TlačPoštaZväčšiZmenši

Compliance v rámci kolektívneho investovania

9.4. 2013, 22:28 |  Michal Perignáth

V tomto článku si uvedieme charakteristiku zaujímavého právneho povolania – tzv. compliance officera v rámci správcovskej spoločnosti. Veríme, že článok prinesie množstvo zaujímavých informácií.

Kolektívne investovanie možno zákonne definovať podľa § 2 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKI" alebo „zákon") tak, že ide o podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou na základe princípu rozloženia rizika v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené. Kolektívne investovanie vykonávajú správcovské spoločnosti zhromažďovaním majetku od verejnosti v podielových fondoch. Na verejnosti všeobecne dochádza k stotožneniu subjektov kolektívneho investovania s bankami; banky však len distribuujú podielové listy (cenné papiere, s ktorými sú spojené práva účasti na spoločnom majetku podielnikov). S investovaním je spojené riziko, teda hodnota investície môže rásť, stagnovať aj klesať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Pre zaujímavosť, koncom roka 2012 spravovali 3 najväčšie slovenské správcovské spoločnosti viac ako 3 miliardy eur.[1]

Správcovské spoločnosti musia podľa súčasných predpisov, ktorými Slovenská republika implementovala európsku smernicu UCITS IV[2], vytvoriť funkciu compliance, ktorú zvyčajne vykonáva compliance officer, pričom v rámci svojej pôsobnosti identifikuje compliance riziko. Tieto pojmy si bližšie priblížime v nasledujúcom texte.

1 Compliance riziko a jeho identifikácia

V súčasnosti platný a účinný zákon o kolektívnom investovaní priniesol novinku pre fungovanie správcovských spoločností ako dôsledok harmonizácie s európskou smernicou UCITS IV, a to konkrétne v ustanovení § 35 ods. 1 tak, že správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných služieb vykonávaných činností zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégie a postupy potrebné na identifikáciu rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a prijať opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú takéto riziká a umožnia Národnej banke Slovenska riadny výkon dohľadu nad správcovskou spoločnosťou. Tieto stratégie a postupy musí z princípu zaviesť každá správcovská spoločnosť z dôvodu správy majetku v hodnote miliónov eur.

To znamená, že správcovská spoločnosť musí vo vnútorných predpisoch ustanoviť postupy, ktoré zabezpečia, že riziko spojené s porušením predpisov bude identifikované a minimalizované. V tomto prípade hovoríme o tzv. compliance riziku, ktoré primárne nesubsumuje riziko investovania (samozrejme, nehovoríme tu o investovaní v rozpore so zákonom). Podľa definície, za compliance riziko možno považovať „súčasné alebo budúce riziko vzhľadom na zisk alebo kapitál, ktoré vzniklo z porušenia alebo nesúladu so zákonmi, pravidlami, predpismi, predpísanými postupmi, vnútornými politikami a procedúrami alebo etickými štandardmi... Toto riziko vystavuje inštitúciu pokutám, občianskoprávnym sankciám, náhrade škody a zrušeniu zmlúv. Compliance riziko môže viesť k zníženiu reputácie, zníženiu obchodnej hodnoty, obmedzeniu obchodných príležitostí, zníženiu potenciálu expanzie a neschopnosti dodržať zmluvy."[3]

Identifikácia rizika je obzvlášť náročný proces, ktorý je upravený vo vnútorných predpisoch správcovskej spoločnosti, pričom sa môžu líšiť – treba vziať do úvahy know-how, zaradenie do konkrétnej finančnej skupiny. Ak to zovšeobecníme, môžeme v skratke uviesť približnú kostru identifikácie tohto rizika: 1. identifikácia compliance rizík (vnútorný súlad, vonkajší súlad, iný súlad), 2. záznam v registri rizík (opis udalosti, možné dôsledky, činnosť vedúca k zamedzeniu rizika, označenie stupňa rizika – nízke, stredné, vysoké, extrémne).[4] Následne sa taký report predloží zodpovedným na rozhodnutie.

2 Funkcia dodržiavania

Podľa znenia § 35 ods. 2 ZKI je správcovská spoločnosť povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika, ktorou sa rozumie sledovanie a pravidelné hodnotenie primeranosti a účinnosti opatrení, stratégií a postupov prijatých podľa odseku 1 (tiež sa označuje ako tzv. risk assessment) a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodržiavaní povinností správcovskej spoločnosti, a poskytovanie poradenstva a pomoci príslušným osobám, zodpovedným za poskytovanie služieb a výkon činností, pri dodržiavaní povinností správcovskej spoločnosti. Inými slovami, správcovské spoločnosti sú povinné zaviesť funkciu, ktorá sa bežne označuje compliance; tento názov vychádza z jej hlavného zamerania - sledovania „compliance with laws" (=súlad so zákonmi, resp. inými právnymi predpismi).

Podľa Medzinárodnej compliance asociácie poznáme 5 kľúčových funkcií Compliance: 1. identifikácia rizík, 2. prevencia (kontroly na ochranu pred týmito rizikami), 3. monitoring a detekcia (monitorovanie a reportovanie efektivity týchto kontrol), 4. rozhodovanie (riešenie konkrétnych compliance ťažkostí), 5. poradenstvo.[5] Rozsah zodpovedností funkcie Compliance sa, samozrejme, líši v rámci jednotlivých obchodných spoločností aj s ohľadom na ich predmet činnosti a organizačnú štruktúru. Preto ďalšie činnosti môžu napríklad zahŕňať aj vzdelávanie a tréning zamestnancov, pravidelná revízia politík a procesov, anti-money laundering (pranie špinavých peňazí), anti-trust (súťažné právo), atď.[6]

ZKI v § 35 ods. 3 ustanovuje, že táto funkcia sa musí vykonávať nezávisle od iných organizačných zložiek správcovskej spoločnosti a od jej orgánov. Túto zákonnú požiadavku musia správcovské spoločnosti reflektovať v nastavení organizačnej štruktúry. Funkcia compliance dokonca nie je zlučiteľná s funkciou vnútornej kontroly, hoci ich predmet činnosti je podobný. Nezávislosť od orgánov správcovskej spoločnosti tiež znamená, že taký zamestnanec nemôže byť priamo podriadený predstavenstvu, ani dozornej rade. Z týchto dôvodov sa zvyčajne vytvára samostatné oddelenie, resp. referát alebo sekcia, ktoré priamo zodpovedá riaditeľovi správcovskej spoločnosti (CEO), ktorý však môže byť zároveň aj členom štatutárneho orgánu, to však už nepredstavuje porušenie tohto ustanovenia.

Správcovská spoločnosť je povinná podľa § 35 ods. 4 ZKI napríklad zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce funkciu dodržiavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a prístup k potrebným informáciám, ako aj určiť osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodržiavania a za plnenie každoročnej oznamovacej povinnosti voči vrcholovému manažmentu a dozornej rade správcovskej spoločnosti o výkone činností. Z tohto znenia vyplýva, že funkciu compliance môžu vykonávať viaceré osoby, ktoré splnia zákonné požiadavky.

3 Compliance officer

Túto funkciu vykonáva tzv. compliance officer. Podľa definície je compliance officer „zamestnancom, ktorého zodpovednosti zahŕňajú zabezpečovanie toho, že spoločnosť dodržiava súlad s vonkajšími regulačnými požiadavkami a vnútornými politikami. Compliance officer môže preverovať a určovať štandardy pre vonkajšiu komunikáciu... môže tiež navrhovať a upravovať vnútorné politiky s cieľom zamedziť riziku z porušenia zákonov a iných predpisov spoločnosťou."[7] Z povahy náplne pracovnej činnosti takého zamestnanca tiež vyplýva, že by ju mal vykonávať človek s právnickým vzdelaním, keďže ten má najlepšie predpoklady na posudzovanie dodržiavania zákonnosti, ako aj súladu s inými predpismi.

Aby sme uviedli podmienky, ktoré má spĺňať compliance officer, uvádza ich § 28 ods. 8 ZKI: Odbornou spôsobilosťou zamestnanca zodpovedného výkon funkcie dodržiavania sa rozumie aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu primeraná odbornej činnosti, ktorú má príslušný zamestnanec vykonávať. Uvedené rešpektuje fakt, že funkcia compliance je v našich podmienkach pomerne nová; stačí preto primeranosť odbornej činnosti. Môže ísť teda o zamestnancov právnych oddelení, príp. oddelení sledujúcich riziká. Z dikcie tohto ustanovenia nevyplýva, že musí ísť o človeka s právnickým vzdelaním, stačí napr. aj ekonomické vzdelanie. Úmyslom zákonodarcu zrejme bolo zabezpečiť plynulosť prechodu na novú právnu úpravu; nedá sa vylúčiť, že v budúcnosti bude podmienkou právnické vzdelanie s praxou na pozícii compliance. ZKI uvádza, že musí ísť o zamestnanca správcovskej spoločnosti, čo sa javí ako nekonzistentnosť – v prípade delegácie tejto činnosti na inú osobu. Preto pripravovaná novela ZKI nahradzuje výraz „zamestnanec" výrazom „osoba".

Čo sa týka zodpovednosti za zavedenie funkcie compliance, ustanovenie § 213 ods. 4 ZKI určuje, že správcovské spoločnosti sú do 30. 6. 2012 povinné prispôsobiť svoju činnosť ustanoveniam tohto zákona, ktoré ukladajú odlišné povinnosti od povinností podľa predpisov účinných do 30. 6. 2011. Týmto vzniklo prechodné obdobie v dĺžke jeden rok, kedy správcovské spoločnosti nemuseli mať vytvorenú funkciu dodržiavania.

Národná banka Slovenska môže uložiť sankciu v zmysle § 202 ZKI, napr. môže uložiť správcovskej spoločnosti, aby túto funkciu vytvorila a personálne obsadila podľa ods. 1 písm. a). Čo sa týka peňažnej sankcie vo forme pokuty, môžu príslušné osoby (napr. členovia predstavenstva) zo správcovskej spoločnosti dostať pokutu vo výške dvanásťnásobku priemeru ich mesačného príjmu od správcovskej spoločnosti v zmysle ods. 2. Pokutu vo výške šesťnásobku priemeru mesačného príjmu môže dostať aj compliance officer za porušenie zákonných povinností s ohľadom na závažnosť a povahu porušenia.

Správcovská spoločnosť môže výkon tejto funkcie outsourcovať – zveriť inej osobe, ktorá spĺňa zákonné požiadavky na základe zmluvy o zverení. Podrobnosti uvádza § 57 ZKI. Treba spomenúť, že vrcholový manažment nesie naďalej zodpovednosť za zabezpečenie výkonu funkcie compliance podľa § 34 ods. 2 písm. c) ZKI.

4 Vzťah k iným funkciám v rámci správcovskej spoločnosti

Zákon pozná aj funkcie vnútorného auditu a riadenia rizík, ktoré sú úzko prepojené s funkciou dodržiavania. Základný rozdiel spočíva v tom, že compliance vykonáva kontrolu (v prenesenom zmysle slova „vnútornú") ex ante, t.j. pred výkonom určených činností a oddelenie vnútornej kontroly ex post, t.j. po vykonaní činností správcovskej spoločnosti. Funkcia vnútornej kontroly bola u nás známa už dlhšie. Čo sa týka funkcie riadenia rizík, ktorá bude povinná v zmysle pripravovanej novely ZKI, rozdiel je v povahe rizík, ktoré sa skúmajú – risk manažér skúma riziká, ktorým je vystavený majetok podielového fondu. Compliance skúma riziká vyplývajúce z porušenia právnych predpisov.

Záver

V tomto článku sme rozobrali aspekty vykonávania funkcie dodržiavania opatrení, stratégií a postupov. Najskôr sme definovali compliance riziko, teda druh rizika, ktorý sa v rámci výkonu tejto funkcie monitoruje a zamedzuje. Následne sme popísali samotnú funkciu compliance, ktorá musí byť v našich podmienkach povinne zriadená od roku 2012. Potom sme sa venovali osobe vykonávajúcej túto funkciu – compliance officerovi. Na záver sme stručne porovnali compliance s ďalšími funkciami.

Sme presvedčení, že o problematike compliance budeme v budúcnosti ešte počuť, nakoľko regulácia nielen na kapitálovom trhu sa bude ďalej zvyšovať. Nedá sa vylúčiť, že aj do ďalších obchodných spoločností podľa predmetu podnikania môže európsky regulátor a zákonodarca zaradiť povinné vytvorenie tejto funkcie s hlavným cieľom: predchádzať porušovaniu predpisov. Pre kapitálový trh je táto funkcia nevyhnutná: ide o ochranu investícií účastníkov tohto trhu, a toto sa javí ako najlepšie riešenie; nehovoriac o tom, že prevencia je z princípu lacnejšia ako liečba. Ťažko povedať, ako podielnici vnímajú zavedenie tejto funkcie; je to bez pochýb v ich prospech. Pre právnikov je toto povolanie určite zaujímavé, keďže má potenciál priniesť na stôl otázky, s ktorými sa v inej praxi nedá stretnúť.

Bc. Michal Perignáth
študent na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity zároveň pracujúci na pozícii Compliance 

 

Citácie:

[1] Informácia dostupná z webstránok Tatra Asset Management www.tam.sk, VÚB Asset Management www.vubam.sk, a Asset Management Slovenskej sporiteľne www.amslsp.sk

[2] Pozri napr. CHOVANCOVÁ, B., ŽOFČÁK, S. Kolektívne investovanie. Bratislava : Iura edition, 2012, s. 322 a nasl.

[3] Compliance risk. Bankers Online. [online]. 25.2.2013. Dostupné na internete: <http://www.bankersonline.com/tools/riskmgt_compliancerisk.doc>.

[4] Identifying Compliance Risks Guidelines. Charles Sturt University. [online]. 25.2.2013. <http://www.csu.edu.au/adminman/leg/guideline-identifying%20compliance%20risks.pdf>. Táto príručka je prevzatá z austrálskej Charles Sturt University, ktorá ma študentské centrá v Sydney a Melbourne.

[5] What is Compliance? International Compliance Association. [online]. 25.2.2013. Dostupné na internete: <http://www.int-comp.org/faqs-compliance-regulatory-environment>.

[6] Compliance Function. ENRC. [online]. 25.2.2013. Dostupné na internete: <http://www.enrc.com/corporate-governance/compliance-function>.

[7] Compliance officer. Investopedia. [online]. 25.2.2013. Dostupné na internete: <http://www.investopedia.com/terms/c/compliance-officer.asp#axzz2LjU6Q4eq>.

Zdroje

1, Compliance Function. ENRC. [online]. 25.2.2013. Dostupné na internete: <http://www.enrc.com/corporate-governance/compliance-function>.

2, Compliance risk. Bankers Online. [online]. 25.2.2013. Dostupné na internete: <http://www.bankersonline.com/tools/riskmgt_compliancerisk.doc>.

3, Compliance officer. Investopedia. [online]. 25.2.2013. Dostupné na internete: <http://www.investopedia.com/terms/c/compliance-officer.asp#axzz2LjU6Q4eq>.

4, CHOVANCOVÁ, B., ŽOFČÁK, S. Kolektívne investovanie. Bratislava : Iura edition, 2012, 384 s. ISBN 978-80-8078-449-2.

5, Identifying Compliance Risks Guidelines. Charles Sturt University. [online]. 25.2.2013. <http://www.csu.edu.au/adminman/leg/guideline-identifying%20compliance%20risks.pdf>.

6, What is Compliance? International Compliance Association. [online]. 25.2.2013. Dostupné na internete: <http://www.int-comp.org/faqs-compliance-regulatory-environment>.

Ilustračné foto: najprávo.sk
Foto autora: archív M. P.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1485
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: S pripomienkami sudcov správneho kolégia k NSS sa stotožňujemhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-s-pripomienkami-sudcov-spravne/512107-clanok.html

Pripomienky sudcov správneho kolégia ku kreovaniu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR ...

Kolíková požiadala o podporu reformy justície a ústavných zmienhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-poziadala-o-podporu-reformy/512098-clanok.html

Ministerka vysvetlila, že predložené zmeny zahŕňajú napríklad vymedzenie kompetencií Súdnej ...

Juraj Kliment sa vzdal členstva v Súdnej rade, oznámil to listomhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-kliment-sa-vzdal-clenstva-v-sudnej/512097-clanok.html

Moje rozhodnutie treba vnímať v kontexte očakávanej zmeny ústavy, vysvetľuje Kliment.

Sudcovská rada KS v Nitre: Nové obvody sťažia prístup ľudí k súdomhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovska-rada-ks-v-nitre-nove-obvody/512052-clanok.html

Rada súhlasí so snahou o špecializáciu sudcov, no zároveň upozorňuje, že na krajských ...

Prezidentka 10. decembra vymenuje Žilinku za generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-10-decembra-v/512109-clanok.html

Žilinku zvolili za nového generálneho prokurátora poslanci Národnej rady SR vo verejnej voľbe.

Rada prokurátorov víta zvolenie Žilinku a očakáva riešenie pálčivých problémovhttps://www.webnoviny.sk/rada-prokuratorov-vita-zvolenie-zilinku-a-ocakava-riesenie-palcivych-problemov/

Rada prokurátorov očakáva od nového generálneho prokurátora riešenie pálčivých problémov ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: