TlačPoštaZväčšiZmenši

Aké náležitosti zmlúv o pozemkových spoločenstvách sú povinné pozemkové spoločenstvá (urbáre) prispôsobiť do 30. júna 2019?

5.12. 2018, 17:08 |  najpravo.sk

Dňa 1. júla 2018 (okrem niektorých ustanovení súvisiacich s informačným systémom lesného hospodárstva) nadobudol účinnosť zákon č. 110/2018 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Ide o pomerne rozsiahlu novelu zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorá sa dotkla množstva jeho ustanovení.

Okrem iného, na základe tejto novely sú pozemkové spoločenstvá (ďalej ako „spoločenstvá“) povinné prispôsobiť svoje základné vnútorné dokumenty, a to zmluvy o pozemkovom spoločenstve (ďalej ako „zmluva o spoločenstve“), prípadne aj stanovy, novému zneniu zákona o pozemkových spoločenstvách do 30. júna 2019 a následne podať okresnému úradu oznam o zmene zapísaných údajov (§ 32a ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení - ďalej ako „zákon o pozemkových spoločenstvách“ alebo „ZoPS“). Aké náležitosti zmluvy o spoločenstve bude potrebné meniť, resp. doplniť?

Keď to na úvod vo všeobecnosti zhrnieme, ide tu o potrebu doplnenia obsahových náležitostí do zmluvy o spoločenstve podľa § 5 ods. 1 písm. c) a k) ZoPS, vypracovanie zoznamu nehnuteľností podľa § 5 ods. 3 písm. b) v spojitosti s § 18 ods. 2 ZoPS a upravenie zoznamu členov podľa § 18 ods. 1 ZoPS, a napokon aj o doplnenie úpravy náhradníkov členov volených orgánov podľa § 13 ods. 5 ZoPS.

V zmysle § 5 ods. 1 písm. c) ZoPS sa už neuvádzajú priamo v tele zmluvy o spoločenstve údaje o spoločnej nehnuteľnosti, resp. o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ale namiesto toho je jej povinnou náležitosťou uvedenie údaja, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností [§ 2 ods. 1 písm. d) ZoPS]. Naproti tomu, údaje o spoločnej nehnuteľnosti, resp. o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach sú súčasťou zmluvy o spoločenstve ako osobitný zoznam, ktorý po novom musia spoločenstvá viesť v zmysle § 18 ods. 2 ZoPS.

Dôvodom potreby uvedenia, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, je to, že takéto spoločenstvo má čiastočne odlišný režim rozhodovania, a tiež iný režim zániku členstva. Je potrebné rozlišovať spoločenstvá, ktoré obnovili svoju činnosť, resp. zakladali ich spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti, a spoločenstvá zakladané vlastníkmi spoločne obhospodarovanými nehnuteľností. Ide síce o jednotnú právnu formu, na ktorú sa vzťahuje zákon o pozemkových spoločenstvách, no na druhej strane spoločne obhospodarované nehnuteľnosti nie sú jednou nehnuteľnou vecou ako spoločná nehnuteľnosť, ide teda o viaceré nehnuteľnosti. Vlastník, resp. spoluvlastníci poľnohospodárskeho či lesného pozemku, ktorý je súčasťou spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, sa môžu rozhodnúť, že nebudú už ďalej voliť spôsob obhospodarovania ich nehnuteľnosti prostredníctvom spoločenstva; zmluva o spoločenstva musí pre tieto prípady obsahovať dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstva.

V prípade týchto spoločenstiev, t. j. spoločenstiev vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, je teda podľa § 5 ods. 1 písm. k) ZoPS novou povinnou náležitosťou zmluvy o spoločenstve uvedenie dôvodov vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, a spôsob a rozsah úhrady alebo vyrovnania nákladov skutočne a účelne vynaložených na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania (túto povinnosť nebude mať SPF, ak nesúhlasil s odstúpením alebo vypovedaním).

Zákonodarca vychádza z toho, že rozhodnutie vlastníka, resp. spoluvlastníkov poľnohospodárskych či lesných pozemkov o vstupe do spoločenstva je voľnejšie ako v prípade spoločnej nehnuteľnosti, a preto by mali byť upravené aj dôvody vypovedania, resp. odstúpenia od zmluvy o spoločenstve. Treba uviesť, že rozhodnutie spoluvlastníkov o tom, či svoj pozemok chcú obhospodarovať prostredníctvom spoločenstva, je rozhodnutím o hospodárení s vecou podľa § 139 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej ako „OZ“), pričom väčšina spoluvlastníkov sa môže tiež rozhodnúť, že o takýto spôsob obhospodarovania už ďalej nemajú záujem. Z tohto pohľadu sa zdá, že uvedenie dôvodov odstúpenia či vypovedania zmluvy o spoločenstve môže istým spôsobom obmedziť týchto spoluvlastníkov pri rozhodovaní podľa § 139 ods. 2 OZ, keďže na prijatie takéhoto rozhodnutia nebude stačiť len väčšina podľa § 139 ods. 2 OZ, ale táto väčšina bude musieť brať do úvahy aj to, či sú naplnené osobitné dôvody odstúpenia či vypovedania od zmluvy o spoločenstve ustanovené v tejto zmluve o spoločenstve. Uvedené dôvody bude musieť brať do úvahy aj výlučný vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti pri rozhodovaní o tom, či bude svoj pozemok aj naďalej obhospodarovať prostredníctvom spoločenstva. Zákon tu uvádza tak dôvody odstúpenia, ako aj dôvody výpovede. Máme za to, že v tomto smere si možno vystačiť s úpravou výpovede, keďže výpoveď je typickým dôvodom zániku pri zmluvách dohodnutých na dobu neurčitú, ktorých predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť (§ 582 ods. 1 OZ). Môže ísť napríklad o prípady vypovedania zmluvy o spoločenstve, keď spoločenstvo nebude riadne hospodáriť na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach (možno len odporučiť dostatočnú konkretizáciu takéhoto dôvodu v záujme predchádzania sporov o platnosť výpovede), možno upraviť dĺžku výpovednej doby a pod.

Novela sa dotkla aj § 13 ods. 5 ZoPS a ako povinnú úpravu v zmluve o spoločenstve, resp. v stanovách ustanovila úpravu nastupovania náhradníkov členov volených orgánov spoločenstiev. Podľa § 13 ods. 4 ZoPS funkčné obdobie týchto náhradníkov bude trvať len do konca funkčného orgánu samotného, teda bude trvať menej ako funkčné obdobie ostatných členov daného orgánu (resp. samotného orgánu). Podľa nášho názoru bude prípustná taká úprava v zmluve o spoločenstve, resp. v stanovách, v zmysle ktorej náhradníkov nebude voliť priamo valné zhromaždenie, ale zostávajúci členovia voleného orgánu. Takisto možno akceptovať takú úpravu vo vnútorných dokumentoch, keď náhradníka zvolí voliaci orgán vopred pre prípad potreby.

Napokon, novela zasiahla aj do § 4 ods. 3 ZoPS, v ktorom je v druhej vete ustanovené, že „názov spoločenstva nesmie byť zhodný s názvom iného spoločenstva“. V zmysle prechodného § 32a ods. 1 ZoPS má spoločenstvo, ktorého názov je zhodný s názvom iného spoločenstva, ktoré vzniklo skôr, povinnosť zmeniť svoj názov, a to najneskôr do 30. júna 2019. Tento zákaz rovnakého názvu sa vzťahuje na všetky pozemkové spoločenstvá v SR, nielen na pozemkové spoločenstva v určitom regióne či oblasti. Rovnako máme za to, že tento zákaz sa vzťahuje aj na situácie, keď dve či viaceré spoločenstvá majú rovnaký názov, len inú formu povinného dodatku (pozemkové spoločenstvo, pozem. spol., p. s.).

Treba tiež uviesť, že zákon o pozemkových spoločenstvách v znení do 30. júna 2018 ustanovoval mierne odlišnú úpravu zapisovaných údajov do zoznamu členov spoločenstiev. Zákon o pozemkových spoločenstvách v znení do 30. júna 2018 nerozlišoval medzi povinne a dobrovoľne zapisovanými údajmi. Na jednej strane ustanovoval ako povinne zapisovaný údaj právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve (čo je dnes dobrovoľne zapisovaný údaj) a na druhej strane neustanovoval povinnosť vedenia právneho predchodcu toho-ktorého člena spoločenstva (čo je dnes povinne zapisovaný údaj). O možnosti vedenia spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku sa nezmieňoval, no ani v tom čase nebolo vylúčené, aby spoločenstvá tento údaj viedli. V dôvodovej správe k tejto zmene nájdeme: „Z povinných dôvodov sa vypúšťa údaj o právnom dôvode vzniku členstva, ktorý je totožný s právnym titulom nadobudnutia vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti, resp. spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a je zrejmý z listu vlastníctva. Tento údaj bude len dobrovoľne uvádzaným údajom. Naopak, ako povinný údaj sa bude uvádzať právny predchodca nového člena spoločenstva z dôvodu potreby zabezpečiť prehľadnosť a poriadok v evidencii spoločenstva o jeho členoch, najmä s cieľom identifikácie člena, ktorého treba zo zoznamu vymazať a ktorého zapísať a v akom pomere účasti. Zoznam členov sa pritom bude viesť podľa údajov z katastra nehnuteľností, ktorý jediný osvedčuje záväzným spôsobom existenciu vlastníctva.“  Povinnosť zapisovania právnych predchodcov do zoznamu členov sa podľa nášho názoru bude vzťahovať len na prípady prevodov, resp. prechodov po 1. júli 2018, a teda spoločenstvá nie sú povinné spätne zisťovať právnych predchodcov jej súčasných členov.

Spoločenstvám možno odporučiť, aby si znenie svojich zmlúv o spoločenstve, resp. stanov prispôsobili aj ostatným zmenám zákona v prípadoch, keď znenie vnútorných predpisov kopíruje zákonné znenie (napr. zákaz drobenia spoluvlastníckych podielov sa podľa § 2 ods. 3 ZoPS už výslovne vzťahuje aj na prípady prechodu, ďalej ide o zmeny či spresnenia týkajúce sa dôvodov zrušenia spoločenstva, oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti, úpravy zákonného zastúpenia spoločenstva za jeho členov a ďalšie otázky).

Je potrebné, aby o zmenách zmluvy o spoločenstve v súvislosti so zákonnými zmenami rozhodlo valné zhromaždenie (v tomto smere treba tiež dodať, že zmeny v zozname členov a v zozname nehnuteľností nebudú podliehať rozhodnutiu zhromaždenia). Termín 30. júna 2019 platí pre prispôsobenie vnútorných predpisov spoločenstva novému zneniu zákonu (t. j. pre rozhodnutie zhromaždenia), nie pre oznámenie tejto skutočnosti okresnému úradu. V zmysle § 25 ods. 4 písm. a) ZoPS túto zmenu je povinné spoločenstvo (resp. jeho predseda či podpredseda) oznámiť okresnému úradu do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala.

Z § 28 ods. 1 písm. c) ZoPS vyplýva, že okresný úrad uloží spoločenstvu pokutu od 100 do 3 000 eur, ak nesplní povinnosti podľa § 32a ods. 1 až 4 ZoPS. To znamená, že spoločenstvo je povinné okresnému úrad nielen zaslať oznam o zmene zapísaných údajov, ale aj preukázať, že prispôsobilo zmluvu o spoločenstve, resp. stanovy novému zneniu zákona účinného od 1. júla 2018.

Autor:

JUDr. Marek Maslák, PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave, jeden zo spoluautorov pripravovaného komentára k zákonu o pozemkových spoločenstvách (Wolters Kluwer, 2019)

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 74
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Začíname podnikať ako samostatný finančný agent (Seminár)

Seminár ponúka odborný výklad vzťahujúci sa predovšetkým na otázky vyvstávajúce v ...

Samostatný finančný agent - dohliadaný subjekt finančného trhu (Seminár)

Po tom ako nadobudol účinnosť zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Súčinnosť súdu pri zisťovaní identifikačných údajov žalovaného

Súd nie je povinný žalobcovi poskytovať súčinnosť pri zisťovaní identifikačných údajov žalovaného. Práve opačný postup súdu by mohlo ...

Nesplnenie edičnej povinnosti a poriadková pokuta

Pokiaľ strana sporu disponuje listinami, nemožno za ich nepredloženie súdu sankcionovať poriadkovou pokutou jej právneho zástupcu.

Žaloba o určenie neprijateľnosti zmluvných podmienok a naliehavý právny záujem

Žaloba, ktorou sa žalobca (majúci v právnom vzťahu, ktorého sa vec týka, postavenie spotrebiteľa) domáha vyslovenia (určenia) ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní

Exekučný poriadok obsahuje osobitnú právnu úpravu účastníctva. Pokiaľ Civilný sporový poriadok v § 64 (resp. Občiansky súdny poriadok v ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čižnár zapĺňa uvoľnené miesta námestníkov generálneho prokurátorahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/509553-ciznar-zaplna-uvolnene-miesta-namestnikov-generalneho-prokuratora/

Jaromír Čižnár zatiaľ nerozhodol o tom, kto bude jeho novým prvým námestníkom po odchode ...

Veľkú noc slávia aj slovenskí väznihttp://www.teraz.sk/slovensko/omse-kvizy-a-besedy-sprevadzaju-ve/391048-clanok.html

Väznené osoby majú možnosť zúčastniť sa na veľkonočnej svätej omši a katechéze.

Predátorka Benešová útočí. Co lze čekat od budoucí ministryně spravedlnostihttps://www.lidovky.cz/domov/predatorka-benesova-utoci-co-ma-za-sebou-budouci-ministryne-spravedlnosti.A190419_215528_ln_domov_ele

Marie Benešová toho v české justici zažila mnoho. A ­možná ještě více v politice. Nyní ...

Veľkonočné sviatky bude môcť stráviť doma 86 odsúdených väzňovhttp://www.teraz.sk/slovensko/velkonocne-sviatky-bude-moct-strav/390933-clanok.html

V období veľkonočných sviatkov sa vo výkone trestu odňatia slobody vo väčšej miere ...

Kresák nevylúčil opätovnú kandidatúru na post ústavného sudcu, chce najmä očistiť svoje menohttps://www.webnoviny.sk/kresak-nevylucil-opatovnu-kandidaturu-na-post-ustavneho-sudcu-chce-najma-ocistit-svoje-meno/

Poslanec Národnej rady SR Peter Kresák (Most-Híd) nevylúčil svoju opätovnú kandidatúru na ...

Čistky na státním zastupitelství Benešová nechystá, zaměří se na korupcihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/benesova-ministryne-spravedlnosti-knezinek.A190419_120720_domaci_linv

Budoucí ministryně spravedlnosti Marie Benešová se chce po nástupu do funkce chce zaměřit ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2019

Justičná revue 2/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 3/2019

Bulletin slovenskej advokácie 3/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 1/2019

Justičná revue 1/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 1/2019

Zo súdnej praxe 1/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 6/2018

Zo súdnej praxe 6/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 5/2018

Zo súdnej praxe 5/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: