnutia informácie pre zneužitie práva

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k možnosti odmietnutia sprístupniť informáciu z dôvodu zneužitia práva na informácie.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: