Streda, 29. november 2023 | meniny má Vratko , zajtra Ondrej/Andrej
Predplatné
Streda, 29. november 2023 | meniny má Vratko , zajtra Ondrej/Andrej
TlačPoštaZväčšiZmenši

173/2011 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny...

Edmund Horváth • 17.6. 2011, 18:46

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 23. mája 2011, č. 173/2011 Z. z. 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8, § 17 ods. 2, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 4, § 35 ods. 5 a 9, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 54 ods. 23, § 56 ods. 8, § 95 ods. 4 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 7 ods. 2 zákona ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z., vyhlášky č. 638/2007 Z. z. a vyhlášky č. 579/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa slová "§ 7 ods. 7" nahrádzajú slovami "§ 7 ods. 8", slová "§ 34 ods. 8, § 35 ods. 4 a 9" sa nahrádzajú slovami "§ 34 ods. 4, § 35 ods. 5 a 9", slová "§ 56 ods. 7" sa nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 8", slová "§ 95 ods. 5" sa nahrádzajú slovami "§ 95 ods. 4", slová "§ 12 písm. b)" sa nahrádzajú slovami "§ 7 ods. 2" a za slovami "§ 7 ods. 2" sa vypúšťa čiarka a slová "§ 28 ods. 10,
§ 35 ods. 3".

2. § 1 až 6 vrátane nadpisov znejú:
"§ 1
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov
národného významu a prioritných biotopov
(k § 6 ods. 3 zákona)

Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2
Zoznam inváznych druhov
a spôsoby ich odstraňovania
(k § 7 ods. 8 zákona)

Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3
Zoznam nepôvodných druhov, ktoré sa môžu
rozširovať za hranicami zastavaného územia obce
(k § 7 ods. 2 zákona)

Zoznam nepôvodných druhov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4
Zoznam druhov európskeho významu,
druhov národného významu, druhov vtákov
a prioritných druhov, na ktorých ochranu
sa vyhlasujú chránené územia
(k § 17 ods. 2 zákona)

Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.

§ 5
Zoznam chránených rastlín
a chránených živočíchov
(k § 33 ods. 1 a 5 zákona)

(1) Zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5.
(2) Zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6
Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú
vybrané zákazy druhovej ochrany
(k § 35 ods. 5 zákona)

Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, predávať, vymieňať, prepravovať s cieľom predaja alebo výmeny alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak boli nadobudnuté v súlade so zákonom, je uvedený v prílohe č. 8.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3. V § 7 v nadpise sa slová "§ 34 ods. 8" nahrádzajú slovami "§ 34 ods. 4".

4. V § 8 v nadpise sa slová "poranených alebo inak poškodených a uhynutých" nahrádzajú slovami "poranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených alebo usmrtených".

5. V § 8 ods. 3 úvodnej vete sa slová "§ 35 ods. 7" nahrádzajú slovami "§ 35 ods. 6".

6. V § 8 ods. 3 písm. h) a i) sa slová "poškodeniu alebo úhynu" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu" v príslušnom tvare.

7. V § 8 ods. 4 sa slová "§ 35 ods. 8" nahrádzajú slovami "§ 35 ods. 7".

8. V § 12 ods. 1, § 14 ods. 1 a § 15 ods. 5 písm. e) sa slová "prílohách č. 7 a 8" nahrádzajú slovami "prílohe č. 8 a osobitnom predpise 3a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
"3a) § 71 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.".

9. V § 21 ods. 2, prílohe č. 1 v poznámke č. 2, prílohe č. 16 prvom bode písm. i) a prílohe č. 18 v nadpise časti A sa vypúšťa slovo "súvislej" v príslušnom tvare.

10. V § 29 v nadpise sa slová "§ 56 ods. 7" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 8".

11. V § 40 ods. 2 písm. d) a e) sa za slová "vydrou riečnou" vkladá čiarka a slová "volavkou popolavou".

12. V § 40a sa slová "akty Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "záväzné akty".

13. V prílohe č. 1 časti B sa za slová "Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 74, 68" vkladajú slová "Ls 6.4 Lišajníkové borovicové lesy 91T0 74, 68".

14. Príloha č. 2 znie:
"Príloha č. 2
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA

Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny x
Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá generatívne B
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) pohánkovec (krídlatka) vegetatívne A
Helianthus tuberosus slnečnica hľuznatá generatívne
vegetatívne C
Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský generatívne B
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá generatívne
vegetatívne C
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská generatívne
vegetatívne C
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská generatívne
vegetatívne C

xSkupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu.

1. Mechanický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.
1.1. Vykopávanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec a slnečnica hľuznatá je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.

1.2. Vytrhávanie
Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.
1.3. Pastva
Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.
1.4. Orba
Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. V prípade druhu ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.
1.5. Kosenie a mulčovanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.
1.6. Sekanie
Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.
1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí
Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.

2. Chemický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C.".

15. V prílohe č. 3 v nadpise sa vypúšťajú slová "RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV".

16. V prílohe č. 5 v nadpise sa za slovom "RASTLÍN" vypúšťa čiarka a slová "PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN" sa nahrádzajú slovami "A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA".

17. V celom texte prílohy č. 5 sa vypúšťa označenie "x".

18. V prílohe č. 5 časti Poznámky sa vypúšťa bod 4. Doterajšie body 5 až 9 sa označujú ako body 4 až 8.

19. V prílohe č. 6 časti B. Druhy národného významu, Osteichthyes (=Pisces) - ryby sa za slová "Gymnocephalus schraetser hrebenačka pásavá 497, 90" vkladajú slová "Ex Huso huso vyza veľká 1493, 73" a "Leucaspius delineatus ovsienka striebristá 165, 97".

20. V prílohe č. 6 časti B. Druhy národného významu, Mammalia - cicavce sa za slová "Mustela erminea hranostaj čiernochvostý 165, 97" vkladajú slová "Mustela nivalis lasica myšožravá 165, 97".

21. V prílohe č. 6 časť Poznámka vrátane nadpisu znie:
"Poznámky:
1. Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.".

22. Príloha č. 7 sa vypúšťa.

23. V prílohe č. 8 v nadpise sa slová "CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ, CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE, PREDÁVAŤ, KUPOVAŤ ALEBO VYMIEŇAŤ, PONÚKAŤ S CIEĽOM PREDAJA ALEBO VÝMENY, PREMIESTŇOVAŤ ALEBO PREPRAVOVAŤ A VYVÁŽAŤ" nahrádzajú slovami "držať, predávať, vymieňať, prepravovať s cieľom predaja alebo výmeny alebo ponúkať na predaj alebo výmenu".

24. V prílohe č. 18 časti A bode 7.5 a v prílohe č. 25 časti B bode 1.3 a časti C bode 4.2 sa slová "lesný hospodársky plán" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "program starostlivosti o lesy" v príslušnom tvare.

25. Príloha č. 26 sa vypúšťa.

26. V prílohe č. 32 sa slová "Aquila heliaca orol kráľovský 1995, 81" nahrádzajú slovami "Aquila heliaca orol kráľovský 4315, 20", slová "Aythya nyroca chochlačka bielooká 1995, 81" sa nahrádzajú slovami "Aythya nyroca chochlačka bielooká 4315, 20", slová "Falco peregrinus sokol sťahovavý 1663, 87" sa nahrádzajú slovami "Falco peregrinus sokol sťahovavý 3983, 27" a slová "Tetrax tetrax drop obojkový 1995, 81" sa nahrádzajú slovami "Tetrax tetrax drop obojkový 4315, 20".

27. V prílohe č. 33 časti B v tabuľke "Kry a krovité porasty" sa číslo "9, 95" nahrádza číslom "300", číslo "6, 59" sa nahrádza číslom "16, 59" a číslo "4, 93" sa nahrádza číslom "14, 93".

28. Príloha č. 36 znie:
"Príloha č. 36
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22. 7. 1992) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 305, 8. 11. 1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010).".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2011.

József Nagy v. r. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1256
PoUtStŠtPiSoNe
: